Paling Sering Dicari

1 Cari contoh bacaan apah saja ynknad di surah Anfal ayat 44 2 al maidah ayat 2 3 al ikhlas 4 riba 5 ali imran 190 6 al maidah ayat 90 7 ibrahim 8 Ali Imran ayat 104 9 al maidah ayat 6 10 Hadis yang di turunkan dari sikap rendah diri (tawadhu 11 Surat 4 ayat 48 12 Surah Al-hajj ayat 5 13 Ayat kursi 14 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perj 15 ali imran 159 16 Surat Al-Baqarah 17 AL HUJURAT AYAT 13 18 ali imran 19 at tahrim ayat 6 20 al isra ayat 34 21 rezeki 22 al ahzab ayat 21 23 zakat 24 Haji 25 ayat 8 26 az zariyat ayat 56 27 Hujan 28 al imran 29 as shad ayat 24 30 ali imran 130 31 belajar 32 yusuf 33 Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. 34 Ayat 78 35 pendidikan anak 36 Shalat 37 QS.+Al-anfal+ayat+27 38 Maryam 39 Al- Isra’ ayat 35 40 pendidikan 41 AL ankabut ayat 45 42 Al-hijr ayat 9 43 ayat surah An-nahl ayat 101 44 Al Baqarah ayat 43 45 ali imran 110 46 at+taubah+ayat+60 47 Berpikir 48 Yahudi 49 Jujur 50 Kerusakan 51 ali+imran+191 52 al baqarah ayat 29 53 Puasa 54 al-Baqarah ayat 43 55 Fussilat ayat 32 56 Al hijr Ayat 40 57 Jihad 58 ali imron ayat 92 59 Ali imran ayat 97 60 an nisa ayat 29 61 surat al isra ayat 24 62 Sedekah 63 Muda 64 surat al anfal ayat 10 65 AL+KAHFI AYAT 110 66 sombong 67 AL FATIR AYAT 5 68 ali imran 145 69 QS. Al-Araf ayat 31 70 Al Baqarah ayat 183 71 al isra ayat 26 72 Yusuf 108 73 Annas+ayat+5 74 al maidah ayat 8 75 an nisa ayat 58 76 ad dzariat ayat 19 77 al furqan ayat 63 78 ali imran 185 79 Zina 80 al maidah ayat 3 81 Hukum+acara 82 Ayat terkait jarimah hudud 83 Al baqarah ayat 221 84 Al maidah ayat 5 85 al 'ala ayat 1 86 an nahl ayat 97 87 al ara'f ayat 180 88 Mencuri 89 hadist shahih riwayat muslim dalam kitab fadha'il no 2406 90 Hadits Muslim Nomor 4685 91 at taubah ayat 60 92 al baqarah ayat 256 93 mengusir kalian 94 Ibnu majah 95 al baqarah ayat 267 96 an nahl ayat 125 97 alquarn kitab yang jelas dan detail 98 Al fatir ayat 6 99 Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 100 An Nisa ayat 176

Hasil pencarian tentang asbabun+nuzul+surah+al+hadad+ayat+18

Apakah yang Anda maksud asbabun nuzul surah al hadid ayat 18?
Asbabun nuzul ayat ini ialah karena orang-orang musyrik mengatakan, sebagian di antara mereka kepada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Asbabun nuzul ayat ini bahwa saudara perempuan dari Ma`qil bin Yasar diceraikan suaminya, lalu suaminya
sumpah untuk berbuat kebaikan, maka itu termasuk taat (serta mendamaikan di antara manusia), maksud ayat...lain-lainnya itu jika terlanjur bersumpah, tetapi langgarlah dan bayarlah kafarat sumpah, karena yang menjadi asbabun
Syaikh Muqbil menjelaskan dalam Ash Shahihul Musnad min Asbaabin Nuzul, “Hadits ini dalam sanadnya...terdapat Ali bin Al Husain bin Waqid, ia didha'ifkan oleh Abu Hatim, dan ditinggalkan oleh Bukhari, ia...Sedangkan Nasa’i berkata, “Dia tidak mengapa.” Akan tetapi Al Haitsami dalam Majma’uzzawaa’...€ Thabari juga menyebutkan hadits ini pada juz 18 hal. 159 secara mursal dari Abul ‘Aliyah....Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang mengagumkan dan jelas, dan hal ini akan tetap ada sampai hari kiamat
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

-deskripsi"> Abu Bakar Al Bazzar berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Abbad...Ia (Al Bazzar) juga berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna....Menurut Ibnu Katsir, bahwa di sana terdapat keghariban (keasingan) karena disebutkan turunnya ayat ini...turunnya di Mekah, maka bisa saja surat ini Makkiyyah selain ayat itu sebagaimana yang sudah biasa,...wallahu a’lam.” (Lihat Ash Shahihul Musnad Min Asbaabin Nuzul hal. 193-194 oleh Syaikh Muqbil).
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.

Tetapi setelah saya mentadabburi beberapa ayat ini dengan beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al...Adapun dalam beberapa ayat ini, Allah telah menyebutkan umat-umat yang dibinasakan secara berturut-turut...Adapun dalam beberapa ayat di surah Al Qashas, maka jelas sekali di sana, bahwa setelah disebutkan kebinasaan...Fir’aun, Dia berfirman, “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) setelah...Al Qashash: 43) Ayat ini jelas, bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya uamt-umat
-deskripsi"> Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran...yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah ajaran yang paling baik...sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 23 surah ini.

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
Allah memperlihatkan sembilan tanda kepada Fir’aun sebagaimana di surah Al Isra': 101....Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia telah menunjukkan kepada Fir’aun...ayat-ayat-Nya, sesuatu yang dapat diambil ibrah (pelajaran) dan berbagai bukti, akan tetapi Fir’aun...

-deskripsi"> Yakni mendustakan ayat-ayat itu dan menganggapnya sebagai sihir.
Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ia berkata, “Ketika turun awal surah...Al Muzzammil, maka mereka (para sahabat) melakukan qiyamullail seperti yang mereka lakukan di bulan...Ramadhan sehingga turun ayat terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.â...Muqbil berkata, “Hadits ini para perawinya adalah para perawi hadits shahih selain Ahmad bin Muhammad Al...Di ayat selanjutnya, Dia menentukannya, yaitu separuhnya atau kurang daripadanya seperti sepertiga.
Lafal al-baghyu disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda, bahwa ia harus lebih dijauhi; dan...demikian pula halnya dengan penyebutan lafal al-fahsyaa (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui...Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan..., bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
Pembagian Fai’i disebutkan pada ayat 7 surah ini, sedangkan pembagian ghanimah disebutkan dalam surah...Al Anfaal ayat 41....alaihi wa sallam dan orang-orang yang disebutkan bersama Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ayat
-deskripsi"> Karena akal mereka yang dangkal (lihat juga Surah Al Israa': 90-93....Namun demikian, jika maksud mereka ayat-ayat yang menerangkan kebenaran dan menjelaskan jalan, maka Nabi...Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah membawa ayat yang jelas dan hujjah yang nyata yang menunjukkan

-deskripsi"> Sesuai yang mereka usulkan (lihat surah 90-92)....tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka?...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin
seorang bangsa Qibthi yang sedang berkelahi dengan seorang Bani Israil, sebagaimana yang dikisahkan dalam surah...Al Qashash ayat 15.
ini, apa perkara kedua (orang yang disebut dalam ayat tersebut)?...Al Israa’: 33) dan ayat, “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ...dst.”...surah Al Furqan, orang-orang musyrik Mekah berkata, “Kami telah membunuh jiwa yang diharamkan Allah..., “kecuali orang-orang yang bertobat…dst.” Adapun yang disebutkan dalam surah An Nisaa’ itu adalah...Hasan Al Basri berkata, “Allah merubah mereka yang sebelumnya amal buruk menjadi amal saleh, yang
dapatkan adalah penghormatan baik dengan sikap maupun ucapan, sebagaimana firman Allah Ta’aala di surah...Al An’aam: 54: “Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka