Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 Jual beli 7 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 8 zakat 9 Mimpi 10 al ikhlas 11 riba 12 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 13 al hujurat ayat 13 14 bekerja 15 surah al maidah ayat 89 16 yunus 17 Menghargai pendapat orang lain 18 jujur 19 al+ikhlas 20 akhlak 21 Menuntut ilmu 22 ibrahim 7 23 Menerima harta dengan nafsu serakah 24 syari'ah 25 AL MUJADALAH AYAT 11 26 gunung 27 ali imran ayat 130 28 al baqarah ayat 30 29 Al Maidah ayat 1 30 yunus+ayat+85-86 31 hadits+surat+an+nahl 32 penciptaan manusia 33 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 34 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 35 Penyakit 36 sakit 37 yusuf 3 38 al maidah ayat 6 39 Babi 40 surat al wakiah 41 obat 42 al-baqarah ayat 286 43 az zariyat ayat 56 44 niat 45 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 46 ibadah 47 ibrahim 52 48 Ali imran 45 49 Hud ayat 7 50 At-taubah+ayat+103 51 Sedekah 52 ALI IMRAN 102 53 ibrahim ayat 28 54 An nisa ayat 58 55 Surat+Ali+Imran+ayat+190 56 Ali Imran 159 57 al A'raf ayat 54 58 ALMAIDAH AYAT 2 59 neraka 60 al maidah ayat 87-88 61 al imran 186 62 al an'am ayat 38 63 hujan 64 yusuf 47 65 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 66 laut 67 An nahl ayat 90 68 mencatat dengan jujur 69 Pemimpin 70 Wasiat 71 Penyembuhan penyakit 72 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465 73 Ar-Rum ayat 21 74 mengembalikan barang sewaan 75 Batu 76 PEMBERI ILMU 77 Ahmad 4355 78 al fushilat ayat 11 79 Berbicara 80 Hadits ahmad 81 Ar rahman 82 Al Baqarah ayat 185 83 at taubah ayat 71 84 Ali Imran ayat 134 85 Mendidik anak 86 Mengutamakan kepentingan bersama 87 hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan memberi daripada menerima 88 Al araf ayat 199 89 mendidik anak dengan kasih sayang 90 keutamaan islam 91 AL MAIDAH AYAT 2 92 al mu'minun ayat 99-100 93 Urutan surat an nasr dalam alqur'an terletak pada urutan 94 al imran ayat 102 95 Al baqarah ayat 198 96 Mendengar 97 ibrahim 24-25 98 al+mu'minun+ayat+5 99 al-baqarah ayat 30 100 Hud+ayat+7

Hasil pencarian tentang dalil+kitab+taurat

(Pada lembaran yang terbuka) yakni kitab Taurat atau kitab Alquran.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 2
Dan Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat) dan Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa) berupa kitab Taurat dan mukjizat-mukjizat...(dan Kami wariskan kepada Bani Israel) sesudah Musa tiada (kitab) yakni Taurat.
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan Kitab kepada Musa) kitab Taurat (agar mereka) kaumnya, yaitu bangsa...Bani Israel (mendapat petunjuk) dengan adanya kitab Taurat itu dari kesesatan.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
(Yaitu Kitab-kitab Ibrahim dan Musa) sepuluh shuhuf bagi Nabi Ibrahim, dan satu shuhuf bagi Nabi Musa..., yaitu kitab Taurat.
(Dan sesungguhnya) mengenai Alquran yang diturunkan kepada Muhammad itu (benar-benar tersebut dalam kitab-kitab...) yakni kitab-kitab suci (orang-orang dahulu) seperti kitab Taurat dan kitab Injil.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 48
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 46
Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang...sebelumnya, yaitu: Taurat....Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang...menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 3
Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan...sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil,
(Diturunkan-Nya kepadamu) hai Muhammad (Al-kitab) Alquran, berisikan (kebenaran) dalam semua beritanya...(membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya) maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya (dan diturunkan-Nya...pula Taurat dan Injil).
sebenarnya (belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa) yaitu lembaran-lembaran kitab...Taurat atau lembaran-lembaran kitab suci sebelumnya.
(Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Alkitab) yaitu kitab Taurat (maka janganlah kamu ragu-ragu...Musa) dan keduanya telah berjumpa pada malam Rasulullah saw. diisrakan (dan Kami jadikan ia) Musa atau kitab...Taurat (sebagai petunjuk) yaitu pemberi petunjuk (buat Bani Israel.)
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 49
Dan sesungguhnya telah Kami berikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, agar mereka (Bani Israil) mendapat
(yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab melemparkan...kitab Allah) yakni Taurat (ke belakang punggung mereka) artinya mereka tidak mau mengamalkan isinya...seolah-olah mereka tidak mengetahui) akan isinya bahwa beliau adalah nabi yang sebenarnya atau bahwa Taurat...itu adalah kitab Allah.
Allah swt. berfirman: (Dan Kami berikan kepada Musa kitab) yakni kitab Taurat (dan Kami jadikan kitab...Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel) dengan firman: ("Janganlah kalian mengambil penolong selain Aku
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 23
Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu Al Kitab (Taurat), mereka diseru...kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum diantara mereka; kemudian sebahagian dari mereka
(Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Kitab) yakni Alquran (yang telah...diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin
Ambillah Kitab itu) yakni kitab Taurat (dengan sungguh-sungguh) secara sungguh-sungguh.
(Maka bawalah kitab kalian) kitab Taurat kalian, kemudian perlihatkanlah kepadaku mengenai hal itu di
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 101
Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa (kitab) yang ada...pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab (Taurat) melemparkan kitab Allah ke belakang...(punggung)nya, seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu adalah kitab Allah).
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 48
Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 12
Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh.
kamu datang lebih cepat daripada kaummu) lebih cepat dari janji yang telah ditentukan untuk mengambil kitab...Taurat (hai Musa?)
(Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas) yang di dalamnya terkandung hukum-hukum dan...batasan-batasan serta hal-hal lainnya, yang kesemuanya itu diterangkan dengan jelas dan gamblang di dalamnya; Kitab...yang dimaksud adalah Kitab Taurat.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 49
Katakanlah: "Datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih (dapat) memberi petunjuk...daripada keduanya (Taurat dan Al Quran) niscaya aku mengikutinya, jika kamu sungguh orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 35
Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 78
Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong
bukanlah malaikat (maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu) yakni ulama yang mengetahui kitab...Taurat dan kitab Injil (jika kalian tidak mengetahui) hal tersebut, sesungguhnya mereka mengetahuinya..., mengingat kepercayaan kalian kepada ulama kitab Taurat dan Injil lebih kuat daripada kepercayaan kaum
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 65
Hai Ahli Kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang hal Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan