Paling Sering Dicari

1 Al ikhlas 2 az+zumar+ayat+62 3 ali imran 4 Surat Shad ayat 24 5 Ali Imran ayat 13 6 cinta 7 Aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 8 tafsir surah albaqarah ayat 4 9 daun 10 Ali+imran+96 11 Surah Al Baqarah ayat 170 12 Al Baqarah ayat 275 13 surah al alaq ayat 1-5 14 muhammad 15 ali imran ayat 7 16 Surat Al Baqarah ayat 187 17 takdir 18 bumi 19 ali imran 159 20 ali imran 134 21 haji umrah 22 Ridha 23 al-hujarat ayat 13 24 al maidah ayat 1 25 al imran 130 26 ar rum ayat 21 27 Sholat 28 Jihad 29 niat 30 Jadi tulisan bahasa Indonesia 31 al-maidah ayat 6 32 Haji dan umroh 33 Annisa ayat 18 34 Ayat-ayat aspek budaya 35 at taubah ayat 105 36 al mujadalah ayat 11 37 ibrahim 38 AYAT+TENTANG+ GUNUNG BERAPI +DALAM+SAINS 39 an nahl ayat 64 40 ali imran 96 41 Tafsir tentang lgbt 42 Al ahzab ayat 21 43 al-isra' ayat 36 44 Kekurangan dan kelebihan manusia 45 riba 46 lemak 47 Rahmat 48 Yusuf 53 49 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 50 Ali Imran ayat 134 51 ar rahman 52 Akal 53 Menilik nasib 54 An-nisa ayat 10 55 al+maidah+ayat+3 56 Bersyukur 57 MELOMPAT 58 al baqoroh ayat 168 59 al alaq ayat 1-5 60 al an am ayat 99 61 yunus 62 al-ikhlas 63 Surat+Al+Fiil+ayat+1 64 surah+Al-Baqarah+ayat+144: 65 Surat Ali 'Imran Ayat 134 66 AYAT+TENTANG+ STRUKTUR gunung +DALAM+SAINS 67 bershalawat 68 Sumpah 69 yusuf 70 an nisa ayat 58 71 Ahmad 72 Ayat shafa dan marwah 73 Surah as saffat ayat 1 74 AL-BAQARAH AYAT 164 75 Al Mujadalah ayat 11 76 Tertawa 77 sinar 78 harum 79 Tersenyum 80 surga 81 kurma ajwa 82 Hubungan matahari dan tumbuhan 83 Ibrahim 7 84 neraka 85 al+baqarah+ayat+1 286 86 latin surat al imran yt 97 87 ali imran 19 88 an Nisa ayat 65 89 Al maidah ayat 2 90 " Ingatlah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula seluruh isinya kecuali perbuatan mengingat atau berzikir kepada Allah dan yang sepadan dengannya, yakni orang alim dan orang yang sedang belajar. " ( HR. Imam Tirmidzi) 91 al-imran ayat 135 92 al imran 93 AL-MU’MINUN AYAT 9-11 94 Berfikir 95 Berusaha 96 berpikir 97 malaikat 98 Niat ibadah 99 ali imran 31 100 patung

Hasil pencarian tentang rosulullah+adalah+teladan+bagi+seluruh+umat+manusia+dan+memiliki+akhlak+yang+mulia+dan+terpuji.

Apakah yang Anda maksud rasulullah adalah teladan bagi seluruh umat manusia dan memiliki akhlak yang mulia dan terpuji.?
(Dan tidak lain dia) yakni Alquran itu (hanyalah peringatan) pelajaran (bagi seluruh umat) yaitu jin...dan manusia, dan tiada menimbulkan kegilaan disebabkannya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Hai orang-orang yang beriman!...Rukuk dan sujudlah kalian) salatlah kalian (dan sembahlah Rabb kalian) tauhidkanlah Dia (dan perbuatlah...kebaikan) seperti menghubungkan silaturahim dan melakukan akhlak-akhlak yang mulia (supaya kalian mendapat
Wahai Muhammad, sesungguhnya Kami tidak mengutusmu kecuali untuk seluruh umat manusia, sebagai pembawa...berita gembira bagi orang beriman dan pemberi peringatan bagi orang kafir....Namun sebagian besar manusia tidak mengetahui kebenaran dirimu dan misi kerasulanmu yang universal.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 6
Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang...yang mengharap (pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari Kemudian....Dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Dialah yang Maha kaya lagi Maha Terpuji.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 138
(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang...yang bertakwa.
(Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak) lafal Tastaktsiru dibaca...Maksudnya, janganlah kamu memberi sesuatu dengan tujuan untuk memperoleh balasan yang lebih banyak dari...apa yang telah kamu berikan....Hal ini khusus berlaku hanya bagi Nabi saw. karena sesungguhnya dia diperintahkan untuk mengerjakan akhlak-akhlak...yang paling mulia dan pekerti yang paling baik.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 52
Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
(Dan berpendapat) yakni telah mengetahui (orang-orang yang diberi ilmu) yang dimaksud adalah orang-orang...yang beriman dari kalangan ahli kitab, seperti Abdullah bin Salam dan teman-temannya (bahwa wahyu yang...diturunkan kepadamu dari Rabbmu) yakni Alquran (itulah) keputusan (yang benar dan menunjuki manusia...kepada jalan) tuntunan (Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji) Allah yang memiliki keperkasaan lagi...terpuji.
(Sesungguhnya telah ada bagi kalian) hai umat Muhammad, menjadi jawab qasam yang keberadaannya diperkirakan...(teladan yang baik pada mereka itu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan hari akhirat) yakni...bagi orang yang takut kepada keduanya; atau bagi orang yang menduga bahwa dirinya akan mendapat pahala...(Dan barang siapa yang berpaling) seumpamanya dia mengambil orang-orang kafir sebagai teman setia (maka...sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Kaya) yakni tidak membutuhkan makhluk-Nya (lagi Maha terpuji) di
(Mereka itu balasannya ialah laknat Allah yang ditimpakan atas mereka begitu pula laknat malaikat dan...seluruh umat manusia.)
Fir'aun dan pengikutnya Kami jadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang kafir setelahnya dalam menerima...siksaan yang serupa dengan mereka....Selain itu, mereka juga Kami jadikan sebagai bahan pembicaraan luar biasa yang dapat menjadi pelajaran...bagi seluruh umat manusia.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 89
(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari...mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia....Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat...dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
Kalian benar-benar mendapatkan teladan yang baik pada pribadi Nabi Muhammad....Teladan bagi orang-orang yang mengharap kasih sayang Allah dan kesenangan hidup di akhirat....Teladan bagi orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah di setiap kesempatan, kala susah maupun
Sampaikanlah seruan Allah, wahai Rasul, kepada seluruh umat manusia....Katakan kepada mereka, "Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kalian syariat...yang benar dari sisi- Nya....Dan barangsiapa yang tetap mempertahankan kesesatannya, maka kesesatan itu akan mereka rasakan sendiri...Dan aku tidak ditugaskan untuk memaksa kalian beriman, karena aku tidak memiliki wewenang untuk melakukan
Adapun mereka yang tetap bersikukuh mempertahankan kekufuran mereka sampai mati tanpa ada rasa sesal...dan bertobat maka mereka akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh umat manusia.
Sesungguhnya Allah Swt. adalah Tuhan yang memberikan nikmat dan kebaikan-kebaikan bagi seluruh manusia...Di antara wujud rahmat-Nya itu adalah penundaan hukuman yang akan dikenakan atas orang-orang yang berdusta...Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri karunia Allah.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 25
Dan Kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan...dan di belakang mereka dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum...mereka dari jinn dan manusia, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
Mereka menerima pesan ayah mereka, dan mereka pun masuk Mesir melalui pintu yang berbeda-beda....hal itu dengan ilmu yang diajarkan Allah....Tetapi, pesan Ya'qûb tersebut sebenarnya adalah untuk dirinya sendiri, yaitu keharuan seorang ayah kepada...Tapi sebagian besar umat manusia tidak memiliki ilmu seperti ilmu Ya'qûb, maka mereka menyerahkan seluruh...perkara dirinya kepada Allah dan berlaku hati-hati.
Sesungguhnya Kami mengutusmu, wahai Nabi, kepada seluruh umat manusia dengan membawa agama yang benar...Kamu hanyalah seorang pemberi kabar gembira berupa surga yang disediakan untuk orang-orang Mukmin, dan...Tak satu umat pun dari umat-umat terdahulu yang tidak didatangkan oleh Allah seorang yang memperingatkan
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 46
Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu...selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat.
Sungguh kalian telah mendapatkan teladan yang baik pada Ibrâhîm dan orang-orang yang bersamanya dalam...Teladan itu adalah untuk orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir....Barangsiapa yang tidak mau mengambil teladan ini, berarti telah menganiaya diri sendiri, karena Allah...benar-benar tidak memerlukan kepada yang lain dan berhak mendapatkan segala puji dari segala sesuatu
"Wahai Nabi, semua kenikmatan, kesehatan dan keselamatan yang kamu rasakan adalah karunia dan kebaikan...Allah yang diberikan kepadamu....Sedang kesusahan, kesulitan, bahaya dan keburukan yang menimpa kamu adalah berasal dari dirimu sendiri...(Ungkapan ini ditujukan kepada Rasulullah saw. sebagai gambaran jiwa manusia pada umumnya, meskipun beliau..."Kami mengutusmu sebagai rasul Kami kepada seluruh umat manusia.
Wahai Nabi, yakinlah bahwa Kami telah mengutus para rasul kepada umat terdahulu dengan misi yang sama...dengan yang kamu bawa saat Kami mengutusmu kepada seluruh umat manusia....Setelah itu setan menawarkan kekufuran, kemusyrikan dan kemaksiatan sehingga mereka mendurhakai dan mendustakan...Setan telah menguasai seluruh kehidupan para pendusta itu di dunia dan menjadikan perbuatan-perbuatan...yang membahayakan diri menjadi indah dalam pandangan mereka.
Orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji di atas berada di surga dalam keadaan terhormat dari sisi
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 110
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah...dari yang munkar, dan beriman kepada Allah....Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman,...dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
(Sesungguhnya orang-orang kafir, sekiranya) terjadilah (bahwa mereka memiliki seluruh yang terdapat di...bumi dan sebanyak itu lagi sebagai tambahannya untuk menebus diri mereka dari siksa hari kiamat tidaklah...akan diterima dari mereka dan bagi mereka azab yang pedih).
ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi...) lebih mulia dan berpengaruh (dari kalian) maksudnya ia ingin menjadi orang yang banyak pengikutnya,...dan para pengikutnya adalah kalian sendiri....Malaikat) untuk menyampaikan hal tersebut, tidak mengutus manusia....tauhid (pada masa nenek moyang kami yang dahulu) yakni umat-umat terdahulu.
Yang Kami terangkan ini adalah jalan kebenaran yang lurus, yang telah Kami perinci secara jelas bagi...umat manusia....Tidak akan mendapatkan manfaatnya kecuali orang-orang yang mau merenung untuk menangkap pesan-pesan Tuhan...dan mencari petunjuk.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 15
Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan...sesuatu) lagi Maha Terpuji.
Di dalamnya terkandung pelajaran yang amat berharga bagi yang memiliki hati nurani bersih....Kami menjadikan rumah peribadatan itu sebagai rujukan bagi seluruh makhluk dan tempat perlindungan yang...Kami memerintahkan manusia untuk menjadikan lokasi berdirinya Ibrâhîm saat pembangunan rumah itu sebagai...Kami memerintahkan Ibrâhîm dan Ismâ'îl untuk menjaga rumah itu dari segala unsur yang menodai kesuciannya..., mempersiapkannya dengan baik untuk mereka yang tawaf, beriktikaf dan bersembahyang.