Paling Sering Dicari

1 Wabah penyakit 2 al maidah ayat 3 3 Penyakit 4 al maidah ayat 2 5 kandungan atau hikmah surah Al isra ayat 1 6 Kandungan surat Al baqarah 168-169 7 an nisa ayat 59 8 al hujurat ayat 49 9 ali imran 159 10 al hujurat ayat 13 11 al isra ayat 32 12 Al hujurat ayat 10 13 Surat al jumuah ayat 9-11 14 musibah 15 niat 16 Al maidah ayat 32 17 Al+hujurat+ayat+13 18 al maidah ayat 90 19 Kiamat 20 al hujurat ayat 12 21 Ali imran ayat 159 22 Surat Asy syu'ara ayat 192 23 al maidah ayat 6 24 sabar 25 zakat 26 Cerai 27 Ali imran ayat 190 28 Al baqarah ayat 83 29 al jumuah ayat 10 30 Berpikir 31 an nisa ayat 29 32 Al isra ayat 23 33 al hasyr ayat 7 34 al-Maidah ayat 3 35 Annisa+ayat+36 36 luqman ayat 14 37 luqman ayat 13 38 Jika kamu mendengar tentang tha’un di suatu tempat, maka janganlah kamu memasukinya (tempat itu). Apa bila kamu (terlanjur) berada di tempat yang terkena wabah itu, maka janganlah kamu keluar darinya (tempat itu) 39 Yunus ayat 41 40 Al Maidah ayat 48 41 Hukum bacaan 42 ar rahman 43 Istri 44 al ikhlas 45 al ahzab ayat 21 46 harta 47 Madu 48 sedekah 49 penyakit menular 50 ali imran 51 Al isra ayat 1 52 surat al-'Ankabut ayat 69 53 jual beli 54 Kandungan+surat+Al+baqarah+168-169 55 Yunus ayat 40 56 Yunus 40 57 aisyah 58 riba 59 asmaul husna 60 At taubah ayat 122 61 al+hujurat+ayat+12 62 Al-Maidah ayat 2 63 al baqarah ayat 32 64 An nahl ayat 125 65 ali imran ayat 191 66 Yunus 57 67 ali imran 190 68 bintang tsurayya 69 obat 70 Maryam 71 Al baqarah ayat 168 72 YUnus ayat 57 73 Almaidah ayat 2 74 Wabah+penyakit 75 ghafir ayat 67 76 Ali imran ayat 104 77 al maidah ayat 91 78 Jihad 79 al imran 159 80 al baqarah ayat 177 81 bintang 82 al maidah ayat 88 83 ali imran 110 84 puasa 85 at taubah ayat 103 86 Al hujurat ayat 11 87 al baqarah ayat 30 88 al baqarah ayat 188 89 al maidah ayat 33 90 LUQMAN 91 shalat 92 Al baqarah ayat 222 93 al bayyinah ayat 5 94 Surah al-‘Adiyāt ayat ke-5 adalah 95 pendidikan 96 an nahl ayat 90 97 AT Taubah ayat 105 98 luqman 13 99 az zumar ayat 53 100 Al mujadalah ayat 58

Hasil pencarian tentang siapakah+sahabat+Nabi+yang+ada+satu+ketika+Nabi+pernah+berjenaka+dengan+dia+dimana+ketika+di+pasar,Rasulullah+melakukan+jenaka+untuk+men'jual'+nya,

terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 20
Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia...mengangkat nabi nabi diantaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu...apa yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorangpun diantara umat-umat yang lain".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ingatlah, wahai Rasulullah, ketika Mûsâ berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, renungkanlah nikmat Allah...yang diberikan kepada kalian dengan mensyukuri dan menaati-Nya, karena Dia telah memilih banyak nabi...dari kalangan kalian dan menjadikan kalian berjaya, setelah sebelumnya kalian hina di bawah kekuasaan...Selain itu, Dia juga memberikan nikmat yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat...yang lain.
(Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi) maka Dia mengkhususkan bagi mereka...apa-apa yang Dia kehendaki sesuai dengan kondisi mereka....(Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain) dengan memberikan...keistimewaan-keistimewaan tersendiri kepada masing-masing dengan keutamaan, sebagaimana yang pernah...diberikan kepada Nabi Musa yaitu dapat berbicara dengan-Nya, dan Nabi Ibrahim dijadikan-Nya sebagai kekasih-Nya
Arti lafal al-isra ialah melakukan perjalanan di malam hari; disebutkan untuk memberikan pengertian bahwa...Maka Dia melimpahkan nikmat-Nya kepadanya dengan memperjalankannya di suatu malam; di dalam perjalanan...Malaikat Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemui-Nya.'...Kemudian pintu langit pertama dibukakan bagi kami; tiba-tiba di situ aku bertemu dengan Nabi Adam....Malaikat Jibril menjawab, 'Dia telah diutus untuk menemui-Nya.'
(Orang-orang) menjadi subjek atau mubtada (yang memenuhi panggilan Allah dan rasul-Nya) agar keluar untuk...berperang, yakni sewaktu Abu Sufyan dan kawan-kawannya hendak mengulangi peperangan dan berjanji dengan...Nabi saw. serta para sahabat akan bertemu kembali di pasar Badar setahun setelah perang Uhud (setelah...mereka mendapat luka) yakni di Uhud, sedangkan yang menjadi predikat atau khabar mubtadanya ialah: (...bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka) dengan menaati-Nya (dan menjaga diri) dari menyalahi-Nya
Renungkan pula, wahai Nabi, ketika malaikat berucap kepada Maryam, "Hai Maryam, sesugguhnya Allah memilihmu...untuk menjadi ibu bagi seorang nabi-Nya....Dia menyucikanmu dari segala noda dan memberikan kelebihan kepadamu, bukan kepada wanita-wanita lain...di dunia, sebagai ibu 'Isâ.
Inilah yang tersembunyi di dalam diri mereka, tetapi mereka selalu beralasan di hadapan makhluk-Nya tentang...keengganan mereka untuk beriman kepada al-Qur'ân ketika diperintahkan untuk beriman....Sebab, mengingkari al-Qur'ân yang membenarkan apa yang ada dalam Tawrât sama artinya dengan mengingkari...Juga karena mereka telah membunuh nabi-nabi yang menyeru kepada apa yang diturunkan kepada mereka....Pembunuhan nabi-nabi ini adalah bukti yang paling kuat tentang ketidakimanan mereka terhadap nabi-nabi
Ingatkanlah umatmu, wahai Rasulullah, yang terjadi ketika Aku ilhamkan kepada sekelompok orang yang menyeru...beriman kepada Allah dan rasul-Nya, 'Isâ, lalu mereka menyambut seruan itu sehingga mereka menjadi sahabat-sahabat...Mereka berkata, "Kami beriman dan saksikanlah, wahai Tuhan kami, bahwa kami orang-orang yang takut dengan
dari negeri Yaman atau Jin Nainawi, jumlah mereka ada tujuh atau sembilan jin....Nabi saw. ketika itu berada di lembah Nakhl sedang melakukan salat Subuh berjemaah dengan para sahabatnya...Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (yang mendengarkan Alquran, maka...lain, ("Diamlah kalian") untuk mendengarkan bacaannya....(Ketika pembacaan telah selesai) ketika nabi selesai membaca Alquran (mereka kembali) pulang kembali
(Berkata Firaun) kepada Nabi Musa, ("Siapakah Rabb semesta alam itu?")...sebagaimana yang telah kamu katakan itu, bahwa kamu adalah Rasul-Nya? Maksudnya, siapakah Dia itu?...Karena mengingat bahwa tiada jalan bagi makhluk untuk mengetahui hakikat Allah swt. melainkan hanya melalui...sifat-sifat-Nya....Nabi Musa a.s. mengemukakan jawabannya kepada Firaun dengan ungkapan berikut.
(Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian) dia bukan bapak Zaid...Zainab (tetapi dia) adalah (Rasulullah dan penutup nabi-nabi) artinya tidak akan lahir lagi nabi sesudahnya...Dan menurut suatu qiraat dibaca Khataman Nabiyyiina, sama dengan alat untuk mencap atau cincin, yang...(Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) antara lain Dia mengetahui bahwa tidak akan ada nabi...lagi sesudah Nabi Muhammad saw. seumpama Nabi Isa turun nanti, maka ia akan memerintah dengan memakai
(Lalu ia dipanggil oleh malaikat) yakni Jibril (ketika ia tengah berdiri mengerjakan salat di mihrab)...maksudnya mesjid (bahwa) mestinya bi-anna dan menurut suatu qiraat bi-inna dengan memperkirakan iqaalat..., yakni malaikat itu berkata (Allah memberimu kabar gembira) ada yang memakai tasydid dan ada pula yang...tidak (dengan Yahya yang membenarkan kalimat) yang datang (dari Allah) maksudnya membenarkan Nabi Isa...Menurut riwayat ia tidak pernah berbuat satu kesalahan pun dan tak ada keinginan untuk melakukannya.
Allah telah memberikan karunia kepada Nabi-Nya dan para sahabat di kalangan Muhâjirîn dan Anshâr yang...Sesungguhnya Dia sangat besar rasa kasih dan sayang-Nya kepada mereka. (1) Perang Tabûk terjadi pada...Tentara Islam yang berjihad pada perang ini dinamakan dengan "tentara sulit", karena persiapan untuk...Ketika Rasulullah saw. tiba di Tabûk, Johannes datang dan mengajukan perdamaian bersamanya dengan syarat...Rasulullah tinggal di Tabûk selama beberapa malam, kemudian keluar dan kembali ke Madinah.
Ingatlah ketika Nabi membicarakan sesuatu secara rahasia kepada sebagian istrinya....Ketika istrinya itu memberitahukan rahasia tersebut kepada yang lain--dan Allah memberitahukan kepada...Rasulullah saw. tersebarnya rahasia itu--Rasulullah menceritakannya kepada sebagian istrinya dan merahasiakannya...Nabi menjawab, "Yang memberitahu aku adalah Sang Mahatahu segala sesuatu, yang tak sesuatu pun tersembunyi...dari pengetahuan-Nya.
(Sedangkan dia berada di ufuk yang tinggi) berada pada tempat terbitnya matahari dalam bentuk aslinya...ketika ia diciptakan....Nabi saw., melihatnya sewaktu berada di gua Hira; dan ternyata tubuh malaikat Jibril menutupi cakrawala...Nabi saw. pernah meminta kepada malaikat Jibril supaya menampakkan wujud aslinya sebagaimana ketika ia...Setelah itu baru malaikat Jibril turun untuk menemuinya dalam bentuk Bani Adam.
(Seorang hamba) yang dimaksud adalah Nabi Muhammad saw. (ketika dia mengerjakan salat.)
Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis, bahwa pada suatu ketika Nabi Musa berdiri berkhutbah di...Lalu ada pertanyaan, "Siapakah orang yang paling alim?" Maka Nabi Musa menjawab, "Aku"....kepadanya, "Sesungguhnya Aku mempunyai seorang hamba yang tinggal di pertemuan dua laut, dia lebih alim...Maka manakala kamu merasa kehilangan ikan itu, berarti dia ada di tempat tersebut"....Kemudian ikan yang ada di keranjang berontak dan melompat keluar, lalu jatuh ke laut.
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku!...Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika diangkat-Nya padamu) maksudnya dari golonganmu (para nabi dan dijadikan-Nya...kamu sebagai raja-raja) yang mempunyai anak buah dan pelayan (serta diberi-Nya kamu apa yang belum pernah...diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat manusia) seperti hidangan dari langit, manna dan salwa
(Dan berapa banyaknya) 'ka-ayyin' sama artinya dengan 'kam' (nabi-nabi yang berperang) menurut satu qiraat...Pelakunya ialah dhamir yang kembali kepada nabi (bersama mereka) menjadi khabar sedangkan mubtadanya...atau merasa takut (karena hal-hal yang menimpa mereka di jalan Allah) seperti mendapat luka dan terbunuhnya...nabi-nabi dan para sahabat mereka (dan tidak menjadi lelah) menghadapi perjuangan (dan tidak pula menyerah...) atau tunduk kepada musuh-musuh sebagaimana kamu lakukan ketika disiarkan orang berita bahwa Nabimu
untuk membelanya, sebagaimana Dia telah menguatkan dan membelanya ketika orang-orang kafir mengusirnya...Saat itu, tidak ada seorang kecuali sahabatnya, Abû Bakr, yang menemani Rasulullah ketika mereka berada...di dalam gua untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang musyrik....dengan kemenangan dan pertolongan-Nya."...dari sisi-Nya yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah.
Ketika Mûsâ melemparkan tongkatnya dan menjelma dalam seekor ular, Mûsâ terperangah dan beringsut ke...mereka(1). (1) Lebih dari satu kali al-Qur'ân menuturkan kisah Mûsâ....Di satu bagian kisah itu tidak diuraikan secara rinci, ada bagian yang dipotong, yang kemudian disebutkan...Semua itu ada kaitannya dengan proses pewahyuannya kepada Muhammad, Rasulullah saw....Pada bagian ini kisah itu dituturkan untuk menhilangkan rasa heran Nabi Muhammad saat menerima wahyu
Tidak ada dosa atas diri nabi untuk melakukan apa saja yang diperintahkan Allah....Dia telah menetapkan hukum-Nya pada para rasul terdahulu bahwa Dia tidak akan melarang hal-hal yang diperbolehkan...untuk mereka....Apa saja yang telah ditetapkan Allah merupakan suatu kepastian.
Dan siapakah yang memberi kalian pendengaran dan penglihatan?...Siapakah yang melahirkan kehidupan dari kematian, seperti tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah yang...Siapakah yang mengurus dan mengatur segala urusan alam semesta dengan kekuasaan dan kebijaksanaan- Nya...Mereka pasti akan mengakui--dan mereka tidak mungkin mengingkari--bahwa Allahlah satu-satunya yang melakukan...Maka katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, ketika mereka mengakuinya, "Bukankah suatu kewajiban yang
(Bukankah) artinya, sesungguhnya (telah datang atas manusia) Nabi Adam (satu waktu dari masa) empat puluh...tahun (sedangkan dia belum merupakan) ketika itu (sesuatu yang dapat disebut) maksudnya, Nabi Adam selama...Atau bila yang dimaksud dengan manusia adalah jenis manusia selain dia, maka yang dimaksud dengan lafal
Ketika Nabi saw. melakukan salat jenazah atas kematian Ibnu Ubay (pemimpin orang-orang munafik), maka...turunlah firman-Nya: (Dan janganlah kamu sekali-kali menyalatkan jenazah seorang yang mati di antara...mereka, dan janganlah kamu berdiri di kuburnya) untuk keperluan menguburkannya atau menziarahinya....(Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik) yaitu
Sebelum Nabi Daud diangkat menjadi rasul dia selalu memberikan fatwa, dan dia sempat mengalami zaman...Sehubungan dengan hal ini Luqman pernah mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cukup apabila aku telah...Pada suatu hari pernah ditanyakan oleh orang kepadanya, "Siapakah manusia yang paling buruk itu?"...Luqman menjawab, "Dia adalah orang yang tidak mempedulikan orang lain yang melihatnya sewaktu dia mengerjakan...makhluk-Nya (lagi Maha Terpuji) Maha Terpuji di dalam ciptaan-Nya.
(Dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Alquran....Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya) sekali-kali ia tidak menjanjikan sesuatu melainkan...Disebutkan bahwa ia pernah menunggu seseorang yang telah berjanji kepadanya, selama tiga hari atau satu...tahun, sehingga orang yang berjanji itu datang kepadanya di tempat yang dijanjikan itu, dan ternyata...Nabi Ismail masih menunggu di tempat itu (dan dia adalah seorang rasul) untuk kabilah Jurhum (dan nabi
Bahkan mereka mengatakan bahwa al-Qur'ân merupakan mimpi-mimpi yang kalut yang pernah mereka lihat di...Malah mereka mengada-ada, menisbatkan kebohongan kepada Allah....Kemudian mereka menentangnya dan berkata bahwa Muhammad adalah seorang penyair yang menguasai jiwa para..."Hendaknya ia mendatangkan kepada kita satu mukjizat inderawi yang membuktikan kebenarannya, seperti...halnya nabi-nabi terdahulu yang dikuatkan dengan mukjizat," kata mereka.
(Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir) rombongan orang-orang yang melakukan perjalanan dari...air) yang khusus untuk mencari air buat minum rombongan musafir (maka dia menurunkan) melepaskan (timbanya...Ketika pengambil air melihat Nabi Yusuf (dia berkata, "Oh, kabar gembira) menurut suatu qiraat dibaca...(Kemudian mereka menyembunyikan dia) artinya, mereka merahasiakan perkara Nabi Yusuf ini, dengan maksud...untuk menjadikannya (sebagai barang dagangan) seumpamanya mereka menganggapnya sebagai budak yang telah
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meminta kepada Nabi untuk menampakkan perkara- perkara...yang disembunyikan Allah....Apabila kalian menanyakan tentang hal itu ketika Rasulullah masih hidup, saat al-Qur'ân diturunkan kepadanya...Allah amat banyak ampunan-Nya dan amat luas santun-Nya, hingga tidak tergesa-gesa memberi hukuman.