Paling Sering Dicari

1 Minta kembali ke dunia 2 Al Araf ayat 200 3 annissa ayat 19 4 al+araf ayat 200 5 al maidah ayat 3 6 luqman 7 Dengki 8 ali imran 133 9 Quran 10 Muhammad 11 Al iklash halaman berapa 12 at+taubah+ayat+128 13 keistimewaan berpikir 14 binatang+melahirkan 15 distribusi 16 Takdir 17 Murka Allah 18 Zina 19 Kiamat 20 al-Maidah ayat 6 21 al-Tagabun ayat 2 22 Imran 23 Kaya 24 ali+imran+134 25 qs al isra ayat 32 26 ali+imran+135 27 Al Maidah ayat 6 28 an-nahl ayat 91 29 al ahzab ayat 21 30 Sesungguhnya bayi yang gugur benar-benar akan memprotes Rabbnya bila kedua orangtuanya dimasukkan ke dalam api neraka. Hingga dikatakan kepadanya, ‘Wahai bayi yang gugur yang memprotes Rabbnya, masukkanlah kedua orangtuamu ke dalam surga.’ Ia pun menarik 31 ali+imran+136 32 Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba-Nya yang shalih di surga”, maka ia pun bertanya, “Wahai Tuhanku bagaimana ini bisa terjadi?” Allah menjawab, “Berkat istighfar anakmu bagi dirimu” (HR. Ahmad) 33 an-nisa-ayat-11 34 Surah Al Ikhlas 35 al insyirah ayat 7 36 Al-Baqarah ayat 143 37 Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6-7: 38 surah+al-alaq+ayat+1-5 39 Kontrol diri 40 al-baqarah+ayat+24 41 Maryam 42 hadits tentang utang 43 Surat Yasin ayat 36 44 ali imran 159 45 Yunus 62-63 46 ali imran 47 QS Al Araf ayat 200 48 ali imran 104 49 Adam 50 Ali imran ayat 138 51 ala'raf ayat 17 52 Yusuf 53 al zumar ayat 53 54 Wafatkan 55 Al-Kahfi ayat 110 56 Ayat berapa Allah menyuruh nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan membawanya ketanah kanaan 57 Allah+Meliputi 58 Sabar 59 yusuf 88 60 dosa 61 yunus 57 62 surat+ali+imran+ayat+159 63 AL A'RAF AYAT 199 64 Menahan marah 65 QS.+Luqman:+12 66 Al-Hujurat ayat 15 67 yunus ayat 71 68 surat+ali imran ayat 164 69 At thalaq ayat 7 70 Fitnah 71 padang mahsyar 72 ghafir ayat 60 73 Surah+al+an'am+halaman+35 74 al ikhlas 1-4 75 al+isra'+ayat+32+33 76 surah Al-Mu'minun ayat 70 77 Azzariyat ayat 56-58 78 surat an nisa 79 surat as saff ayat 11 80 Zabur,+Injil,+taurat,+furqan 81 Berusaha 82 Puasa 83 Adz-Dzariyat ayat 56 84 Telah menceritakan kepada kami (Abu Nu'aim) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Hisyam) dari (Urwah) dari (Aisyah r.a) Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang 85 Surat at takasur 86 Al-Isra ayat 78 87 tiada+siapa+dapat+mengalahkan 88 Iblis 89 sesungguhnya+azab+tuhanmu+benar-benar+keras 90 Al maidah ayat 6 -10 91 At+isra+ayat+16 92 ar+rahman+ayat+1 93 Umur 40 tahun 94 QS.+Ar-Ra'd ayat 39 95 Hadis muslim 2459 96 Ayat+berapa+Allah+menyuruh+nabi+Musa+membawa+bangsa+Israel+keluar+dari+tanah+Mesir+dan+membawanya+ketanah+kanaan 97 riba 98 Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim) 99 Luqman+ayat+33 100 sikap dermawan

Hasil pencarian tentang surah+al+mu'minun+ayat+12-14

-deskripsi"> Agar dengan rahmat-Mu kami dapat mencapai semua kebaikan....Selesai tafsir surah Al Mu’minun dengan pertolongan Allah dan taufiq-Nya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Hal ini seperti yang disebutkan dalam ayat 57 surah Al Israa’, ”Orang-orang yang mereka seru itu,...Hal ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Mu’minun: 91, “Allah sekali-kali tidak mempunyai anak
umurnya sampai empat puluh tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu...Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dari segala dosa, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu.... "(1). (1) Berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwa masa mengandung setidaknya berlangsung selama...Sementara, dalam surat Luqmân ayat 14, disebutkan bahwa masa menyusui berlangsung selama dua tahun (24...bulan) Dalam dalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan juga bahwa masa menyusui berlangsung selama
ayat ini disebutkan di dalam surah ini sebanyak tiga puluh satu kali....Istifham atau kata tanya yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna taqrir atau menetapkan, demikian...Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan, bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah...Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan..., bagi-Mu segala puji."
sehingga Engkau memerintahkan aku supaya bersujud kepadanya; di dalam ayat lain disebutkan bahwa ketika...Al-A`raf 12) (Sesungguhnya jika) huruf lam di sini bermakna qasam (Engkau memberi tangguh kepadaku sampai...) dengan menggoda mereka (kecuali sebagian kecil.") daripada mereka yang mendapat pemeliharaan dari-Mu
Dalam ayat lain disebutkan, “Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan...Al Mu’minun: 91)

-deskripsi"> Yakni orang-orang kafir.
Lihat pula surat Al Mu'minun ayat 12, 13 dan 14.

-deskripsi"> Sesuai yang mereka usulkan (lihat surah 90-92)....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka?...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin...mengatakan, “Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu
Al Mu’minun: 110-111), (2) Bisa jadi karena mereka tidak melihat orang-orang yang mereka anggap jahat
Sesungguhnya kami telah memakan ‘ilhiz,” yakni wabar (bulu unta) dan darah.” Maka Allah menurunkan ayat...Mu’minun: 76)....Di sana pada masing-masing mereka ada Ali bin Al Husain bin Waqid, dan dia didha’ifkan....mereka, hingga mereka menderita kelaparan, agar mereka kembali kepada Allah dan mau beriman (Lihat ayat...kesesatannya, padahal di hadapan mereka ada azab yang tidak mungkin ditolak sebagaimana diterangkan dalam ayat
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

Namun dalam ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak akan melihat-Nya di surga, karena...nash-nash Al Qur’an dan As Sunnah menunjukkan bahwa penghuni surga akan melihat Tuhan mereka dan merasa...

-deskripsi"> Dari semua yang tidak layak dengan keagungan-Mu....

-deskripsi"> Dari semua dosa dan kurang adab terhadap-Mu.

aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.

Tirmidzi dan ia menshahihkannya juz 4 hal. 177, Ibnu Khuzaimah dalam At Tauhid (hal.)78, Thabari juz 14..., namun di dalamnya terdapat ‘Athaa’ bin As Saa’ib, dia mukhtalith (bercampur hapalannya).” Al...Haafizh As Suyuthi dalam Al Itqaan juz 1 hal. 34 berkata, “Hadits tersebut dalam kitab shahih dengan...untuk turun dua kali, dan jika tidak berdasarkan sanad yang shahih turunnya di Mekah, maka bisa saja surah...ini Makkiyyah selain ayat ini, wallahu a’lam.
Tetapi setelah saya mentadabburi beberapa ayat ini dengan beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al...Adapun dalam beberapa ayat ini, Allah telah menyebutkan umat-umat yang dibinasakan secara berturut-turut...Adapun dalam beberapa ayat di surah Al Qashas, maka jelas sekali di sana, bahwa setelah disebutkan kebinasaan...Fir’aun, Dia berfirman, “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) setelah...Al Qashash: 43) Ayat ini jelas, bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya uamt-umat
-deskripsi"> Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran...yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah ajaran yang paling baik...sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 23 surah ini.

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
melalui fase-fase seperti itu(1). (1) Pengertian nuthfah, 'alaqah dan mudlghah yang terdapat dalam surat al-Sajdah...: 7, 8 dan 9; al-Mu'minûn: 12, 13 dan 14; Ghâfir: 67; dan al-Hajj: 5, adalah sebagai berikut....Bahkan, dalam ayat 37 surat al-Qiyâmah, pengertian kata nuthfah lebih sempit lagi: 'bagian dari sperma
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
(Kemudian datanglah orang-orang yang mengemukakan uzur) asalnya lafal al-mu`adzdziruuna ialah al-mu`tadziruuna...kemudian huruf ta diidgamkan ke dalam huruf dzal sehingga jadilah al-mu`adzdziruuna keduanya mempunyai...arti yang sama lalu dibaca al-mu`adzdziruuna (yaitu orang-orang Arab penduduk padang pasir) kepada Nabi
Allah memperlihatkan sembilan tanda kepada Fir’aun sebagaimana di surah Al Isra': 101....Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia telah menunjukkan kepada Fir’aun...ayat-ayat-Nya, sesuatu yang dapat diambil ibrah (pelajaran) dan berbagai bukti, akan tetapi Fir’aun...

-deskripsi"> Yakni mendustakan ayat-ayat itu dan menganggapnya sebagai sihir.
Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ia berkata, “Ketika turun awal surah...Al Muzzammil, maka mereka (para sahabat) melakukan qiyamullail seperti yang mereka lakukan di bulan...Ramadhan sehingga turun ayat terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.â...Muqbil berkata, “Hadits ini para perawinya adalah para perawi hadits shahih selain Ahmad bin Muhammad Al...Di ayat selanjutnya, Dia menentukannya, yaitu separuhnya atau kurang daripadanya seperti sepertiga.