Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 Puasa 5 Sabar 6 Mahluk 7 Makhluk proses kehidupan 8 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 9 Ayat tentang materi dan perubahannya 10 Makhluk & Proses Kehidupan 11 at talaq ayat 4 12 al baqarah ayat 187 13 ar rahman 14 Hadits tentang jual beli barter 15 Ayat tentang gaya dan energi 16 Al ikhlas 17 Surat ar ra'du ayat 11 18 Al An’am ayat 83 19 Perubahan Fisika 20 Santun 21 an nahl ayat 90 22 an nisa ayat 24 23 al baqarah ayat 30 24 an nur ayat 24 25 Manusia 26 alhadid+ayat+7 27 an-nisa ayat 29 28 al rahman 29 Hadits Muslim Nomor 2855 30 +kandungan+dari+malaikat+mikail 31 ali imran 32 Ilmu 33 al mulk ayat 3 34 al maidah ayat 2 35 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 36 Hadis tentang produksi 37 Surat Al-Anbiya Ayat 30 38 an nisa ayat 3 39 Hadist cinta 40 al Baqarah ayat 43 41 mahluk & proses kehidupan 42 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 43 Hujan 44 Ibrahim 45 al maidah ayat 6 46 ali imran 7 47 MARYAM 48 ALI IMRAN 190 49 al+baqarah+ayat+183 50 al baqarah ayat 168 51 al baqarah ayat 2 52 yunus 53 hati 54 Manusia,l 55 an nisa ayat 29 56 Hadits Muslim Nomor 5318 57 Surat yasin 58 hukum 59 Zina 60 surat+an+nisa+ayat+35 61 al+maidah+ayat+1 62 an nisa ayat 4 63 surat yunus 64 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 65 Tumbuhan 66 Muntaha 67 Surga 68 Ikhlas 69 akhlak 70 al anfal ayat 2 71 Akhlak terpuji 72 al maidah ayat 1 73 ar-rum ayat 21 74 ali imran 159 75 ALI IMRAN 126 76 Bumi dan Alam semesta 77 Yusuf 78 AL maidah ayat 3 79 Ayat+tentang tumbuhan dan buah 80 surat+An-Nisa+(4)+ayat+35 81 menjaga lingkungan 82 Hadis ikhlas beramal 83 At Taubah ayat 111 84 Langit 85 qaaf 37 86 Allah tidak merubah suatu kaum 87 al ghasiyah ayat 17-20 88 alhadid ayat 20 89 hadits ibnu majah 1926 90 hud ayat 114 91 Dusta 92 an nisa ayat 35 93 fatir ayat 45 94 Perubahan wujud benda 95 at taubah ayat 60 96 Ali imran 96 97 Asbab+al+nuzul+al+isra+ayat+36 98 Jual beli 99 al baqarah ayat 183 100 luqman 13

Hasil pencarian tentang surat+al+maa'un+1-3

Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kata-kata “wa maa kaanuu awliyaa’ah”, dhamir (kata ganti) hu (dia) bisa kembalinya kepada Allah..."> Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata: Abu Jahal berkata, “Ya Allah, jika (Al...dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih.” Maka turunlah ayat, “Wa maa...™adzdzibahum wa anta fiihim…dst sampai wa hum yashudduuna ‘anil masjidil haraam…dst.” Lihat surat...Al Anfaal: 33-34.
Sebab, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(1). (1) Pada ayat ini terdapat larangan memakan daging...Menurut kamus al-Muhîth, kata "rijs" berarti 'pekerjaan yang kotor, mengandung dosa dan tidak layak dilakukan...(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 3, surat al-Mâ'idah).
[[33 ~ AL-AHZAB (PASUKAN GABUNGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 73 ayat ~ Surat al-Ahzâb diawali dengan perintah...Dalam surat ini pula al-Qur'ân memerintahkan istri-istri nabi untuk memperhatikan etika pribadi dengan...Selebihnya, surat al-Ahzâb juga mengangkat topik pembicaraan tentang hari kiamat dan peristiwa-peristiwa...Secara ringkas, sasaran terpenting yang ingin dicapai oleh surat al-Ahzâb, antara lain, adalah: 1) Mengangkat...Realisasi janji Allah yang akan memberikan kemenangan bagi orang-orang Mukmin atas orang-orang kafir. 3)
[[7 ~ AL-A'RAF (TEMPAT TERTINGGI ANTARA SURGA DAN NERAKA)(1) Pendahuluan: Makkiyyah, 206 ayat ~ Surat...Permulaan surat ini merupakan kelanjutan dari bagian akhir surat al-An'âm....Setelah pada bagian akhir surat al-An'âm itu dibicarakan tentang hewan ternak, awal surat al-A'râf mengandung...Selain itu, surat al-A'râf mengandung beberapa kisah....Di samping itu, juga ajakan mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw. yang benar. (1) Al-A'râf adalah pembatas
[[1 ~ FATIHAH AL-KITAB (PEMBUKA KITAB SUCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 7 ayat ~ Surat al-Fâtihah ini termasuk...Disebut al-Fâtihah (pembuka), karena letaknya yang berada urutan pertama surat-surat al-Qur'ân....Surat yang pertama diturunkan secara lengkap di antara surat-surat yang ada dalam al-Qur'ân ini merupakan...intisari dari seluruh kandungan al-Qur'ân yang kemudian diperinci oleh surat-surat sesudahnya....Oleh sebab itu, surat ini juga disebut dengan nama Umm al-Kitâb (induk al-Qur'ân).]]
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
[[85 ~ AL-BURUJ (GUGUSAN BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 22 ayat ~ Di dalam surat al-Burûj terdapat...Surat ini dibuka dengan sumpah Allah Swt. dengan menyebut berbagai bukti kekuasaan-Nya bahwa orang yang...Dinyatakan pula dengan tegas, dalam surat ini, bahwa kebenaran akan selalu mendapat tantangan sepanjang...dari pihak pendusta, akan tetap terpelihara dari keraguan karena berada di al-Lawh al-Mahfûzh.]]...Aku bersumpah demi langit yang memiliki banyak tempat persinggahan bintang ketika beredar(1). (1) Yang
Bagi mereka diharuskan membayar kafarat. (1) Allah mengampuni mereka dan menerima kafarat itu sebagai...wujud kasih sayang-Nya kepada mereka. (1) Penjelasan tentang kafarat akibat melanggar sumpah terdapat...pada surat al-Mâ'idah.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...perkataan mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1)...Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
mengikhlaskan agama demi Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1).... (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
turunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd ayat 2.
-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
Apabila Allah menurunkan hujan kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya, mereka pun segera bergembira ria(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Nûr ayat 43.
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1)...Ayat 5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr.
bagaimana Kami akan membangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1).... (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...sebagai tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat 137 surat...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Dan Kami tidaklah lemah untuk melakukan penggantian itu(1). (1) Al-masyâriq (tempat terbit) dan al-maghârib...sebagai tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat 137 surat...Al-masyâriq dan al-maghârib dapat pula diartikan sebagai tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan...Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Mereka dijadikan bagai daun tanaman yang terkena wabah yang mematikan(1). (1) Surat ini menunjuk kepada...sebuah ekspansi Abrahah al-Asyram Al-Habasyî yang dikerahkan dari arah Yaman menuju Mekah untuk menghancurkan...bersama pasukan itu, kemudian berangkat ke arah Hejaz dan mendirikan perkemahan di sebuah tempat bernama al-Maghmis...disebabkan oleh terjangkitnya suatu penyakit di kalangan pasukan Abrahah, sebagaimana yang dikisahkan oleh surat
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Pada surat terdahulu diceritakan sebagian sejarah Banû Isrâ'îl berupa berbagai macam penyelewengan yang...Pada surat ini disebutkan beberapa hal, antara lain: a....Permulaan surat ini sama dengan permulaan surat terdahulu.]]...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
[[108 ~ AL-KAUTSAR (NIKMAT YANG BANYAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menganugerahi...Surat ini ditutup dengan suatu kabar gembira bagi Nabi Muhammad saw. berupa terputusnya kebaikan bagi
Dan Dialah Yang menciptakan) yang menjadikan (bagi kamu sekalian pendengaran) lafal As Sam'u maknanya Al...(Amat sedikitlah) lafal Maa mengukuhkan makna yang terkandung dalam lafal Qaliilan (kalian bersyukur)
[[5 ~ AL-MA'IDAH (HIDANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 120 ayat ~ Surat al-Mâ'idah termasuk kelompok surat...Surat ini berisikan 120 ayat, dan merupakan surat yang terakhir kali turun....Juga terdapat keterangan mengenai kekafiran orang-orang Nasrani itu dengan mengatakan bahwa 'Isâ al-Masîh...menetapkan semua apa yang dikehendaki dengan adil, dan ini semua adalah perjanjian Allah dengan kalian(1).... (1) termasuk dalam janji yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama
, yang diatur oleh Zat yang Mahakuasa, yang mengetahui segala apa yang terjadi di seluruh alam raya(1).... (1) Peredaran matahari mengilhami perhitungan hari dan tahun....(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 73 surat Al-A'râf.
Huruf Maa di sini menurut suatu pendapat adalah Maa Mashdariyah, menurut pendapat lainnya adalah Maa...Maushulah, dan menurut pendapat lainnya lagi adalah Maa Maushufah.
malaikat-malaikat yang jumlahnya ada sembilan belas malaikat, sebagaimana yang akan diterangkan nanti dalam surat...Al-Muddatstsir (yang kasar) lafal ghilaazhun ini diambil dari asal kata ghilazhul qalbi, yakni kasar...mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintahkan-Nya kepada mereka) lafal maa