Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 Almaidah ayat 48 4 Al+hijr+ayat+47 5 al ikhlas 6 yusuf 7 ayat yang berhubungan dengan an nadhr bin al harits 8 SABAR 9 al furqan ayat 67 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 ayat tentang kepala madrasah 12 ali+imran+159 13 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 14 al-baqarah ayat 168 15 al maidah ayat 2 16 huud+40 17 Urusan 18 Aman 19 al-maidah ayat 3 20 orang tua 21 Ibrahim ayat 7 22 dunia 23 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 24 hujan 25 an-nur+ayat+36 26 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 27 Surga 28 Beliau melarang menjual buah-buahan hingga jelas kebaikan dan (melarang pula menjual) kurma hinga sempurna. Ada yang bertanya; "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "Ia menjadi merah atau kuning". 29 menghindari perkelahian 30 QS.Al imran ayat 79 31 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 32 Al+hijr+ayat+48 33 al ahzab ayat 70 34 Saba 13 35 Hewan 36 kemuliaan 37 Membunuh 38 Makanan 39 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 40 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 41 petunjuk 42 Al+Anbiyâ+ayat+73 43 al baqarah ayat 261 44 al-maidah ayat 48 45 ar rum ayat 21 46 Surat al maidah ayat 48 47 AL+AHZAB+AYAT+70 48 Anjing 49 al bayyinah ayat 8 50 mengharapkan pertemuan 51 ibrahim 32 52 surat al baqarah ayat 11 53 al maidah ayat 16 54 Memohon ampun 55 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 56 Menumbuhkan kebiasaan menegur 57 Al furqon ayat 67 58 ali imran ayat 185 59 ali imran 159 60 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 61 ali imran 190-191 62 an nisa ayat 135 63 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 64 bertakwa 65 ibrahim ayat 33 66 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 67 SURAT AL KAHFI AYAT 19 68 Ayat 36 surat al isra 69 Sedikit sekali berterimakasih 70 LUKMAN+AYAT+17 71 Muslim 72 adanya hak pilih antara penjual dan pembeli 73 luqman 74 malaikat taat kepada Allah 75 Surat AlBaqarah ayat 27 76 pendidikan 77 huud+42 78 surah al-an’am ayat 136 79 Hidup sederhana 80 bermain 81 Yunus 100 82 keamanan 83 Tidalah engkau mengetahui segala hal yang ghaib kecuali hanya sedikit 84 Sedekah 85 LUKMAN+AYAT+18 86 Iman 87 al+baqarah+ayat+251 88 surat al-araf 31 89 an nahl ayat 43 90 ibrahim 9 91 Ayat tentang toleransi 92 ali imran 139 93 Rezeki 94 AKHLAK 95 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 96 LUKMAN+AYAT+19 97 an-nisa ayat 29 98 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 99 hadits tentang perinta membaca alquran 100 Ibnu Katsir

Hasil pencarian tentang tentang+tidak+boleh+berhubungan+intim+pas

Apakah yang Anda maksud tentang tidak boleh berhubungan inti pas?
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbicara dengan Beliau, sedangkan aku berada di pojok rumah, aku tidak...ayat, “Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang...“ dan didiamkan oleh Adz Dzahabi)

-deskripsi"> Sebab turunnya ayat ini ialah berhubungan...boleh lagi menggauli isterinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya....Hal ini merupakan pemberitahuan tentang sempurnanya pendengaran dan penglihatan-Nya dan mengena kepada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ

-deskripsi"> Maka sesungguhnya ia boleh membalas serupa, dan jika ia melakukan pembalasan..., maka ia tidak disalahkan, bahkan jika ia dizalimi lagi, maka Allah akan menolongnya, karena ia terzalimi...ketika mereka menemui sekumpulan kaum musyrik di bulan haram, maka kaum muslimin meminta mereka agar tidak...

-deskripsi"> Allah Maha Pemaaf terhadap orang-orang yang berdosa, Dia tidak menyegerakan...Dia bermu’amalah (berhubungan) dengan hamba-hamba-Nya dalam setiap waktu dengan memaafkan dan mengampuni
-deskripsi"> Ayat ini berhubungan dengan sumpah Abu Bakar radhiyallahu 'anhu bahwa dia...tidak akan memberikan apa-apa kepada kerabatnya ataupun orang lain yang terlibat dalam menyiarkan berita...bohong tentang diri 'Aisyah.
kecuali jika menjaga sesuatu yang kamu takuti dari mereka) maksudnya jika ada yang kamu takuti, kamu boleh...berhubungan erat dengan mereka, tetapi hanya di mulut dan bukan di hati.
Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak...yang muhkamat; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan...Hal ini, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah, tidak boleh bagi seseorang memberanikan diri mengkaifiyatkannya...Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang firman Alllah "Ar Rahmaanu 'alal 'arsyis...

-deskripsi"> Oleh karena semua ayat tersebut berasal dari sisi Allah, maka tidak
Di samping itu, surat ini juga menjelaskan tentang sebagian peristiwa besar tersebut, terutama yang berhubungan...dengan manusia dan gunung, kemudian juga memberitakan tentang orang yang berat timbangannya, karena
(Kamu boleh menangguhkan) dapat dibaca Turji-u dengan memakai huruf Hamzah pada akhirnya, juga dapat...kamu sukai untuk menggaulinya kembali (dari perempuan yang telah kamu pisahkan) dari gilirannya (maka tidak...(Yang demikian itu) yakni boleh memilih itu (lebih dekat) kepada ketenangan hati mereka dan mereka tidak...merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka) yaitu tentang hal-hal...(Dan adalah Allah Maha Mengetahui) tentang makhluk-Nya (lagi Maha Penyantun) mengenai menghukum mereka
-deskripsi"> Oleh karena itu, kita tidak boleh berkata tentang-Nya tanpa ilmu dan harus
Kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan ibadah haji itu bukan hanya disyariatkan kepada kalian saja...Dari itu, serahkanlah semua urusan kepada-Nya semata, menjadikan amal perbuatan hanya untuk-Nya dan tidak...Kemudian, berilah kabar gembira tentang surga dan pahala yang banyak, wahai Muhammad, kepada hamba Allah
[[99 ~ AL-ZALZALAH (GONCANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 8 ayat ~ Ayat-ayat dalam surat ini berhubungan...kekayaan alam dan orang-orang yang telah mati dari dalam perut bumi, keheranan dan pertanyaan manusia tentang
yang lain selain orang-orang Arab yang datang setelah mereka, dan dari kalangan Ahli Kitab yang belum berhubungan...Bisa juga maksudnya, bahwa mereka belum berhubungan dengan mereka dalam hal keutamaan (belum sampai seperti...Dan bisa juga maksudnya, bahwa mereka belum berhubungan dengan mereka dalam hal waktu....menyaksikan Rasul tersebut dan mengikuti dakwahnya, maka mereka memperoleh keutamaan dan kelebihan yang tidak...

-deskripsi"> Di antara keperkasaan dan kebijaksanaan-Nya adalah Dia tidak membiarkan
Alternatif kedua ini menandakan bahwa suami tidak lagi menyukai istrinya....tidak boleh mencerai istrinya jika sedang dalam masa haid, karena dalam kondisi seperti ini istri mudah...boleh menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan suci tapi telah terjadi hubungan seksual pada masa...Dapat dijelaskan, bahwa talak yang terjadi sebelum suami berhubungan dengan istri tidak tergolong sebagai...Sementara kita juga menemukan bukti bahwa kasus rujuk, kasus talak sebelum suami istri berhubungan, talak
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 229
Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik....Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau...keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah....Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak...ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 63
Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit....Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah"....Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya.

-deskripsi"> Ulama memiliki beberapa penafsiran tentang ayat “kecuali yang (biasa...(Mahram bagi wanita adalah laki-laki yang boleh memandangnya, berduaan dan bepergian bersamanya)....

-deskripsi"> ulama tidak berbeda pendapat tentang aurat wanita di hadapan sesama...Wanita di ayat tersebut adalah wanita muslimah, adapun wanita kafir tidak termasuk, karena mereka tidak...boleh dilihat, demikian menurut Syaikh As Sa’diy.
yakin bahwa diri mereka benar, namun di sisi Allah mereka berdusta, karena Allah mengharamkan berbicara tentang...Allah tidak mengatakan, “maka mereka itu orang-orang yang berdusta” tetapi mengatakan, “maka mereka...pandangan Allah orang-orang yang berdusta,” hal ini karena besarnya kehormatan seorang muslim, di mana tidak...boleh asal menuduhnya tanpa ukuran persaksian yang dianggap benar, yaitu empat orang saksi.
(Manusia bertanya kepadamu) yakni penduduk Mekah (tentang hari kiamat) kapankah akan terjadi...."Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah"....Dan tahukah kamu) maksudnya kamu tiada mengetahui kapan ia akan terjadi (boleh jadi hari kiamat itu waktunya
orang-orang musyrik--yang merupakan musuh Allah dan musuh mereka--sebagai teman, karena mereka tetap tidak...Pada bagian selanjutnya, diterangkan tentang siapa-siapa sajakah, selain orang Islam, yang boleh dijadikan...teman pergaulan dan siapa saja yang tidak boleh....Mereka yang tidak memerangi kita dan tidak membantu pihak-pihak yang memerangi kita, harus kita perlakukan...Berikutnya, keterangan tentang wanita yang membaiat Rasulullah saw.
(Maka tatkala mereka berputus asa) tidak mempunyai harapan lagi (daripada putusan Yusuf, mereka menyendiri...berkumpul menyendiri (sambil berunding dengan berbisik-bisik) lafal najiyyan adalah mashdar yang maknanya boleh...ayah kalian telah mengambil janji dari kalian) kalian telah bersumpah terhadapnya (dengan nama Allah) tentang...(Sebab itu aku tidak akan meninggalkan) tidak akan angkat kaki dari (negeri ini) yaitu negeri Mesir (...sampai ayahku mengizinkan kepadaku) untuk kembali kepadanya (atau Allah memberi keputusan terhadapku) tentang
(Dan Dia menjadikan) merupakan jumlah Istinaf, dan tidak boleh di'athafkan kepada Shilah Al-Ladzii karena...(yang genap) dinashabkan karena menjadi Mashdar, maksudnya penciptaan itu selama empat hari genap; tidak...bertambah dan tidak pula berkurang dari itu (bagi orang-orang yang bertanya) maksudnya, sebagai jawaban...bagi orang-orang yang menanyakan tentang penciptaan bumi dan segala isinya.
Nabi Nuh ‘alaihis salam tidak mengetahui bahwa permohonannya agar anaknya yang kafir diselamatnya adalah...melakukan perkara yang dilarang Allah dalam firman-Nya, “Dan janganlah engkau bicarakan dengan Aku tentang...Ayat: 37), ia mengira permohonannya itu boleh karena anaknya yang kafir termasuk keluarganya yang dijanjikan
diwajibkan atas kamu kisas) pembalasan yang setimpal (berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh) baik tentang...sifat maupun perbuatan (orang merdeka) dibunuh (oleh orang merdeka) maka tidak boleh oleh hamba (hamba...Sunah menyatakan bahwa laki-laki boleh dibunuh oleh wanita dan dalam agama dipandang seimbang atau sebanding..., tetapi tidak boleh seorang Islam walaupun ia seorang hamba dibunuh oleh seorang kafir walaupun ia seorang...keringanan) atau kemudahan (dari Tuhanmu) terhadapmu (suatu rahmat) kepadamu berupa kelapangan dan tidak
hubungan suami istri tetap berlanjut, mereka harus memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kembali berhubungan...Memerdekakan hamba sahaya yang telah diwajibkan Allah itu merupakan pelajaran bagi kalian agar tidak
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan tentang buruknya keadaan orang yang...

-deskripsi"> Dan boleh baginya mengucapkan kata-kata kufur ketika dipaksa....Hal ini, karena apabila seseorang tidak berdosa mengucapkan kata-kata kufur ketika dipaksa, maka urusan...lain tentu lebih berhak tidak mendapatkan dosa....

-deskripsi"> Jika Dia murka, maka tidak ada satu pun makhluk yang berani berdiri,
tafsir-deskripsi"> Yakni janganlah kamu enggan untuk kembali dan jangan pula marah karenanya, karena pemilik rumah tidak...ia hanya bertabarru’ (memberikan kesediaan), jika dia menghendaki, dia bisa mengizinkan dan jika tidak..., maka dia boleh tidak mengizinkan....Sa’id bin Jubair berkata tentang ayat tersebut, “Janganlah kamu berdiri (terus) di depan pintu manusia.â
Qatadah berkata, “Tidak boleh bagi seorang wanita menghibahkan (memberikan) dirinya kepada seorang...tanpa mahar kecuali kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.”

-deskripsi"> Tentang...hukum-hukum perkawinan, misalnya mereka tidak boleh menikah lebih dari empat orang istri dan tidak boleh...Budak yang dimiliki itu tidak ada batasnya (yakni tidak dibatasi sampai empat), di mana ia termasuk yang...boleh ditawan dan diperangi, bukan yang tidak boleh ditawan atau mempunyai perjanjian dengan kaum muslimin
kecuali yang biasa tampak daripadanya) yaitu wajah dan dua telapak tangannya, maka kedua perhiasannya itu boleh...dilihat oleh lelaki lain, jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah....boleh membuka aurat di hadapan mereka....Ath-Thifl bermakna jamak sekalipun bentuk lafalnya tunggal (yang masih belum mengerti) belum memahami (tentang...aurat wanita) belum mengerti persetubuhan, maka kaum wanita boleh menampakkan aurat mereka terhadap
diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini) yakni Mekah (yang telah menjadihannya kota suci) suci dan aman, tidak...boleh dialirkan darah manusia di dalamnya, dan tidak boleh seseorang pun dianiaya, serta binatang buruannya...tidak boleh diburu dan pepohonannya tidak boleh ditebang....merupakan nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kabilah Quraisy sebagai penduduknya, sehingga Allah tidak
Di negeri ini tidak boleh ada pertumpahan darah, binatangnya pun tidak boleh dibunuh dan pohon-pohonnya...tidak boleh ditebang.
Secara syara’, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menjadikannya sebagai tanah haram (suci), di mana tidak...boleh dutumpahkan darah manusia di sana, tidak ada yang boleh dizalimi, binatang buruannya tidak boleh...diburu, dan tidak boleh dipotong atau dicabut rerumputannya....Ta'aala memudahkan sebab-sebab yang menjadikannya terhormat sebagaimana hal ini sudah maklum, bahkan tidak