Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 Hewan 4 al maidah ayat 2 5 jaringan tumbuhan 6 Musa 7 Al Isra ayat 36 8 Fenomena bulan 9 ibrahim+ayat+3 10 al isra ayat 55 11 Surat almulk 21 -30 12 kitab+zabur 13 at taubah ayat 105 14 shad ayat 29 15 injil 16 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 17 Surat+Ibrahim+ayat+24 18 HUJAN 19 malu 20 Al Imran 130 21 Bentuk molekul 22 Saba 18 23 ali+imran+31 24 al maidah ayat 1 25 Surat al baqarah ayat 214 26 zabur 27 AL BAQARAH AYAT 185 28 al baqarah ayat 43 29 berpikir 30 al hujurat ayat 12 31 kitab injil 32 Hadits Malik Nomor 1501 33 jihad 34 Memuliakan 35 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 36 Luqman 37 riba 38 yunus 39 Al ikhlas 40 Al Baqarah ayat 30 41 al furqan ayat 1 42 ali imran 159 43 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 44 albaqoroh ayat 2 45 Surat Al-An'am Ayat 19 46 al isra ayat 9 47 wanita 48 akhlak 49 Ahmad 50 Jalut 51 ali+imran+159 52 surat an-naba' 53 ali imran 200 54 Habitat hewan 55 berbuat sukarela 56 lapang dada 57 kebebasan 58 mutiara 59 al-Maidah ayat 3 60 Thalut 61 pisang 62 taurat 63 Al-an'am ayat 82 64 an nisa ayat 1 65 maryam 66 musim dingin 67 katak 68 ali imran 31 69 Surat sad ayat 24 70 An nur ayat 31 71 marah 72 harta 73 an nisa ayat 29 74 an+nisa+ayat+6 75 Daud 76 yunus 24 77 aL aNKABUT AYAT 20 78 al baqarah ayat 219 79 ali+imran+103 80 al baqarah ayat 2 81 tumbuhan 82 keadilan 83 Orang gila 84 luth 85 at taubah ayat 103 86 kitab Taurat 87 Musibah 88 Lebah 89 sabar 90 Hadits thalaq tiga 91 Hadis+at+taubah+ayat+105 92 al+qaff+ayat+30 93 Ibrahim 35 94 taat 95 istiqamah 96 al hijr ayat 9 97 zina 98 Nafsu 99 Berapa+jumlah+huruf+Hijaiyah+dalam+surah+Al++kafirum+ayat+5 100 anisa ayat 29

Hasil pencarian tentang wanita

terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 26
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita...yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik...adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Wanita-wanita usia menopause (tidak haid lagi karena usia lanjut) yang masih dalam masa idah, jika kalian...Begitu pula wanita- wanita yang tidak haid....Sedang wanita-wanita yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.
terjemahan ayat Surat Al-Falaq Ayat 4
dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 221
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman....Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu....Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman
(Janganlah kamu nikahi) hai kaum muslimin, (wanita-wanita musyrik), maksudnya wanita-wanita kafir (sebelum...Sesungguhnya budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik) walaupun ia merdeka....dan menyanjung serta menyenangi laki-laki yang menikahi wanita merdeka yang musyrik (walaupun ia menarik...Ini dikhususkan bagi wanita yang bukan ahli kitab dengan ayat "Dan wanita-wanita yang terpelihara di...(Dan janganlah kamu kawinkan) atau nikahkan (laki-laki musyrik), artinya laki-laki kafir dengan wanita-wanita
(Wanita-wanita yang keji) baik perbuatannya maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki yang keji) pula...(dan laki-laki yang keji) di antara manusia (adalah buat wanita-wanita yang keji pula) sebagaimana yang...sebelumnya tadi (dan wanita-wanita yang baik) baik perbuatan maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki...yang baik) di antara manusia (dan laki-laki yang baik) di antara mereka (adalah untuk wanita-wanita...(Mereka itu) yaitu kaum laki-laki yang baik dan kaum wanita yang baik, antara lain ialah Siti Aisyah
Wahai orang-orang Mukmin, apabila wanita-wanita yang beriman berhijrah mendatangi kalian, maka ujilah...Sebab, wanita-wanita yang beriman tidak halal bagi orang-orang kafir. Demikian pula sebaliknya....Tiada dosa bagi kalian untuk mengawini wanita-wanita tersebut selama kalian membayar mahar mereka....Janganlah kalian berpegang teguh pada tali perkawinan dengan wanita-wanita kafir yang tetap atau akan...Mintalah mahar yang telah kalian bayar untuk wanita-wanita yang menyusul berbuat kufur kepada orang-orang
Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya adalah istri-istri Nabi saw....Adapun mengenai wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah...wanita-wanita selain istri-istri Nabi.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 31
Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya...Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka melukai
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 241
Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf,
Orang-orang meminta fatwa kepadamu, Muhammad, tentang wanita-wanita yang masih dalam keadaan lemah....Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka mengenai wanita, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...Wanita-wanita yatim yang dikawin dan tidak mengambil maskawinnya, anak-anak kecil dan anak-anak yatim
Kalian juga diharamkan menikah dengan wanita yang bersuami, baik wanita merdeka maupun budak, kecuali...wanita-wanita tawanan dari hasil perang antara kalian dan orang-orang kafir....Selain wanita-wanita yang diharamkan tadi, carilah wanita dengan harta kalian untuk dijadikan istri,...bukan untuk maksud zina atau menjadikannya wanita simpanan....Semua wanita yang telah kalian gauli setelah pernikahan secara sah dengan yang halal dikawini, berilah
(Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mutah), maksudnya diberi mutah (secara patut), artinya...Hal ini diulang kembali oleh Allah agar mencapai pula wanita-wanita yang telah dicampuri, karena ayat
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 15
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara...Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah
Sesudah itu, tidak dihalalkan bagimu wanita selain istrimu....Kamu juga tidak diperbolehkan menceraikan istri-istrimu dan mengganti mereka dengan mengawini wanita...Tapi Allah menghalalkan bagimu budak-budak wanita yang kamu miliki.
Agar Allah menjatuhkan siksa atas orang-orang munafik, baik laki-laki maupun wanita, dan orang-orang...musyrk, baik laki-laki maupun wanita....Juga agar Allah menerima pertobatan orang-orang beriman, baik laki-laki maupun wanita.
Sesungguhnya Allah telah memilih dan menyucikanmu) dari sentuhan lelaki (dan mengutamakanmu atas wanita-wanita
Di sana juga terdapat wanita-wanita yang bermata lebar.
Di sana juga terdapat wanita-wanita yang bermata lebar.
Di sana juga terdapat wanita-wanita yang bermata lebar.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita...merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki....mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita...yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita
Barangsiapa di antara kalian tidak mampu menikahi wanita merdeka yang beriman, maka ia boleh mengawini...budak wanita beriman....Pilihlah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, bukan pezina dan bukan pula gundik....Jika setelah dinikahi mereka melakukan zina, maka hukuman mereka separuh hukuman wanita merdeka....Kesabaran kalian dalam menikahi budak wanita yang selalu menjaga kehormatan adalah lebih baik.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 25
Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga...koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu....Wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu,
Wahai orang-orang beriman, jika kalian melangsungkan akad nikah dengan salah seorang wanita Mukmin, kemudian...kalian menceraikannya sebelum melakukan hubungan suami istri, maka wanita tersebut tidak memiliki masa...Berikan sebagian harta kalian untuk menghibur hatinya, dan lepaskan wanita itu dari tempat tinggal kalian
(Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik) menuduh berzina wanita-wanita yang memelihara
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 34
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka...(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian...Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 5
(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita
(Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus) yaitu tukang-tukang sihir wanita yang
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 30
Dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya (kepadanya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 22
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah