Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 Ali Imran 5 Haji 6 al Muthoffifin ayat 18 7 darah 8 riba 9 anak 10 hewan 11 al maidah ayat 2 12 al jumuah ayat 10 13 Menuntut ilmu 14 al ankabut ayat 45 15 Yunus 16 al baqarah ayat 198 17 Maryam 18 Hadits Muslim Nomor 3444 19 ali imran 159 20 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 21 Al ahzab ayat 21 22 belajar 23 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 24 al imron+ayat+110 25 surat an-nisa 26 Tuhan 27 Yusuf 28 surah yunus ayat 57 29 Luqman 30 al hujurat ayat 13 31 pikun dan beruban 32 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 33 akhlak 34 sabar 35 Al imran 36 ra'd ayat 2 37 1. Jangan mudah mengobral sumpah 38 +surat+at+taubah+ayat+24 39 AL MAIDAH AYAT 38 40 al mujadilah ayat 11 41 mimpi 42 An nisa ayat 58 43 Ilmu 44 Peristiwa dimasa lalu 45 Ali Imran ayat 185 46 al isra ayat 32 47 an nisa ayat 5 48 at taubah ayat 105 49 al alaq ayat 2 50 al maidah ayat 90 51 al ikhlas 52 surat al-a'la 53 al+kahfi+ayat++4 54 ali imran 14 55 bekerja 56 Surat Al antabul ayat 20 57 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 58 Ali Imran ayat 26. 59 Yunus 59 60 Ali imran 104 61 al maidah ayat 8 62 Darah manusia 63 zakat 64 an nisa ayat 59 65 quraisy ayat 2 66 berfikir 67 dalil sumpah 68 Surat Ar-Rad ayat 11 69 Kisah nabi 70 ali imran 134 71 al+baqarah+ayat+69 72 hadits mencatat transaksi 73 adz zariyat ayat 49 74 Ibrahim 75 hadits abu Daud 1378 76 al+baqarah+ayat+70 77 al+insyirah+ayat+5 78 qs al-a'raaf 7:172 79 hadist tentang kesadaran lingkungan 80 al+insyirah+ayat+6 81 Ahmad 82 Surat Al Imran 83 manfaat 84 Al Hajj ayat 54 85 surah Al Baqarah ayat 4 86 al fajr ayat 27 87 ali imran 146 88 mengapa+Alloh+perintahkan+sholat 89 Berlebih-lebihan 90 fatwa akad musyarakah 91 keuntungan 92 an nisa ayat 58-59 93 Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: Menuntut ilmu adalah kewjiban bagi setiap individu muslim. (H.R Ibnu Majah). 94 Surat Yunus+40+tafsir+ 95 QS. Ali Imran (3): 67 96 yunus 101 97 al baqarah ayat 286 98 Al Mujadalah ayat 5 99 Yunus 57 100 Surat Al-Isra, Ayat 84

Hasil pencarian tentang wanita

terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 26
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita...yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik...adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Janganlah kamu nikahi) hai kaum muslimin, (wanita-wanita musyrik), maksudnya wanita-wanita kafir (sebelum...Sesungguhnya budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik) walaupun ia merdeka....dan menyanjung serta menyenangi laki-laki yang menikahi wanita merdeka yang musyrik (walaupun ia menarik...Ini dikhususkan bagi wanita yang bukan ahli kitab dengan ayat "Dan wanita-wanita yang terpelihara di...(Dan janganlah kamu kawinkan) atau nikahkan (laki-laki musyrik), artinya laki-laki kafir dengan wanita-wanita
(Wanita-wanita yang keji) baik perbuatannya maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki yang keji) pula...(dan laki-laki yang keji) di antara manusia (adalah buat wanita-wanita yang keji pula) sebagaimana yang...sebelumnya tadi (dan wanita-wanita yang baik) baik perbuatan maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki...yang baik) di antara manusia (dan laki-laki yang baik) di antara mereka (adalah untuk wanita-wanita...(Mereka itu) yaitu kaum laki-laki yang baik dan kaum wanita yang baik, antara lain ialah Siti Aisyah
Wahai orang-orang Mukmin, apabila wanita-wanita yang beriman berhijrah mendatangi kalian, maka ujilah...Sebab, wanita-wanita yang beriman tidak halal bagi orang-orang kafir. Demikian pula sebaliknya....Tiada dosa bagi kalian untuk mengawini wanita-wanita tersebut selama kalian membayar mahar mereka....Janganlah kalian berpegang teguh pada tali perkawinan dengan wanita-wanita kafir yang tetap atau akan...Mintalah mahar yang telah kalian bayar untuk wanita-wanita yang menyusul berbuat kufur kepada orang-orang
Wanita-wanita usia menopause (tidak haid lagi karena usia lanjut) yang masih dalam masa idah, jika kalian...Begitu pula wanita- wanita yang tidak haid....Sedang wanita-wanita yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.
Kalian juga diharamkan menikah dengan wanita yang bersuami, baik wanita merdeka maupun budak, kecuali...wanita-wanita tawanan dari hasil perang antara kalian dan orang-orang kafir....Selain wanita-wanita yang diharamkan tadi, carilah wanita dengan harta kalian untuk dijadikan istri,...bukan untuk maksud zina atau menjadikannya wanita simpanan....Semua wanita yang telah kalian gauli setelah pernikahan secara sah dengan yang halal dikawini, berilah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 221
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman....Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu....Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman
Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya adalah istri-istri Nabi saw....Adapun mengenai wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah...wanita-wanita selain istri-istri Nabi.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita...merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki....mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita...yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita
Barangsiapa di antara kalian tidak mampu menikahi wanita merdeka yang beriman, maka ia boleh mengawini...budak wanita beriman....Pilihlah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, bukan pezina dan bukan pula gundik....Jika setelah dinikahi mereka melakukan zina, maka hukuman mereka separuh hukuman wanita merdeka....Kesabaran kalian dalam menikahi budak wanita yang selalu menjaga kehormatan adalah lebih baik.

-deskripsi"> Ini semua adalah mahram wanita, boleh bagi wanita menampakkan perhiasannya...wanita, yakni tidak haram bagi wanita muslimah tubuhnya terbuka di hadapan sesamanya kecuali bagian antara...Wanita di ayat tersebut adalah wanita muslimah, adapun wanita kafir tidak termasuk, karena mereka tidak...Sedangkan wanita muslimah mengetahui bahwa mensifati wanita muslimah lain ke laki-laki adalah haram....jelek dengan wanita cantik, maka hendaklah wanita tidak terbuka di hadapannya.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 31
Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya...Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka melukai
Orang-orang meminta fatwa kepadamu, Muhammad, tentang wanita-wanita yang masih dalam keadaan lemah....Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka mengenai wanita, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...Wanita-wanita yatim yang dikawin dan tidak mengambil maskawinnya, anak-anak kecil dan anak-anak yatim
-deskripsi"> Selanjutnya Allah menyebutkan ancaman kepada mereka yang menuduh wanita...

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang lengah ialah wanita-wanita yang
(Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mutah), maksudnya diberi mutah (secara patut), artinya...Hal ini diulang kembali oleh Allah agar mencapai pula wanita-wanita yang telah dicampuri, karena ayat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 5
(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 34
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka...(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian...Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat
(Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu) atau menahan (diri mereka) dari kawin (selama tiga...Ini mengenai wanita-wanita yang telah dicampuri....Juga bukan lagi wanita-wanita yang terhenti haidnya atau anak-anak yang masih di bawah umur, karena bagi...Mengenai wanita-wanita hamil, maka idahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya sebagaimana tercantum...dalam surah At-Thalaq, sedangkan wanita-wanita budak, sebagaimana menurut hadis, idah mereka adalah
Selain itu, Allah juga menghalalkan makanan kalian untuk mereka dan membolehkan kalian mengawini wanita-wanita...yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita Ahl al-Kitâb yang beriman, bila kalian membayar maskawin...mengawininya, dan bukan untuk melegalkan hubungan yang tidak sah (zina), atau menjadikan mereka sebagai wanita
Wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji; dan sebaliknya, laki-laki yang keji adalah untuk wanita...Begitu pula, wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik; dan sebaliknya, laki-laki yang baik adalah...untuk wanita yang baik....Jika demikian, maka bagaimana mungkin dapat terbayang suatu kekejian dapat terjadi pada diri seorang wanita
Dan wanita-wanita yang merdeka di antara wanita-wanita mukmin serta wanita-wanita merdeka dari kalangan
(Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik) menuduh berzina wanita-wanita yang memelihara
mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan) di sisi Allah (dan jangan pula wanita-wanita...) di antara kalian mengolok-olokkan (wanita-wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan...lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 31
Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah...mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita...budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita...) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.
(Dan siapa yang tidak cukup biayanya untuk mengawini wanita-wanita merdeka) bukan budak (lagi beriman...mafhumnya tidak berlaku (maka hamba sahaya yang kamu miliki) yang akan dikawininya (yakni dari golongan wanita-wanita...mereka melakukan perbuatan keji) maksudnya berzina (maka atas mereka separuh dari yang berlaku atas wanita-wanita...Demikian pula orang yang punya biaya untuk mengawini wanita-wanita merdeka....wanita-wanita kafir sehingga tidak boleh kawin walau ia dalam keadaan tidak mampu dan takut dirinya
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 15
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara...Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah
Dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada...Kata-kata, “Hamba sahaya yang mereka miliki” menunjukkan, bahwa untuk halalnya budak wanita harus...Sebagaimana tidak boleh dua orang laki-laki berserikat (bersama-sama) menikahi seorang wanita, maka tidak...boleh pula dua orang majikan berserikat (bersama-sama) terhadap seorang budak wanita.
Agar Allah menjatuhkan siksa atas orang-orang munafik, baik laki-laki maupun wanita, dan orang-orang...musyrk, baik laki-laki maupun wanita....Juga agar Allah menerima pertobatan orang-orang beriman, baik laki-laki maupun wanita.
Sesudah itu, tidak dihalalkan bagimu wanita selain istrimu....Kamu juga tidak diperbolehkan menceraikan istri-istrimu dan mengganti mereka dengan mengawini wanita...Tapi Allah menghalalkan bagimu budak-budak wanita yang kamu miliki.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 25
Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga...koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu....Wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu,