Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 Ali Imran 5 Haji 6 darah 7 al Muthoffifin ayat 18 8 riba 9 anak 10 hewan 11 al jumuah ayat 10 12 Menuntut ilmu 13 al ankabut ayat 45 14 Yunus 15 al maidah ayat 2 16 Maryam 17 al baqarah ayat 198 18 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 19 Al ahzab ayat 21 20 al hujurat ayat 13 21 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 22 al imron+ayat+110 23 surat an-nisa 24 surah yunus ayat 57 25 Yusuf 26 belajar 27 Luqman 28 pikun dan beruban 29 Tuhan 30 Hadits Muslim Nomor 3444 31 ali imran 159 32 mimpi 33 al mujadilah ayat 11 34 Peristiwa dimasa lalu 35 al+kahfi+ayat++4 36 adz zariyat ayat 49 37 an nisa ayat 5 38 al alaq ayat 2 39 al maidah ayat 90 40 al ikhlas 41 surat al-a'la 42 Ahmad 43 ali imran 14 44 Darah manusia 45 Surat Al antabul ayat 20 46 bekerja 47 AL MAIDAH AYAT 38 48 An nisa ayat 58 49 Ali Imran ayat 26. 50 al+baqarah+ayat+69 51 Ilmu 52 zakat 53 an nisa ayat 59 54 quraisy ayat 2 55 al isra ayat 32 56 al+baqarah+ayat+70 57 berfikir 58 al maidah ayat 8 59 Surat Ar-Rad ayat 11 60 dalil sumpah 61 hadits mencatat transaksi 62 at taubah ayat 105 63 Kisah nabi 64 ali imran 134 65 al+insyirah+ayat+5 66 1. Jangan mudah mengobral sumpah 67 Ibrahim 68 hadits abu Daud 1378 69 qs al-a'raaf 7:172 70 hadist tentang kesadaran lingkungan 71 al+insyirah+ayat+6 72 +surat+at+taubah+ayat+24 73 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 74 akhlak 75 sabar 76 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 77 Yunus 59 78 ra'd ayat 2 79 Ali imran 104 80 Ali Imran ayat 185 81 Al imran 82 Surat Gafir Ayat 39 Tafsirq com 83 al+fatihah+ayat+1 84 yunus ayat 3 85 alkolam ayat 4 86 surah ibrahim ayat 33 87 ali imran 130 88 al baqarah ayat 43 89 sejarah surat an-nisa 90 al insyirah ayat 5 91 muslim 2713 92 Hadis tentang qord 93 tafsir+qur'an+surat+al-an'am+ayat+70 94 Q.S Al-Baqarah ayat 267 95 an nur ayat 2 96 an nisa ayat 4 97 az zumar ayat 53 98 al kahfi ayat 4 99 al+baqarah+ayat+284 100 Surah Al-Baqarah Ayat 111

Hasil pencarian tentang wanita+nikahi+agama

terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 4
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Berikanlah maskawin kepada wanita yang kalian nikahi dengan penuh kerelaan.
(Janganlah kamu nikahi) hai kaum muslimin, (wanita-wanita musyrik), maksudnya wanita-wanita kafir (sebelum...Sesungguhnya budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik) walaupun ia merdeka....dan menyanjung serta menyenangi laki-laki yang menikahi wanita merdeka yang musyrik (walaupun ia menarik...Ini dikhususkan bagi wanita yang bukan ahli kitab dengan ayat "Dan wanita-wanita yang terpelihara di...(Dan janganlah kamu kawinkan) atau nikahkan (laki-laki musyrik), artinya laki-laki kafir dengan wanita-wanita
membuat kalian tidak mampu memberikan nafkah. (1) Prinsip poligami telah disyariatkan sebelumnya oleh agama-agama...Dalam hal ini, Islam berbeda dengan syariat agama samawi lainnya....Dalam agama Islam, poligami ada batasannya. Islamlah agama samawi pertama yang membatasi poligami....Kalaupun istri pertama akan menderita lantaran suaminya kawin lagi dengan wanita lain, maka wanita lain...Sebab ia bisa menjadi kehilangan harkatnya sebagai wanita atau menjadi wanita tuna susila.
Selain itu, Allah juga menghalalkan makanan kalian untuk mereka dan membolehkan kalian mengawini wanita-wanita...yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita Ahl al-Kitâb yang beriman, bila kalian membayar maskawin...mengawininya, dan bukan untuk melegalkan hubungan yang tidak sah (zina), atau menjadikan mereka sebagai wanita...Barangsiapa mengingkari agama, maka hilanglah pahala amal perbuatannya yang semula dikira sebagai usaha
Barangsiapa di antara kalian tidak mampu menikahi wanita merdeka yang beriman, maka ia boleh mengawini...budak wanita beriman....Dan janganlah kalian segan untuk mengawini mereka karena, dalam pandangan agama, kalian dan mereka tidak...Pilihlah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, bukan pezina dan bukan pula gundik....Kesabaran kalian dalam menikahi budak wanita yang selalu menjaga kehormatan adalah lebih baik.
Orang-orang yang melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang menjaga kesuciannya tanpa dapat mendatangkan...Sebab, mereka memang pantas disebut sebagai orang-orang yang keluar dari batas-batas agama.
Maka, orang yang berhubungan dengan wanita di luar dua cara yang dibolehkan ini, berarti telah melanggar...batas yang telah ditentukan oleh agama.
Ini adalah mengenai wanita-wanita yang tidak hamil....yang hamil, maka idah mereka sampai melahirkan kandungannya berdasarkan ayat At-Thalaq, sedangkan bagi wanita...mereka), misalnya bersolek dan menyiapkan diri untuk menerima pinangan (secara baik-baik), yakni menurut agama
Laki-laki yang kotor, yang terbiasa melakukan zina, hanya ingin menikahi wanita yang kotor yang juga...terbiasa melakukan zina atau wanita musyrik. (1) Begitu juga, wanita yang kotor dan terbiasa melakukan...orang-orang Mukmin, karena mengandung unsur menyerupai mereka dalam tindakan fusûq (keluar dari aturan-aturan agama
perbuatan (orang merdeka) dibunuh (oleh orang merdeka) maka tidak boleh oleh hamba (hamba oleh hamba dan wanita...oleh wanita)....Sunah menyatakan bahwa laki-laki boleh dibunuh oleh wanita dan dalam agama dipandang seimbang atau sebanding...memaafkan dan menjadi pernyataan bahwa pembunuhan itu tidaklah mengakibatkan putusnya persaudaraan dalam agama
baris di depan: wadha`tu ("dan anak laki-laki tidaklah) seperti yang dimintanya itu (serupa dengan anak wanita...) yang diberikan Tuhannya, sedangkan maksudnya untuk membaktikannya guna berkhidmat kepada agama....Sebagaimana diketahui, anak wanita tidaklah tepat untuk keperluan itu disebabkan fisiknya lemah, auratnya
maupun perempuan, sebagian kamu) adalah (dari sebagian yang lain) artinya laki-laki adalah turunan wanita...sebaliknya wanita adalah keturunan laki-laki....Tidak pernah saya dengar wanita disebut-sebut dalam soal hijrah."...Mekah ke Madinah (yang diusir dari kampung halamannya serta disakiti pada jalan-Ku) maksudnya karena agama-Ku
Katakan juga, wahai Muhammad, kepada wanita-wanita Mukmin, sesungguhnya mereka diperintahkan untuk menahan...baik orang merdeka atau budak, laki-laki yang hidup bersama mereka yang tidak punya keinginan kepada wanita...Lakukanlah selalu etika-etika agama agar kalian memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

-deskripsi"> Baik wanita yang dicerai maupun wanita yang baru dinikahi....bisa saja menjadi terlarang, yaitu ketika menetapkan mahar yang banyak dapat mengakibatkan mafsadat agama
Wanita-wanita yang dijatuhi talak, diharuskan menunggu, tidak bersegera kawin lagi, selama tiga kali...Itulah sifat wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir....Para istri mempunyai hak- hak di samping kewajiban sepanjang tidak dilarang agama....Maka, atas dasar ini, masa idah ('iddah) wanita yang ditalak adalah tiga kali haid....Sebab, biasanya, wanita hamil tidak mengalami haid.
pengembala ketika selesai mendatangi sumber air, meletakkan di mulut sumur batu yang besar, lalu dua wanita...kepada kita agar senantiasa meminta kepada Allah dalam semua kebutuhan kita, baik yang terkait dengan agama
class="tafsir-deskripsi"> Maksudnya, hendaklah laki-laki yang belum menikah atau tidak beristri atau wanita-wanita...

-deskripsi"> Dia mengetahui siapa yang berhak mendapat karunia agama maupun dunia
menetapkan wasiat yang baik sepertiga dari harta peninggalan sebagai pengganti dari ketentuan-ketentuan agama...Pertimbangan kebutuhan itu pulalah yang menyebabkan bagian wanita separuh dari bagian laki-laki....Kelima, wanita tidak dilarang menerima warisan seperti pada bangsa Arab dahulu....Wanita juga berhak menerima....Dengan begitu berarti Islam menghormati wanita dan memberikan hak-haknya secara penuh.
yang menghendaki mereka membayar jizyah (pajak) kepada pemerintah Islam dan mau mengikuti hukum-hukum agama...mengadakan perjanjian (mu'ahad), maupun sebagai tawanan yang diamankan oleh seorang kaum muslimin meskipun wanita
[[58 ~ AL-MUJADILAH (WANITA YANG MENGGUGAT) Pendahuluan: Madaniyyah, 22 ayat ~ Surat ini diawali dengan...pembicaraan tentang wanita yang dijatuhi sumpah zihar oleh suaminya berikut keterangan mengenai hukumnya...Pada ayat-ayat berikutnya, Allah kemudian menyalahkan orang-orang yang memusuhi agama-Nya lalu memperingatkan...Allah benar-benar telah mendengar wanita yang mendebatmu tentang hal ihwal suaminya yang menjatuhkan
Perintah ini juga meliputi segenap wanita mukminah....

-deskripsi"> Yakni sebelum datangnya Islam, di mana kaum wanita memperlihatkan kecantikannya...memakai wewangian sebagaimana kebiasaan orang-orang Jahiliyyah dahulu yang tidak memiliki ilmu dan agama
yaitu berilmu dan berpengetahuan, karena membenarkan kalimat Allah mencakup kalimat Allah yang terkait agama...Ini merupakan sifat untuk Maryam yaitu amalnya yang sempurna, karena Beliau adalah shiddiqah (wanita
sallam adalah, bahwa tidak ada seorang yang datang kepadamu dari kalangan kami meskipun ia masuk ke agama...Ada wanita-wanita mukmin yang berhijrah, dimana salah satunya adalah Ummu Kultsum bintu ‘Uqbah bin...Demi Allah, tangan Beliau tidak menyentuh tangan seorang wanita dalam berbai’at dan Beliau tidaklah...syarat (perjanjian) tanpa ada mafsadat yang timbul, namun jika setelah diuji ternyata mereka adalah wanita-wanita...wanita kafir tidak halal bagi seorang muslim menahannya selama wanita itu tetap di atas kekafirannya
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 26
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita...yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik...adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).
(Wanita-wanita yang keji) baik perbuatannya maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki yang keji) pula...(dan laki-laki yang keji) di antara manusia (adalah buat wanita-wanita yang keji pula) sebagaimana yang...sebelumnya tadi (dan wanita-wanita yang baik) baik perbuatan maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki...yang baik) di antara manusia (dan laki-laki yang baik) di antara mereka (adalah untuk wanita-wanita...(Mereka itu) yaitu kaum laki-laki yang baik dan kaum wanita yang baik, antara lain ialah Siti Aisyah
Wahai orang-orang Mukmin, apabila wanita-wanita yang beriman berhijrah mendatangi kalian, maka ujilah...Sebab, wanita-wanita yang beriman tidak halal bagi orang-orang kafir. Demikian pula sebaliknya....Tiada dosa bagi kalian untuk mengawini wanita-wanita tersebut selama kalian membayar mahar mereka....Janganlah kalian berpegang teguh pada tali perkawinan dengan wanita-wanita kafir yang tetap atau akan...Mintalah mahar yang telah kalian bayar untuk wanita-wanita yang menyusul berbuat kufur kepada orang-orang
Wanita-wanita usia menopause (tidak haid lagi karena usia lanjut) yang masih dalam masa idah, jika kalian...Begitu pula wanita- wanita yang tidak haid....Sedang wanita-wanita yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.
Kalian juga diharamkan menikah dengan wanita yang bersuami, baik wanita merdeka maupun budak, kecuali...wanita-wanita tawanan dari hasil perang antara kalian dan orang-orang kafir....Selain wanita-wanita yang diharamkan tadi, carilah wanita dengan harta kalian untuk dijadikan istri,...bukan untuk maksud zina atau menjadikannya wanita simpanan....Semua wanita yang telah kalian gauli setelah pernikahan secara sah dengan yang halal dikawini, berilah
pembalasan dengan benar, tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak memeluk agama...Dan yang dibebaskan darinya adalah wanita, anak-anak dan orang-orang tua, karena perang tidak diumumkan