Paling Sering Dicari

1 Luqman 20 2 al baqarah ayat 29 3 al maidah ayat 2 4 An nisa ayat 114 5 Bisu 6 al ahzab ayat 21 7 al an'am ayat 165 8 ali imran 134 9 Luqman ayat 20 10 ali imran 92 11 an nisa ayat 59 12 As-Syarh+ayat+1 13 ibrahim 7 14 ali imran ayat 130 15 sholat 16 al-balad+ayat+9 17 al qashash ayat 77 18 puasa 19 sabar 20 ali imran 102 21 Surah annisa ayat 114 22 an nahl ayat 125 23 Al Luqman 20 24 Nujum+ayat+1 25 kepentingan 26 Shalat 27 Annisa ayat 114 28 Yusuf 29 Alimran+ayat+14 30 luqman 13 31 Surat Anisa ayat 16 32 al-balad+ayat+7 33 al-balad+ayat+6 34 Al+maidah+ayat+133 35 al mujadalah ayat 11 36 ar rum ayat 41 37 Tafsir Ibnu katsir 38 niat 39 b. Surah An-nisa’ ayat 43 40 An Nisa ayat 85 41 surat an nisa 42 tafsir ali imran 14-18 43 al-balad+ayat+2 44 al maidah ayat 3 45 ali imran 130 46 an nisa ayat 9 47 al luqman 34 48 YUSUF 72 49 Ali+imran ayat 14 50 al-balad+ayat+10 51 Al-Luqman ayat 2-3 52 surat 51+56 53 Hadits lengkap sanad matan rawi yang shahih tentang bangkit berekonomi syariah? 54 surat Luqman ayat 20 55 Surah al baqarah ayat 3 56 hadits ibnu majah 1958 57 al maidah ayat 32 58 Ber lomba dalam kebajikan h 59 al baqarah ayat 283 60 al-balad+ayat+8 61 kebun 62 al-Baqarah ayat 183 63 Al-Syarh+ayat+1 64 al baqarah ayat 286 65 tumbuhan 66 ali+imran+16 67 Ilmu 68 Alimran+ayat+15 69 main bola 70 an nisa ayat 29 71 at taubah ayat 71 72 akal 73 surat Al an am 165 74 Surat+al+hijr+ayat+43-44 75 al-balad+ayat+5 76 al baqarah ayat 30 77 Asy-Syarh+ayat+1 78 surat+al-duha+1 79 ali imran 97 80 ikhlas 81 Surat Al-Ma'idah Ayat 2 82 alalaq ayat 1-5 83 mukjizat 84 An-Nisa ayat 29 85 Alimran+ayat+16 86 hadits riwayat ahmad 17320 87 riba 88 al baqarah ayat 72 89 Saba 15 90 Anak 91 Ali Imran 54 92 Cinta 93 enam masa 94 al-baqarah ayat 30 95 Surah Al-Baqarah ayat 276 96 Surga 97 Luqman+20 98 Al Jumu'ah ayat 6 99 at tahrim ayat 6 100 Surat+attaobah13

Hasil pencarian tentang AL+IMRAN+187

Al A'raf, 187).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân...Alif, Lâm, Mîm, adalah huruf-huruf yang disebut untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân yang penuh kemukjizatan
Asy Syu'ara, 187) sebagai azab atas mereka (mereka akan mengatakan,) "Ini (adalah awan yang bertindih-tindih
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan...Al Mukmin, 8).
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila
Dan ingatlah pula Ismâ'îl, al-Yasa' dan Dzû al-Kifl. Mereka semua adalah orang-orang terbaik.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang
Jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan al-Qur'ân dan Rasul-Nya, adalah dengan menjadi...kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan (amar makruf nahi munkar, al-amr...bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar).