Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 tentang pemimpin yang cerdas 4 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 5 al-baqarah ayat 23 6 hujan 7 Cinta 8 jual beli 9 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 10 ibrahim 11 surat ali' imran ayat 185 12 sabar 13 ar rahman 19 14 ali imran 134 15 Iman 16 lumpuh dan buta 17 JUAL BELI AYAT 18 pagi 19 dosa 20 sedekah 21 ali imran 159 22 Nikah 23 rezeki 24 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 25 an nisa ayat 58 26 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 27 Kabar gembira 28 ali imran 29 zina 30 al infitar ayat 6 7 31 sholat 32 Putra 33 an nur ayat 35 34 maryam 35 Al-ahzab ayat 70 36 Riba 37 al imran 200 38 Nabi Ismail 39 al baqarah ayat 233 40 yunus 99 41 ar rahman 42 surat al imran ayat 185 43 surat al qasas ayat 77 44 ali imran 104 45 Cobaan 46 'Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua 47 al imran ayat 47 48 surat Al-Baqarah ayat 177 49 al-mukminun+ayat+34 50 al+anam+ayat+14 51 al baqarah ayat 256 52 al anbiya ayat 30 53 at tahrim ayat 6 54 al ahzab ayat 70 55 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 56 Saba 13 57 Al ikhlas 58 al isra ayat 9 59 Surah An-Najm ayat 24 60 annur ayat 4-6 61 az-zariyat ayat 56 62 al hasyir ayat 7 63 Hud ayat 5 tema apa 64 atap terpelihara 65 luqman 12 66 ayat qursi 67 al maidah ayat 6 68 Surat maryam ayat 33 69 kacang adas 70 Surah al-imran ayat 77 71 Yusuf ayat 103 72 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 73 Surah+al-insyirah+ayat+5 74 al-maun ayat 1 75 al baqarah ayat 195 76 surah an-nisa ayat 29 77 Yunus 78 al-maidah ayat 2 79 berkata benar 80 Jika salah seorang di antara kamu mampu menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan adalah sunnahku, dan barangsiapa yang tidak menikah, maka dia bukan dari golonganku 81 muslim 82 Surat Al-Baqarah Ayat 285 83 al mujadalah ayat 11 84 surah al-baqarah ayat 153 85 An-Nisa ayat 148 86 albaqarah ayat 26 87 niat 88 sukai 89 kisah nabi Ibrahim 90 Ayat+nikah+misyar 91 asy+syuara+ayat+181+182+183 92 Ali Imron ayat 133-135 93 HR. Imam Thabrani, Kitab Al-Jami’us Shaghier, hadis nomor 3322). 94 Yunus 58 95 pemahaman hadist abu daud no 332 96 Annisa ayat 29 97 surah+al-kafirun+ayat+1-6 98 al+imran+107 99 surat ar rum 21 100 Surah Yusuf ayat 30

Hasil pencarian tentang Dan+sesungguhnya+kami+telah+mengutus+Rosul+pada+tiap+tiap+umat+untuk+menyerukan+sembahlah+Allah+saja+dan+jauhilah+Thogut+itu.

terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 36
Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja...), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah...dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya....Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat) seperti Aku mengutus kamu kepada mereka...(untuk) artinya untuk menyerukan ('Sembahlah Allah) esakanlah Dia (dan jauhilah thaghut,') berhala-berhala...itu janganlah kalian sembah (maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah...) lalu ia beriman (dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti) telah ditentukan (kesesatan...baginya) menurut ilmu Allah, sehingga ia tidak beriman.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 48
Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya,...yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang....Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji...itu,
(Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat) tiap-tiap pemeluk suatu agama (berlutut) mereka berdiri...pada lututnya, atau mereka membentuk kumpulan....(Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat kitabnya) untuk melihat catatan amalnya, lalu dikatakan kepada...mereka, ("Pada hari ini kalian diberi balasan terhadap apa yang telah kalian kerjakan") sebagai pembalasannya
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 28
Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut....Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya....Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
(Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan manasik tertentu) dapat dibaca Mansakan dan Minsakan artinya...mereka (dalam urusan ini) masalah penyembelihan, karena mereka mengatakan, bahwa apa yang dimatikan oleh Allah...yakni bangkai lebih berhak untuk kalian makan daripada apa yang kalian sembelih (dan serulah manusia...(Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada petunjuk) agama (yang lurus).
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 148
Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya....Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat)....Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 67
Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali...mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu....Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus.
untukmu saja tetapi juga kiblat umatmu....Demikianlah, bahwa tiap umat memiliki kiblat tempat mereka menghadap dalam salat sesuai syariat masing-masing...Dalam hal ini Tuhan tidak bermaksud melebihkan satu umat atas umat yang lain, karena kelebihan itu sesungguhnya...terletak pada kadar ketaatan dan kebajikan....Maka berlomba-lomba dan bersainglah dalam mengejar berbagai kebaikan dan Allah akan membalas perbuatan
(Tiap-tiap umat) dari umat-umat semuanya (mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka) kepadanya...mereka mendustakannya (diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil) secara adil; untuk itu Allah...mengazab mereka dan menyelamatkan rasul-Nya bersama orang-orang yang beriman kepadanya (dan mereka sedikit...Demikianlah Kami melakukan hal yang serupa terhadap mereka.
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 38
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri...dan keturunan....Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah...Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).
(Dan) ingatlah (akan hari ketika Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka...sendiri) yakni nabi mereka sendiri (dan Kami datangkan kamu) hai Muhammad (menjadi saksi atas mereka...(Dan Kami turunkan kepadamu Alkitab) yakni Alquran (untuk menjelaskan) untuk menerangkan (segala sesuatu...) yang diperlukan oleh umat manusia menyangkut masalah syariat (dan petunjuk) supaya jangan tersesat...mentauhidkan Allah.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 89
(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari...mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia....Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat...dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
(Dan andai kata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi...peringatan) untuk mengingatkan penduduknya, akan tetapi Kami mengutus kamu, hai Muhammad, kepada penduduk
Ayat ini diturunkan ketika orang-orang kafir mencela Nabi saw. karena istrinya banyak, yaitu: (Dan sesungguhnya...Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...(Dan tidak ada hak bagi seorang rasul) di antara para rasul itu (mendatangkan sesuatu ayat melainkan...dengan izin Allah) karena para rasul itu tiada lain hanyalah hamba-hamba yang diasuh-Nya....(Bagi tiap-tiap masa) zaman (ada kitab) yang tertera di dalamnya tentang batas masa berlakunya.
Pada hari kiamat nanti kamu akan melihat penganut tiap-tiap agama duduk berlutut karena dahsyatnya suasana...dan bersiap-siap memenuhi panggilan....Tiap-tiap umat akan dipanggil untuk menerima catatan amal perbuatannya masing-masing, dan dikatakan kepada...mereka, "Hari ini kalian akan mendapatkan balasan apa yang telah kalian lakukan di dunia."
Telah Kami utus kepada setiap umat seorang Rasul yang mengatakan kepada umatnya, "Sembahlah Allah semata...dan jauhilah seluruh tiran yang merusak."...Rasul tersebut telah menyampaikan risalah dan membimbing mereka....Lalu segolongan dari mereka ada yang sudi mendengar bimbingan itu dan menerimanya....Maka Allah memberinya petunjuk berupa kesiapan yang baik untuk mengikuti jalan yang lurus.
(Dan) ingatlah (akan hari ketika Kami membangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi) yakni nabinya...yang berkesaksian tentang kebaikan atau keburukan yang dilakukan oleh umatnya, yaitu pada hari kiamat...nanti (kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang yang kafir) untuk mengemukakan alasannya (dan tidak...pula mereka dibolehkan meminta maaf) artinya mereka tidak diperkenankan untuk minta maaf kepada Allah
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 34
Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah...terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha...Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya....Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 13
Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah...tetaplah perkataan dari pada-Ku: "Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia
(Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh) sebagaimana Kami telah jadikan mereka sebagai...lainnya tentang perkataan-perkataan yang indah-indah) yang memulas warna kebatilan (untuk membujuk)...umat manusia....(dan apa yang mereka ada-adakan) berupa kekafiran dan lain-lainnya yang sudah menjadi watak mereka;...ayat ini diturunkan sebelum turunnya ayat perintah untuk berperang.
Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan (rasul...) dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap rasul mereka untuk menawannya dan mereka membantah...dengan (alasan) yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu; karena itu Aku azab mereka
(Dan telah Kami turunkan kepadamu) hai Muhammad (kitab) yakni Alquran (dengan kebenaran) berkaitan dengan...apa yang diturunkan Allah) kepadamu (dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka) dengan menyimpang...Bagi tiap-tiap umat di antara kamu Kami beri) hai manusia (aturan dan jalan) maksudnya jalan yang nyata...(Sekiranya dikehendaki Allah tentulah kamu dijadikan-Nya satu umat) dengan hanya satu syariat (tetapi...) dibagi-bagi-Nya kamu kepada beberapa golongan (untuk mengujimu) mencoba (mengenai apa yang telah diberikan-Nya
-deskripsi"> Allah Ta’ala memberitahukan bahwa hujjah-Nya telah ditegakkan kepada semua...umat dengan mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan untuk beribadah kepada Allah dan...menjauhi sesembahan selain Allah....ada pula yang tidak mengikutinya, dan inilah orang yang disesatkan Allah ‘Azza wa Jalla....

-deskripsi"> Thaghut adalah setan dan apa saja yang disembah selain Allah Subhaanahu
(dan tidak pula kemanfaatan) yang aku dapat menariknya (melainkan apa yang dikehendaki Allah?")...bila memang Allah telah memastikannya terhadap diriku....(Tiap-tiap umat mempunyai ajal) masa yang telah dimaklumi bagi kebinasaan mereka....kedatangan azab itu (barang sedikit pun dan tidak pula mendahulukannya) menyegerakan datangnya azab...itu.
(Dan) ingatlah (ketika Musa memohon air) (untuk kaumnya) yakni ketika mereka telah kehausan di padang...Tih (lalu firman Kami, "Pukulkanlah tongkatmu ke atas batu itu!")...lalu keluar air (daripadanya dua belas mata air) yaitu sebanyak jumlah suku Bani Israel (sesungguhnya...telah mengetahui tiap-tiap suku) yakni tiap-tiap suku di antara mereka (tempat minum mereka) masing-masing...Lalu firman Kami kepada mereka, ("Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu berbuat
(Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu telah mendustakan) rasul-rasulnya, seperti...Ad dan Tsamud serta kaum-kaum lainnya (sesudah mereka, dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap...rasul mereka untuk menawannya) untuk membunuhnya (dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk...melenyapkan) untuk menghapuskan (kebenaran dengan yang batil itu; karena itu Aku azab mereka) dengan...(Maka betapa pedihnya azab-Ku) terhadap mereka; hal itu sesuai dengan imbalan yang harus mereka terima
(Dan kami datangkan) Kami hadirkan (dari tiap-tiap umat seorang saksi) seorang nabi yang menyaksikan...apa yang telah mereka katakan (lalu Kami berkata) kepada mereka, ("Tunjukkanlah bukti kebenaran kalian...") yang menunjukkan kebenaran dari kemusyrikan yang kalian lakukan itu (maka tahulah mereka bahwasanya...hal ini (dan lenyaplah) yakni hilanglah (dari mereka apa yang dahulunya mereka ada-adakan) di dunia,...yaitu dakwaan bahwa di samping Allah ada tuhan yang lain; Maha Tinggi Allah dari hal itu.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 44
Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) rasul-rasul Kami berturut-turut....Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya, maka Kami perikutkan sebagian...Dan Kami jadikan mereka buah tutur (manusia), maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.
Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan Kami yang ada di kitab-kitab suci dan alam semesta..., enggan memetik petunjuk darinya dan tidak bertobat, terputus harapannya untuk diterima amalnya, dan...untuk mendapat kasih sayang Allah dan harapan masuk surga....Dengan siksa semacam ini Kami akan menghukum tiap-tiap umat yang mendustakan dan menyombongkan diri.