Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 zakat 10 penyakit 11 at taubah ayat 105 12 al+ikhlas 13 at taubah ayat 60 14 Jibril 15 lokasi yang memudahkan 16 al+lail+ayat+1-2 17 sombong 18 Berfikir+positif 19 Al maidah ayat 48 20 Hikmah 21 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 22 saba 16 23 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 24 an nisa ayat 58 25 Bumi bulat 26 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 27 Injil 28 yusuf 69 29 Sakit 30 Ayat ayat larangan zina 31 Melindungi 32 Menyelam 33 al hujurat ayat 13 34 surat+thaha+ayat+125 35 Hadis kitab zabur 36 at tahrim ayat 6 37 surat+thaha+ayat+126 38 al-A’raf+ayat+204 39 al maidah ayat 2 40 hadits kitab taurat 41 dalil+kitab+Zabur 42 an nisa ayat 1 43 Hadist kitab Zabur 44 Pengertian dalil kitab 45 Zina 46 hr+muslim+288 47 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 48 Ali Imran 159 49 dalil+kitab+injil 50 al baqarah ayat 188 51 al+hijr+22 52 anjing 53 Lalai 54 AS+SAJADAH+AYAT+6 55 yusuf ayat 111 56 Samiri 57 Al Baqarah ayat 2 58 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 59 Jihad 60 tindak kekerasan 61 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 62 Al Imran ayat 159 63 al ikhlas 64 Ali imran 65 al+mukmin+ayat+17 66 akal 67 Bentuk bumi bulat 68 ar+ra'du+ayat+11 69 yusuf 31 70 fangqolibu bini mati 71 Surat Al-Baqarah Ayat 21 72 surat annisa ayat 29 73 Usaha 74 Q.S. Al-Imran/3 : 190-191 75 Surah As-Syam Ayat 7 76 hukum+tajwid+surah+Al+an+am+ayat+87 77 Bunuh diri 78 surat ghafir ayat 49 79 ruh roh jiwa jasad tulang belang kubur dibangkitkan 80 al kitab 81 kebiasaan 82 membunuh 83 Ali imran 133 84 ar rad ayat 21 85 motivasi kera 86 melampaui batas 87 al baqarah ayat 205 88 kafir 89 yunus 10 90 Keutamaan Al quran 91 Oorang yang bekerja atau berbuat yang senan tiasa memperhitungkan keuntungan secara miterial 92 al maidah ayat 100 93 Tajwid+Al+Baqarah+ayat+67 94 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) A 95 al hujurat ayat 10 96 al lail ayat 1-2 97 Ayat 38 98 an nisa ayat 59 99 Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka, 100 ali imran 130

Hasil pencarian tentang FILSAFAT+ISLAM

Di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apabila ia masuk agama Islam, berarti ia telah masuk ke dalam golonganmu....Dan apabila ia tidak masuk dalam agama Islam, maka beritahukan kepadanya suatu tempat di mana ia akan...kepadanya sampai ia mendengar firman Allah itu adalah disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang agama Islam...dan keinginannya untuk mengetahui Islam.
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu) yakni agama Islam, (maka janganlah kamu mati kecuali...dalam menganut agama Islam!")...Artinya ia melarang mereka meninggalkan agama Islam dan menyuruh mereka agar memegang teguh agama itu
bapakku sebagai orang yang layak mendapatkan ampunan-Mu, dengan memberi petunjuk kepadanya untuk memeluk Islam...(Dahulu, saat perpisahan, Ibrâhîm menjanjikan bapaknya dapat masuk Islam).
membenarkan kitab-kitab sebelumnya) seperti kitab Taurat (lagi memimpin kepada kebenaran) kepada agama Islam...(dan kepada jalan yang lurus) yaitu tuntunan agama Islam.
kemudian mereka meminta kepada orang-orang munafik untuk mengikrarkan pernyataan keluar dari agama Islam...(murtad) dan berbalik memerangi orang-orang Islam, mereka pasti segera menerima tawaran itu tanpa mengulur
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 20
Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku...kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam...Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka
(Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan) tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
bin Salam dan kawan-kawannya tatkala mereka membesarkan hari Sabtu dan membenci unta sesudah masuk Islam...Masuklah kamu ke dalam agama Islam), ada yang membaca 'salmi' dan ada pula 'silmi' (secara keseluruhan...) 'hal' dari Islam artinya ke dalam seluruh syariatnya tanpa kecuali, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah
(Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah) yaitu agama Islam (dengan berbondong-bondong) atau secara...Mekah, lalu orang-orang Arab dari semua kawasan datang kepada Nabi saw. dalam keadaan taat untuk masuk Islam
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 25
(manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 35
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir
Dan Kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah) yakni syariat yang mudah, yaitu agama Islam
(Jika mereka berhenti) dari kekafiran lalu masuk Islam, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 8
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang
(Dan supaya Allah menolongmu) melalui agama Islam itu (dengan pertolongan yang mulia) tidak pernah hina
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 85
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 102
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam
(Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa?)
Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar dan agama Islam agar dimenangkan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 208
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah
menerima tobat dari orang-orang yang dikehendaki-Nya) dari kalangan orang-orang kafir karena masuk Islam
dengan tali Allah) maksudnya agama-Nya (kesemuanya dan janganlah kamu berpecah-belah) setelah menganut Islam...nikmat Allah) yakni karunia-Nya (kepadamu) hai golongan Aus dan Khazraj (ketika kamu) yakni sebelum Islam...(bermusuh-musuhan, maka dirukunkan-Nya) artinya dihimpun-Nya (di antara hatimu) melalui Islam (lalu
kecuali mereka yang mempunyai hubungan dengan suatu bangsa yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam...Juga mereka yang bimbang: apakah ikut bergabung bersama orang-orang munafik yang merupakan musuh umat Islam..., sementara tidak ada perjanjian untuk itu, atau bergabung perang bersama kelompok umat Islam?
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 80
Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?".
Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan) yakni tuntunan (yang lurus) yaitu agama Islam
niscaya kalian akan kikir dan keluarlah) karena kekikiran kalian (kedengkian kalian) terhadap agama Islam
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain untuk memeluk Islam lalu mati dalam
(Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling) dari keimanan, orang tersebut murtad dari Islam, yaitu...ketika ia dicela karena masuk Islam.
Saat itu Allah menyatukan hati kalian melalui Islam, sehingga kalian menjadi saling mencintai....Saat itu kalian berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan Islam.