Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 al+imran+ayat+56 3 Hadis+at+taubah+ayat+105 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 surah al a'raf ayat 79 9 zakat 10 penyakit 11 Berfikir+positif 12 Hikmah 13 at taubah ayat 60 14 Jibril 15 al+lail+ayat+1-2 16 Al maidah ayat 48 17 saba 16 18 Bumi bulat 19 lokasi yang memudahkan 20 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 21 al+ikhlas 22 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 23 at taubah ayat 105 24 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 25 an nisa ayat 58 26 sombong 27 surat+thaha+ayat+125 28 al+hijr+22 29 surat+thaha+ayat+126 30 hadits kitab taurat 31 Injil 32 al-A’raf+ayat+204 33 Hadist kitab Zabur 34 dalil+kitab+Zabur 35 an nisa ayat 1 36 Sakit 37 Menyelam 38 hr+muslim+288 39 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 40 Zina 41 Jihad 42 Ali Imran 159 43 anjing 44 at tahrim ayat 6 45 dalil+kitab+injil 46 al maidah ayat 2 47 AS+SAJADAH+AYAT+6 48 Al Baqarah ayat 2 49 al hujurat ayat 13 50 Pengertian dalil kitab 51 al baqarah ayat 188 52 yusuf 69 53 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 54 Lalai 55 Ayat ayat larangan zina 56 Melindungi 57 yusuf ayat 111 58 Hadis kitab zabur 59 Samiri 60 al-imran 97 61 Tuhan 62 Ali imran 133 63 al-ma'arij+ayat+29-30 64 melampaui batas 65 ar ra'du ayat 11 66 yusuf 67 fangqolibu bini mati 68 hambur hamburkan harta 69 luqman 27 70 kitab+zabur 71 al ikhlas 72 Perintah membaca Alquran secara tartil 73 1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 74 Al Imran ayat 159 75 Takut kepada Allah 76 Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menj 77 ali imran 47 78 Hukum+Tajwid+Surat+Al+Hadid+Ayat+21 79 akal 80 Ali imran 110 81 al hijr ayat 19 82 Ketetapan 83 ar+ra'du+ayat+11 84 Ibrahim+41 85 al kitab 86 tindak kekerasan 87 ar rad ayat 21 88 ruh roh jiwa jasad tulang belang kubur dibangkitkan 89 malaikat 90 Al Baqarah ayat 26 91 al lail ayat 1-2 92 Negeri yang dijanjikan 93 an nisa ayat 59 94 yunus 10 95 al maidah ayat 100 96 al baqarah ayat 43 97 Lohong hitam 98 an nisa ayat 5 99 Hadis+tentang+kitab+Injil 100 penetapan harga

Hasil pencarian tentang Hukum+tajwid+Qs+al+anfal

Al-Anfal 32)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kami telah menurunkan al-Qur'ân kepadamu, Muhammad, dengan benar: mengandung dan menjelaskan segala kebenaran...Al-Qur'ân menjadi pedoman dalam memutuskan hukum di antara manusia....Tentukanlah hukum mereka--dengan berpedoman pada al-Qur'ân-dan jangan kamu membela orang-orang yang berkhianat
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 37
Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab...yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya
Kami laksanakan ketetapan Kami terhadap Banû Isrâ'îl yang telah Kami catat dalam al-Lawh al-Mahfûzh,...bahwa mereka akan membuat kerusakan di Bayt al-Maqdis sebanyak dua kali....Masing-masing ditandai dengan tersebarnya kezaliman, ditinggalkannya hukum-hukum Tawrât, dibunuhnya para
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 85
Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan
Allah bersumpah demi al-Qur'ân yang dengan jelas menerangkan kandungan isinya, baik berupa ajaran akidah...maupun hukum.
Wahai Rasulullah, katakan kepada Ahl al-Kitâb, "Sesungguhnya kalian tidak beragama dengan benar kecuali...jika kalian menegakkan dan mengerjakan semua hukum-hukum Tawrât dan Injîl, serta beriman kepada al-Qur'ân...Yakinlah, wahai Muhammad, bahwa kebanyakan Ahl al-Kitâb akan terus bertambah zalim, ingkar dan keras...kepala terhadap al-Qur'ân disebabkan rasa iri dan dengki mereka.
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan...berbagai hukum dan aturan yang terkandung di dalamnya.
Al-Anfal 31).
Sesungguhnya al-Qur'ân ini benar-benar berasal dari Allah, karena keselarasan makna dan hukum yang dikandungnya...Ini adalah bukti yang kuat bahwa al-Qur'ân itu benar- benar berasal dari Allah....Kalau al-Qur'ân bukan berasal dari Allah tentu makna-maknanya akan saling bertentangan dan hukum-hukumnya
Apakah Kami mengabaikan kalian sehingga Kami berhenti menurunkan al-Qur'ân, sebagai sikap memalingkan...Tidak, karena ketentuan hukum Kami menuntut kalian memberikan alasan.
Jika mereka barpaling dari hukum Allah dan menginginkan yang lainnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah...mereka di dunia, karena jiwa mereka yang rusak oleh sebab dosa-dosa yang mereka perbuat dengan melanggar hukum...akan memberikan ganjaran atas segala perbuatan mereka. (1) Sesungguhnya kebanyakan manusia menentang hukum-hukum...Allah. (1) Ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'ân menetapkan asas teritorial hukum, dalam artian bahwa...Belakangan asas ini baru dikenal dalam hukum modern.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 23
Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian yaitu Al Kitab (Taurat), mereka diseru...kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum diantara mereka; kemudian sebahagian dari mereka
mengikatnya, atau membunuhnya atau mengusirnya sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Al-Anfal
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 50
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah
Telah Kami jelaskan dalam al-Qur'ân ini dengan sebaik-baiknya beberapa permisalan, nasihat dan hukum,
Kami tidak menurunkan al-Qur'ân tanpa diperkuat oleh hikmah Tuhan yang menetapkan penurunan al-Qur'ân...Al-Qur'ân itu sendiri diturunkan dengan mengandung kebenaran....Semua akidah dan hukum yang ada di dalamnya adalah benar.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 229
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak...Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya....Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
Inilah kitab yang sempurna, yaitu al-Qur'ân yang telah Kami turunkan....Orang-orang yang berakal sehat tidak akan dihinggapi rasa ragu bahwa al-Qur'ân diturunkan oleh Allah...Swt. dan membenarkan apa-apa yang tercakup di dalamnya berupa hukum, kebenaran dan petunjuk yang berguna
Dan hafallah ayat-ayat al-Qur'ân yang diturunkan dan diperdengarkan di rumah kalian....Catatlah ketegasan-ketegasan hukum yang pernah diucapkan Rasulullah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 242
Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.
Apakah mereka, orang-orang yang melanggar perintah dan larangan Allah, hendak berhukum dengan hukum jahiliah..., bahkan hawa nafsulah yang berkuasa dengan menjadikan kecenderungan dan kepura-puraan sebagai asas hukum...Adakah hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang yakin akan syariat dan tunduk kepada kebenaran...Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang tahu akan kebaikan hukum-hukum Allah.
(Di dalamnya terdapat kitab-kitab) maksudnya hukum-hukum yang tertulis (yang lurus) artinya hukum-hukum
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 5
Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula)...wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al...Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 231
Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah...diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah).
Orang-orang kafir berkata, "Al-Qur'ân itu hanyalah puisi karangan seorang penyair bernama Muhammad."...Allah memperlihatkan kepalsuan tuduhan mereka dengan memberikan penjelasan bahwa al-Qur'ân itu penuh...dengan kata-kata bijak (hikam) dan aturan-aturan hukum (ahkâm)....Gaya bahasa al-Qur'ân itu sangat berlainan dengan gaya bahasa kebanyakan para penyair di masa itu yang
Sesungguhnya hukuman orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan keluar dari aturan dan hukum-hukum...bunuh bagi orang yang membunuh, hukum salib bagi orang yang membunuh dan merampas harta, hukum potong...akan mendapatkan siksa yang pedih yaitu siksa api neraka(1). (1) Pada ayat ini dan ayat 38 surat ini, al-Qur'ân...Hukum ini telah mencapai suatu hasil yang tidak dicapai oleh hukum sipil buatan manusia dalam mencegah...Di samping itu, hukum ini juga sesuai di segala zaman dan masyarakat.
Mûsâ dan Hârûn Kami berikan kitab suci yang jelas, Tawrât, yang menerangkan hukum-hukum agama.
[[8 ~ AL-ANFAL (HARTA RAMPASAN PERANG) Pendahuluan: Madaniyyah, 75 ayat ~ Surat al-Anfâl diturunkan di...Dalam surat ini Allah memaparkan penjelasan sebagian hukum dan latar belakang perang....Allah juga menjelaskan pula hukum harta rampasan perang dan tawanan....Surat al-Anfâl ditutup dengan uraian masalah yang berkaitan dengan perwalian antar sesama orang Mukmin..., dan penjelasan hukum yang mewajibkan orang-orang Mukmin untuk berhijrah dari bumi penindasan untuk
Masalah pemberlakuan hukum adalah urusan Allah, bukan yang lain, yang diturunkan kepada kalian....Barangsiapa bertakwa kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan hukum-hukum-Nya akan dihapuskan segala