Paling Sering Dicari

1 puasa 2 alquran surat alinsan ayat 8 dan 9 3 surah al-imran ayat 140 4 an nisa ayat 29 5 Amanat 6 iman 7 Ali Imran 104 8 PENDAHULUAN+SURAH+AL+AN++AM+AYAT+26+DAN+28 9 al ikhlas 10 Berpuasa 11 al+baqarah+ayat+93 12 riba 13 luqman+14 14 ali imran 110 15 sijjin 16 Ismail 17 Ramadhan 18 ali imran 19 Al Baqarah ayat 2 20 orang orang lemah 21 An-Nisa' Ayat 29 22 Al-Baqarah Ayat 188 23 Al-Hujurat Ayat 13 24 menutup 25 Asy+syams+ayat+7 26 doa ziara kubur 27 Penciptaan 28 akhlak 29 ali imran 134 30 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 31 Makhluk-makhluk 32 an+nisa+ayat+14 33 Yunus 99 34 ingkar 35 tanggung jawab 36 Belajar 37 Al-Baqarah Ayat 195 38 Wajah 39 Asbabun+nuzul+surah+al+mu'minum+ayat+78 40 Munafik 41 hari raya 42 Al-Isra' Ayat 26 43 al maidah ayat 5 44 at-taubah+ayat+105 45 Perhitungan Allah sangat akurat 46 orang tua 47 ali+imran+190 48 al baqarah ayat 185 49 berfikir 50 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 51 annisa ayat 59 52 Al jumuah ayat 9 53 pemimpin 54 Tiap berjiwa pasti mati 55 ADAM 56 Al-Baqarah Ayat 30 57 yunus 32 58 al mumtahanah ayat 10 59 Al-A’raf Ayat 56 60 Sabar 61 setan tidak berkuasa atas manusia kecuali pengikutnya 62 yusuf 63 maryam 26 64 Asy+syams+ayat+6 65 ibrahim 66 doa awal ramadhan 67 Luqman 18 68 akal 69 al baqarah ayat 30 70 luqman 13 71 SURAT AT TAKASUR 72 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 73 luqman ayat 4 74 Ali imran ayat 97 75 anak Allah 76 bertakwa 77 an-naba'+ayat+1 78 Urusan 79 SURAH ALWAQIAH AYAT 77 80 Surat 11ayat 13 81 JALAN YANG LURUS 82 Al-An’am Ayat 65 83 albaqarah ayat 44 84 al hujurat ayat 6 85 Surat Al-Baqarah Ayat 121 86 al imran ayat 102 87 setan+datang+mencabut+bulu+saat+shalat+ 88 Al Isra ayat 23 89 surat al isra' ayat 106 90 al baqarah ayat 275 91 al+baqarah+ayat+262 92 mempunyai hati 93 annur ayat 2 94 Ali Imran 64 95 Al+imran+ayat+140 96 surat+al+kahfi+ayat+1 97 yunus 101 98 berbuat dzalim di muka bumi 99 Daud 100 luqman 4

Hasil pencarian tentang Maka+berimanlah+kamu+kepada+Allah+dan+Rasul-Nya+dan+kepada+cahaya+(Al-Quran)+yang+telah+Kami+turunkan.+Dan+Allah+Maha+Mengetahui+apa+yang+kamu+kerjakan.

terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 8
Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Quran) yang telah Kami turunkan...Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan cahaya) yakni Alquran (yang telah Kami turunkan...Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan).
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 28
Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya..., niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan...cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu....Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 41
Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu...(Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan...ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 47
Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran...) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami mengubah muka(mu), lalu Kami putarkan ke belakang...atau Kami kutuki mereka sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari...Dan ketetapan Allah pasti berlaku.
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 13
Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan...dengan Rasul?...Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah...zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya....Ambillah petunjuk dari cahaya yang telah diturunkan-Nya....Sebab, persoalan kebangkitan yang tidak diragukan lagi terjadinya itu telah jelas bagi kalian....Allah Maha Mengetahui segala perbuatan yang kalian lakukan.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 91
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada Al Quran yang diturunkan Allah," mereka berkata...: "Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami"....Dan mereka kafir kepada Al Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Quran itu adalah (Kitab) yang...hak; yang membenarkan apa yang ada pada mereka....Katakanlah: "Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?"
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 105
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu...itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu...diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 9
Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al-Quran) supaya Dia mengeluarkan kamu...dari kegelapan kepada cahaya....Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 48
Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya,...putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang....kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan....Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki...di antara hamba-hamba Kami....Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
(Hai manusia) maksudnya warga Mekah (sesungguhnya telah datang kepadamu rasul) yakni Muhammad saw....(membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu) kepadanya (dan usahakanlah yang terbaik bagi kamu...) dari apa yang melingkungimu (Dan jika kamu kafir) kepadanya (maka bagi-Nya apa yang di langit dan yang...di bumi) baik sebagai milik maupun sebagai makhluk dan hamba hingga tidaklah merugikan kepada-Nya kekafiranmu...itu (Dan Allah Maha Mengetahui) terhadap makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) mengenai perbuatan-Nya terhadap
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 44
keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab....Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan...kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,
Al-Qur'ân yang Kami wahyukan kepadamu adalah benar dan tidak mengandung kesamaran....Kami turunkan al-Qur'ân untuk menguatkan kebenaran kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasul...sebelum kamu....Semua kita-kitab itu mengandung pokok-pokok ajaran yang sama....Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Melihat perbuatan para hamba-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 41
Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya...seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika...kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan...Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 171
Allah kecuali yang benar....Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya...yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya....Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga...Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 41
Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung...Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka...kerjakan.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 50
Dan Al Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan....Maka mengapakah kamu mengingkarinya?
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 7
Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan...kamu menguasainya....Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala...yang besar.
(Hai orang-orang yang beriman) kepada Nabi Isa (bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya...) kepada Nabi Muhammad saw. dan Nabi Isa (niscaya Allah memberikan kepada kalian dua bagian) dua kali...bagian (dari rahmat-Nya) karena kalian telah beriman kepada dua nabi (dan menjadikan untuk kalian cahaya...yang dengan cahaya itu kalian dapat berjalan) di atas shirath/jembatan (dan Dia mengampuni kalian....Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 8
Bahkan mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) telah mengada-adakannya (Al Quran)"....Katakanlah: "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku...dari (azab) Allah itu....Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al Quran itu....Cukuplah Dia menjadi saksi antaraku dan antaramu dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 170
Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari...Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu....Dan jika kamu kafir, (maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun) karena sesungguhnya apa yang...di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah....Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 94
Mereka (orang-orang munafik) mengemukakan 'uzurnya kepadamu, apabila kamu telah kembali kepada mereka...Katakanlah: "Janganlah kamu mengemukakan 'uzur; kami tidak percaya lagi kepadamu, (karena) sesungguhnya...Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu yang sebenarnya....Dan Allah serta Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada Yang mengetahui...yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 16
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, sedang Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang...yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan...orang-orang yang beriman....Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 64
Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allahlah apa yang di langit dan di bumi....Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya (sekarang)....Dan (mengetahui pula) hati (manusia) dikembalikan kepada-Nya, lalu diterangkan-Nya kepada mereka apa...yang telah mereka kerjakan....Dan Allah Maha mengehui segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 45
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat....Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar....Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain...Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 106
Dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada...manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian.
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 18
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang...telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha...Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 91
Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, di kala mereka berkata: "Allah...Katakanlah: "Siapakah yang menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk...(sebahagiannya) dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu...dan bapak-bapak kamu tidak mengetahui(nya)?"...Katakanlah: "Allah-lah (yang menurunkannya)", kemudian (sesudah kamu menyampaikan Al Quran kepada mereka