Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 al mujadalah ayat 11 4 hujan 5 tentang pemimpin yang cerdas 6 hutang 7 ibrahim 8 Syirik 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 rumah 11 ar-rum ayat 21 12 Maryam 13 kemudahan 14 ibrahim 37 15 Jihad 16 Adam 17 Dua masa 18 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 19 surah al-maidah ayat 8 20 Disebabkan 21 Jika allah menganugerahi rahmat 22 Ikhlas 23 al baqarah ayat 275 24 al a'raf ayat 52 25 Al Isra ayat 73 26 Berdebat 27 cinta 28 al isra ayat 7 29 puasa 30 al ahzab ayat 21 31 matahari 32 Al-Imran (3 : 130) 33 Al-Imran ayat 130 34 Hadits Muslim Nomor 3035 35 hadist tentang perilaku konsumen 36 miskin 37 surat al mujadalah ayat 11 38 surat+al+imranayat+110 39 Ta ha+ayat+14 40 Kafir 41 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 42 Manusia 43 Iman 44 ilmu 45 sabar 46 al-mukminun+ayat+34 47 Aliimram+ayat+105 48 al isra ayat 36 49 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 50 surah al maidah ayat 96 51 al imran 52 az zumar ayat 68 53 atap terpelihara 54 surat yasin 55 annisa ayat 12 56 al+maidah+ayat+ 83 57 Mencela pemberian 58 Surah Taha ayat 5 59 Ar Rahman 60 Gunung-gunung burung-burung daud 61 QS. IBRAHIM AYAT 37 62 ali imran : 92 63 surah al hadid ayat 57:3 64 injil 65 ibrahim ayat 7 66 Yusuf ayat 103 67 al qashash ayat 77 68 Dimana dia akan mati 69 yunus 99 70 ALI IMRAN 159 71 Al-Muzammil ayat 20 72 al-mujadalah ayat 11 73 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 74 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 75 surat al-an'am ayat 59 76 surat an nazi'at 77 keinginan berhasil 78 al an'am ayat 71 79 Az zalzalah ayat 7 - 8 dan al ankabut ayat 2 - 3 80 al-imron ayat 110 81 AL Baqarah ayat 286 82 dosa 83 khusyu 84 yusuf 85 pikun dan beruban 86 AN NAML AYAT 88 87 Al ikhlas ayat 1-4 88 asy+syuara+ayat+181+182+183 89 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 90 surat al-zalzalah 91 al baqarah ayat 81 92 Yusuf 84 93 surah al Maun beserta terjemahan 94 ayat tentang serakah 95 Hadist ibnu majah 2172 96 Sebaik baik penolong dan pelindung 97 ombak 98 Saba 13 99 Tentang kematian 100 surah yusuf 65

Hasil pencarian tentang Menikahi+aisyah

terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 3
Maka tatkala (Hafsah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan...Hafsah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya...Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafsah dan Aisyah) lalu (Hafsah) bertanya:
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Barangsiapa di antara kalian tidak mampu menikahi wanita merdeka yang beriman, maka ia boleh mengawini...Menikahi budak wanita dalam kondisi tidak mampu, diperbolehkan bagi orang yang khawatir akan mengalami...Kesabaran kalian dalam menikahi budak wanita yang selalu menjaga kehormatan adalah lebih baik.
(Maka tatkala menceritakan peristiwa itu) kepada Siti Aisyah, ia menduga bahwa hal ini tidak dosa (dan...Dia membukanya (kepadanya) yakni kepada Nabi Muhammad tentang pembicaraan Siti Hafshah kepada Siti Aisyah
tafsir-deskripsi"> Yakni sampai mereka masuk Islam, ayat ini ditakhshis dengan ayat yang membolehkan menikahi...Inilah hikmah haramnya seorang muslim atau muslimah menikahi orang-orang musyrik.

-deskripsi"> Seperti ‘Aisyah radhiyallahu 'anha dan termasuk pula wanita mukminah...

-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah radhiyallahu 'anhu.
orang-orang yang membawa berita bohong) kedustaan yang paling buruk yang dilancarkan terhadap Siti Aisyah...Siti Aisyah mengatakan, bahwa mereka adalah Hissan bin Tsabit, Abdullah bin Ubay, Misthah dan Hamnah...Kemudian Allah swt. menampakkan kebersihan Siti Aisyah r.a....Sehubungan dengan peristiwa ini Siti Aisyah r.a. telah menceritakan, sebagai berikut, "Aku ikut bersama...Hanya sampai di sinilah kisah siti Aisyah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Imam
-deskripsi"> Menurut Syaikh As Sa'diy, biaya di sini adalah mahar untuk menikahi wanita-wanita...

-deskripsi"> Berdasarkan ayat ini, seorang muslim yang merdeka tidak boleh menikahi...budak kecuali dengan empat syarat:

-deskripsi"> Yakni tidak menikahi budak agar
-deskripsi"> Kesimpulan akhlak Beliau adalah seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu
(Mereka itu) yaitu kaum laki-laki yang baik dan kaum wanita yang baik, antara lain ialah Siti Aisyah...Siti Aisyah merasa puas dan bangga dengan beberapa hal yang ia peroleh, antara lain, ia diciptakan dalam
(Jika kalian melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya) keinginan untuk menikahi mereka sesudah Nabi
Mereka berkata, "Hai Lûth, kamu tahu bahwa kami tidak pantas menikahi putri-putrimu dan sama sekali kami
(Laki-laki yang berzina tidak menikahi) (melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik...cocok buat masing-masingnya sebagaimana yang telah disebutkan tadi (dan yang demikian itu diharamkan) menikahi
-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Aisyah radhiyallahu...mereka yang keluar bagiannya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam akan pergi bersamanya. ‘Aisyah...” Aku berkata, “Aku meminta izin untuk mendatangi ibu bapakku.” Aisyah berkata, “Ketika itu,...Aisyah berkata, “Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di atas mimbar, “Wahai kaum...

-deskripsi"> Karena di dalamnya terdapat pembersihan diri ummul mukminin (Aisyah
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 49
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan
Sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan celaan yang ditujukan kepada laki-laki yang menikahi...budak wanita dan menyanjung serta menyenangi laki-laki yang menikahi wanita merdeka yang musyrik (walaupun
apa-apa kepada kerabatnya ataupun orang lain yang terlibat dalam menyiarkan berita bohong tentang diri 'Aisyah
Ibrahim ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyaynah dari Az Zuhriy dari Urwah dari Aisyah
si wanita ada tujuh kakek atau lebih, sedangkan orang-orang Yahudi, salah seorang di antara mereka menikahi...sempurna ini merobohkan sikap orang-orang Nasrani yang berlebihan, sehingga syariat (Islam) membolehkan menikahi...Adapun bagi kaum mukmin, maka tidak halal bagi mereka menikahi wanita yang menghibahkan dirinya kepada...hukum-hukum perkawinan, misalnya mereka tidak boleh menikah lebih dari empat orang istri dan tidak boleh menikahi
dibolehkan untuk dilakukan seperti halalnya memakan bangkai bagi orang yang kelaparan dan halalnya menikahi
Keduanya adalah Aisyah dan Hafshah.” Lalu Umar menyampaikan hadits itu....Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampunan untukku.” Oleh karena berita yang disampaikan Hafshah kepada Aisyah...Setelah 29 hari berlalu, maka Beliau masuk menemui Aisyah dan memulai dengannya, lalu Aisyah berkata...Aisyah berkata, “Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat pemberian pilihan, lalu Beliau...‘Ikrimah berkata, “Ketika itu istri Beliau ada sembilan orang; lima orang berasal dari Quraisy (Aisyah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 221
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
telah menjatuhkan talak kepadanya sehingga menjadi wanita yang halal dinikahi, maka suami pertama boleh menikahi
halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.” Urwah berkata: Aisyah...Sampai firman-Nya, “Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (ayat 12).” Urwah berkata: Aisyah berkata...Ketika itu, tidak ada dosa bagi kaum muslimin menikahi mereka meskipun mereka punya suami di negeri syirk
-deskripsi"> Tirmidzi meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada ‘Aisyah radhiyallahu
Tidak lama kemudian Al-Aziz wafat lalu Yusuf menikahi istrinya yang bernama Zulaikha.
mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah didahului oleh seorang pun sebelum mereka, mereka lebih memilih menikahi
diberitakan bahwa pada suatu ketika lampu Nabi saw. padam, maka beliau pun mengucapkan istirja`, lalu kata Aisyah
tafsir-deskripsi"> Ayat ini tertuju kepada dua istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang mulia, yaitu Aisyah
Apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian
Laki-laki yang kotor, yang terbiasa melakukan zina, hanya ingin menikahi wanita yang kotor yang juga