Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 13 2 ali imran 31 3 SURAT+SABA+AYAT+28 4 Sedekah 5 surat al- baqarah ayat 180 6 akhlak 7 Al Maidah ayat 2 8 Al maidah ayat 3 9 Zakat 10 matahari 11 khamar 12 al maidah ayat 8 13 Ali Imran 110 14 al maidah ayat 6 15 an nisa ayat 29 16 Takwa 17 hujan 18 ali+imran+190 19 kelahiran 20 Pokok kandungan surah al baqaroh ayat 110 21 Al baqarah ayat 23 22 Semua yg ada di bumi hanya mikik allah 23 Berbakti kepada Orang Tua 24 Isi+kandungan+ayat+19 25 al-baqarah+ayat+2 26 Melahirkan 27 QS. Ali Imran Ayat 64 28 ali imran 102 29 al+quran+hadis+sebagai+pedoman+hidup 30 Allah 31 menghargai pendapat 32 al-baqarah ayat 153 33 Hadis tentang kelautan 34 Al baqarah ayat 229 35 Hadits surat annisa 36 Niat 37 surat ad-dhuha ayat 8 38 Surat Al-A'raf Ayat 31 39 Hamil 40 an nisa ayat 59 41 Tulis QS Ar-Rumi ayat 41-42 42 al mulk ayat 2 43 ibrahim 7 44 haji 45 Munafik 46 Al+kahfi+ayat+7 47 Tidaklah seorang pezina 48 Al Hasyr ayat 7 49 at taubah ayat 30 50 An Nisa ayat 35 51 Al hajj ayat 18 52 Ar rum ayat 21 53 Menggunakan akal 54 ali+imran+191 55 membaca 56 At taubah ayat 60 57 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 58 ali imran 104 59 ali imran 159 60 al+zalzalah+ayat+7-8 61 Akhlak jus 12 62 Bunuh 63 Makanan haram 64 qaaf 16 65 ali imran ayat 159 66 an nisa ayat 24 67 kiamat 68 surat yusuf ayat 53 69 Ilmu 70 at taubah ayat 24 71 An nahl ayat 125 72 Al an'am ayat 141 73 surat+ayat+al-baqarah+113 74 al maidah ayat 32 75 Al ikhlas 76 Tafsir Al maraghi Qur'an surat Al Ma'arif : 19-27 77 at thur 21 78 maryam ayat 4 79 Pemuda 80 Taat 81 MERUGI 82 sabar 83 Ali+Imran+:+133 84 Dalil surat al muzamil ayat 20 85 at tahrim ayat 6 86 az zumar ayat 3 87 saba ayat 13 88 surat al-hajj 89 Al isra ayat 23 90 al+baqarah+ayat+2:156 91 Al Baqarah ayat 62 92 “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah ketimbang orang mukmin yang lemah.” (HR. Imam Muslim). 93 an nahl ayat 97 94 Al-Maidah ayat 2 95 surat+al+nur+ayat 6 96 Al+Baqarah+ayat+43 97 usaha 98 Ar Rahman 99 Hidup bersih dan sehat 100 Ar Rad Ayat 29

Hasil pencarian tentang Pesan+pesan+yang+terkandung+dalam+surah+al-an'am+ayat+152

Seperti pesan-pesan yang terkandung dalam surat ini, Allah Yang Mahaperkasa dan Mahabijaksana--yang meletakkan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Wahai orang-orang yang beriman, apabila al-Qur'ân dibacakan kepada kalian, maka simaklah agar kalian...dapat merenungi pesan-pesan kebaikan (maw'izhah).
Dan sesuangguhnya Lûth juga termasuk yang Kami utus untuk menyampaikan pesan-pesan suci Kami kepada manusia
Kedua, orang-orang yang mendustakan pesan-pesan-Ku, menyombongkan diri dengan enggan mengikutinya dan...Mereka itu adalah penghuni neraka, tersiksa di dalamnya dan kekal abadi dalam siksaan tersebut.
Tuhanmu, wahai Rasul, mengetahui permusuhan mereka terhadapmu yang mereka sembunyikan dalam hati mereka...Dia juga mengetahui apa yang mereka nyatakan secara lisan, berupa celaan-celaan kepadamu dan protes terhadap...pemilihan dirimu sebagai penyampai pesan-pesan suci.
Dari setiap kisah rasul-rasul dan umat-umatnya yang telah lalu, Kami kisahkan kepadamu, Muhammad, sesuatu...yang dapat menguatkan hatimu dalam melaksanakan tugas berat: menyampaikan pesan-pesan Allah....Di dalam kisah-kisah tersebut terdapat penjelasan kebenaran yang kamu serukan seperti para rasul terdahulu..., seperti seruan mengesakan Tuhan dan menjauhi sesuatu yang dimurkai-Nya....Di dalamnya juga terkandung nasihat dan pelajaran yang dapat diambil oleh orang-orang Mukmin sehingga
Katakan, wahai Muhammad, kepada umat manusia, "Alasan-alasan dan keterangan-keterangan yang jelas dalam...al-Qur'ân dari Tuhan Pencipta dan Penguasa urusan kalian, telah datang membawa sinar kebenaran....Aku hanya seorang rasul pembawa pesan-pesan Tuhan kepadamu."
Ataukah mereka ingin melakukan tipu daya dan menyalahkan pesan-pesan sucimu?...Maka sesungguhnya orang-orang kafir itulah yang akan tertimpa tipu daya.
Sungguh, Ibrâhîm telah Kami berikan kematangan dan daya pikir dalam mencari kebenaran dengan tulus, sebelum...Dan Kami Maha Mengetahui tentang kondisi dan keutamaannya hingga pantas membawa pesan-pesan Tuhan.
Dialah yang telah menurunkan al-Qur'ân kepadamu....Di antara hikmah-Nya, sebagian ayat al-Qur'ân muhkamât: jelas arti dan maksudnya, dan yang lain mutasyâbihât...berpikir, teliti dalam berijtihad dan menangkap pesan-pesan agama....Takwil yang benar dari ayat-ayat tersebut tak dapat diketahui kecuali oleh Allah dan orang-orang yang...Kami tidak membedakan keyakinan kepada al-Qur'ân antara yang muhkam dan yang mutasyâbih."
Yang aku sampaikan adalah perintah dan larangan Tuhanku. Itulah pesan-pesan Tuhan untuk kalian....Aku hanyalah pemberi nasihat yang tulus bagi kalian....Aku adalah orang yang terpercaya dalam setiap yang aku sampaikan.
Setelah itu, Allah memilih Adam untuk membawa pesan-pesan suci-Nya.
Utuslah ia bersamaku sebagai penolongku untuk menyampaikan pesan-pesan sucimu, karena aku takut mereka
Aku juga diperintahkan untuk selalu membaca al-Qur'ân, baik sebagai ibadah, perenungan maupun demi mengajak...Siapa yang mengikuti petunjuk al-Qur'ân dan beriman kepadanya, maka kebaikan dan pahalanya akan kembali...Dan siapa yang menyerong dari kebenaran dan tidak mengikuti dirimu, maka katakan kepadanya, "Aku hanyalah...seorang rasul, pemberi peringatan dan penyampai pesan-pesan suci Tuhanku."
Yaitu orang-orang yang menyampaikan pesan-pesan suci Allah kepada umat manusia sebagaimana adanya saat...Orang-orang yang takut hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain....Cukuplan Allah yang menjaga dan yang memperhitungkan.
Muhammad, kamu tidak bersama Mûsâ pada bagian barat gunung, saat Allah memberitahukan ihwal misi kenabian yang...Kamu juga tidak hidup sezaman dan menyaksikannya dalam menyampaikan pesan-pesan suci.
Yang Kami terangkan ini adalah jalan kebenaran yang lurus, yang telah Kami perinci secara jelas bagi...Tidak akan mendapatkan manfaatnya kecuali orang-orang yang mau merenung untuk menangkap pesan-pesan Tuhan
Adam, ketika datang kepadamu rasul-rasul dari jenis manusia seperti kalian untuk menyampaikan wahyu yang...berisi pesan-pesan-Ku, kalian terbagi dalam dua kelompok....Pertama, orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan ikhlas.
Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, "Kebaikan dari pesan-pesan suci yang kusampaikan ini sebenarnya...Tak ada suatu imbalan yang kuharapkan kecuali dari Allah.
Wahai Nabi, apabila orang-orang yang kamu ajak untuk masuk Islam itu berpaling dari seruanmu, maka kamu...Tugasmu hanyalah menyampaikan pesan- pesan suci Kami yang jelas, dan kamu telah melaksanakannya.
Mereka menerima pesan ayah mereka, dan mereka pun masuk Mesir melalui pintu yang berbeda-beda....Hal itu bukan untuk menghindari bahaya yang telah digariskan oleh Allah, sebab Ya'qûb tahu persis akan...hal itu dengan ilmu yang diajarkan Allah....Tetapi, pesan Ya'qûb tersebut sebenarnya adalah untuk dirinya sendiri, yaitu keharuan seorang ayah kepada...anak-anaknya, sebagaimana diungkapkan di dalam pesan ini.
Allah menyebut kalian sebagai muslimûn (orang-orang yang berserah diri) di dalam kitab-kitab suci sebelumnya...dan di dalam al-Qur'ân ini agar membuat kalian patuh kepada ketentuan hukum yang ditetapkan-Nya....kalian pun melaksanakan pesan- pesan itu lalu kalian akan bahagia....Juga, agar kalian menjadi saksi atas umat-umat terdahulu tentang ajaran al-Qur'ân bahwa rasul-rasul mereka...telah menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kalian.
("Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebun kalian.")...Ayat ini merupakan penafsiran dari makna yang terkandung pada ayat sebelumnya; atau huruf an dianggap
Dengan seruan yang benar kepada keesaan Tuhan dan percaya akan adanya hari akhir, aku menyampaikan pesan-pesan...Tuhan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia, yang telah dipercayakan kepadaku....Allah telah mengajarkanku apa-apa yang tidak kalian ketahui.
[[13 ~ AR-RA'D (GURUH) Pendahuluan: Madaniyyah, 43 ayat ~ Surat al-Ra'd termasuk kelompok surat Madaniyyah...dan berisikan 43 ayat....Terakhir, terdapat keterangan bahwa kalaupun orang-orang musyrik mengingkari pesan-pesan suci Tuhan yang...yang biasa digunakan dalam bahasa Arab....Ayat-ayat yang dibacakan ini adalah al-Qur'ân, sebuah kitab suci yang diturunkan kepadamu, Muhammad,
Kamu tidak perlu merasa duka dengan ulah orang-orang kafir yang enggan mengikuti agamamu, Muhammad....Tugasmu hanyalah menyampaikan pesan-pesan kerasulan Kami.
Kalau ada yang kesulitan membayar, berilah ia tenggang waktu ketika tiba masa pelunasan sampai betul-betul...Itu jika kalian tahu dan mengerti pesan-pesan moral dan kemanusiaan yang diajarkan Allah.
Mûsâ berkata, "Maafkanlah aku atas kelalaianku terhadap pesan-pesanmu tadi....Janganlah kamu bebani aku dengan kesulitan dan kesusahpayahan dalam menerima ilmu darimu."
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian...karena selalu dibaca berulang-ulang dalam setiap salat (dan Alquran yang agung).
ingatlah juga, wahai Rasul, hari ketika orang-orang musyrik itu dipanggil dari sisi Allah dengan panggilan yang...menghinakan, "Apakah jawaban yang kalian berikan kepada rasul-rasul-Ku yang telah Aku utus untuk menyeru...kalian kepada keimanan, lalu mereka menyampaikan pesan-pesan kerasulan kepada kalian?"