Paling Sering Dicari

1 Surat 5 ayat 34 2 ali imran 159 3 korden bergambar burung 4 ALI IMRAN 110 5 al maidah ayat 3 6 Al Hujurat ayat 13 7 Zakat 8 Al maidah ayat 2 9 ali imran 10 Al hujurat ayat 12 11 al hujurat ayat 10 12 an nur ayat 2 13 Al-Maidah ayat 2 14 al baqarah ayat 43 15 Intipati dari surah luqman ayat 17 16 Ali imran ayat 104 17 al baqarah ayat 285 18 luqman 13 19 Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. 20 ali imran 19 21 ilmu 22 Ar rahman 23 al ikhlas 24 Ali Imran 104 25 Ali Imran 31 26 al baqarah ayat 275 27 An Nisa ayat 12 28 Luqman 29 an nisa ayat 59 30 al baqarah ayat 284 31 At Taubah ayat 60 32 riba 33 Meninggalkan haram 34 ali imran 97 35 ali imran 190 36 ali imran ayat 130 37 Ayat kursi 38 Al Imran 39 Dalil yang menjelaskan tentang muamalah 40 al baqarah ayat 255 41 adam 42 luqman 14 43 ibrahim ayat 7 44 al baqarah ayat 233 45 Kelak negeri-negeri akan ditaklukkan 46 ali imran 83 47 Al ahzab ayat 21 48 Ar rum ayat 21 49 Al Anam ayat 145 tafsir 50 ali imran 130 51 asmaul husna [berserta artinya] yg terkandung pada surar yunus ayat 56 52 al luqman 14 53 shalat 54 Menuntut ilmu 55 al maidah ayat 88 56 siapakah sahabat Nabi yang ada satu ketika Nabi pernah berjenaka dengan dia dimana ketika di pasar,Rasulullah melakukan jenaka untuk men'jual' nya, 57 al maidah ayat 1 58 Al-hujurat ayat 12 59 iman 60 Al maidah ayat 8 61 dosa 62 Ali Imran 134 63 menghormati guru 64 An nisa ayat 29 65 Ali Imran 191 66 yunus ayat 40 67 Taubat 68 An Nisa ayat 11 69 at taubah ayat 103 70 al maidah ayat 48 71 al jumuah ayat 10 72 yunus ayat 41 73 tauhid 74 cincin tangan kanan 75 ali imran 139 76 al baqarah ayat 282 77 ibrahim 78 al furqon ayat 67 79 tolong menolong 80 al hasyr ayat 7 81 AL baqarah ayat 177 82 an nisa ayat 36 83 yunus 101 84 Ali imran 85 85 Al baqarah ayat 29 86 Surga 87 Surat an nisa ayat 2 88 Al Baqarah ayat 110 89 Muhammad ayat 4 90 Aisyah gambar 91 an nahl ayat 97 92 hud ayat 6 93 Nabi lupa 94 an-najm ayat 12 95 an-najm ayat 13 96 al baqarah ayat 286 97 Al Mulk ayat 2 98 Al baqarah ayat 17 99 an nahl ayat 125 100 An nisa ayat 1

Hasil pencarian tentang Q.S at-Taubah ayat 122

meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...(Q.S....At-Taubah 128-129)....Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...(Q.S....At-Taubah 91)....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka) yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan dalam ayat...(Q.S....At-Taubah, 72).
(Q.S....jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah, An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At...Taubah.
At-Taubah ayat 80, yang artinya): "Kamu mohonkan ampun buat mereka atau kamu tidak mohonkan ampun buat...Lalu turunlah ayat: (QS....At-Taubah ayat 84 yang artinya): "Janganlah kamu shalatkan seorangpun yang mati dari mereka selamanya
kepadaku dan Abu Khuzaimah Al Anshari, sehingga aku telusuri alquran dan hingga aku temukan akhir surat At...Taubah, yang aku tidak menemukannya dengan seorang pun selain bersamanya, yaitu ayat: '(Telah datang...Attaubah 128), hingga penghabisan surat al Bara'ah (surat At Taubah)."
Kemudian ia membaca ayat "WA MINHUM MAN 'AHADALLAHA' (Dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar...At Taubah: 75-, dan ayat "WA MINHUM MAN YALMIZUKA FIS SHADAQAAT' (Dan diantara mereka ada orang yang...At Taubah: 58-, dan ayat "WAMINHUMULLADZINA YU`DZUUNANABIYYA' (Dan diantara mereka 'orang-orang munafik
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.
Menurut penyusun Tafsir Al Jalaalain ayat ini dimansukh dengan ayat, “Laisa ‘aladh dhu’afaa…dstâ...€ (At Taubah: 91).
Dia menjawab; Ketika aku berada di Syam, aku membaca ayat; Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak...(At Taubah: 34)....Mu'awiyah berkata; Ayat ini bukan berkenaan dengan kita, tetapi ayat ini berkenaan dengan Ahlu kitab....Abu Dzar berkata; maka aku katakan kepadanya bahwa ayat ini berkenaan dengan kita dan mereka.
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...(Q.S....(Q.S....(Q.S....(Q.S.
Maka aku pun segera menelusurinya, hingga aku mendapati akhir dari surat At Taubah, yakni dua ayat bersama...Hingga akhir ayat.
Telah menceritakan kepadaku [Hasan bin Ali Al Khulwani] telah menceritakan kepada kami [Abu Taubah] telah...saya datang menemui beliau untuk meminta fatwa tentang apa yang diperselisihkan mereka, maka turunkah ayat...At Taubah: 19) sampai akhir ayat."...berkata, "Ketika saya berada di sisi mimbar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam…seperti hadits Abu Taubah
Surat At-Taubah ini tidak diawali dengan Basmallah, mohon penjelasannya?
Lalu beliau membacakan ayat yang berbunyi; "Kamu memohonkun ampun bagi orang-orang munafik atau tidak...At-Taubah 9: 80)....shallallahu 'alaihi wasallam tetap saja menshalatinya dan kami pun shalat bersamanya hingga Allah menurunkan ayat...At-Taubah 9: 84).
berkata; Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] dari ['Amru] dari [Jabir bin 'Abdullah] dia berkata; "Ada ayat...Ali 'lmraan (2): 122) Keduanya adalah Bani Salimah dan Bani Haritsah....Kami tidak senang jika ayat ini tidak turun, karena firman Allah yang berbunyi: "Padahal Allah penolong...Ali-Imran 122).
Lalu beliau membacakan ayat yang berbunyi; "Kamu memohonkun ampun bagi orang-orang munafik atau tidak...At-Taubah 9: 80)...., rupanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tetap saja menshalatinya, hingga Allah menurunkan ayat...At-Taubah 9: 84).
bertanya kepada Utsman bin 'Affan; "Apa yang menyebabkan kalian sengaja meletakkan surat surat Bara'ah (At...Taubah) padahal dia termasuk dari mi`in (surat yang ayatnya sampai seratus) dan surat Al Anfal padahal...beberapa orang yang akan menuliskan di sisinya, kemudian beliau bersabda kepadanya: "Letakkan ayat ini...dua ayat, maka beliau akan mengatakan seperti itu....Surat Al Anfal termasuk dari surat yang pertama diturunkan di Madinah, sedangkan Bara'ah (At Taubah)
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...(Q.S.
Husyaim] dari [Abu Bisyr] dari [Sa'id bin Jubair] berkata: Saya berkata kepada [Ibnu 'Abbas]: Surat At...Taubah, ia berkata: Apa At Taubah?
Abu 'Aliyah] atau yang lain dari [Abdullah bin Mughaffal] -dia adalah salah seorang yang diturunkan ayat...(QS At Taubah: 92) sampai akhir ayat, Abdullah bin Mughaffal berkata; "Sesungguhnya aku pernah mengambil
kami [Syu'bah] dari [Sulaiman] dari [Abu Wa'il] dari [Abu Mas'ud radliallahu 'anhu] berkata; "Ketika ayat...Maka turunlah aya QS At-Taubah ayat: "Alladziina yalmizuunal muththawwi'iina minal mu'miniina fishshadaqati
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya...(Q.S.
aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan aku ceritakan hal itu kepada beliau, lalu turunlah ayat...At Taubah 9: 114)
(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...(Q.S.
Lalu beliau membacakan ayat yang berbunyi; "Kamu memohonkun ampun bagi orang-orang munafik atau tidak...At-Taubah 9: 80)...., rupanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tetap saja menshalatinya, hingga Allah menurunkan ayat...At-Taubah 9: 84).
Abu Bisyr] dari [Sa'id bin Jubair] ia berkata; Aku pernah bertanya kepada [Ibnu Abbas] mengenai surat At...Taubah, maka ia pun menjelaskan, "Surat At Taubah adalah diistilahkan Al Fadlihah (yang membongkar kejahatan
[Muhammad bin Yusuf] dari [Ibnu Uyainah] dari ['Amru] dari [Jabir] radliallahu 'anhu, dia berkata, "Ayat...Ali Imran: 122), yaitu bani Salimah dan Bani Haritsah, dan aku lebih suka jika ayat tersebut tidak turun
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...(Q.S....An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah