Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 Puasa 5 Ayat tentang materi dan perubahannya 6 Mahluk 7 Makhluk proses kehidupan 8 Sabar 9 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 10 Makhluk & Proses Kehidupan 11 at talaq ayat 4 12 Ayat tentang gaya dan energi 13 Hadits tentang jual beli barter 14 Al ikhlas 15 al baqarah ayat 187 16 ar rahman 17 al baqarah ayat 30 18 an nur ayat 24 19 an nisa ayat 24 20 Perubahan Fisika 21 Santun 22 an nahl ayat 90 23 Surat ar ra'du ayat 11 24 Al An’am ayat 83 25 al maidah ayat 2 26 Ilmu 27 Hadis tentang produksi 28 Surat Al-Anbiya Ayat 30 29 an nisa ayat 3 30 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 31 alhadid+ayat+7 32 Manusia 33 al rahman 34 an-nisa ayat 29 35 +kandungan+dari+malaikat+mikail 36 Hadits Muslim Nomor 2855 37 ali imran 38 al mulk ayat 3 39 Surat yasin 40 Hadits Muslim Nomor 5318 41 an nisa ayat 4 42 surat yunus 43 Surga 44 Tumbuhan 45 Muntaha 46 an nisa ayat 29 47 Ali imran 133 48 al+baqarah+ayat+183 49 Akhlak terpuji 50 Manusia,l 51 ali imran 159 52 al maidah ayat 1 53 al Baqarah ayat 43 54 Bumi dan Alam semesta 55 akhlak 56 Yusuf 57 Ikhlas 58 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 59 Hadist cinta 60 mahluk & proses kehidupan 61 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 62 ALI IMRAN 126 63 al anfal ayat 2 64 Hujan 65 ar-rum ayat 21 66 Ibrahim 67 AL maidah ayat 3 68 al maidah ayat 6 69 ali imran 7 70 Zina 71 MARYAM 72 ALI IMRAN 190 73 yunus 74 hukum 75 surat+an+nisa+ayat+35 76 al baqarah ayat 2 77 al baqarah ayat 168 78 al+maidah+ayat+1 79 at taubah ayat 51-52 80 Surat Al-Mu’minun Ayat 50 81 al baqarah ayat 228 82 at-taubah ayat 105 83 al+maidah+ayat+5 84 Surah Al Kahfi Ayat 34 85 ALI IMRAN 79 86 yunus ayat 106 87 ibrahim 48 88 al-Maidah ayat 5 89 tafsir surat Al-Ahzab 90 Rabb 91 surat+al+baqarah+ayat+273 92 Surat+rad+ayat3 93 azab kubur 94 al maidah ayat 8 95 al a'raf ayat 31 96 Bershalawat 97 ayat 153 98 surat as syam 99 tugas rasul 100 Hadis muslim no 2202

Hasil pencarian tentang Sesungguhnya+zakat-zakat+itu,+hanyalah+untuk+orang-orang+fakir,+orang-orang+miskin,+pengurus-pengurus+zakat,+para+muallaf+yang+dibujuk+hatinya,+untuk+(memerdekakan)+budak,+orang-orang+yang+berutang,+untuk+jalan+Allah+dan+orang-orang+yang+sedang+dalam+perj

Apakah yang Anda maksud Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mukallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam peri?
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk...jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan...Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...(para mualaf yang dibujuk hatinya) supaya mau masuk Islam atau untuk memantapkan keislaman mereka, atau...Demikianlah menurut pendapat yang sahih (dan untuk) memerdekakan (budak-budak) yakni para hamba sahaya...jalan Allah) yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun...mereka adalah orang-orang yang berkecukupan (dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan) yaitu yang
untuk membantu dan membela agama Allah--orang yang berdakwah kepada Islam....Selain itu, zakat juga digunakan untuk membebaskan budak dan tawanan, melunasi utang orang-orang yang...Zakat juga digunakan untuk memasok perbekalan para mujahidin yang berjihad di jalan Allah serta berbagai...Harta yang didistribusikan itu sebenarnya adalah hak fakir miskin yang terdapat dalam harta orang kaya...Zakat dapat didistribusikan kepada fakir, miskin, orang yang sedang berada dalam perjalanan.
Di sisi lain, orang yang berutang mempunyai harapan untuk menerima bagian zakat yang dapat membantu melunasi...Selain itu, orang yang sedang berperang demi membela agama dan memerdekakan Tanah Air, tidak harus patah...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Begitu juga orang-orang yang bertugas mengumpulkan, menghitung dan mendistribusikan zakat, budak-budak...yang sedang berada dalam perjalanan, orang yang mempunyai tanggungan utang demi mendamaikan orang yang
untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi dan Kristen yang menyangka demikian, (tetapi orang yang berbakti...yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan) atau musafir, (orang-orang yang meminta-minta...) atau pengemis, (dan pada) memerdekakan (budak) yakni yang telah dijanjikan akan dibebaskan dengan membayar...sejumlah tebusan, begitu juga para tawanan, (serta mendirikan salat dan membayar zakat) yang wajib dan...) yakni ketika berkecamuknya perang di jalan Allah.
Termasuk dalam kategori pertama, beriman pada Allah, pada hari kebangkitan, hari pengumpulan seluruh...Beriman pada malaikat dan pada kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan beriman pada para...Kedua, menafkahkan harta secara sukarela untuk para fakir dari kerabat terdekat, anak-anak yatim dan...para peminta-minta dan mengeluarka harta demi memerdekakan budak....Orang-orang yang menyatukan dalam diri mereka pokok-pokok kepercayaan (akidah) dan kebajikan, mereka
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 177
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan...itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan...harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan...pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat,...dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang
Orang-orang yang tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung beban perkawinan hendaklah menempuh cara...Budak-budak yang meminta kalian untuk melakukan kesepakatan membayar uang pengganti sebagai imbalan hidup...berupa zakat atau sedekah....Haram hukumnya bagi kalian untuk menjadikan para budak wanita sebagai alat untuk mendapatkan kekayaan...Barangsiapa yang memaksa mereka melakukan itu, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni orang yang memaksa
(Ingatlah kalian) wahai, kalian ingatlah (kalian ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan harta...kalian pada jalan Allah) maksudnya untuk menafkahkan apa yang telah diwajibkan atas kalian, yaitu zakat...(Maka di antara kalian ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap...dirinya sendiri) lafal Bakhila dapat bermuta'addikan 'Ala atau 'An, untuk itu dapat dikatakan Rakhila...(Dan Allahlah Yang Maha Kaya) artinya, tidak membutuhkan infak kalian (sedangkan kalianlah orang-orang
-deskripsi"> Dalam shalat dan zakat terdapat ikhlas kepada Allah dan berbuat ihsan terhadap...Pada shalat dan zakat terdapat ibadah hati, badan dan harta....ke dalam Islam dengan mengerjakan shalat secara benar dan menunaikan zakat sehingga mereka tergolong...berjama'ah dan ada pula yang mengartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama orang-orang..."dan ruku'lah beserta orang yang ruku'", yakni shalatlah beserta orang yang shalat.
Wahai Muhammad, peliharalah persaudaraan dengan para sahabatmu dari kalangan orang-orang beriman yang...Dan janganlah kau turuti kemauan orang-orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami....Mereka menginginkan agar kamu mau mengusir para fakir miskin dari majlismu....Mereka adalah orang-orang yang berperangai buruk dan menjadi budak hawa nafsu sehingga segala tindakan...Firman yang berisikan larangan itu sebenarnya ditujukan kepada umat, selain juga berlaku untuk diri Rasulullah
Kemudian disebutkan dalam ayat ini bahwa Beliau melakukan hal itu dan diikuti pula oleh orang-orang mukmin...akan tegak tanpanya, dan menunaikan zakat yang merupakan bukti keimanan yang di sana terdapat sikap...tolong-menolong kepada orang-orang fakir dan miskin....Di dalam shalat terdapat berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah, dan di dalam zakat terdapat ihsan...Hal itu, karena seorang hamba tidaklah lepas dari kekurangan dalam mengerjakan perintah Allah, bisa saja
(Dan tetapkanlah) pastikanlah (untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat) kebaikan (sesungguhnya...kami kembali pada jalan hidayah) maksudnya kami telah bertobat (kepada-Mu....Allah berfirman,) Maha Tinggi Allah ("Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki) Aku ingin...menyiksanya (dan rahmat-Ku meliputi) menyeluruh (segala sesuatu) yang ada di dunia (Maka akan Aku tetapkan...rahmat-Ku) di akhirat kelak (untuk orang-orang yang bertakwa yang menunaikan zakat dan orang-orang yang
Di samping itu, wahai orang-orang Yahudi, kalian telah memiliki masa lampau yang penuh dosa, ingkar janji..., serta pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditetapkan Allah untuk kalian...., anak-anak yatim dan orang miskin; menggunakan ungkapan-ungkapan baik yang dapat mempersatukan dan tidak...menjauhkan kalian dengan orang lain; melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kalian, yaitu salat dan...zakat.
(Sebaliknya, jika kamu sembunyikan) atau rahasiakan (dan kamu berikan kepada orang-orang miskin, maka...itu lebih baik bagimu) daripada menampakkan dan memberikannya kepada orang-orang yang mampu....Adapun sedekah yang fardu, maka menampakkannya lebih utama agar ia menjadi ikutan orang lain dan untuk...Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang miskin....Dan Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan), artinya menyelami apa-apa yang tersembunyi, tak
Demikian pula Allah mengetahui di antara kalian ada yang selalu bepergian untuk berniaga dan bekerja...Di antara kalian pun ada yang tengah berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran....Maka bacalah ayat al-Qur'ân yang mudah, lakukanlah kewajiban salat, tunaikanlah kewajiban zakat dan berikanlah...pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu dengan cara bersedekah kepada kaum fakir sebagai...Sesungguhnya Allah Maha Pengampun segala dosa orang beriman serta Mahakasih kepada mereka.
(Dan berjihadlah kalian pada jalan Allah) demi menegakkan agama-Nya (dengan jihad yang sebenar-benarnya...dalam agama suatu kesempitan) artinya hal-hal yang membuat kalian sulit untuk melakukannya, untuk itu..., memakan bangkai, dan berbuka puasa bagi orang yang sedang sakit dan bagi yang sedang melakukan perjalanan...(dan begitu pula dalam Kitab ini) yakni Alquran (supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian) kelak...dan berpeganglah kalian kepada Allah) percayalah kalian kepada-Nya (Dia adalah pelindung kalian) yang
Kemudian Allah menyuruh Mûsâ untuk mengumpulkan sejumlah orang di antara kaumnya untuk memintakan ampunan...Di sana mereka memohon kepada Allah agar menghilangkan bencana yang menimpa mereka dan memberikan ampunan...Engkau kehendaki dengan memilih jalan yang buruk, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Engkau...melakukan kekufuran, kemaksiatan dan menunaikan kewajiban zakat?"...melakukan kekufuran, kemaksiatan dan menunaikan kewajiban zakat?'"
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...yang kamu janjikan) lalu kamu penuhi dengan tepat (maka sesungguhnya Allah mengetahuinya) lalu membalasnya...(Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu), yakni yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan...nafkah bukan pada tempatnya, hanya untuk berbuat maksiat kepada Allah (mempunyai pembela) yang akan...melindungi mereka dari azab Allah swt.
(Dan) di antara mereka yang munafik itu (ada orang-orang yang mendirikan mesjid) jumlah mereka ada dua...untuk memantau (bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu) sebelum mesjid dhirar...ini dibangun; yang dimaksud adalah Abu Amir tadi dan para pembantunya....) untuk pekerjaan (yang baik semata.") yaitu berlaku belas-kasihan terhadap orang-orang miskin dalam...(Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta) dalam sumpahnya.
Seandainya orang-orang munafik--yang mengecammu dalam masalah pembagian zakat dan harta rampasan--itu...rela dengan bagian yang ditentukan Allah untuk mereka melalui Rasul-Nya, meskipun jumlahnya sedikit,...lalu mengatakan, "Cukuplah apa yang telah ditentukan Allah untuk kami....Allah pasti akan memberi rezeki kepada kami dari karunia-Nya, dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami...Dan sesungguhnya kami sangat berharap kepada ketaatan dan karunia Allah," hal itu tentu lebih baik bagi
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 78
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya....Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan....Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran...) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia..., maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 156
Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; sesungguhnya kami kembali (bertaubat...Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala...Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang...yang beriman kepada ayat-ayat Kami".
Tetapi, orang-orang yang dapat memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada...Allah, percaya kepada hari kebangkitan dan hari balasan, melakukan salat sebagaimana yang diperintahkan..., menunaikan zakat harta mereka dan tidak takut selain kepada Allah....Merekalah yang diharapkan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar di sisi Allah
-deskripsi"> Ayat ini berkenaan dengan orang yang tidak mampu menikah, Allah memerintahkannya...bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan....

-deskripsi"> Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu...Disebutkan, “Harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu” untuk mengingatkan bahwa harta yang ada...

-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengajak orang yang telah memaksa
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 20
Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di...muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka...bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah...Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah...Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Yang demikian karena iman yang sesungguhnya mencegah seorang mukmin membunuh saudaranya, di mana Allah...membunuh, maka Allah memerintahkannya untuk membayar diyat dan kaffarat....Namun yang tepat adalah tidak bisa memerdekakan budak yang bercacat, karena tujuan memerdekakan budak...mana memerdekakan tersebut berarti membebaskan manfaat yang sebelumnya untuk orang lain menjadi untuk...Dalam ayat ini terdapat anjuran memaafkan, karena Allah menamainya sedekah, sedangkan sedekah itu diperintahkan
Allah hanya akan menghukum kalian oleh sebab melanggar sumpah yang kalian maksudkan dan kalian yakini...Sesuatu yang harus kalian lakukan itu adalah memberi makan kepada sepuluh fakir miskin dalam satu hari...Atau memberikan pakaian kepada mereka dengan pakaian yang pantas, atau memerdekakan seorang budak....Jika orang-orang yang bersumpah itu tidak mampu melakukan demikian, maka ia harus berpuasa selama tiga...Al-Qur'ân memang memperluas jalan ke arah pembebasan budak dan penghapusan perbudakan.
Sesungguhnya penolong kalian, wahai orang-orang Mukmin, hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang...yang melaksanakan salat, mengeluarkan zakat dengan tunduk sepenuhnya kepada Allah.
(Sesungguhnya yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan...hari kemudian serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut) kepada seorang pun (selain...kepada Allah, maka mereka orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk).