Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 yunus 84 4 Surat Fathir ayat 28 5 Zina 6 as saf ayat 3 7 Al maidah ayat 6 8 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 9 kami 10 yusuf 11 amal 12 ali imran 14 13 al maidah ayat 90 14 Surat ayat29 dan tafsirannya 15 al maidah ayat 3 16 ali imran 190 17 Sholat 18 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 19 al hujurat ayat 13 20 an nisa ayat 59 21 harta 22 Al-Baqarah ayat 152 23 al hujurat ayat 6 24 al-hujurat ayat 13 25 ALI IMRAN 26 Hendaklah seseorang diantara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekahdengannya dan menjaga diri (tidak minta-minta) dari manusialebih baik daripada meminta kepada seseorang baik diberiataupun tidak. 27 jual beli 28 Maryam ayat 58 29 surat ibrahim ayat 7 30 sehaT 31 Ar rum ayat 21 32 akidah islam akidah yang praktikal 33 surat al ikhlas 34 dalil+kitab+injil 35 Surah 31 ayat 13 36 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 37 Az zukhruf ayat 47 38 an+nisa+ayat+162 39 Q.S An-nahl ayat 18 40 Al+baqarah+ayat+30 41 aurat 42 Luqman ayat 14 43 At taubah ayat 105 44 al hadid ayat 22 45 Al baqarah ayat 185 46 Al-Baqarah Ayat 282 47 Al baqarah ayat 2 48 Al imran 49 al hajj ayat 7 50 Syirik 51 Al hijr 9 52 ali imran 19 53 al-baqarah ayat 148 54 Surat an nur ayat 31 55 az Zariyat ayat 58 56 al baqarah ayat 30 57 menutup mulut 58 Jujur 59 Nabi palsu 60 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 61 AL KAHFI AYAT 29 62 Perangilah 63 al qamar ayat 49 64 al hijr ayat 9 65 ibrahim 7 66 at-taubah ayat 111 67 Dibangkitkan+Manusia ibnu majah 68 ar rahman 10-13 69 Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina 70 az zumar ayat 10 71 AZ ZARIYAT AYAT 56 72 maryam 88 73 al+maidah+ayat+122 74 10 sahabat yang dijanjikan syurga 75 al a'raaf 172 76 Tentang kejujuran 77 ar rahman 26-27 78 ali imran 185 79 hadits larangan berbuat keji 80 ali imran 110 81 Luqman+ayat+17 82 hadist+al-hujurat+ayat+12 83 Luqman+ayat+14+berkenaan+dengan+seorang+sahabat 84 ali imran 159 85 Isa putra Maryam 86 al-A’raaf:157 87 Al hijr 88 surat fathir ayat 29 89 Al-Baqarah Ayat 144 90 ali imran 104 91 Surat+al+mu'minun+ayat+131 92 kesehatan masyarakat 93 ali imran ayat 19 94 Zabur 95 Alhumazah ayat 1 96 Surat al furqan ayat 26-27 97 Terjemahkan ayat kedua dari surah Al-Ashr 98 ali imran 130 99 Dan keluarkanlah zakatnya pada hari di petik hasilnya. 100 hujan

Hasil pencarian tentang Surah+al+kautsar+ayat+1-3

(Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu) hai Muhammad (Al-Kautsar) merupakan sebuah sungai di surga...Al-Kautsar juga berarti kebaikan yang banyak, yaitu berupa kenabian, Alquran, syafaat dan lain sebagainya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
Sesungguhnya aku) dapat dibaca Al Mala-u Inni dan Al Mala-u winni, yakni bacaan secara Tahqiq dan Tas-hil...(telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia) yakni surah yang berstempel.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
menjadikan anak cucunya tercipta dari air yang sedikit dan lemah serta--biasanya--sangat diremehkan(1).... (1) Kata "al-mahîn" sebagai adjektiva atau kata sifat, jika disandangkan kepada orang, berarti 'lemah..."Al-rajul al-mahîn" berarti "al-rajul al-dla'îf" ('orang yang lemah')....Dengan demikian, frase "min mâ'in mahîn" pada ayat ini berarti 'air yang sedikit dan lemah'....Dengan demikian, kiranya tidak terlalu keliru kalau kita menafsirkan kata "mahîn" dalam ayat ini sebagai
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...perkataan mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1)...Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan merjan yang dapat kalian jadikan perhiasan. (1) (1) Lihat catatan...kaki ayat 12 surat Fâthir.
gugusan bintang) yakni bintang-bintang yang dua belas gugusan, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah...Al-Furqaan.
mengikhlaskan agama demi Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Memberi balasan atas perbuatan mereka (1).... (1) Lihat catatan kaki tafsir surat al-Baqarah ayat 190-194, yang berkenaan dengan perang.
turunkan hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd ayat 2.
bagaimana Kami akan membangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1).... (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
Ibrahim sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah...Al Bara'ah atau surah At Taubah.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
(Dan gelas-gelas yang penuh) berisi khamar; dan di dalam surah Muhammad disebutkan pada salah satu ayat-Nya
serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1)...(1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat
Manusia Kami ciptakan dari tanah kering yang dapat bersuara ketika diketuk(1). (1) Shalshâl (tanah liat...Banyak ayat lain dalam al-Qur'ân yang berbicara mengenai hal ini.
Apabila Allah menurunkan hujan kepada hamba-hamba yang dikehendaki-Nya, mereka pun segera bergembira ria(1).... (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Nûr ayat 43.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Para pemuda itu tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur selama tiga ratus sembilan tahun(1). (1) Ayat
Sebab, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(1). (1) Pada ayat ini terdapat larangan memakan daging...Menurut kamus al-Muhîth, kata "rijs" berarti 'pekerjaan yang kotor, mengandung dosa dan tidak layak dilakukan...(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 3, surat al-Mâ'idah).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum...internasional telah disinggung pada ayat-ayat peperangan, dari nomor 190-195 surat al-Baqarah.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.