Paling Sering Dicari

1 hutang 2 syirik 3 kemudahan 4 al mujadalah ayat 11 5 al baqarah ayat 275 6 rumah 7 kurban 8 manusia 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 al+kautsar+ayat+1-2 11 Ruhul 12 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 13 Hati 14 hujan 15 Dua masa 16 Surah+Al+A'raf+ayat+ 17 musibah 18 Makanan 19 luqman 20 AL HUJURAT AYAT 13 21 Disebabkan 22 Adam 23 al waqiah ayat 63 24 al hasyr ayat 7 25 Iman 26 ali imran 27 al quran adalah petunjuk 28 MARYAM 29 harun 30 ibrahim 37 31 Jihad 32 ibrahim 33 Ta ha+ayat+14 34 cemas 35 Jahe 36 al imran 37 Al Isra ayat 73 38 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 39 hadist tentang perilaku konsumen 40 Kafir 41 Haji 42 al isra ayat 36 43 ibrahim ayat 7 44 an nisa ayat 29 45 surat al mujadalah ayat 11 46 surah al-maidah ayat 8 47 ALI IMRAN 14 48 Sholat 49 Berdebat 50 al qalam ayat 4 51 mendidik anak sesuai zaman 52 azab 53 al imran 159 54 al ikhlas 55 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 56 Jika allah menganugerahi rahmat 57 Ilmu 58 ikhlas 59 Surga 60 Yusuf 61 Al-Imran (3 : 130) 62 surat+al+imranayat+110 63 Al-Imran ayat 130 64 sumber daya alam 65 Hadits Muslim Nomor 3035 66 bala' 67 luqman 34 68 Tentang kematian 69 al isra ayat 82 70 Dongeng 71 surah al Maun beserta terjemahan 72 al qashash ayat 77 73 al araf ayat 56 74 ujian 75 Makan 76 Al-Muzammil ayat 20 77 Ar rum ayat 41 78 Saba 13 79 al+imron+ayat+191 80 komunikasi dengan diri sendiri 81 "Maha Penyayang" 82 al maidah ayat 8 83 tolong 84 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 85 Al hasyr ayat 21 86 tafsir tentang kepemimpinan 87 ibrahim ayat 37 88 ali imran 29 89 Surat Al A'raf ayat 157 90 munafik 91 Al-Isra ayat 31 92 Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil 93 surat+al+baqarah+ayat+282 94 Surat+Al-An'am+Ayat+114 95 an nahl ayat 79 96 nahl+ayat+61 97 Hadist cinta 98 60. Al-Haqqu mirrabbika fa lā takum minal-mumtarin berarti "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, jadi janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu." 61. Faman hajjaka fihi mim ba'di mā ja'akaminal-'ilmi fa qulta'alau nad'u abna'anāwa abna'akum wa nisa 99 as-saffat ayat 103 100 al baqarah ayat 81

Hasil pencarian tentang Wahai+Rasulullah+nikahilah+saudara+perempuanku+Binta+Abi+Sufyan

Apakah yang Anda maksud Wahai Rasulullah nikahilah saudara perempuanmu Binta Abi Sufyan?
Wahai Rasulullah, mereka bertanya kepadamu mengenai warisan orang yang wafat tanpa mempunyai anak dan...Jika orang yang wafat itu meninggalkan saudara perempuan, maka ia memperoleh setengah bagian dari harta...Jika ia meninggalkan saudara laki-laki, maka ia akan memperoleh semua harta waris....jika ahli waris itu terdiri atas saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian laki-laki dua kali...dan Dia yang akan memberi balasan kepadamu sesuai dengan amal perbuatan yang kamu lakukan. (1) Hadis Rasulullah
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
sallam ketika rombongan dari Bani Tamim datang kepada Beliau, lalu yang satu menunjuk Aqra’ bin Habis saudara...menyelisihimu.” Suara keduanya pun semakin keras dalam hal itu, maka Allah Ta’ala menurunkan ayat, “Wahai...dst.” Ibnuz Zubair berkata, “Maka Umar tidak lagi memperdengarkan (mengeraskan suaranya) kepada Rasulullah...

-deskripsi"> Ayat ini merupakan adab terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam...sopan dan lembut, dengan memuliakan dan menghormati serta mengagungkan, dan agar jangan menganggap Rasulullah
Ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tatkala Lûth, saudara dan besan kaumnya, berkata kepada mereka, "...Wahai kaumku, tidakkah kalian takut akan azab Allah?
p class="tafsir-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Jundub bin Sufyan...ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah sakit sehingga tidak bangun selama dua atau...tiga malam, lalu ada seorang wanita yang datang berkata, “Wahai Muhammad, sesungguhnya aku berharap
"Wahai kerabat Hârûn, Nabi yang bertakwa dan taat," kata mereka lagi, "bagaimana kamu melakukan hal itu...disebutkan bahwa al-Qur'ân telah melakukan kesalahan sejarah ketika mengatakan bahwa Maryam adalah saudara...Padahal antara Hârûn, saudara Mûsâ, dan Maryam terdapat jarak ratusan tahun....Ensiklopedi itu lupa bahwa arti "saudara" di sini bukan dalam arti hubungan darah, tetapi "saudara" atas...Dengan demikian, sebutan bahwa Maryam saudara Hârûn adalah saudara dalam arti orang yang mempunyai kesamaan
Usamah berkata, “Wahai Rasulullah, (tahanlah) keluargamu, kami tidak mengetahui tentangnya selain kebaikan.â...€ Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata, “Wahai Rasulullah, Allah tidak mempersempit engkau, wanita...Aisyah berkata, “Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di atas mimbar, “Wahai kaum...Jika ia termasuk suku Aus, maka aku akan menebas lehernya, dan jika ia termasuk saudara kami dari suku...” Ia menjawab, “Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 63
Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka (Ya'qub) mereka berkata: "Wahai ayah kami, kami...tidak akan mendapat sukatan (gandum) lagi, (jika tidak membawa saudara kami), sebab itu biarkanlah saudara
(Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka, mereka berkata, "Wahai ayah kami!...Kami tidak akan mendapat sukatan) gandum lagi, jika ayah tidak mengizinkan saudara kami Bunyamin untuk...menghadap kepadanya (sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami supaya kami mendapat sukatan
Maka saya menemui Aisyah dan berkata, "Wahai puteri Abu Bakar, apakah engkau sampai menyakiti Rasulullah...Aisyah menjawab, "Apa urusanmu terhadapku wahai Ibnul Khaththab, urusilah aibmu sendiri."...Umar berkata, "Maka saya menemui Hafshah binti Umar dan berkata kepadanya, "Wahai Hafshah!...Saya pun meneteskan air mata, lalu Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Ibnul Khaththab...Ketika saya masuk menemuinya, saya melihat tampak marah di mukanya, maka saya berkata, "Wahai Rasulullah
Saudara-saudara Yûsuf tidak tahu bahwa Yûsuf meletakkan harta mereka dalam tas-tas mereka....Mereka juga mengatakan bahwa antara saudara mereka dengan mereka sendiri diikat dengan hubungan yang...kuat yaitu saudara satu ayah....Mereka berkata, "Wahai ayah kami, adakah yang ayah inginkan itu lebih baik dari apa yang sudah dan akan...Dan bingkisan itu akan bertambah jika dibawa oleh unta milik saudara kami, karena sesungguhnya sang raja
Ingatkanlah kaummu, wahai Muhammad, tatkala Shâlih, saudara sebangsa dan seperanakan kabilah Tsamûd,
-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Habib bin Abi...” Beliau menjawab, “Wahai Ibnul Khaththab, sesungguhnya aku Rasulullah dan Dia tidak akan menyia-nyiakan...Umar kembali dalam keadaan marah, dan tidak sabar sampai ia datang kepada Abu Bakar, dan berkata, “Wahai...” Abu Bakar menjawab, “Wahai Ibnul Khaththab!...Maka Umar berkata, “Wahai Rasulullah, apakah itu pertanda kemenangan?
Wahai Muhammad, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagi dirimu istri-istri yang telah kamu berikan...Kami halalkan bagi dirimu mengawini anak perempuan dari saudara laki-laki ayahmu, anak perempuan dari...saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak perempuan dari saudara
Wahai orang-orang Mukmin, janganlah kalian menjadikan bapak, anak, saudara, kerabat dan istri kalian
berhijrah dari Makkah, berjihad dengan taruhan jiwa dan harta yang berlindung dalam keterasingan, membantu Rasulullah...memerangi musuh-musuhnya dan memusuhi orang-orang yang menentangnya, adalah penolong bagi saudara-saudara
-deskripsi"> Maksudnya adalah jangan memanggil Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam...seperti memanggil antara sesama, misalnya memanggil Beliau dengan mengatakan, “Wahai Muhammad,”...tetapi katakanlah, “Wahai Nabiyullah,” atau “Wahai Rasulullah,” dengan ucapan yang lembut dan...dimuliakan, dibesarkan dan dituakan.”Bisa juga maksud ayat ini adalah, tidak menjadikan panggilan (seruan) Rasulullah
Tanyakanlah tentang hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untukku.” Maka ‘Ashim...mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, “Wahai Rasulullah,” Rasulullah shallallahu...shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal itu.” ‘Uwaimir pun datang dan berkata, “Wahai Rasulullah...Kemudian ‘Uwaimir berkata, “Wahai Rasulullah, jika aku menahannya, maka aku sama saja telah menzaliminya...Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Lihatlah!
Mereka berkata, "Wahai ayah kami!...makan keluarga kami) artinya kami dapat membawa perbekalan makanan buat mereka (dan kami akan menjaga saudara...kami dan kami akan mendapat tambahan sukatan seberat beban seekor unta) untuk saudara kami Bunyamin.
Kepada kaum 'Ad pertama, Kami telah mengutus Hûd, saudara dari kabilah mereka....Hûd berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah yang Mahaesa, karena tidak ada yang patut kalian
Di antara orang-orang munafik saling mengejek Rasulullah saw....Kemudian, turunlah ayat-ayat al-Qur'ân kepada Rasulullah mengenai orang-orang munafik itu yang menunjukkan...Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Ejeklah sesuka kalian, sebab Allah pasti akan memperlihatkan
Ingatkanlah umatmu, wahai Rasulullah, yang terjadi ketika Aku ilhamkan kepada sekelompok orang yang menyeru...Mereka berkata, "Kami beriman dan saksikanlah, wahai Tuhan kami, bahwa kami orang-orang yang takut dengan
memerintahkan Rasul-Nya saw. agar mematahkan ketamakan orang-orang kafir yang ingin menyamakan diri dengan Rasulullah...Rasulullah saw. tetap akan menyembah Allah, tiada Tuhan selailn Dia, dan orang-orang kafir pun tetap...Mereka bebas mengikuti agama yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, dan Rasulullah pun bebas memeluk...Katakan, wahai Muhammad, "Hai orang-orang kafir yang bersikeras dalam kekafiran,
Wahai Rasulullah, berilah peringatan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang
asalnya adalah Al Hasan, namun salah tulis) dari Yazid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ia berkata, “Abu Sufyan...datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, “Wahai Muhammad, aku bertanya...Muridnya Al Qasim As Sayyaariy berkata, “Saya tidak berani menjaminnya.” Ibnu Abi Sa’daan berkata
Wahai Rasulullah, sesungguhnya Kami tidak menurunkan al-Qur'ân ini untuk menyusahkan dirimu karena ditinggalkan
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 65
Mereka berkata: "Wahai ayah kami apa lagi yang kita inginkan....dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara
Katakan, wahai Rasulullah, "Ya Tuhanku, jika Engkau menurunkan siksa di dunia seperti telah Engkau janjikan
Turun ayat ‘Abasa wa tawalla berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum seorang yang buta, ia datang kepada Rasulullah...shallallahu 'alaihi wa sallam dengan berkata, “Wahai Rasulullah, bimbinglah aku.” Ketika itu di...dekat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ada salah seorang pembesar kaum musyrikin, maka Rasulullah
Ingatlah, wahai Rasulullah, ketika Mûsâ berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, renungkanlah nikmat Allah
Katakan, wahai Rasulullah, kepada semua orang yang ingkar, "Aku adalah pemberi peringatan tentang azab