Paling Sering Dicari

1 al maidah ayat 2 2 Salam 3 al hujurat ayat 13 4 Jual beli 5 an nisa ayat 59 6 Ali imran 159 7 Ali imran 191 8 Al maidah ayat 3 9 al ikhlas 10 ali imran ayat 159 11 Al hujurat ayat 12 12 Almaidah ayat 3 13 al mujadalah ayat 11 14 Sabar 15 zakat 16 An nisa ayat 29 17 maksut dari surat annur ayat 26 18 al maidah ayat 1 19 ali imran 190 20 al maidah ayat 90 21 AN NISA AYAT 58 22 al maidah ayat 45 23 Al maidah ayat 8 24 Yasin ayat 39 25 al maidah ayat 5 26 SURAT ALHUJUROT AYAT12 27 Luqman ayat 14 berkenaan dengan seorang sahabat 28 al imran ayat 2 29 al maidah ayat 48 30 an nur ayat 2 31 Surat al nahl ayat 11 32 Harta 33 Ilmu 34 LUQMAN 14 35 al imran 36 an nahl ayat 90 37 At taubah ayat 60 38 Ali imran ayat 104 39 Al Hujurat ayat 10 40 al maidah ayat 6 41 Al-Maidah ayat 3 42 hadis orang tua memberi nafkah dan makanan halal kepada anak 43 al isra ayat 23 44 Sehat 45 Budak Dinar 46 at taubah ayat 119 47 Dosa 48 Akhlak 49 al hasyr ayat 7 50 Asy syu'ara ayat 215 51 An nisa ayat 5 52 Al luqman 34 53 at taubah ayat 105 54 ali imran 185 55 al baqarah ayat 188 56 al baqarah ayat 285 57 an nisa ayat 1 58 Palestina 59 al ahzab ayat 21 60 at taubah ayat 34 61 Berfikir 62 Maryam 63 Al araf ayat 179 64 Ali imran 97 65 Al maidah ayat 38 66 Al-Maidah ayat 2 67 Kandungan surah al waqiah aayat 79 68 al baqarah ayat 236 69 al ahzab ayat 70 70 riya 71 al baqarah ayat 286 72 yusuf 73 Hadist wasiat 74 ALI IMRAN 104 75 at taubah ayat 122 76 Fungsi al quran didalam surah albaqarah ayat 185 77 Zina 78 pemimpin 79 wanita 80 perubahan 81 Al ankabut ayat 6 82 yusuf 24 83 ali imran 144 84 al maidah ayat 19 85 Luqman 13 86 Ali imran ayat 130 87 keadilan ekonomi 88 Kandungan surat yusuf ayat 53 89 al ikhlas ayat 4 90 Al hijr ayat 9 91 Ar rum ayat 21 92 al hadid ayat 3 93 mata 94 Al-Maidah ayat 6 95 an nur ayat 31 96 al maidah ayat 99 97 Shalat 98 menuntut ilmu 99 al baqarah ayat 283 100 waris

Hasil pencarian tentang al ahzab 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا


49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Abu Aufaa radliallahu 'anhuma] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdo'a ketika perang Al...Ahzab terhadap kaum musyrikin (Belioau berdo'a untuk kebinasaan mereka): "Ya Allah, Yang Menurunkan...Ya Allah, kalahkanlah pasukan sekutu (Al Ahzab).
Ibnu Abu Aufa] ia berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa saat terjadi perang ahzab...MUNZILAL KITAAB SARIE'UL HISAAB IHZIMIL AHZAAB, ALLAHUMMA IHZIMHUM WA ZALZILHUM" (Ya Allah Yang menurunkan Al...Kitab, Yang cepat hisabnya, hancurkanlah pasukan ahzab.
Tsabit] bahwa dia mendengar [Zaid bin Tsabit] radliallahu 'anhu berkata, "Satu ayat hilang dari surat Al...Ahzab saat kami menyalinnya ke dalam Mushhaf, padahal aku telah mendengarnya langsung dari Rasulullah...Lalu kami pun mencarinya, ternyata kami menemukannya pada Khuzaimah bin Tsabit Al Anshari....Al Ahzab: 23), maka kami pun menggabungkannya di dalam Mushhaf."
kepadaku [Kharijah bin Zaid bin Tsabit] bahwa [Zaid bin Tsabit] berkata; Tatkala kami mencatat ayat-ayat Al...Qur'an dari beberapa Mushaf, aku kehilangan satu ayat dari surat Al Ahzab yang aku sering mendengar...Aku tidak menemukannya dari siapapun kecuali hanya dari Khuzaimah Al Anshari, orang yang kesaksiannya...orang-orang mukmin itu terdapat orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, (Al...Ahzab: 23).
Hisyam] dari [Muhammad] dari ['Ubaidah] dari ['Ali radliallahu 'anhu] berkata; Ketika terjadi perang Al...Ahzab, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka...dengan api, karena mereka telah menyibukkan kita dari (tidak melaksanakan) shalat Al wushtha hinga matahari
(Al Ahzab: 37).
] radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berdo'a ketika perang Ahzab...: "Ya Allah, Dzat yang menurunkan kitab, Dzat yang segera membuat perhitungan, hancurkanlah pasukan Ahzab
kepada kami [Sufyan] dari [Ismail bin Abu Khalid] dari [Abdullah bin Abu Aufa] berkata, "Dalam perang Ahzab...WAZALZIL BIHIM (Ya Allah yang menurunkan kitab, yang cepat perhitungan-Nya, hancur leburkanlah pasukan ahzab
Abu Aufa] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendo'akan kehancuran bagi pasukan Ahzab...: "Ya Allah, dzat yang menurunkan kitab, dzat yang segera membuat perhitungan, hancurkanlah pasukan Ahzab...pernah mendo'akan...seperti hadits riwayat Khalid, hanya saja ia menyebutkan, 'Hancurkanlah pasukan Ahzab
Telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Basyar] Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abdullah Al...orang-orang mukmin itu terdapat orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, (Al...Ahzab: 23).
Telah menceritakan kepada kami [Al Makkiy bin Ibrahim] dari [Ibnu Juraij] berkata, telah mengabarkan...Kemudian dia membaca firman Allah Ta'ala (QS al Ahzab ayat 21 yang artinya): ("Sungguh bagi kalian ada
[Ibnu Abu Aufa] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendo'akan kehancuran atas pasukan Ahzab...ZALZILHUM (Ya Allah, Yang telah menurunkan kitab, yang maha cepat hisab-Nya, hancur-leburkanlah pasukan Ahzab
Al Ahzab: 21).
putaran kemudian shalat dua raka'at di belakang Maqam (Ibrahim) lalu keluar menuju bukit Ash-Shafa dan Al...Dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman dalam QS Al Ahzab ayat 21 yang artinya: ("Sungguh bagi kalian
Telah bercerita kepada kami [Abu Nu'aim] telah bercerita kepada kami [Sufyan] dari [Muhammad bin Al Munkadir...alaihi wasallam bersabda: "Siapakah yang sanggup membawa informasi tentang keadaan kaum (musuh) perang Al...Ahzab kepadaku?"
Telah menceritakan kepada kami [Mu'ala bin Asad] Telah menceritakan kepada kami [Abdul 'Aziz bin Al Mukhtar...Ahzab 5).
anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah QS Al...Ahzab; 5."
(Al Ahzab: 51).
bercerita kepada kami [Hafsh bin 'Amru] telah bercerita kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Ishaq] dari [Al...Bara' radliallahu 'anhu] berkata; Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada perang al-Ahzab
Al Ahzab: 10), dia berkata, "Hal itu terjadi ketika perang Khandaq."
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abi Bakr Al Muqaddami] telah menceritakan kepada kami [Fudhail...telah menceritakan kepada kami [Musa bin 'Uqbah] telah menceritakan kepada kami [Hakim bin Abi Hurrah Al...Ahzab 21), beliau tidak pernah melakukan puasa di hari raya adha dan fitri, dan beliau tidak berpandangan
Telah menceritakan kepadaku [Al Hasan bin Shabbah] Ia mendengar [Ar Robi' bin Nafi'] Telah menceritakan...AL-Ahzab 21).
Telah menceritakan kepada kami [Mahmud bin Ghailan] telah menceritakan kepada kami [Abu Daud Al Hafari...] dan [Abu Nu'aim] dari [Sufyan] dari [Muhammad bin Al Munkadir] dari [Jabir radliallahu 'anhu] dia berkata...Abu Nu'aim (dalam riwayatnya) menambahkan; "Ketika perang Ahzab, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
Telah mengabarkan kepada kami [Abu Al Walid] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] telah menceritakan...kepada kami [Abu Ishaq] ia berkata; Aku mendengar [Al Bara` bin 'Azib] berkata; Kami bersama Rasulullah...shallallahu 'alaihi wasallam pernah memindahkan tanah pada saat perang Ahzab, tanah tersebut telah menutupi
Namun ketika perang Khandaq (parit) tiba, mereka melihat jumlah pasukan ahzab (yang bersekutu) begitu...Mereka mengira, bahwa pasukan ahzab itu akan berhasil memusnahkan Islam (Rasulullah shallallahu 'alaihi...wa sallam dan kaum mukmin), maka mereka bersekutu dengan pasukan ahzab itu dan membatalkan perjanjiannya
Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib Muhammad bin Al 'Ala`] telah menceritakan kepada kami [Abu...(Al Ahzab: 51).
berkata; Aku mendengar [Jabir bin Abdullah] berkata; "Ubay kena panah pada urat nadinya dalam perang Ahzab
Zuhair bin Harb] dan [Abu Kuraib] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Muawiyah] dari [Al...Syutair bin Syakal] dari [Ali] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada perang Ahzab
kami [Abu Usamah] dari [Hisyam] dari [Muhammad] dari ['Abidah] dari [Ali] dia berkata; "Ketika perang Ahzab...Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakr Al Muqaddami] telah menceritakan kepada kami...dari jalur lain) telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] telah mengabarkan kepada kami [Al
dan [Zuhair bin Harb], keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Syu'bah] dari [Al...Hakam] dari [Yahya bin Al Jazzar] dari [Ali] (Dan diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan kepada...dia, katanya; telah menceritakan kepada kami [Ayahku] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Al...dari [Yahya], ia mendengar [Ali] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada perang Ahzab