Paling Sering Dicari

1 Angin 2 kurban 3 hujan 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 surat ali' imran ayat 185 8 ar-rum ayat 21 9 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 10 Adam 11 dosa 12 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 13 Nikah 14 Jihad 15 Dua masa 16 al mujadalah ayat 11 17 cinta 18 hutang 19 matahari 20 surah al-maidah ayat 8 21 al a'raf ayat 52 22 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 23 Jika allah menganugerahi rahmat 24 surat al imran ayat 185 25 Ikhlas 26 Berdebat 27 iman 28 ALI IMRAN 159 29 puasa 30 Al-Imran (3 : 130) 31 miskin 32 Al-Imran ayat 130 33 al isra ayat 7 34 sabar 35 al-mukminun+ayat+34 36 Aliimram+ayat+105 37 surat+al+imranayat+110 38 Ta ha+ayat+14 39 Ar Rahman 40 Kafir 41 Hadits Muslim Nomor 3035 42 maryam 43 al ahzab ayat 21 44 ilmu 45 Saba 13 46 al isra ayat 36 47 Al-A'râf ayat 20 48 Membunuh 49 surah al maidah ayat 96 50 Yusuf ayat 103 51 Surat Al-Baqarah Ayat 256 52 ali imran 134 53 al+qiyamah+ayat+1-2 54 Tentang kematian 55 al+maidah+ayat+ 83 56 ayat tentang serakah 57 Hadist ibnu majah 2172 58 surah yusuf 65 59 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 60 Sebaik baik penolong dan pelindung 61 Sediakanlah potongan besi 62 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 63 az zumar ayat 68 64 Surat yunus+ayat+8 65 yunus 99 66 ar rum ayat 56 67 ar rum ayat 21 68 AN NAML AYAT 88 69 asy+syuara+ayat+181+182+183 70 Al Hijr 26 71 surat Toha ayat 14 72 Al Jasiyah ayat 18 73 al an'am ayat 71 74 Yusuf 84 75 al anbiya ayat 30 76 ombak 77 al-Hujurât ayat 6 78 al-mujadalah ayat 11 79 al-imron ayat 110 80 al-baqarah ayat 164 81 ATTAKASUR AYAT 1-2 82 Al ikhlas ayat 1-4 83 berlayar 84 al jumuah ayat 10 85 durhaka 86 empat puluh tahun 87 menyapih 88 adil 89 al anam ayat 83 90 ayat al-Baqarah 219 91 ayat+menyembunyikan+ilmu 92 Hadits ahmad jauhi kufur 93 khusyu 94 Ditanya 95 yusuf 96 surah al Maun beserta terjemahan 97 al imran 98 Zina 99 surah al kautsar ayat 1-3 100 permainan

Hasil pencarian tentang al+quraisy+ayat+4

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ


4. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia...Rumah Suci-Nya (al-Bayt al-Harâm, Ka'bah) kepada orang Quraisy yang dapat berperan melindungi mereka...Merasa herankah orang-orang suku Quraisy itu dengan kemudahan yang Aku berikan kepada mereka dalam melakukan
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia...Rumah Suci-Nya (al-Bayt al-Harâm, Ka'bah) kepada orang Quraisy yang dapat berperan melindungi mereka...Merasa herankah orang-orang suku Quraisy itu dengan kemudahan yang Aku berikan kepada mereka dalam melakukan
Sesungguhnya Allah tidak menyukai mereka yang melampaui batas. {(1) Ayat ini merupakan salah satu ayat...Ayat ini merupakan ayat kedua yang diturunkan seputar masalah perang, setelah lebih dulu turun surat...Suatu saat, kaum Quraisy mengisolasikan Banû Hâsyim dan Banû 'Abd al-Muththalib, dua klan yang merupakan...Di sinilah lalu turun ayat yang mengizinkan Rasul dan pengikutnya berperang, ayat pertama yang berbicara...tentang perang (al-Hajj: 39-41).
-deskripsi"> Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali kejadian ketika Rasulullah shallallahu...'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy surah Al Anbiya ayat 98 yang artinya, â€...Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar Jahannam.” Maka seorang Quraisy
-deskripsi"> Ayat 172, 173, dan 174, di atas membicarakan tentang Peristiwa perang Badar...Sewaktu meninggalkan perang Uhud itu, Abu Sufyan pemimpin orang Quraisy menantang Nabi shallallahu 'alaihi...Tetapi karena tahun itu (4 H) musim paceklik dan Abu Sufyan sendiri merasa takut, maka dia beserta tentaranya...Madinah untuk menakut-nakuti kaum muslimin dengan menyebarkan kabar bohong, seperti yang disebutkan dalam ayat...Keuntungan ini mereka bawa pulang ke Madinah seperti yang disebutkan pada ayat 174.

dalam Al Qur’an yang belum pernah ditanyakan oleh seorang pun....Lalu aku melanjutkan kata-kataku, “Beritahukanlah kepadaku tentang ayat itu dan tentang beberapa ayat...Abbas) menjawab, “Ya.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata kepada orang-orang Quraisy..., “Wahai kaum Quraisy!...Sesungguhnya sanadnya shahih,” Syaikh Muqbill mengatakan, bahwa yang ditetapkan oleh Adz Dzahabi dalam Al
-deskripsi"> Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan mengenai seorang kafir...Mekah, pemimpin Quraisy bernama Al Walid bin Mughirah Al Makhzumiy; seorang yang menentang kebenaran...dan membesarkannya dengan memberikan berbagai kenikmatan, sebagaimana disebutkan nikmat-nikmat itu di ayat
Mukmin itu mengetahui kesudahan orang-orang kafir yang telah memakmurkan bumi lebih daripada orang-orang Quraisy...Surat yang dimulai dengan ayat ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa al-Qur'ân terdiri atas huruf-huruf...1 sampai 4 surat ini mengisyaratkan dua peristiwa, yang pertama benar-benar telah terjadi dan kedua...al-Qur'ân....rasa gembira orang-orang muslim, yaitu kemenangan mereka atas orang-orang musyrik Quraisy pada Perang
Tetapi ada yang lebih besar dari itu yaitu menghalang-halangi jalan Allah dan al-Masjid al-Harâm, dan...Dan dalam hadits riwayat al-Bukhâriy dari khutbah yang disampaikannya pada haji perpisahan (hajjat al-wadâ...Latar belakang turunnya ayat ini adalah kasus 'Abd Allâh ibn Jahsy yang membawa surat....Di sana mereka melihat kafilah Quraisy berlalu membawa barang dagangan di bawah pimpinan 'Amr ibn al-Hadlramiy...Turunlah kemudian ayat ini.
-deskripsi"> Yakni orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah seperti sebagian orang...Quraisy.
dibinasakan.” Beliau bersabda, “Tidak, bahkan aku menunda saja.” Maka Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat...mukjizat) yang dapat dilihat,” Syaikh Muqbil berkata, “Hadits ini dinisbatkan oleh Ibnu Katsir dalam Al...Al Haitsami dalam Al Majma’ juz 7 hal. 50 berkata, “Para perawinya adalah para perawi hadits shahih.â...€

-deskripsi"> Yang diusulkan kaum Quraisy....Orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam agar diturunkan pula kepada
> Muslim meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah ia berkata, “Kaum musyrikin Quraisy...berbantah-bantahan dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang masalah qadar, maka turunlah ayat...Al Qamar: 48-19)

-deskripsi"> Wajah adalah anggota badan yang paling mulia dan jika
Tatkala Nabi saw. dihalangi kaum Quraisy untuk mengunjungi Baitullah pada perjanjian Hudaibiah dan berdamai...tatkala ia telah bersiap-siap untuk umrah kada, sedangkan kaum muslimin merasa khawatir kalau-kalau Quraisy...muslimin tak mau melayani mereka jika di saat ihram, di tanah haram dan di bulan haram; maka turunlah ayat...Dan ini dinasakh dengan ayat Bara-ah atau dengan firman-Nya:
-deskripsi"> Dalam ayat ini, Allah Ta’ala menakut-nakuti orang-orang kafir, orang-orang...Darunnadwah, dengan hendak mengikatnya, membunuhnya atau mengusirnya sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al...

-deskripsi"> Mereka (tokoh-tokoh kafir Quraisy) pun telah dibinasakan Allah dalam
Ketika itu Iblis menampakkan diri kepada orang-orang Quraisy sebagai Suraqah bin Malik bin Ju’syam...tokoh Bani Madlaj, di mana mereka (orang-orang Quraisy) takut kepada Bani Madlaj karena permusuhan yang...Dalam ayat lain disebutkan, “(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) setan ketika...Al Hasyr: 16-17)

-deskripsi"> Jika Dia segera menimpakan hukuman kepadaku di dunia
class="tafsir-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar ia berkata, “Turun ayat...mukmin dan kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka…dst.” tentang enam orang Quraisy..., yaitu Ali, Hamzah, dan Ubaidah bin Harits dengan Syaibah bin Rabi’ah, Utbah bin Rabii’ah dan Al...kepada Qais bin ‘Ubaad, ia berkata, “Aku mendengar Abu Dzar bersumpah sebuah sumpah, “Sesungguhnya ayat...Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Harits dengan Utbah dan Syaibah yang keduanya adalah putera Rabi’ah, dan Al
'alaihi wa sallam sedang duduk-duduk bersama orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin oleh kaum Quraisy..., datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak bicara dengan Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama...mukmin itu, dan mereka mengusulkan supaya orang-orang mukmin itu diusir saja, lalu turunlah ayat ini
tafsir-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Mas’ud (tentang ayat...bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan…dst.” Ia berkata, “Ada dua orang laki-laki dari Quraisy...dan kerabatnya dari Tsaqif atau dua orang laki-laki dari Tsaqif dan kerabatnya dari Quraisy (ini adalah...Sebagian lagi berkata, “Jika mendengar sebagiannya maka berarti Dia mendengar semuanya.”Maka turunlah ayat...yang telah kamu lakukan yang menjadi penyebab kamu binasa dan celaka sebagaimana diterangkan dalam ayat
kebiasaan kaum Firaun dan orang-orang sebelum mereka) seperti kaum Ad dan Tsamud (mereka mendustakan ayat-ayat...Ayat berikut turun ketika Nabi saw. menyuruh orang-orang Yahudi masuk Islam sekembalinya dari perang...Badar, maka jawab mereka, "Janganlah kamu teperdaya mentang-mentang berhasil membunuh gerombolan Quraisy
-deskripsi"> Di ayat selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan sekilas kisah-kisah...dalam safar mereka, dan lagi umat-umat terdahulu tidaklah lebih buruk dari mereka (orang-orang kafir Quraisy...Al Qamar: 43)....Akan tetapi yang menghalangi mereka beriman padahal mereka menyaksikan ayat-ayat yang menunjukkan kebenarannya...Oleh karena itu, mereka masih tetap di atas sikap membangkang, padahal telah datang kepada mereka ayat-ayat
(Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan) yaitu yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy...(dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka yang memaksa mereka untuk beriman, ayat
(Dan jika mereka melihat) yaitu orang-orang kafir Quraisy (sesuatu tanda) suatu mukjizat yang timbul...mereka berpaling dan berkata,) "Ini adalah (sihir yang kuat) sihir yang paling kuat", berasal dari kata Al
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

-deskripsi"> Yaitu sebelum kaum kafir Quraisy....Ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka dengan azab yang keras.
-deskripsi"> Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan...mereka mengatakan, "Janganlah sekali-kali membuat anda terpedaya karena berhasil membunuh beberapa orang Quraisy
mencincang melebihi mereka.” Saat tiba penaklukkan Mekah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat...itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.” Lalu ada seorang yang berkata, “Tidak ada orang Quraisy...disebutkan pula dalam Musnad Ahmad dari Zawaa’id Abdullah juz 5 hal. 135, Ibnu Hibban sebagaimana dalam Al...Mawaarid hal. 411, Thabrani dalam Al Kabir juz 3 hal. 157, Hakim juz 2 hal. 359 dan 446, dan pada kedua
Oleh karenanya sebagian orang-orang Quraisy apabila duduk bersamanya menyakitinya....Abu Mu’aith memiliki seorang teman yang sedang berada di Syam, lalu orang-orang Quraisy mengatakan,...” Ia berkata, “Apakah orang-orang Quraisy berkata seperti itu?...” Beliau menjawab, “Ya, karena engkau telah meludahi wajahku.” Maka Allah menurunkan ayat tentang...Abu Mu’aith, “Wa yauma ya’addhuzh zhaalimu ‘alaa yadaihi…dst. sampai ayat, “Wa kaanasy syaithaanu
[[80 ~ 'ABASA (IA BERMUKA MASAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 42 ayat ~ Surat 'Abasa dimulai dengan sebuah...Saat itu, Rasulullah sedang sibuk menerima tamu dari kalangan pembesar Quraisy dengan harapan mereka...Ayat-ayat berikutnya mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan kepada mereka semenjak...Ditegaskan dalam beberapa ayat bahwa manusia, kelak, hanya terpilah menjadi dua golongan saja.
class="tafsir-deskripsi"> Hakim di juz 2 hal. 485 berkata: telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Al...Balta’ah dan orang yang bersamanya kepada orang-orang kafir Quraisy untuk memperingatkan mereka....Firman-Nya, “Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya…(ayat ke-4).” Bahwa mereka (kaum muslimin...Demikian pula ayat, “Laa yanhaakumullah…dst (ayat ke-8).” Disebutkan turunnya ayat dari jalan Sufyan...

-deskripsi"> Yaitu agama Islam dan Al Qur’an.
biarkanlah Aku) maksudnya biar Aku saja yang bertindak (terhadap orang-orang yang mendustakan itu) lafal al-mukadzdzibiin...Maknanya Akulah yang akan bertindak terhadap mereka; mereka adalah pemimpin-pemimpin kaum Quraisy (orang-orang