Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 al-baqarah ayat 23 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 cinta 6 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 7 hujan 8 sabar 9 ibrahim 10 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 11 Rezeki 12 surat ali' imran ayat 185 13 ar-rum ayat 21 14 ar rahman 19 15 JUAL BELI AYAT 16 ali imran 159 17 dosa 18 al ikhlas 19 kurban 20 sedekah 21 Iman 22 Ar rahman 23 Nikah 24 Maryam 25 zina 26 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 27 lumpuh dan buta 28 al imran ayat 47 29 al anbiya ayat 30 30 ali imran 134 31 yunus 99 32 Tafsir shafwatut tafsir surat yusuf ayat 103 33 al infitar ayat 6 7 34 Aliimram+ayat+105 35 surat Al-Baqarah ayat 177 36 al baqarah ayat 233 37 an nur ayat 35 38 az-zariyat ayat 56 39 al baqarah ayat 256 40 jual beli 41 al ahzab ayat 70 42 Surah An-Najm ayat 24 43 Nabi Ismail 44 al-mukminun+ayat+34 45 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 46 Gunung 47 ayat kursi 48 surat al qasas ayat 77 49 al+anam+ayat+14 50 surat al imran ayat 185 51 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 52 AN NAML AYAT 88 53 al imran 200 54 Putra 55 miskin 56 Riba 57 an nisa ayat 58 58 pagi 59 perempuan 60 Al-ahzab ayat 70 61 Matahari 62 al ahzab ayat 21 63 atap terpelihara 64 al hujurat ayat 12 65 al qashash ayat 77 66 Hadits ahmad jauhi kufur 67 Azab 68 aL IMRAN AYAT 2 69 Ayat+nikah+misyar 70 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 71 bunuh 72 surah al maidah ayat 96 73 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 74 jujur 75 al anbiya ayat 107 76 ayat al-Baqarah 219 77 Gelap 78 anak 79 lidah 80 surat Al-ibrahim ayat 10 81 Bahasa kaumnya 82 Adam 83 an nahl ayat 90 84 Fajar 85 Sebaik baik penolong dan pelindung 86 Cahaya 87 at-thalaq ayat 1 dan 2 88 an-nisa ayat 48 89 at+taubah+ayat+103 90 berkata benar 91 gandum 92 ayat tentang serakah 93 al insyirah ayat 7 94 asy+syuara+ayat+181+182+183 95 al mujadalah ayat 11 96 Kebanyakan orang 97 al hijr 22 98 waktu 99 at tahrim ayat 6 100 Al Isra' ayat 1

Hasil pencarian tentang al+quran++surat+at-taubah+

-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah surat At Taubah ini.
aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
-deskripsi"> Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat...Al Quran seperti: Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya....Quran itu, atau untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang...tersusun dari huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan...Quran itu.
sebelum jelas baginya, bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah Al...Bara'ah atau surah At Taubah.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 23
Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad)..., buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika
Menurut penyusun Tafsir Al Jalaalain ayat ini dimansukh dengan ayat, “Laisa ‘aladh dhu’afaa…dstâ...€ (At Taubah: 91).
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 13
Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian),...maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang
alaihis salam bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, lihat surah At...Taubah: 114.
alaihis salam bahwa ayahnya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya, lihat surah At...Taubah: 114.
ulama berpendapat bahwa larangan berperang di bulan haram sudah mansukh (dihapus) berdasarkan ayat 5 surat...At Taubah, demikian juga berdasarkan ayat-ayat yang umum yang memerintahkan memerangi orang-orang kafir...Namun demikian, ayat ini ditakhshis dengan firman Allah Ta'ala di surat At Taubah ayat 28, yang di sana
jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah
Adapun mengenai wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah
At-Taubah, 72).
Hal ini sama seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa' ayat 107, "Katakanlah: "Berimanlah kamu kepadanya...Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Quran dibacakan kepada mereka,...mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud" atau yang disebutkan dalam surat Al An'aam ayat
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
Beliau menantang para ahli satra dan musuh yang keras kepala untuk mendatangkan yang serupa dengan Al...Qur’an yang dibawanya atau satu surat saja, namun ternyata mereka tidak sanggup mendatangkannya, bahkan...Oleh karena itulah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Sebenarnya, (Al Quran) itu adalah ayat-ayat
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan
karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampunan untuk orang-orang kafir (Lihat surah At...Taubah ayat 113-114).
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki

-deskripsi"> Jika kalian wahai orang-orang kafir tetap meragukan Al Qur'an yang diturunkan...class="tafsir-deskripsi"> Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang kebenaran Al...Quran....Al Qur'an itu tidak dapat ditiru walaupun hanya satu surat meskipun mengerahkan semua ahli sastera dan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 91
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada Al Quran yang diturunkan Allah," mereka berkata...Dan mereka kafir kepada Al Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Quran itu adalah (Kitab) yang
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 29
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 82
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran?...Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di