Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 al furqan ayat 67 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 yusuf 9 Almaidah ayat 48 10 ayat tentang kepala madrasah 11 ali+imran+159 12 Aman 13 Ibrahim ayat 7 14 orang tua 15 dunia 16 al-maidah ayat 3 17 al-insyirah ayat 5 18 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 19 an-nur+ayat+36 20 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 21 al-baqarah ayat 168 22 hewan 23 Urusan 24 hujan 25 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 26 huud+40 27 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 28 ibrahim 32 29 al ahzab ayat 70 30 Memohon ampun 31 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 32 ikhlas 33 Anjing 34 surat Al furqan ayat 20 35 ali imran ayat 26 36 Al furqon ayat 67 37 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 38 al bayyinah ayat 8 39 menghindari perkelahian 40 Bersyukur 41 lukman+ayat+15 42 surat al baqarah ayat 11 43 surat Al furqan ayat 9 44 ali imran ayat 185 45 Saba 13 46 QS.Al imran ayat 79 47 Al+Anbiyâ+ayat+73 48 Surga 49 Menumbuhkan kebiasaan menegur 50 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 51 AL+AHZAB+AYAT+70 52 an nisa ayat 59 53 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 54 petunjuk 55 al-maidah ayat 48 56 kemuliaan 57 Surat al maidah ayat 48 58 Al+hijr+ayat+48 59 al baqarah ayat 261 60 mengharapkan pertemuan 61 ar rum ayat 21 62 An nahl ayat 120 63 SURAT 2 AYAT 168 64 terjemahan surat al mulk 65 Surat Al-Baqarah ayat 10 66 an nahl ayat 43 67 al-an’am ayat 121 68 golongan 69 Ayat tentang toleransi 70 al fatihah ayat 1 71 Niat 72 Al-Baqarah ayat 256 73 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 74 ali imran 139 75 surah yunus ayat 57 76 Surat+Al+-+Baqarah : 269 77 Ayat menuntut ilmu 78 Al-Baqarah [2] ayat 43 79 Rezeki 80 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 81 al anfal ayat 17 82 lisan 83 Surat+Al-Baqarah 84 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 85 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 86 Ibnu Katsir 87 wahai jiwa 88 Tafsir surat alkafirun 89 olah raga 90 Al-Baqarah · Ayat 286 91 Al mu'minun ayat 51 92 Al+waqiah+ayat+37 93 LUKMAN AYAT 12 94 ali imran+191 95 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 96 Ayat keras hati 97 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 98 Kitab sunan ibnu majah 99 LUKMAN+AYAT+13 100 Makanan

Hasil pencarian tentang hadis+riwayat+muslim3035Telah+menceritakan+kepada+kami+[Muhammad+bin+Abu+Bakar+Al+Muqaddami]+dan+[Muhammad+bin+Mutsanna]+dan+ini+adalah+lafadz+Ibnu+Mutsanna,+keduanya+berkata;+telah+menceritakan+kepada+kami+[Yahya+bin+Sa'id]+telah+menceritakan+kepada+kami

Apakah yang Anda maksud hadis riwayat muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafaz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami?
-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepadaku Al Mutsanna, ia berkata,...“Telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin ‘Aun.” Ia berkata, “Telah mengabarkan kepada kami...Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Husain....Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas....Telah menceritakan kepada kami Warqa’ dari Ibnu Abi Najiih dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu
Kredit barang tanpa riba di SyarQ

-deskripsi"> Abu Bakar Al Bazzar berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Abbad...(Ia berkata): Telah menceritakan kepada kami ‘Utsman bin Umar....(Ia berkata): Telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Al Jaririy dari Abu Nadhrah dari Abu Saâ€...Ia (Al Bazzar) juga berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna....(Ia berkata): Telah menceritakan kepada kami Al Jaririy Sa’id bin Ayas dari Abu Nadhrah dari Abu Saâ
-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manshur Ar...Ramaadiy, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairiy, ia berkata: Telah menceritakan...kepada kami Syuraik dari Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata tentang turunnya ayat...(Hadits ini para perawinya tsiqah, sedangkan Syuraik adalah Ibnu Abdillah Al Qaadhiy An Nakha'iy, dalam...Ibnul Madini berkata, "Ibnu Juraij dan Ibnu Uyainah adalah orang yang paling 'alim terhadap 'Amr bin
-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, ia berkata...: Telah menceritakan kepada kami Abu Tumailah, yaitu Yahya bin Wadhih dari Al Husain (asalnya adalah...Al Hasan, namun salah tulis) dari Yazid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ia berkata, “Abu Sufyan datang...Syaikh Muqbil berkata, “Hadits ini para perawinya adalah tsiqah selain guru Ath Thabari, yaitu Muhammad...Hadits ini dengan keseluruhan jalannya yang sampai kepada Al Husain bin Waqid adalah shahih lighairih.â
-deskripsi"> Ibnu Majah berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Bisyr...bin Al Hakam dan Muhammad bin ‘Uqail bin Khuwailid, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami...Ali bin Al Husain bin Waqid, (ia berkata): telah menceritakan kepadaku bapakku Yazid An Nahwiy, bahwa..., ia telah dimutabaahkan oleh Yahya bin Wadhih, dimana ia adalah seorang hafizh dan termasuk para perawi...yang aku lepas tangan darinya.” Ibnu Abi Sa’dan berkata, “Muhammad bin ‘Ali Al Haafizh berpandangan
-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Adam, ia berkata...: Telah menceritakan kepada kami ‘Affan bin Muslim, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammad...bin Salamah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin Dinar dari Yahya bin Ja’dah (dari...Rifa’ah Al Qurazhi), ia berkata: Ayat ini turun berkenaan dengan sepuluh orang, dan saya salah satunya..., “Dan sungguh, Kami telah menyampaikan perkataan ini (Al Quran) kepada mereka agar mereka selalu mengingatnya.â
-deskripsi"> Tirmidzi berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah...menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Israil, telah menceritakan...kepada kami Simak bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa ia ditanya oleh seseorang tentang ayat...490, ia berkata, “Shahih isnadnya, namun keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkan.” Adz...Hadits ini berpusat pada Simak dari Ikrimah, sedangkan riwayat Simak dari Ikrimah adalah mudhtharib (
bin Al Hasan Qaadhi (hakim) di Hamdzaan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Husain, telah...menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas, telah menceritakan kepada kami Warqa’ dari Ibnu Abi Najih...dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkan.” Hadits ini didiamkan oleh Adz Dzahabi....Adabul Mufrad hal. 23, dan ada riwayat lagi dari jalan lain di sisi Thayalisi, Abu Ya’la, Ibnu Jarir...Al Hasan (hanya) mengaku mendengar dari Ibrahim bin Al Husain, yaitu Ibnu Daiziil, demikian pula Ibnu
-deskripsi"> Ibnu Jarir berkata: Telah menceritakan kepadaku Ya’qub bin Ibrahim ia...berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyaynah dari Az Zuhriy dari Urwah dari Aisyah ia...berkata, “Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa ditanya tentang hari Kiamat (kapan waktunya...-- Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).”

-deskripsi..."> Kata-kata ini mereka ucapkan adalah sebagai ejekan saja, bukan karena mereka percaya akan hari berbangkit
-deskripsi"> Darimi di juz 2 hal. 200 berkata: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad...bin Katsir, dari Al Auzaa’iy dari Yahya bin Katsir dari Abu Salamah dari Abdullah bin Salam ia berkata...sampai akhirnya.” Abu Salamah berkata, “Lalu (Abdullah) ibnu Salam membacakannya kepada kami.”...Yahya berkata, “Lalu Abu Salamah membacakannya kepada kami,” dan Yahya juga membacakannya kepada...kami, demikian pula Al Auzaa’iy membacakannya kepada kami dan Muhammad juga membacakannya kepada kami
-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abi Mulaikah...ia berkata, “Hampir saja dua orang yang dipilih membuat Abu Bakar dan Umar binasa radhiyallahu 'anhuma...Nafi’ (perawi hadits) berkata, “Saya tidak hapal namanya.” Lalu Abu Bakar berkata kepada Umar,...Abi Mulaikan telah menceritakan kepadanya dari Ibnuz Zubair, sehingga diketahui bersambungnya hadits...ini sebagaimana diisyaratkan oleh Al Haafizh dalam Al Fat-h juz 10 hal. 212).
(Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami) ayat-ayat Alquran (dia berpaling dengan menyombongkan...Disebutkannya lafal al-bisyaarah dimaksudkan sebagai tahakkum atau ejekan, dan orang yang dimaksud adalah...Nadhr bin Harits....Setelah itu ia menceritakan isinya kepada penduduk Mekah seraya mengatakan, "Sesungguhnya Muhammad telah...menceritakan kepada kalian kisah-kisah kaum Ad dan kaum Tsamud, dan sekarang saya akan menceritakan
kain kerudung ke mukanya karena malu kepada Nabi Musa (ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu...Nabi Musa menjawab, "Aku khawatir jika makan malam ini sebagai imbalan karena aku telah memberi minum...Nabi Syuaib berkata, "Tidak, ini merupakan tradisiku dan tradisi nenek moyangku....Nabi Musa baru mau memakannya dan menceritakan kepadanya semua apa yang telah ia alami....kepadanya kisah mengenai dirinya) lafal Al Qashash adalah Mashdar yang bermakna Isim Maf'ul; maksudnya
berkata, “Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan (Al Qur’an),-- (yang) memberi petunjuk...Jalla menurunkan ayat kepada Nabi-Nya, “Katakanlah (Muhammad), "Telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan...jin telah mendengarkan (bacaan Al Quran),…dst.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi..., Ahmad, Ibnu Jarir, Hakim, Baihaqi dan Abu Nu’aim dalam Al Hilyah)....berita ini kepada manusia, dimana ketika mereka (sekumpulan jin) tiba di dekat Beliau, mereka berkata
Kami biarkan mereka mendengar ucapan-ucapan para rasul Kami kemudian mereka menyampaikannya kepada kaumnya...(yang menceritakan kepada kamu tentang ayat-ayat-Ku dan memperingatkan kamu tentang pertemuanmu dengan...hari ini?...Mereka berkata, "Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri.") bahwa sesungguhnya kami telah menerimanya...Allah swt. berfirman: (Kehidupan dunia telah menipu mereka) sehingga mereka tidak mau beriman (dan mereka

-deskripsi"> Menurut Mujahid, Sa’id bin Jubair dan lainnya dari Ibnu Abbas serta...selain Beliau, bahwa burung Hud-hud adalah ahli ukur yang menunjukkan letak air di padang sahara kepada...Nafi’ bin Azraq, ia adalah seorang yang sering membantah Ibnu Abbas, ia pernah berkata kepadanya,...Bangsa Romawi telah dikalahkan.” Ibnu Abbas berkata, “Memangnya kenapa?...Abbas kemudian berkata, “Kalau bukan karena orang ini akan pergi dan berkata, “Aku telah berhasil
Seperti Kami menceritakan kepadamu, Muhammad, kisah Mûsâ, Kami pun menceritakan dengan benar kisah umat-umat...Dan Kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab suci yang mengandung peringatan bagimu dan umatmu, juga...mengandung kebaikan agama dan dunia kalian.
(daripada persaksian kedua saksi itu) sumpah keduanya (dan kami tidak melanggar batas) melewati garis-garis...Mengenai peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat ini ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam...yang keduanya adalah pemeluk agama Nasrani....telah membelinya dari Tamim dan Addiy."...Di dalam riwayat Tirmizi disebutkan, bahwa Amr bin Ash dan seorang lelaki dari kalangan mereka bangkit
(orang-orang beriman, mereka mengatakan, "Kami pun telah beriman") bahwa Muhammad itu adalah seorang...nabi yang telah diberitakan kedatangannya dalam kitab suci kami, (tetapi bila mereka telah kembali)...munafik itu, ("Apakah kamu hendak menceritakan kepada mereka) maksudnya kepada orang-orang mukmin (tentang...apa yang telah dibukakan Allah kepada kamu) artinya tentang hal-hal yang telah diberitahukan Allah kepadamu...dalam Taurat mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad (sehingga dengan demikian mereka dapat mematahkan
adalah penduduknya (yang berbuat lalim) dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa....Jelasnya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi manfaat kepada mereka bila azab Allah diturunkan kepada...(Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras) sehubungan dengan ayat ini Imam Bukhari dan...Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Musa Al-Asyari r.a. yang menceritakan bahwasanya Rasulullah...saw. telah bersabda, "Sesungguhnya Allah selalu mencatat semua perbuatan orang yang aniaya sehingga
(Maka manakah nikmat-nikmat) atau karunia-karunia (Rabb kamu berdua) hai manusia dan jin (yang kamu dustakan...itu karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim melalui Jabir r.a. yang telah menceritakan..., bahwa Rasulullah saw. membacakan kepada kami surah Ar Rahman hingga selesai....Karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini, "Maka manakah nikmat-nikmat...Ar Rahman, 13) melainkan mereka menjawabnya, "Wahai Rabb kami, tiada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan
Sehubungan dengan peristiwa ini Nabi saw. menceritakannya melalui sabdanya, "Aku diberi buraq; adalah...yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa....Lalu keduanya menyambut kedatanganku, dan keduanya mendoakan kebaikan buatku....(Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim; dan lafal hadis ini berdasarkan Imam Muslim...Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak meriwayatkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas r.a. yang menceritakan
Abbas berkata, “Aku menggerakkan kedua bibirku kepada kamu sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi...wa sallam menggerakkannya.” Sa’id (bin Jubair) berkata, “Aku juga menggerakkannya sebagaimana..., “Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.” Maka Beliau mendengarkan...(Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Ahmad, Thayalisi, Ibnu Sa’ad, Ibnu Jarir..., Al Humaidiy, dan Ibnu Abi Hatim).
-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada ‘Ubaid bin...kepada Beliau, lalu Beliau berkata, “Bahkan yang aku minum adalah madu di sisi Zainab binti Jahsy...bin Musa dari Hisyam disebutkan, “Dan aku tidak akan mengulangi lagi, aku juga telah bersumpah, maka...juz 10 hal. 75, Abu Dawud juz 3 hal. 386, penyusun ‘Aunul Ma’bud berkata: Al Mundziri berkata, â..., dan Abu Nu’aim dalam Al Hilyah juz 3 hal. 276.)
-deskripsi"> Ayat 57 dan 58 di atas menceritakan kembali kejadian ketika Rasulullah shallallahu...'alaihi wa sallam membacakan di hadapan orang-orang Quraisy surah Al Anbiya ayat 98 yang artinya, â€...œSesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar Jahannam.” Maka seorang...Quraisy bernama Abdullah bin Az Zab'ari menanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang...Pertanyaan-pertanyan mereka ini hanyalah mencari perbantahan saja, bukan mencari kebenaran.
Mereka berkata, "Wahai ayah kami!...huruf maa di sini merupakan kata tanya, artinya apalagi yang kita cari lebih dari penghormatan yang telah...Karena mereka menceritakan kepadanya tentang penghormatan sang raja terhadap mereka....(Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami) artinya...kami dapat membawa perbekalan makanan buat mereka (dan kami akan menjaga saudara kami dan kami akan
-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas,...Ketika pagi harinya, Musa berkata kepada muridnya, “Bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah..., aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali...€˜Uyainah (rawi hadits ini) berkata, “Ini lebih berat.” Keduanya pun berjalan, sehingga ketika mereka..., “Semoga Allah merahmati Musa, kita senang sekali jika ia bersabar sehingga ia menceritakan kepada
Jubair bin Nufair dari bapaknya dari ‘Auf bin Malik ia berkata: Suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi...bahwa Muhammad adalah utusan Allah....katakan terhadapnya ucapan yang telah kamu ucapkan sehingga ucapanmu tidak lagi diterima.” Lalu kami...kepada-Ku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya...dalam Majma’uz Zawaa’id juz 7 hal. 106, diriwayatkan oleh Thabrani dan para perawinya adalah para
Singkat ceritanya adalah sebagai berikut: Dari Sa’id bin Jubair ia berkata: Rasulullah shallallahu...Kemudian Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak...Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana,” Muhammad bin Ishaq menyebutkan kisah yang mirip seperti...€ As Suyuthi setelah menyebutkan riwayat-riwayat ini (yakni tentang kisah Gharaniq) dalam Al Lubaab...berkata, “Semuanya bisa lemah atau terputus.” Al Haafizh Ibnu Hajar berkata, “Akan tetapi banyaknya
Tsabit ia berkata, “Aku mendatangi Abu Wa’il untuk bertanya kepadanya, lalu ia berkata, “Kami...Sungguh, kami telah menyaksikan keadaan kami pada hari Hudaibiyah –yakni perjanjian damai yang terjadi...Bakar, dan berkata, “Wahai Abu Bakar!...” Abu Bakar menjawab, “Wahai Ibnul Khaththab!...(Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, dan di sana disebutkan, “Maka turunlah Al Qur’an kepada