Paling Sering Dicari

1 hujan 2 Riba 3 Al ikhlas 4 Sabar 5 ZAKAT 6 Menghitung nikmat allah 7 niat 8 al maidah ayat 1 9 dalil+kitab+injil 10 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 11 ilmu 12 sedekah 13 Al Baqarah ayat 22 14 islam 15 al imran 16 Akhlak 17 al maidah ayat 2 18 Jual beli 19 an nisa ayat 29 20 Al hujurat ayat 13 21 ali imran 19 22 jihad 23 ibrahim ayat 8 24 pembeza hak dan batil 25 al alaq ayat 1 - 2 26 ali imran 27 ali imran 159 28 malu 29 tentang tumbuhan dan pemanfaatannya 30 al maidah ayat 48 31 Surat+Maryam+Ayat+94 32 Surat+Maryam+Ayat+76 33 al hijr 22 34 al rahman 5 35 Surat Al-A’raf Ayat 10 36 an nisa ayat 58 37 Pasar uang halal atau haram 38 Perniagaan 39 ali imran ayat 190 40 tolong menolong 41 Hijr 19 42 Firman Allah memberikan kelengkapan 43 Surah Maryam 44 Hadis+TENTANG+FILSAFAT+ISLAM 45 ali imran ayat 19 46 ali imran 64 47 Utang 48 surat saba ayat 3 49 konflik beragama 50 an nahl ayat 68-69 51 riak takbur 52 al hajj ayat 62 53 ibrahim 8 54 surat+nuh+ayat+11 55 pertengkaran 56 al baqarah ayat 30 57 Iman 58 al bAQARAH AYAT 256 59 Al hijr 60 ali imran 190 61 al-Ahzab ayat:12 62 at taubah ayat 24 63 Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain 64 Al Maidah ayat 3 65 Tafsir surah Albaqrah ayat 1 66 Bisikan syaitan 67 Al ahzab ayat 21 68 ali imran 14 69 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 70 Ali Imran 130 71 asy+syu'ara+ayat+192 72 Keluarga 73 Surat+Maryam+Ayat+97 74 surat+nuh+ayat+10 75 ar rahman 72 76 Surat+Maryam+Ayat+98 77 an-nisa' ayat 136 78 al isra ayat 85 79 tanah 80 al hijr 9 81 al asr ayat 3 82 fakir 83 Ali imran 31 84 Hadis tentang pendidikan 85 an+nisa+ayat+101 86 Al-Maidah ayat 3 87 al-Ahzab ayat 21 88 Ilmu & kelengkapan 89 Ali Imran 103 90 at tahrim ayat 66 91 Almaidah ayat 2 92 sumber ilmu pengetahuan dan alaman 93 Hadis+tentang gadai 94 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 95 an nisa ayat 34 96 harga di pasar 97 al alaq ayat 1 98 KASIH SAYANG 99 petunjuk 100 Yunus

Hasil pencarian tentang harta

(Dan kalian memakan harta pusaka) harta peninggalan (dengan cara mencampur-aduk) tanpa segan-segan lagi..., maksudnya kalian mencampur-baurkan harta warisan bagian wanita dan anak-anak dengan bagian kalian;...atau kalian mencampur-baurkan harta warisan mereka dengan harta kalian sendiri.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Harta fay' itu juga diberikan kepada kaum Muhâjirîn papa yang diusir dari kampung halaman dan harta benda...mereka, yang mengharapkan tambahan harta dan perkenan Allah, dan yang menolong Allah dengan jiwa dan...harta mereka.
Ujilah kemampuan berpikir anak-anak yatim tersebut, selidikilah keadaannya dan kemampuannya menggunakan harta...telah memenuhi kelayakan untuk menikah, dan menurut pendapat kalian mereka telah pandai memelihara harta..., maka serahkanlah harta-harta mereka....Janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim dengan melampaui batas dan juga janganlah tergesa-gesa...Barangsiapa yang fakir, maka ia cukup memakan harta itu menurut yang sepatutnya.
Berikanlah kepada anak yatim harta yang berhak mereka miliki....Peliharalah harta itu demi kemaslahatan mereka....Jangan pula kalian mengambil harta mereka lalu memasukkannya ke dalam bagian dari harta kalian.
(Dia mengatakan, "Aku telah menghabiskan) untuk memusuhi Muhammad (harta yang banyak") maksudnya banyak...mengeluarkan harta untuk memusuhinya.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 19
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat
(Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak) harta yang luas dan berlimpah, berupa tanam-tanaman
(Serta mengumpulkan) harta (lalu menyimpannya) menaruhnya di dalam peti simpanan dan tidak menunaikan...hak Allah yang ada pada harta bendanya itu.
Janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang tidak bisa mengatur harta...benda, harta yang menjadi hak milik mereka....Karena harta mereka dan harta anak yatim itu seolah- olah harta kalian juga yang harus dijaga agar tidak
Laki-laki mendapatkan hak bagian dari harta peninggalan orangtua dan kerabat karibnya sebagai warisan...Demikian pula bagi wanita, ada hak bagian dari harta peninggalan itu, tanpa dihilangkan atau dikurangi...Bagian-bagian tersebut telah ditentukan demikian, baik harta itu sedikit maupun banyak.
(Dan bahwasanya Dia yang memberi kekayaan) kepada manusia berupa harta benda (dan yang memberikan kecukupan...) Dia memberikan harta untuk mencukupi kebutuhan orang itu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 188
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil...dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada...harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 6
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada...mereka harta-hartanya....Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa...Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak...yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.
(Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta
Harta dan anak yang mereka banggakan saat di dunia akan dirampas dan dibinasakan....Kelak di akhirat, ia akan datang seorang diri: tanpa harta, anak dan penolong.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 18
serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.
terjemahan ayat Surat Al-Humazah Ayat 2
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung,
(Dan sesungguhnya karena cintanya kepada kebaikan) maksudnya cinta atas harta benda (dia sangat bakhil...) artinya lantaran sangat mencintai harta, jadilah ia seorang yang amat bakhil atau kikir.
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 14
karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 12
Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak,
terjemahan ayat Surat Al-Balad Ayat 6
Dan mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang banyak".
(Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian...dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta...hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 85
Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 20
dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
terjemahan ayat Surat Al-'Adiyat Ayat 8
dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.
kemaksiatan dan mengerjakan kebaikan, maka Allah akan memberi kalian pahala dan Dia tidak akan meminta harta...Jika Dia meminta harta kepada kalian lalu mendesak kalian supaya memberikannya, kalian menjadi kikir....Dia akan menampakkan kedengkian kalian karena kalian sangat cinta kepada harta itu.
kemaksiatan dan mengerjakan kebaikan, maka Allah akan memberi kalian pahala dan Dia tidak akan meminta harta...Jika Dia meminta harta kepada kalian lalu mendesak kalian supaya memberikannya, kalian menjadi kikir....Dia akan menampakkan kedengkian kalian karena kalian sangat cinta kepada harta itu.
(Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu....Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu dan agar
akan melihat kebanyakan mereka selalu bersegera dalam berbuat maksiat, menyakiti sesama dan memakan harta...haram seperti harta yang didapat dari suap dan riba.
kepadanya dengan mengingkarinya, kaumnya menasihatinya dengan berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan harta...bendamu, dan jangan sampai kegembiraan dengan harta benda itu melupakanmu dari bersyukur kepada Allah...Sesungguhnya Allah tidak berkenan terhadap orang-orang yang sombong dan terpedaya oleh harta benda."...diambil dari kisah ini adalah bahwa orang-orang yang kafir kepada Muhammad saw. telah tertipu oleh harta...Padahal, seperti dijelaskan al-Qur'ân, harta benda mereka sangat sedikit jika dibandingkan dengan harta