Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Sabar 5 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 6 Surat+al+al isra+ayat+36 7 an+nisa+ayat+21 8 Hukum+al+ankabut 9 Tafsir ayat 22 10 surat an nisa ayat 135 11 yunus 12 ar rahman 13 al imran 14 Dalil+tentang+kreatif 15 Riba 16 luqman+ayat+14 17 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 18 zakat 19 waris 20 Ali imran 104 21 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 22 AL MAIDAH AYAT 3 23 ali imran 24 Ayat 1 25 shaad 26 wanita 27 shalat 28 petunjuk 29 ikhlas 30 Tajwid+surat+al+anbiya 31 Surat nuh 32 hadits shalat 33 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 34 Surat albakoroh 20_28 35 Ibrahim 7 36 Takwa 37 Surat Lukman ayat 32 38 ali imran 97 39 Ali imran 103 40 Al mulk ayat 2 41 Hadis hutang piutang 42 surga 43 Al-Hajj+ayat+41 44 an nisa ayat 58 45 al-baqarah ayat 275 46 Jihad 47 katak 48 tajwid+al+a-raf+ayat+34 49 muhammad 35 50 Unsur surat Ibrahim ayat 18 51 tauhid 52 ular 53 al hajj ayat 78 54 Haji 55 Al hijr 94 56 Al ahzab ayat 21 57 waktu 58 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 59 Surat+al+al+isra+ayat+36 60 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 61 akhlak 62 an nisa ayat 59 63 al+maidah+ayat+122 64 Ali imran 185 65 Ali Imran 134 66 ali+imran+146 67 Kisah kaum sodo 68 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 69 Muslim 70 Surah Al hujurat ayat 6 71 ayat Quran tentang sejarah 72 ali imran 190 73 yunus 107 74 al-quran 75 Pendusta 76 ibadah 77 musibah 78 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 79 Surat Al baqarah ayat 284 80 Zikir 81 unta 82 Surat al isra 83 al maidah ayat 2 84 Al insyirah ayat 5 85 al+maidah+ayat+3 86 AL MAIDAH AYAT 76 87 al hujurat ayat 12 88 Al+hujurat+ayat+56 89 al baqarah ayat 163 90 al+anbiya+ayat+90 91 surat muhammad ayat 15 92 al ikhlas 93 al+anbiya+ayat 90 94 Annisa ayat 4 95 surat+al-baqarah+ayat+236 96 puasa 97 tanah 98 surat+yunus+81 99 Surat+al+imran+ayat+75 100 al anfal ayat 9

Hasil pencarian tentang jual+beli+dan+riba

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan...Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli...itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)...Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun...), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli...mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli...dan mengharamkan riba....Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya
Mereka melakukan itu, sebab mereka mengira jual beli sama dengan riba: sama-sama mengandung unsur pertukaran...Allah menghalalkan praktek jual beli dan mengharamkan praktek riba....Dan orang yang mengulangi melakukan riba setelah diharamkan, mereka itu adalah penghuni neraka dan akan...Kebalikannya adalah riba dalam jual beli....Dan yang tidak produktif adalah bunga atau praktek riba, karena tidak berisiko.
maka bersegeralah kalian) yakni cepat-cepatlah kalian berangkat (untuk mengingat Allah) yakni salat (dan...tinggalkanlah jual beli) tinggalkanlah transaksi jual beli itu.
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 9
beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan...tinggalkanlah jual beli.
orang-orang beriman, jika azan untuk salat Jumat telah dikumandangkan maka bersegeralah mengingat Allah dan...tinggalkanlah jual beli.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 37
laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah..., dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat....Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual...beli dan persahabatan.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 254
dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual...beli dan tidak ada lagi syafa'at....Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.
mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli...) tebusan (dan persahabatan.") persahabatan yang dapat menolong; yang dimaksud adalah hari kiamat.
Mereka tidak disibukkan oleh urusan dunia, seperti--untuk menyebut di antaranya--jual beli, yang dapat...Mereka selalu melaksanakan salat dan menunaikan zakat....mewaspadai datangnya hari kiamat sehingga membuat hati mereka menjadi goncang karena gelisah, kesulitan dan...Pada hari itu, pandangan pun menjadi bimbang dan terkejut melihat pemandangan yang aneh dan bencana yang
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 111
Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga...(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran....Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah?...Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
(Allah menghancurkan riba) dengan menguranginya dan melenyapkan berkahnya (dan menyuburkan sedekah),...maksudnya menambah dan mengembangkannya serta melipatgandakan pahalanya....(Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba (lagi banyak dosa), artinya...yang durhaka dengan memakan riba itu hingga akan menerima hukuman-Nya.
(Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka) lantaran mereka menginfakkannya...terkandung di dalam lafal fa yuqtaluuna wa yaqtuluuna, artinya sebagian dari mereka ada yang gugur dan...sebagian yang lain meneruskan pertempurannya (sebagai janji yang benar) lafal wa`dan dan haqqan keduanya...iltifat/perpindahan pembicaraan dari gaib kepada mukhathab/dari orang ketiga kepada orang kedua (dengan jual-beli...yang telah kalian lakukan itu dan yang demikian itu) yaitu jual-beli itu (adalah kemenangan yang besar
(Dan tepatilah perjanjian dengan Allah) dalam masalah jual beli dan sumpah-sumpah serta masalah-masalah...yang lain (apabila kalian berjanji dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 279
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya...Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan
(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah), maksudnya jauhilah (...sisa yang tinggal dari riba, jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciri-ciri orang beriman...Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu
Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, belanjakanlah sebagian harta yang telah Allah...Yaitu suatu hari yang sepenuhnya hanya untuk kebaikan dan tidak ada penyebab perselisihan....Hari itu juga tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat seseorang selain Allah.
Jangan sampai kalian memungut bunga yang terus bertambah dari tahun ke tahun hingga berlipat ganda, dan...Karena kamu sekalian akan bisa berhasil dan beruntung hanya bila menjahui riba, banyak maupun sedikit...Ada dua macam riba: nasî'ah dan fadll....Adapun yang menjadi dasar pengharaman riba jenis ini adalah hadis Nabi yang disebut sebelumnya dan dikuatkan...Tujuan mereka adalah untuk menyengsarakan orang lain dan untuk memegang kendali perekonomian dunia.
Nafkahkanlah sebagian dan rezeki yang telah Kami berikan padamu), yakni zakatnya, (sebelum datang suatu...hari tidak ada lagi jual beli) atau tebusan (padanya, dan tidak pula persahabatan) yang akrab dan memberi...manfaat, (dan tidak pula syafaat) tanpa izin dari-Nya, yaitu di hari kiamat....Menurut satu qiraat dengan baris di depannya ketiga kata, bai`u, khullatu dan syafaa`atu....(Dan orang-orang yang kafir) kepada Allah atau terhadap apa yang diwajibkan-Nya, (merekalah orang-orang
Allah memusnahkan (meniadakan berkah) pungutan tambahan dari praktek riba, dan memberikan berkah kepada...Allah tidak menyukai orang-orang yang terus menghalalkan segala yang diharamkan seperti riba.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 39
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak...Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang
dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran mereka, jual...beli yang mereka lakukan, makan, dan minum serta kesibukan-kesibukan lainnya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 276
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah....Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
Dan waspadalah terhadap api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dengan menjahui sebab-sebabnya...berupa penghalalan riba.
Pesan-pesan Tuhan kalian agar selalu mengadakan perbaikan antar sesama dan selalu berlaku adil juga telah...Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian....Yang demikian itu lebih baik jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan kebenaran yang nyata.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu
Allah menegaskan janji-Nya kepada orang-orang Mukmin yang mengorbankan jiwa dan harta mereka di jalan-Nya..., dengan cara menukar jiwa dan harta mereka itu dengan surga sebagai harga dari apa yang mereka korbankan...Tidak ada seorang pun yang ketulusan dan ketepatan janjinya melebihi Allah....harta kalian yang fana dan menggantinya dengan surga yang kekal untuk itu....Jual beli seperti ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kalian.
Ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi setelah mereka mengganti sifat-sifat Nabi dan janji-janji...Allah atas mereka di dalam Taurat dan Kitab yang sebelumnya....Dan mereka mengganti pula hukum orang yang bersumpah dusta dalam hal tuntutan atas jual beli barang dagangan...(Sesungguhnya orang-orang yang membeli) menukar (janji Allah) untuk beriman kepada Nabi dan menepati...mereka (pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan) menyucikan mereka (dan bagi mereka siksa yang