Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 ali imran 67 6 an nisa ayat 125 7 attahrim ayat 6 8 ali imran 9 ali imran ayat 67 10 ayat ayat konsumsi 11 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 12 al anfal ayat 27 13 an+nisa+ayat+59 14 Al baqarah ayat 111 15 Sedih 16 riba 17 al baqarah ayat 151 18 al ankabut ayat 3 19 maryam 20 ikan 21 surah+al+baqarah+ayat+188 22 an nisa ayat 29 23 adil 24 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 25 an+nisa+ayat+58 26 al ikhlas 27 al ahqaf ayat 13 28 taubah ayat 31 29 Surat dan hruf gedrik ya 30 hewan 31 Al-Insyiqaq ayat 11 32 al imran 33 al isra ayat 15 34 Yunus 35 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 36 Ar Rum ayat 41 37 Muslim 4969 38 Niat 39 Saba 13 40 Sabar 41 al hujurat ayat 12 42 an nisa ayat 146 43 muhammad 44 yunus+40 45 al baqarah ayat 153 46 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 47 Al-Baqarah ayat 30 48 al+maidah +ayat+8 49 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 50 Ali imran 159 51 keterangan 52 janji 53 doa dimudahkan semua urusan 54 Ali imran 133 55 Zakat 56 QS. Ali Imran (3): 67! 57 ibrahim ayat 4 58 al+adiyat+ayat+7+8 59 an nahl ayat 97 60 hadits tentang etika lingkungan 61 al maidah ayat 3 62 Ibrahim 40 63 surat an nisa ayat 58 64 turunnya+hud+ayat+118 65 At-tin+ayat+1 66 an nisa ayat 34 67 Tumbuhan 68 al hajj ayat 54 69 utang 70 tafsir ayat 50 surat al an'am 71 An-Nisa ayat 59 72 Jual beli salam 73 Surat asyuaro ayat 214 74 penciptaan 75 an nisa ayat 1 76 Nabi 77 al-mu'minun ayat 18 78 al+baqarah+ayat+234 79 kiamat 80 Orang tua 81 akhlak 82 Jujur 83 al ahzab ayat 70 84 ali imran 200 85 Langit bumi 86 an nur ayat 2 87 hadits akhlak 88 al maidah ayat 1 89 Al hujurat ayat 13 90 asy+syura+ayat+44 91 al baqarah ayat 42 92 Al-Baqarah ayat 243 93 an nahl ayat 125 94 ibrahim ayat 7 95 dengki 96 Al an'am ayat 165 97 Tafsir Ibnu katsir 98 quran 99 An-nisa+ayat+59 100 qs+annisa+ayat+24

Hasil pencarian tentang sesungguhnya+Allah+maha+pemberi+balasan+komentar+

Jalan kebenaran dan kesesatan telah jelas melalui tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan....Barangsiapa beriman kepada Allah dan mengingkari segala sesuatu yang mematikan akal dan memalingkannya...dari kebenaran, maka sesungguhnya ia telah berpegang-teguh pada penyebab terkuat untuk tidak terjerumus...Allah Maha Mendengar apa yang kalian katakan, Maha Melihat apa yang kalian lakukan....Maka Dia pun akan membalasnya dengan yang setimpal. (1) (1) Komentar mengenai ayat ini dari segi hukum
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apabila seorang pemberi wasiat itu telah mengutarakan wasiatnya, maka wasiat itu wajib untuk dilaksanakan...mengubah ketentuan atau merusak wasiat yang adil dan benar sementara ia mengerti perihal hukum waris, sesungguhnya...Dalam hal ini si pemberi wasiat telah terbebas dari tanggung jawabnya....Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dan tidak sesuatu pun luput dari pengetahuan-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 19
Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syari'at Kami) kepadamu...tidak mengatakan: "Tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi...Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan....Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 65
Katakanlah (ya Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada...Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 16
Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 58
Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
(Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh) yakni Sangat
("Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan) seorang yang memperingatkan kalian dengan neraka...(dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan) semua makhluk-Nya
(Sesungguhnya Kami Pemberi balasan) kepada orang-orang yang kafir itu.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 44
Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak....Dia adalah sebaik-baik Pemberi pahala dan sebaik-baik Pemberi balasan.
(Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka) karena itu Dia akan memberikan...balasan kepada mereka atas kekafiran mereka....Jumlah ayat ini menunjukkan pengertian Maf'ul bagi lafal Ya'lamu; artinya sesungguhnya Kami akan memberikan...balasan kepadanya pada saat itu....Allah selama-lamanya Maha Mengetahui.
Dan sesungguhnya Tuhanmu Mahaperkasa untuk membalas para tiran yang membangkang; Maha Pemberi nikmat
-deskripsi"> Yakni menafkahkan hartanya di jalan Allah

-deskripsi...Oleh karena itu, berinfaklah dan jangan khawatir, karena Allah adalah Ar Razzaq (Maha Pemberi rezeki)...Bahkan infak yang dikeluarkan seseorang tidaklah sia-sia, Allah akan menggantinya dan melipatgandakannya...

-deskripsi"> Dengan dibangkitkannya mereka setelah mati menghadap Allah Rabbul 'alamin..., lalu Dia memberikan balasan terhadap amal mereka.
Sesungguhnya Tuhanmu Mahakuasa untuk membalas orang-orang yang mendustakan kebenaran; Maha Pemberi nikmat
kalau dibaca Al-Walaayah artinya pertolongan, dan kalau dibaca Al-Wilaayah artinya kerajaan (hanya dari Allah...menjadi sifat dari lafal Al-Walaayah dan kalau dibaca Al-Haqqi menjadi sifat dari Lafzhul Jalalah atau Allah...(Dia adalah sebaik-baik Pemberi pahala) lebih baik daripada pahala selain-Nya seandainya ada yang dapat...memberi pahala (dan sebaik-baik Pemberi balasan) lafal 'Uqban atau 'Uquban artinya balasan bagi orang-orang
(Dan berperanglah kamu di jalan Allah) maksudnya untuk meninggikan agama-Nya (dan ketahuilah bahwa sesungguhnya...Allah Maha Mendengar) akan ucapanmu (lagi Maha Mengetahui) akan keadaanmu, hingga memberi balasan kepadamu
Dan sesungguhnya Pencipta dan Pemeliharamu Mahaperkasa untuk membalas orang-orang yang mendustakan kebenaran...; Maha Pemberi rahmat bagi orang-orang yang beriman.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 35
ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, sesungguhnya...Engkaulah Yang Maha Pemberi".
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 24
supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang...Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
isi wasiat itu menyeleweng dari keadilan dan jalan lurus yang telah Kami jelaskan, seperti apabila pemberi...persoalan dengan mengajak para penerima wasiat itu kembali kepada kebenaran, maka ia tidak berdosa dan Allah...Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Bahkan, apakah kamu meminta balasan dari mereka atas pelaksanaan misi kerasulanmu, Muhammad?...Sebab, balasan dari Tuhanmu lebih baik dari apa yang ada pada mereka....Allah adalah pemberi yang terbaik di antara yang memberi.
Sesungguhnya Dia Maha Pemberi rahmat kepada kalian.
terkandung di dalam firman-Nya yang lain, yaitu, 'Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah...Al-Jatsiyah, 23) yakni selain Allah (sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.")
(Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa...Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun) (lagi Maha Penyayang) kepada orang yang bertobat kepada-Nya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 8
sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya...Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)".
Awal penciptaan kalian dan juga pembangkitan kalian setelah kematian di depan kekuasaan Allah tidak lebih...Sesungguhnya Allah Maha Mendengar perkataan orang-orang musyrik yang memungkiri kebangkitan....Dia juga Maha Melihat perbuatan-perbuatan mereka, lalu Dia memberikan balasan atasnya.
Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi lagi banyak karunia-Nya."
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 20
Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau...Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang....Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah...sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya....Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dengan sepenuh hati, lantaran kesungguhan...Juga agar Allah menghukum orang-orang munafik--jika Dia berkehendak demikian--atau memberi perkenan kepada...Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dengan penerimaan tobat itu dan Maha Pengasih dengan cara memberikan
berhala-berhala yang mereka sembah itu (dan mereka berkata,) tentang berhala-berhala itu ("Mereka itu adalah pemberi...syafaat kepada kami di sisi Allah."...makna ingkar, karena seandainya Dia mempunyai sekutu niscaya Dia akan mengetahui sekutunya itu karena sesungguhnya...(Maha Suci Allah) dari hal-hal yang tidak layak bagi-Nya (dan Maha Tinggi daripada apa yang mereka persekutukan...itu) bersama Allah.