Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 yusuf 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 Almaidah ayat 48 10 ayat tentang kepala madrasah 11 ali+imran+159 12 al furqan ayat 67 13 dunia 14 al-maidah ayat 3 15 orang tua 16 an-nur+ayat+36 17 al-insyirah ayat 5 18 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 19 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 20 al-baqarah ayat 168 21 Urusan 22 hewan 23 hujan 24 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 25 huud+40 26 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 27 Aman 28 Ibrahim ayat 7 29 Anjing 30 ikhlas 31 Al furqon ayat 67 32 ali imran ayat 26 33 Al+Anbiyâ+ayat+73 34 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 35 al bayyinah ayat 8 36 surat Al furqan ayat 20 37 Bersyukur 38 lukman+ayat+15 39 surat al baqarah ayat 11 40 ali imran ayat 185 41 Saba 13 42 surat Al furqan ayat 9 43 QS.Al imran ayat 79 44 Surga 45 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 46 AL+AHZAB+AYAT+70 47 menghindari perkelahian 48 an nisa ayat 59 49 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 50 al baqarah ayat 124 51 petunjuk 52 al-maidah ayat 48 53 kemuliaan 54 Surat al maidah ayat 48 55 Al+hijr+ayat+48 56 al baqarah ayat 261 57 mengharapkan pertemuan 58 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 59 ar rum ayat 21 60 An nahl ayat 120 61 ibrahim 32 62 al ahzab ayat 70 63 Memohon ampun 64 muhammad+ayat+23 65 al-baqarah+ayat+66 66 nuh ayat 25 67 udara 68 ali+imran+188 69 Surat Al-A’raf Ayat 26 70 Nafas 71 hewan ternak 72 besi 73 al an'am ayat 38 74 LUKMAN+AYAT+16 75 SURAT LUKMAN 76 al an am ayat 32 77 Asy-Syu’araa ayat 181-183 78 surat al baqarah ayat 219 79 Diamlah 80 Surat at-taubah 104 81 Beriman 82 menjaga diri 83 Perang 84 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 85 an-nisa+ayat+29 86 al qadar ayat 1-5 87 al-baqarah ayat 245 88 LUKMAN+AYAT+17 89 Cobaan 90 al anfal ayat 63 91 mencintai iptek 92 bertakwa 93 Al imran 94 Surat annisa ayat 56 95 keamanan 96 al maidah ayat 2 97 LUKMAN+AYAT+18 98 Ar Rahman ayat 33 99 Tadabbur asy syuara ayat 174 100 al baqarah ayat 30

Hasil pencarian tentang surah+al+maidah+ayat+96

tetapi Allah memeliharanya, sehingga terhindar dari bahaya itu, sebagaimana dijanjikan Allah dalam surat Al...Maidah ayat 67.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ketika ayat ini diturunkan, sebagian sahabat masih suka meminum minuman keras, sedangkan yang lainnya...sudah meninggalkannya hingga akhirnya diharamkan oleh sebuah ayat dalam surat Al-Maidah....Menurut satu qiraat dibaca al-`afwu sebagai khabar dari mubtada' yang tidak disebutkan dan diperkirakan...artinya sebagaimana dijelaskan-Nya kepadamu apa yang telah disebutkan itu (dijelaskan-Nya pula bagimu ayat-ayat
Ayat ini menunjukkan bahwa jalan keluar dari musibah yang menimpa di berbagai negeri adalah dengan bersyukur...ajaran-ajarannya), dan bahwa musibah yang menimpa tidak lain disebabkan melakukan yang sebaliknya, lihat pula surah...Al A’raaf: 96-99, surah Saba’: 15-17, dan surah Yunus: 98.

-deskripsi"> Sesuai yang mereka usulkan (lihat surah 90-92)....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka?...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin...Yunus: 96-97) Bahkan disampaikan ayat-ayat itu kepada mereka faedahnya adalah untuk menegakkan hujjah
sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi; mereka adalah orang-orang Bani Israel yang memiliki Al-Maidah
il untuk kedua fi`ilnya (kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu) yang telah disebutkan di dalam ayat...Al-Maidah 3) (kecuali apa yang terpaksa kamu harus memakannya) di antara apa yang diharamkan itu maka
Al-Maidah, 117).
telah kalian katakan dengan cara membayar kifarat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Al-Maidah
sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dan bumi untuk kami…dst.”(lihat surah...Al Israa’: 90-96) Padahal menentukan ayat atau mukjizat tertentu bukanlah diserahkan kepada mereka...Bahkan jika ditakdirkan ayat yang mereka usulkan itu turun dan ternyata hati mereka tidak beriman kecuali...jalannya, Dia berfirman, “Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan kepadamu kitab (Al...” di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas dan penjelasan yang sangat bagus, tepat dan bijak, padahal
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Al-Maidah, 3). Dengan demikian berarti Istitsna di sini bersifat Munqathi'.
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

aku bertawakal) percaya dan bukan kepada selain-Nya (dan Dia adalah Rabb yang memiliki Arasy) yakni Al-Kursiy...Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya...Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat yang diturunkan paling akhir ialah firman-Nya, 'Sesungguhnya telah...Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Selanjutnya lihat surah Al Qashash ayat 15.

Tetapi setelah saya mentadabburi beberapa ayat ini dengan beberapa ayat yang disebutkan dalam surah Al...Adapun dalam beberapa ayat ini, Allah telah menyebutkan umat-umat yang dibinasakan secara berturut-turut...Adapun dalam beberapa ayat di surah Al Qashas, maka jelas sekali di sana, bahwa setelah disebutkan kebinasaan...Fir’aun, Dia berfirman, “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat) setelah...Al Qashash: 43) Ayat ini jelas, bahwa Allah memberikan kitab Taurat kepada Musa setelah binasanya uamt-umat
-deskripsi"> Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran...yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah ajaran yang paling baik...sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 23 surah ini.

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
Tentang masa iddah, lihat pula surah Al Baqarah ayat 228 dan 234.
sungguh, Allah telah menurunkan) dapat dibaca nazzala dan nuzzila (kepadamu dalam Kitab) yakni Alquran surah...Al-An'am (bahwa) ditakhfifkan sedangkan isimnya dibuang dan asalnya annahu (jika kamu dengar ayat-ayat...Allah) maksudnya ayat-ayat Alquran (diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu ikut duduk
Allah memperlihatkan sembilan tanda kepada Fir’aun sebagaimana di surah Al Isra': 101....Di ayat ini, Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan, bahwa Dia telah menunjukkan kepada Fir’aun...ayat-ayat-Nya, sesuatu yang dapat diambil ibrah (pelajaran) dan berbagai bukti, akan tetapi Fir’aun...

-deskripsi"> Yakni mendustakan ayat-ayat itu dan menganggapnya sebagai sihir.
Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas ia berkata, “Ketika turun awal surah...Al Muzzammil, maka mereka (para sahabat) melakukan qiyamullail seperti yang mereka lakukan di bulan...Ramadhan sehingga turun ayat terakhir, dimana antara awal ayat dan akhirnya jarak turunnya hampir setahun.â...Muqbil berkata, “Hadits ini para perawinya adalah para perawi hadits shahih selain Ahmad bin Muhammad Al...Di ayat selanjutnya, Dia menentukannya, yaitu separuhnya atau kurang daripadanya seperti sepertiga.
Lafal al-baghyu disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda, bahwa ia harus lebih dijauhi; dan...demikian pula halnya dengan penyebutan lafal al-fahsyaa (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui...Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan..., bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan
Lafal Munqa'ir disebutkan ayat ini dalam bentuk Mudzakkar, sedangkan di dalam surah Al Haaqqah kata sifatnya...Al-Haaqqah, 7) Demikian itu karena demi memelihara kesamaan bunyi pada akhir ayat pada kedua tempat tersebut
Pembagian Fai’i disebutkan pada ayat 7 surah ini, sedangkan pembagian ghanimah disebutkan dalam surah...Al Anfaal ayat 41....alaihi wa sallam dan orang-orang yang disebutkan bersama Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam ayat
-deskripsi"> Karena akal mereka yang dangkal (lihat juga Surah Al Israa': 90-93....Namun demikian, jika maksud mereka ayat-ayat yang menerangkan kebenaran dan menjelaskan jalan, maka Nabi...Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah membawa ayat yang jelas dan hujjah yang nyata yang menunjukkan