Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Zina 5 Pendidikan 6 riba 7 zakat 8 Mimpi 9 al ikhlas 10 Menghargai pendapat orang lain 11 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 12 jual beli 13 bekerja 14 surah al maidah ayat 89 15 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 16 al hujurat ayat 13 17 yunus 18 ali imran ayat 130 19 hadits+surat+an+nahl 20 Menerima harta dengan nafsu serakah 21 Al Maidah ayat 1 22 ibrahim 7 23 al baqarah ayat 30 24 AL MUJADALAH AYAT 11 25 akhlak 26 penciptaan manusia 27 gunung 28 Menuntut ilmu 29 jujur 30 al+ikhlas 31 yunus+ayat+85-86 32 syari'ah 33 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 34 niat 35 Surat+Ali+Imran+ayat+190 36 al A'raf ayat 54 37 ALI IMRAN 102 38 Penyakit 39 Babi 40 ibrahim 52 41 al imran 186 42 neraka 43 ALMAIDAH AYAT 2 44 surat al wakiah 45 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 46 al an'am ayat 38 47 An nisa ayat 58 48 hujan 49 sakit 50 az zariyat ayat 56 51 An nahl ayat 90 52 Mengutamakan kepentingan bersama 53 yusuf 3 54 Ali imran 45 55 al-baqarah ayat 286 56 yusuf 47 57 al maidah ayat 6 58 al maidah ayat 87-88 59 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 60 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 61 mencatat dengan jujur 62 ibadah 63 Hud ayat 7 64 obat 65 Ali Imran 159 66 At-taubah+ayat+103 67 laut 68 ibrahim ayat 28 69 Pemimpin 70 rahmat allah 71 anak 72 Al-Maidah ayat 3 73 ibrahim 24-25 74 Al baqarah ayat 104 75 Penyembuhan penyakit 76 Iman 77 SURAH+ALBAQARAH+AYAT+30 78 Wasiat 79 mengembalikan barang sewaan 80 Al isra ayat 34 81 al hijr 94 82 Hadits tentang mengambil ilmu dari sumbernya 83 at tahrim ayat 6 84 hadits hutang 85 Surat+al+furqan+ayat+26-27 86 syahadah 87 al baqarah ayat 31 88 Al Imran 85 89 thaha ayat 105 90 al-baqarah ayat 30 91 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian 92 al maidah ayat 48 93 surat al isro ayat87 94 Surat+Ali+Imran+ayat+159 95 Al maidah ayat 8 96 Jelas 97 ali imran 98 . Dampak dari Sikap Jujur dan Dusta. HR. Muslim dari Abdullah r.a 99 Musibah 100 Kafir

Hasil pencarian tentang yang+belajar+al+quran+dan+mengamalkannya

terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang...Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al...Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...ada Kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat?...Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran..., maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya, karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al Quran
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 82
Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan...Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki...Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 51
Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) sedang...Sesungguhnya dalam (Al Quran) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 44
Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan...Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab?...Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin....Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan...Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 25
Dan Al Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk,
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 9
dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al-Quran) orang yang dipalingkan.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 29
Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku....Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 2
Yang telah mengajarkan al Quran.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 51
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 196
Sesungguhnya pelindungku ialahlah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Quran) dan Dia melindungi orang-orang...yang saleh.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 8
mengapa Al Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita?"...Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Quran-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 91
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada Al Quran yang diturunkan Allah," mereka berkata...: "Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami"....Dan mereka kafir kepada Al Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Quran itu adalah (Kitab) yang...hak; yang membenarkan apa yang ada pada mereka....Katakanlah: "Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?"
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Quran); dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) ada yang beriman kepadanya....Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 82
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran?...Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 2
Demi Al Quran yang penuh hikmah,
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 2
Demi Kitab (Al Quran) yang menjelaskan,
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 23
Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad)..., buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika...kamu orang-orang yang benar.
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 3
dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 53
Dan apabila dibacakan (Al Quran itu) kepada mereka, mereka berkata: "Kami beriman kepadanya; sesungguhnya...; Al Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang...yang membenarkan(nya).
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 1
Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al...Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 105
Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa...Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 97
Maka sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira...dengan Al Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada...kaum yang membangkang.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 1
Qaaf Demi Al Quran yang sangat mulia.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 1
Shaad, demi Al Quran yang mempunyai keagungan.