Paling Sering Dicari

1 ali imran 159 2 Yunus 101 3 Surat 5 ayat 34 4 korden bergambar burung 5 surat albaqarah ayat 155dan 156 6 Al hujurat ayat 13 7 al jumuah ayat 10 8 Al mujadilah ayat 11 9 An nahl ayat 125 10 ali imran 110 11 Ali Imran 12 Riba 13 surat al-'alaq 14 Al Imran 159 15 al hujurat ayat 12 16 Al maidah ayat 2 17 al maidah ayat 3 18 Al Baqarah ayat 30 19 Ali imran ayat 104 20 al-maidah ayat 2 21 zakat 22 menghormati guru 23 Al jumuah ayat 9 24 al baqarah ayat 255 25 Ali imran ayat 159 26 al ikhlas 27 Ar rum ayat 41 28 al baqarah ayat 285 29 at tahrim ayat 6 30 Surat al an nam ayat 70 31 Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. 32 an nur ayat 2 33 ali imran 104 34 An nisa ayat 5 35 ALI IMRAN 130 36 An nisa ayat 59 37 akhlak kepada allah 38 Al baqarah ayat 282 39 al isra ayat 26 40 Yunus 41 sabar 42 al-maidah ayat 3 43 al baqarah ayat 284 44 ali imran 19 45 Puasa 46 luqman 47 ali imran 97 48 ibrahim 7 49 al hujurat ayat 11 50 ILMU 51 al baqarah ayat 155 52 Al Hujurat ayat 31 53 Al baqarah ayat 23 54 Al baqarah ayat 73 55 kurma 56 al hujurat ayat 10 57 Az zukhruf ayat 11 58 zaitun 59 Al baqarah ayat 286 60 luqman 13 61 ali imran 191 62 Al baqarah ayat 68 63 Al Baqarah ayat 43 64 Al mulk ayat 2 65 an nisa ayat 1 66 ali imran 134 67 cincin tangan kanan 68 at taubah ayat 60 69 ayat kursi 70 AL BAQARAH AYAT 233 71 al hasyr ayat 7 72 al isra ayat 27 73 Berilmu 74 Ali Imran 190 75 al maidah ayat 1 76 SHOLAT 77 An nisa ayat 4 78 Sedekah 79 ali imran 139 80 tolong menolong 81 az zumar ayat 73 82 Ibrahim ayat 7 83 Yunus ayat 101 84 Yunus ayat 40 85 ali imran 103 86 Shalat 87 An nisa ayat 29 88 Ar rahman 89 An Nisa ayat 36 90 al an'am ayat 162 91 surat an nisa ayat 3 92 Surat an nisa ayat 2 93 Al maidah ayat 48 94 Al isra ayat 88 95 Aisyah gambar 96 al hijr ayat 9 97 Nabi lupa 98 iman 99 ayat tentang keberada malaikat allah pendapat ulama tulis ayat dan arti 100 al maidah ayat 32

Hasil pencarian tentang AL MULK AYAT 2

Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abu Usamah] dari [Syu'bah] dari [Qatadah] dari ['Aabbas Al...Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya satu surat didalam Al...Qur`an memiliki tiga puluh ayat yang dapat memberi syafa'at kepada pembacanya hingga ia diampuni. yaitu...surat Al Mulk)."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[67 ~ AL-MULK (KERAJAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 30 ayat ~ Surat ini dinamakan al-Mulk yang diambil...dari kata itu yang terdapat pada ayat pertama.
seseorang dimasukkan ke dalam kuburnya, lalu ia ditemui dari sisi kuburnya ternyata sebuah surat dari Al...Qur'an yang berjumlah tiga puluh ayat membelanya, hingga ia berkata; Lalu aku dan Masruq melihat isi...Al Qur'an, namun kami tidak menemukan di dalam Al Qur'an sebuah surat yang berjumlah tiga puluh ayat...kecuali TABAARAKA (surat Al Mulk).
kepada kami [Mu'tamir] dari [Laits] dari [Thawus] ia berkata; Kedua surat itu (surat As Sajdah dan Al...Mulk) diberi keutamaan dari semua surat dalam Al Qur'an dengan enam puluh kebaikan.
hingga membaca ALIF LAAM MIIM TANZIIL (surat As Sajdah) dan TABAARAKALLADZI BIYADIHIL MULKU (surat Al...Mulk).
Barangsiapa yang membaca ALIF LAAM MIIM TANZIIL (surat As Sajdah) dan TABAARAKALLADZI BIYADIHIL MULKU (surat Al...Mulk), maka akan ditulis baginya tujuh puluh kebaikan dan dihapuskan darinya tujuh puluh keburukan,
(Yang memberatkan) yang memayahkan (punggungmu) ayat ini maknanya sama dengan ayat lainnya yaitu, firman-Nya...Al-Fath: 2)
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk.
-deskripsi"> Ayat ini menunjukkan batalnya pahala sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebut...Dari ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa amalan buruk dapat membatalkan amal shalih....Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al Hujurat ayat 2, berikut (yang artinya):

Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy: (QS....Asy-Syu'ara ayat 94) artinya: "Dibalik (wajah mereka) lalu dibenamkan"....Sedangkan (Al Mulk ayat 22) artinya: "Seseorang dikatakan terjungkal bila perbuatannya tidak realistis
Demikian pula dengan TABAARAKALLADZI BIYADIHIL MULKU (surat Al Mulk) seperti itu.
Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Zubair Al Humaidi] telah menceritakan kepada kami [Sufyan...ini diturunkan kepada kami, yaitu ayat: '(Hari ini telah Aku sempurnakan untk kalian agama kalian, dan...Al Maidah: 2), niscaya telah kami jadikan hari itu sebagai hari raya."...Lantas Umar berkata, "Sungguh, aku tahu hari apa ayat itu diturunkan....Ayat itu diturunkan di hari Arafah pada hari jumat."
mengucapkan: "LABBAIKALLAAHUMMA LABBAIK LABBAIKALAA SYARIIKA LABBAIK INNAL HAMDA WAN NI'MATA LAKA WAL MULK
mengabarkan kepada kami ['Imran bin Yazid] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Mu'awiyah Al...bahwa [Ibnu Abbas] Telah mengabarkan kepadanya, Rasulullah Shallallallahu'alaihi wasallam membaca (ayat...Pada rakaat pertama beliau membaca ayat dalam surat Al Baqarah, "Katakanlah (Hai orang-orang mukmin),...Al Baqarah (2): 136) sampai akhir ayat tersebut, sedangkan pada rakaat kedua beliau membaca, "Kami telah...Al Maa'idah (5): 111)."
Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali] dan [Ahmad bin 'Abdah], lafazh ini milik...berkata; Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] dari ['Amru] dari [Jabir bin 'Abdullah] dia berkata; "Ada ayat...Al Qur'an yang turun berkenaan dengan kami yaitu: 'Ingatlah ketika dua golongan ingin mundur karena...Ali 'lmraan (2): 122) Keduanya adalah Bani Salimah dan Bani Haritsah....Kami tidak senang jika ayat ini tidak turun, karena firman Allah yang berbunyi: "Padahal Allah penolong
-deskripsi"> Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3.
tidak mengira jika tempat tersebut adalah kuburan, kemudian ada seseorang membaca surat TABARAK (surat) Al...Mulk sampai selesai, " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia adalah penghalang, dia
Telah menceritakan kepada kami [Huraim bin Mis'ar At Turmudzi] telah menceritakan kepada kami [Al Fadll...shallallahu 'alaihi wasallam tidur hingga beliau membaca ALIF LAAM MIIM TANZIL dan TABAARAKALLADZI BIYADILIL MULK...Telah menceritakan kepada kami [Hannad] telah menceritakan kepada kami [Abu Al Ahwash] dari [Laits] dari...menceritakan kepada kami Fudlail dari Laits dari Thawus ia berkata; "Keduanya melebihi setiap surat dalam al-Qur
tumbuhkan dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1). (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd...ayat 2.
dan kekuasaan itu--serta membasmi kekufuran dari dunia Arab dengan memenangkan orang-orang Mukmin. (2).... (1) "Kalimat" yang dimaksud dalam ayat ini adalah ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan perintah...memerangi pasukan yang bersenjata dan berkekuatan serta janji-janji kemenangan dari Allah. (2) Ayat
kami [Musaddad] telah menceritakan kepada kami [Abdul Wahid bin Ziyad] telah menceritakan kepada kami [Al...'Ala` bin Musayyib] dia berkata; telah menceritakan kepadaku [Ayahku] dari [Al Barra` bin Azib] dia...-firman Allah "Istarhabuuhum" QS; Al A'raf; 116, diambil dari kata "rahbah (cemas) " seperti "malakuut..." dari kata "mulk (kerajaan) " contoh "rahabuut (harap-harap cemas) " itu lebih baik dari "rahamuut (
telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Abu Khalid] dia berkata; telah menceritakan kepada kami [Al...seorang laki-laki yang berbicara dalam shalat dengan temannya untuk suatu keperluan, lalu turunlah ayat...Al Baqarah (2): 238) Lalu kami disuruh diam (saat) shalat."
-deskripsi"> Wizr di ayat ini bisa diartikan dengan ‘dosa’, yakni “Bukankah Kami...Al Fat-h: 2).
Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Adam] Telah menceritakan kepada kami [Zuhair] dari [Al Aswad...Maka Allah 'azza wajalla menurunkan ayat: "Demi waktu matahari sepenggalahan naik, Dan demi malam apabila...Adhdhuha 1-2).
Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Muhammad Al Mawarzi Ibnu Syabbuwaih] telah menceritakan kepadaku...(QS Al Muzammil; 2-3)....Ayat tersebut di hapus dengan surat ini, yaitu; "Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat...(QS Al Muzzamil; 20)....malam hari) " dan maksud ayat; "Inna laka fin nahaari sabhan thawiila" ialah kesempatan yang panjang.
kepada kami [Abdurrazzaq] dari [Ma'mar] dari [Qatadah] dari [Anas] radliallahu 'anhu berkata: Turun (ayat...(Al Fath: 2) sepulangnya dari Hudaibiyah....Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Telah turun ayat padaku yang lebih aku sukai daripada apa...lalu turun ayat: "Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang
Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar] dan [Muhammad bin Al Walid], keduanya berkata;...menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far]; telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abdurrahman bin Al...; '..maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban…' (Qs Albaqarah 2:...196), Ka'ab pun menjawab; 'Ayat itu diturunkan tentang diriku....(Perawi berkata); 'Maka turunlah ayat ini, '..maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah
Sesungguhnya kami telah memakan ‘ilhiz,” yakni wabar (bulu unta) dan darah.” Maka Allah menurunkan ayat...Hakim juz 2 hal. 394 meriwayatkan juga, demikian pula Al Waahidiy dalam Asbaabunnuzul, dan di sana pada...berkata, “Kemudian saya menemukan syahidnya dalam riwayat Baihaqi di kitab Dalaa’ilunnubuwwah (2/...mereka, hingga mereka menderita kelaparan, agar mereka kembali kepada Allah dan mau beriman (Lihat ayat...kesesatannya, padahal di hadapan mereka ada azab yang tidak mungkin ditolak sebagaimana diterangkan dalam ayat
kami [Ali bin Khasyram] telah menceritakan kepada kami [Isa bin Yunus] dari ['Ubaidullah bin Abu Ziyad Al...bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nama Allah Allah yang paling agung ada dalam kedua ayat...(QS.Ali Imran 1-2), Abu Isa berkata; hadits ini adalah hadits hasan shahih.
tafsir-deskripsi"> Maksudnya, pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat, Lihat juga ayat...254 surat (2) Al Baqarah.