Paling Sering Dicari

1 al hujurat ayat 12 2 al hujurat ayat 13 3 An nur ayat 2 4 al baqarah ayat 275 5 Mukjizat nabi yusuf 6 Al imran ayat 31 7 al Maidah ayat 3 8 al hasyr ayat 18 9 al baqarah ayat 283 10 Isi kandungan surat al-hujurat ayat 12 11 At tahrim ayat 6 12 Arti surat albaqarah ayat 20-21 13 al isra ayat 23 14 Al-Maidah ayat 3 15 Al Baqarah ayat 30 16 At taubah ayat 105 17 Al maidah ayat 6 18 Al Maidah ayat 2 19 Gambar di atas kain 20 surat an nur ayat 2 21 surat an nisa ayat 11 22 Al maidah ayat 32 23 Riba 24 Al baqarah ayat 282 25 Ali imran 190 26 Menuntut ilmu 27 ayayat maat al quran tentang wudu 28 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 29 ali imran 30 waris 31 Al ikhlas 32 Surat al isra ayat 32 33 Ayat 11 al baqarah b arab 34 ali imran 159 35 ali imran 92 36 Mentaati pemimpin 37 al baqarah ayat 285 38 ilmu 39 Zakat 40 Latin nya surat at Taubah ayat 91 41 Al isra ayat 32 42 Malaikat izrail 43 ali imran 191 44 Surat al ghafir ayat 60 45 an nisa ayat 29 46 Sedekah 47 Ar rum ayat 21 48 Ali imran ayat 159 49 al imran 102 50 al baqarah ayat 284 51 Surat ali imran ayat 190 52 at taubah ayat 24 53 anak 54 Al Mulk ayat 2 55 Menurut tafsir tarbawi 56 Al isra ayat 33 57 Yunus 40 58 Yunus ayat 40 59 Al-Maidah ayat 2 60 al imran 56 61 Ali imran 104 62 Bahasa latin qs al hujurat (13) 63 luqman 14 64 Qs qaf ayat 17-18 65 Al maidah ayat 33 66 Malaikat nakir 67 Al Baqarah ayat 287 68 ali imran 38 69 al ankabut ayat 45 70 Arti dari hurimat 71 An nisa ayat 19 72 Surat fusillat ayat 10 73 Malaikat Israfil 74 al baqarah ayat 286 75 Al maidah ayat 105 76 Contoh mad lazim harfi mukhoffaf 77 al hadid ayat 22 78 Maryam 79 Al Baqarah ayat 155 80 Zina 81 al furqan ayat 67 82 Perangilah orang-orang 83 al baqarah ayat 238 84 Surat al jumuah ayat 9-10 85 Ar rahman 86 An nisa ayat 136 87 Surat an nisa ayat 31 88 Kafir 89 ali imran 103 90 muhammad 91 Malaikat Munkar 92 al maidah ayat 1 93 YUSUF 94 luqman 13 95 an nisa ayat 59 96 Tentang baiat 97 Al maidah ayat 8 98 sabar 99 At taubah ayat 35 100 Luqman ayat 14

Hasil pencarian tentang Al ankabut ayat 6

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ


6. Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Al Ankabut: 6-.
Ayat ini menunjukkan, bahwa orang yang layak mendapatkan kebenaran adalah orang yang sungguh-sungguh,...Ayat ini juga menunjukkan, bahwa orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu syar’i, maka dia akan mendapatkan...Selesai tafsir surah Al ‘Ankabut dengan memuji Allah dan dengan pertolongan-Nya.
Hal ini adalah dusta, padahal Alah Subhaanahu wa Ta'aala telah mendatangkan mukjizat dan ayat-ayat yang...tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka?...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin
Telah menceritakan kepada kami [Al Mu'alla bin Asad] telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin 'Ulayyah...Al Ankabut: 26), ia berkata: "Tidak pernah ada kemaluan laki-laki menindih (menggauli) kemaluan laki-laki
-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
Al 'Ankabut, 14) Di samping mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, mereka juga menyakiti bahkan memukulinya
[[29 ~ AL-'ANKABUT (LABA-LABA) Pendahuluan: Makkiyyah, 69 ayat ~ Surat yang berisikan 69 ayat ini termasuk...dalam golongan surat Makkiyyah, kecuali ayat 1 sampai 11 yang merupakan ayat-ayat Madaniyah....Kemudian Allah memerintahkan nabi-Nya untuk tidak membantah Ahl al-Kitâb kecuali dengan cara yang baik...Selanjutnya Allah menerangkan nikmat-Nya kepada mereka di Bait al-Hârâm serta kekufuran mereka atas nikmat...Alif, Lâm, Mîm adalah huruf-huruf fonemis yang digunakan untuk menerangkan bahwa al-Qur'ân, sebagai suatu

-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
kita ini adalah kaum muslimin, mereka dipaksa, maka mintakanlah ampunan untuk mereka.” Maka turunlah ayat...zhaalimii anfusihim…dst.” (An NIsaa’: 97) Ibnu Abbas berkata, “Maka dikirimlah surat berisi ayat...oleh kaum musyrik, kemudian mereka menimpakan fitnah (gangguan kepada kaum muslimin), maka turunlah ayat...Al ‘Ankabut: 10), maka kaum muslimin mengirimkan surat kepada mereka berisikan ayat tersebut....Syaikh Muqbil berkata, “Hadits ini menurut Al Haitsami dalam Majma’uzzawaa’id juz 7 hal. 10, â€
beberapa shalat dengan satu wudhu, sedangkan [Ali] selalu berwudhu untuk setiap shalat, dan ia membaca ayat...Al Ma`idah: 6-".
Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab...(Al Quran) dan dirikanlah shalat....Al ‘Ankabut: 45) Yakni shalat yang di sana terdapat dzikrullah itu lebih besar dari sekedar dapat mencegah
terus menerus menimpa mereka selama tujuh malam delapan hari sehingga mereka mati bergelimpangan (lihat Al...Haaqqah: 6-7)....

-deskripsi"> Padahal telah ada ayat-ayat yang menghendaki mereka untuk beriman.
menceritakan kepada kami [Bakru bin Mudhalr] dari [Ubaidullah bin Zahr] dari [Ali bin Yazid] dari [Al...Berkenaan dengan hal seperti ini, ayat berikut turun: "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan...Hingga akhir ayat....(Luqman: 6) Abu Isa berkata: Hadits ini gharib, hanya diriwayatkan dari hadits Al Qasim dari Abu Umamah...Al Qasim perawi tsiqah dan Ali bin Yazid dilemahkan dalam hadits.
[[109 ~ AL-KAFIRUN (ORANG-ORANG KAFIR) Pendahuluan: Makkiyyah, 6 ayat ~ Dalam surat ini Allah memerintahkan
Mush’ab bin Sa’ad dari bapaknya (Sa’ad bin Abi Waqqas), bahwa terhadap dirinya turun beberapa ayat...Qur’an ayat ini, “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang tuanya....Al ‘Ankabut: 8)....Di sana pun terdapat ayat, “Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.” (Terj....Al Maa’idah: 90).
(An Nisaa`: 6) Aisyah berkata: (ayat ini) turun tentang wali hartanya anak yatim yang menjaganya dan
Urwah] menceritakan dari [Bapaknya] bahwa dia mendengar ['Aisyah radliallahu 'anha] berkata, (tentang ayat...An-Nisaa' ayat 6 yang artinya (barangsiapa diantara pemelihara itu yang mampu maka hendaknya ia menehan...harta anak yatim itu, dan barangsiapa yang miskin maka ia boleh makan harta itu menurut yang patut), ayat
bapaknya] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam QS an-Nisaa' ayat...; 6, yang artinya ("Dan barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri...dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut"), dia berkata: "Ayat
Dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui.” (Al ‘Ankabut
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...ini, termasuk kelompok surat Makkiyyah, kecuali ayat-ayat 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 dan 153...Al-An'âm diturunkan setelah surat al-Hijr, dan secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut: a.
[[114 ~ AN-NAS (MANUSIA) Pendahuluan: Makkiyyah, 6 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad
Sebagaimana dibuktikan oleh penemuan ilmiah, panas permukaan matahari mencapai 6. 000 derajat....Dari itulah ayat suci ini menyebut matahari sebagai pelita (sirâj) karena mengandung cahaya dan panas
menceritakan kepadaku [Ibnu Wahb] dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku ['Amru] bahwa ['Abdur Rahman bin Al...Lalu turunlah ayat: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat…....(Al Maidah: 6).
Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] Telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Syaqiq...Syaqiq berkata, "Maka Abu Musa bertanya, "Lalu apa yang kalian perbuat berkenaan dengan ayat yang terdapat...dalam surat Al Maidah (ayat: 6): '(Jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah...-Al A'masy tidak membatasi pada kedua telapak tangan.- Maka Abdullah pun berkata, "Tidakkah kalian mengira
Sampai ayat, “Jika kamu berdua bertobat kepada Allah…dst (ayat 4).” Tertuju kepada Aisyah dan Hafshah...(Sedangkan ayat), “Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah...diriwayatkan pula oleh Muslim juz 10 hal. 75, Abu Dawud juz 3 hal. 386, penyusun ‘Aunul Ma’bud berkata: Al...Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah secara singkat dan panjang.” Hadits tersebut dalam Nasa’i di juz 6...hal. 123, juz 17 hal. 13, Ibnu Sa’ad juz 8 hal. 76 qaaf 1, dan Abu Nu’aim dalam Al Hilyah juz 3 hal
menceritakan kepada kami [Muhammad bin Salam] berkata; telah mengabarkan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al...A'masy] dari [Syaqiq] ia berkata; Aku pernah duduk bersama 'Abdullah bin Mas'ud dan [Abu Musa Al Asy'ari...Dan bagaimana pendapatmu dengan ayat ini di dalam Surah Al Maidah ayat 6: '(Lalu kamu tidak memperaleh...[Ya'la] menambahkan dari [Al A'masy] dari [Syaqiq], "Aku pernah bersama 'Abdullah dan Abu Musa.
adalah Zat yang berkehendak memilih dan Mahakuasa atas segala sesuatu(1). (1) Air yang dimaksud dalam ayat...Ayat ini tidak hanya mendahului ilmu pengetahuan dalam menerangkan kejadian manusia dari setetes air...seperti disebut dalam ayat 5 dan 6 surat al-Thâriq, bahkan juga telah mendahului ilmu pengetahuan dalam...Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, ayat ini mengandung penafsiran ilmiah bahwa air merupakan sarana...dan besarnya kandungan air di dalam tubuh, sebagaimana disebutkan di atas, belum diketahui sebelum al-Qur'ân
meriwayatkan dari [Abu Muawiyah] [Abu Bakar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abu Muawiyah] dari [al-A'masy...] dari [Syaqiq] dia berkata, dia berkata, "Aku duduk bersama Abdullah dan Abu Musa al-Asy'ari....Abu Musa berkata, 'Bagaimana dengan ayat di dalam surah al-Maidah, "Lalu kamu tidak mendapat air (untuk...Almaidah; 6), Abdullah berkata, 'Andai mereka diberi keringanan dengan ayat tersebut, niscaya apabila...Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Kamil al-Jahdari] telah menceritakan kepada kami [Abdu Wahid]
-deskripsi"> Ayat ini dinamakan ayat hijab, di mana Allah memerintahkan Nabi-Nya menyuruh...At Tahrim: 6)

-deskripsi"> Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lebar yang dapat...Dengan demikian, maksud ayat ini adalah hendaknya mereka tutup dengan jilbab mereka kepala, muka dan
kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Isa bin Yunus] dan [Abu Khalid Al...(QS Al Muthafifin; 6).