Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Jihad 3 Ilmu 4 Ali imran 159 5 Akhlak 6 Zakat 7 kejadian manusia 8 al hujurat ayat 13 9 iblis 10 al maidah ayat 1 11 zina 12 Sabar 13 nikah 14 Sedekah 15 Menuntut ilmu 16 ali imran 104 17 riba 18 al maidah ayat 2 19 Iman 20 Ali Imran ayat 159 21 At Taubah ayat 36 22 an-Nahl ayat 125 23 jual beli 24 AL HUJURAT AYAT 10 25 al jaatsiyah ayat 13 26 an nisa ayat 58 27 waktu 28 jujur 29 al isra ayat 23 30 luqman 31 luqman 34 32 luqman 13 33 Pasar modal 34 masjid 35 ali imran 36 akal 37 QS. Ali Imran (3): 67 38 Ibrahim 42 39 al mujadalah ayat 11 40 al imran 41 al hijr 41 42 Rukun Maqam 43 Musnad Ahmad 5364 44 Ibrahim 7 45 luqman+ayat+14 46 ali+imran+105 47 al baqarah ayat 2 48 ikan 49 ikhlas 50 Adz-Dzariyat ayat 56 51 Memaafkan 52 Utang 53 An-Nisa+ayat+8+ 54 Perang 55 Puasa 56 yunus 41 57 jual beli dan riba 58 al- Baqarah ayat 195 59 ali imran 97 60 an nahl ayat 125 61 maha lembut 62 Agama 63 Taubat 64 anggota badan tanggu 65 Ziarah kubur 66 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 67 Lingkungan pendidikan Islam 68 Khalifah 69 an nisa ayat 29 70 Al-A’raf+ayat+129 71 Takdir 72 yusuf 73 kafir 74 surat Yunus ayat 57 75 Hutang 76 q.s An- nisaa ayat 59 77 kurma 78 AN-NUR ayat 37 79 al ikhlas 80 muslim, bab pakaian (2125) 81 Hadits Abu+daud+35 82 sholat 83 gigi 84 evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi 85 al baqarah ayat 31 86 Al maidah ayat 8 87 Barang siapa berada dalam perkara syubhat maka sama halnya ia berada dalam keharaman.” (HR al-Bukhari Muslim). 88 bersyukur 89 Al baqarah ayat 21 90 al imran 104 91 al ahzab ayat 21 92 luqman+ayat+15 93 tafsir surat al ma'un ayat 1-3 94 Ali imran 28 95 ibrahim 32-33 96 Hadis Ada seorang paki paki menghadap 97 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 98 niat 99 Allah 100 Ar rum ayat 30

Hasil pencarian tentang Allah+akan+mengangkat+derajat+orang+yang+membaca+Al-Qur’an,+sebagaimana+dalam+hadis+riwayat+muslim+yang+artinya:+“Umar+bin+Khattab+ra+berkata+bahwa+Rasulullah+saw+bersabda,+Sesungguhnya+Allah+SWT.+akan+mengangkat+derajat+suatu+kaum+dengan+kitab+ini+(Al-Qu

Sedangkan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan selalu berbuat baik, akan Aku beri balasan yang...Salah satu ketentuan Allah adalah bahwa Dia tidak akan memberikan pahala kepada orang-orang yang melampaui...batas dan mengingkari karunia-Nya, dan tidak akan mengangkat derajat mereka.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian...karena selalu dibaca berulang-ulang dalam setiap salat (dan Alquran yang agung).
Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari harta orang-orang yang bertobat itu, yang dapat membersihkan...mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah....Doakanlah mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doamu dapat menenangkan jiwa dan menenteramkan...Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat.
Al-Qur'ân Kami turunkan dengan bahasa Arab....Jika kamu masih mengikuti mereka, kamu tidak akan mempunyai penolong yang dapat membelamu dari siksa...Allah....Kata-kata itu ditujukan kepada Rasulullah saw. dan juga, lebih-lebih, orang-orang Mukmin....bahwa meskipun Rasulullah saw. adalah orang pilihan dan mempunyai derajat yang tinggi, beliau masih
(Mengapa kalian tidak mengharapkan keagungan dari Allah?)...tidak mengharapkan Allah mengangkat derajat kalian, agar kalian beriman kepada-Nya.
Sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan manusia) menghimpun mereka (untuk suatu hari) maksudnya pada suatu...Di sini terdapat peralihan pembicaraan dan kemungkinan ia merupakan firman Allah swt....Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui Aisyah r.a. katanya, "Rasulullah saw. membaca ayat, 'Dialah...Diriwayatkan pula oleh Thabrani dalam Al-Kabir melalui Abu Musa Al-Asyari, bahwa ia mendengar Nabi saw..., padahal tidak ada yang tahu akan takwilnya itu kecuali Allah, sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya
agamanya) artinya berbalik kafir; ini merupakan pemberitahuan dari Allah swt. tentang berita gaib yang...) sebagai ganti mereka (suatu kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai-Nya) sabda Nabi...saw., "Mereka itu ialah kaum orang ini," sambil menunjuk kepada Abu Musa Al-Asyari; riwayat Hakim dalam...Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut akan celaan orang yang suka mencela) dalam hal itu sebagaimana...Ayat ini turun ketika Ibnu Salam mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah!
Di dalamnya ada orang-orang) kaum Ansar (yang ingin membersihkan diri....Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih) artinya, Allah akan memberikan pahala kepada mereka....Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan sebuah hadis melalui Uwaimir bin Saidah, bahwasanya...Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah swt. telah memuji kalian dengan baik atas pembersihan diri...Menurut hadis yang lain, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bazzar disebutkan bahwa para sahabat mengatakan
Ingatlah (Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit) yaitu hari kiamat..., kemudian manusia digiring untuk dikumpulkan di suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah...disebutkan di dalam hadis kitab Sahih Bukhari dan Muslim....Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai...menghadap kepada Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.)
Sehubungan dengan hal ini Rasulullah saw. telah bersabda, "Sesungguhnya aku disuruh memilih, maka aku...Di dalam kitab sahih Bukhari telah diketengahkan sebuah hadis mengenai hal ini yaitu, "Seandainya aku...Hal ini pun berlandaskan pada hadis Nabi saw. pula, yaitu, "Aku akan membacakannya lebih dari tujuh puluh...Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." (Q.S. Al-Munafiqun 6)....Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik).
adalah penduduknya (yang berbuat lalim) dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa....(Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras) sehubungan dengan ayat ini Imam Bukhari dan...Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis melalui Abu Musa Al-Asyari r.a. yang menceritakan bahwasanya Rasulullah...saw. telah bersabda, "Sesungguhnya Allah selalu mencatat semua perbuatan orang yang aniaya sehingga...Kemudian Rasulullah saw. membacakan firman-Nya, "Dan begitulah azab Rabbmu.." (Q.S. Hud 102)
Dalam surat ini dipaparkan pula janji para nabi kepada Allah untuk menyampaikan pesan- pesan suci Allah...Rasulullah saw....Disebutkan pula dengan jelas bahwa Rasulullah tidak boleh kawin dengan lebih dari sembilan wanita....Dalam surat ini pula al-Qur'ân memerintahkan istri-istri nabi untuk memperhatikan etika pribadi dengan...istri anak angkatnya. 2) Realisasi janji Allah yang akan memberikan kemenangan bagi orang-orang Mukmin
(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului) berasal dari lafal Qadima yang maknanya sama...dengan lafal Taqaddama artinya, janganlah kalian mendahului baik melalui perkataan atau perbuatan kalian...Sesungguhnya Allah Maha Mendengar) semua perkataan kalian (lagi Maha Mengetahui) semua perbuatan kalian...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perdebatan antara Abu Bakar r.a., dan sahabat Umar r.a....Ayat selanjutnya diturunkan berkenaan dengan orang yang mengangkat suaranya keras-keras di hadapan Nabi
Kamu tidak pernah membaca sebuah kitab suci pun sebelum al-Qur'ân, dan juga tidak pernah menulis dengan...Seandainya kamu termasuk orang-orang yang membaca dan menulis, niscaya para pengikut kebatilan itu akan...ragu bahwa al-Qur'ân datang dari sisi Allah.
Dengan begitu ia menjadi lebih tinggi dari kaumnya....Sesuai dengan hukum Kami yang berlaku bagi hamba-hamba Kami, Kami akan mengangkat, dengan ilmu dan kebijaksanaan..., derajat siapa saja yang Kami kehendaki....Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, Mahabijaksana, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan Maha...Mengetahui siapa saja yang berhak mendapat derajat tinggi dan siapa yang tidak berhak.
Orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan mempercayai kebenaran al-Qur'ân dan kitab-kitab suci yang...turun sebelum itu sebagaimana perintah dan seruanmu....hadapan Allah swt., Pencipta dan Penguasa urusan mereka, kamu pasti akan mendapatkan suatu hal yang...Kaum lemah dari kalangan orang-orang zalim itu berkata kepada para pembesar, "Kalau bukan karena kekuasaan...kalian, kami pasti akan menjadi orang beriman."
Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah dari dosa-dosa kalian dengan tulus....Mudah-mudahan Tuhan akan menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang dialiri...Pada hari ketika Allah mengangkat derajat Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, cahaya mereka...Dengan mendekatkan diri kepada Allah, mereka berkata, "Ya Tuhan yang mengendalikan segala urusan kami...Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu."
(Dan katakanlah, "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya...) artinya besarkanlah Dia dengan pengagungan yang sempurna daripada sifat memiliki anak, mempunyai sekutu...Urutan pujian dalam bentuk demikian untuk menunjukkan bahwa Dialah yang berhak untuk mendapatkan semua...Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya meriwayatkan sebuah hadis melalui Muaz Al-Juhani dari Rasulullah saw.... bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, "Tanda kemuliaan ialah (kalimat): Segala puji bagi Allah yang
Surat ini diawali dengan keterangan mengenai posisi al-Qur'ân yang merupakan wahyu Allah swt., keterangan...ejekan mereka kepada Rasulullah saw....Allah kemudian, dalam surat ini, menerangkan bahwa rasul-rasul sebelum Muhammad pun telah diejek pula...Ayat-ayat yang dibacakan ini adalah al-Qur'ân, sebuah kitab suci yang diturunkan kepadamu, Muhammad,...dengan benar dari Allah Swt. yang menciptakanmu dan memilihmu sebagai rasul.
Maka ketika Rasulullah, Muhammad, datang dengan membawa al-Qur'ân yang berasal sisi Allah, orang-orang...kafir berkata, "Andai saja dia diberi seperti yang diberikan kepada Mûsâ dalam bentuk mukjizat inderawi...dan kitab suci yang diturunkan sekaligus seperti Tawrât, kami pasti akan beriman."...hari ini juga menentang Muhammad dan kitab suci yang dibawanya....Jelas, bahwa kedurhakaanlah yang menyebabkan mereka ingkar terhadap mukjizat.
Rasulullah saw. telah bersabda tatkala ayat ini turun, "Ini lebih ringan dan lebih mudah."...Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini...Dan Imam Muslim meriwayatkan tentang sabda Nabi saw., "Aku memohon kepada Tuhanku agar Ia tidak menjadikan...Dan sehubungan dengan hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahwa kejadiannya pasti akan ada hanya saja...kepada kekuasaan Kami (barangkali saja mereka mau memahaminya) mereka mau mengetahuinya bahwa apa yang
(Sesungguhnya di antara mereka) maksudnya Ahli kitab (ada segolongan) misalnya Kaab bin Asyraf (yang...memutar-mutar lidah mereka membaca Alkitab) artinya membelokkannya dari bacaan yang diturunkan kepada...itu bukan dari sisi Allah, dan mereka berkata dusta terhadap Allah sedangkan mereka mengetahui") bahwa...Tatkala orang-orang Nasrani Najran mengatakan bahwa Isa menyuruh mereka untuk menjadikannya sebagai Tuhan...dan tatkala sebagian kaum muslimin meminta agar dibolehkan bersujud kepada Nabi Muhammad saw. turunlah
pada sebelumnya ia hidup dalam kesempitan dan dalam sekapan tahanan....Menurut suatu riwayat dikisahkan bahwa sang raja memberinya mahkota dan cincin kebesaran kemudian sang...raja memecat Al-Aziz lalu mengangkat Yusuf menggantikan kedudukannya....Tidak lama kemudian Al-Aziz wafat lalu Yusuf menikahi istrinya yang bernama Zulaikha....dari Zulaikha ini.
(Maka jika kamu) hai Muhammad (berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu) yaitu...berupa kisah-kisah, seumpamanya (maka tanyakanlah kepada orang-orang yang telah membaca kitab) Taurat...(sebelum kamu) maka sesungguhnya hal itu telah tertera di dalam kitab mereka, mereka akan memberitakannya...kepadamu sesuai dengannya; untuk itu maka Rasulullah saw. bersabda, "Aku tidak ragu dan tidak menanyakannya...orang-orang yang ragu) menaruh keraguan padanya.
Allah dengan yang lain, karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah suatu kezaliman yang besar....Ibn Hisyâm menceritkan bahwa Suwayd ibn al-Shâmit suatu ketika datang ke Mekkah....Suwayd berkata kepada Rasulullah, "Mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan apa yang ada padaku."...Tidak adanya buku dengan judul itu dalam literatur Arab klasik, memperkuat dugaan bahwa buku ini disusun...Kesimpulan yang dapat kita ambil dari riwayat-riwayat yang menyebutkannnya adalah bahwa ia bukan orang
Orang-orang yang diberi anugerah ilmu dari Allah Swt. akan mengetahui bahwa kitab suci al-Qur'ân yang...diturunkan dari sisi Allah kepadamu, Muhammad, yang berisi pokok-pokok kepercayaan dan petunjuk, adalah...suatu kebenaran yang tidak perlu diragukan....Kitab itulah yang akan membimbing kalian menuju jalan Allah, Tuhan yang menundukkan segala sesuatu dan...yang berhak untuk menerima segala macam puji.
(Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil) bertauhid atau berlaku adil dengan sesungguhnya (dan...sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis (memberi) bantuan (kepada kaum kerabat) famili; mereka...demikian pula halnya dengan penyebutan lafal al-fahsyaa (Dia memberi pengajaran kepada kalian) melalui...Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan..., bahwa ayat ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan
hancur berantakan, di dalam ungkapan ini tidak dikatakan Ramiimatun, karena isim bukan sifat....Menurut suatu riwayat dikisahkan bahwa Ashi bin Wail mengambil sebuah tulang yang telah hancur, kemudian...ia cerai-beraikan tulang itu di hadapan Nabi saw. seraya berkata, "Apakah kamu berpendapat, bahwa Allah...nanti akan menghidupkan kembali tulang ini sesudah hancur luluh dan berantakan ini?"...Maka Nabi saw. menjawab, "Ya, Dia akan memasukkanmu ke neraka."
(Kecuali orang-orang yang menghubungi) maksudnya minta perlindungan (kepada suatu kaum yang antara kamu...dengan mereka ada perjanjian damai) termasuk dengan sekutu-sekutu mereka sebagaimana pernah terjadi...antara Nabi saw. dengan Hilal bin Uwaimir Al-Aslami (atau) orang-orang yang (datang kepadamu) sedangkan...bersama kamu; artinya tak mau berperang dengan kamu maupun dengan kaum mereka, maka janganlah kamu tawan...Ini berikut yang sesudahnya dinasakhkan oleh ayat perang.
orang-orang musyrik Mekah dengan kaum Fir'aun yang hidup sebelum mereka yang, karena keingkarannya,...bagi semua kelompok orang-orang kafir dan sesat, dan bahwa Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang...Seperti pembukaannya, surat ini diakhiri pula dengan uraian tentang al-Qur'ân dan ancaman Allah kepada...orang-orang yang mendustakan Rasulullah saw. bahwa mereka akan mendapat siksaan berupa cobaan dan berbagai...Seperti gaya al-Qur'ân dalam mengawali beberapa suratnya dengan menyebut huruf-huruf eja, surat ini pun