Paling Sering Dicari

1 Surat 5 ayat 34 2 ali imran 159 3 korden bergambar burung 4 ALI IMRAN 110 5 al maidah ayat 3 6 Al Hujurat ayat 13 7 Zakat 8 Al maidah ayat 2 9 ali imran 10 Al hujurat ayat 12 11 al hujurat ayat 10 12 an nur ayat 2 13 Al-Maidah ayat 2 14 al baqarah ayat 43 15 Intipati dari surah luqman ayat 17 16 Ali imran ayat 104 17 al baqarah ayat 285 18 luqman 13 19 Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. 20 ali imran 19 21 ilmu 22 Ar rahman 23 al ikhlas 24 Ali Imran 104 25 Ali Imran 31 26 al baqarah ayat 275 27 An Nisa ayat 12 28 Luqman 29 an nisa ayat 59 30 al baqarah ayat 284 31 At Taubah ayat 60 32 riba 33 Meninggalkan haram 34 ali imran 97 35 ali imran 190 36 ali imran ayat 130 37 Ayat kursi 38 Al Imran 39 Dalil yang menjelaskan tentang muamalah 40 al baqarah ayat 255 41 adam 42 luqman 14 43 ibrahim ayat 7 44 al baqarah ayat 233 45 Kelak negeri-negeri akan ditaklukkan 46 ali imran 83 47 Al ahzab ayat 21 48 Ar rum ayat 21 49 Al Anam ayat 145 tafsir 50 ali imran 130 51 asmaul husna [berserta artinya] yg terkandung pada surar yunus ayat 56 52 al luqman 14 53 shalat 54 Menuntut ilmu 55 al maidah ayat 88 56 siapakah sahabat Nabi yang ada satu ketika Nabi pernah berjenaka dengan dia dimana ketika di pasar,Rasulullah melakukan jenaka untuk men'jual' nya, 57 al maidah ayat 1 58 Al-hujurat ayat 12 59 iman 60 Al maidah ayat 8 61 dosa 62 Ali Imran 134 63 menghormati guru 64 An nisa ayat 29 65 Ali Imran 191 66 yunus ayat 40 67 Taubat 68 An Nisa ayat 11 69 at taubah ayat 103 70 al maidah ayat 48 71 al jumuah ayat 10 72 yunus ayat 41 73 tauhid 74 cincin tangan kanan 75 ali imran 139 76 al baqarah ayat 282 77 ibrahim 78 al furqon ayat 67 79 tolong menolong 80 al hasyr ayat 7 81 AL baqarah ayat 177 82 an nisa ayat 36 83 yunus 101 84 Ali imran 85 85 Al baqarah ayat 29 86 Surga 87 Surat an nisa ayat 2 88 Al Baqarah ayat 110 89 Muhammad ayat 4 90 Aisyah gambar 91 an nahl ayat 97 92 hud ayat 6 93 Nabi lupa 94 an-najm ayat 12 95 an-najm ayat 13 96 al baqarah ayat 286 97 Al Mulk ayat 2 98 Al baqarah ayat 17 99 an nahl ayat 125 100 An nisa ayat 1

Hasil pencarian tentang Arti surat albaqarah ayat 20-21

bani israil hanya berlaku hukum qisas dan tidak ada hukum tebusan (diyat), sehingga Allah menurunkan ayat...ALbaqarah 178) Hingga ayat ini; kecuali jika ia mendapat pemaafan dari saudara (QS....Albaqarah 178), kata Ibn Abbas; istilah maaf maksudnya menerima diyat secara tulus....Dan Ibnu Abbas berkata perihal kutipan ayat; 'fattibaa'un bil ma'ruuf (Maka hendaklah ia mengikutinya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Pada suatu hari aku mengambil mushaf-nya, maka membaca surat Al Baqarah hingga selesai dengan hafalannya...Lalu dia berkata; tahukah kamu tentang apa surat ini turun?...Dia berkata; surat ini turun tentang ini dan itu kemudian dia pergi.'...menceritakan kepadaku [ayahku] telah menceritakan kepadaku [Ayyub] dari [Nafi] dari [Ibnu Umar] mengenai ayat...Albaqarah 223), Ibnu Umar berkata; yaitu mendatanginya dari kemaluannya.
shalat bersama Rasulullah, lalu ia kembali kepada kaumnya dan mengimami shalat mereka, dan ia membaca surat...Muadz shalat dengan Anda, kemudian dia kembali dan mengimami kami, dan ia memulai shalat dengan membaca surat...Albaqarah....Ketika aku mendengarnya membaca surat Albaqarah. maka aku mundur dan shalat sendiri, karena kami pekerja...Bacalah surat ini dan surat ini (maksudnya surat yang pendek) '."
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nama Allah Allah yang paling agung ada dalam kedua ayat...Albaqarah 163) dan permulaan Surat Ali Imran; "Alif laam miim.
Dan pada saat itu diturunkan pula ayat " Kearah manapun engkau menghadap, maka engkau menghadap wajah...Albaqarah; 115, Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Al Mubarak...ini, namun dalam hadis Ibnu Al Mubarak dan Ibnu Abi Zaidah disebutkan; "Kemudian Ibnu Umar membacakan ayat...Albaqarah; 115, Dia lalu berkata; "Tentang masalah inilah ayat ini diturunkan."
Lalu dia berpesan; "Jika sampai ayat ini "Jagalah oleh kalian seluruh shalat yang ada dan shalat wustha...Albaqarah 238), maka beritahukanlah kepadaku, " Ketika aku sampai ayat itu, aku lalu memberitahukan kepadanya...Albaqarah 283), kata Aisyah; aku mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.
shallallahu 'alaihi wasallam tidak tidur hingga membaca surat Az Zumar, dan Bani Israil (Albaqarah).
Abu Bisyr] dari [Sa'id bin Jubair] dia berkata; Aku bertanya kepada [Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma] surat...Al Anfal, lalu dia menjawab; 'Yaitu surat yang diturunkan di perang Badar....Mujahid berkata; arti MUKAA`AN yaitu memasukan jari-jari mereka ke dalam mulut-mulut mereka....Arti TASHDIYAH; suara yang memekakkan.
menceritakan kepada kami [Sufyan] Telah menceritakan kepada kami ['Amru] dia berkata; [Ibnu 'Abbas] membaca ayat...Yang lainnya berkata; dari Ibnu Abbas arti Yastagsyuuna adalah; menutup kepala mereka....Arti sii`a bihim (Huud: 77 adalah berperangsangka buruk kepada kaumnya....Sedangkan arti Qitha'i manal lail yaitu kegelapan....Mujahid berkata; arti ilaihi Unib yaitu saya kembali.
('Ain Siin Qaaf) kedua ayat ini hanya Allahlah yang mengetahui arti dan maksudnya.
(Alif lam mim) hanya Allah sajalah yang mengetahui arti dan maksud ayat ini.
Abdur Rahman bin Yazid] dia berkata; Aku mendengar [Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu] dia berkata mengenai surat...Bani Israil, Ashabul Al Kahfi, dan Maryam; Mereka adalah orang-orang terdahulu, dan surat-surat itu...Adapun arti Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka..
Lalu Allah Subhaanahu menurunkan ayat; Isteri-isteri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang...Albaqarah 223).
(Alif lam mim) hanya Allah saja yang mengetahui arti dan maksud ayat ini.
(Dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya) kalimat ayat ini mengukuhkan makna ayat sebelumnya...yakin) lafal 'Ainal Yaqiin adalah Mashdar; demikian itu karena lafal Ra-aa dan lafal 'Aayana mempunyai arti
melakukan kesalahan sejarah ketika mengatakan bahwa Maryam adalah saudara Hârûn seperti termaktub pada ayat...Ensiklopedi itu lupa bahwa arti "saudara" di sini bukan dalam arti hubungan darah, tetapi "saudara" atas...Dengan demikian, sebutan bahwa Maryam saudara Hârûn adalah saudara dalam arti orang yang mempunyai kesamaan
Ishaq] Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Dinar] dari [Atha] dia mendengar [Ibnu Abbas] membaca ayat...Albaqarah 184), Ibnu Abbas berkata; Ayat ini tidak dimanshukh, namun ayat ini hanya untuk orang yang
Harits] dari [Bukair] dari [Yazid] Maula Salamah, dari [Salamah bin Al Akwa'] ia berkata; Ketika turun ayat...Albaqarah 184), banyak orang yang menginginkan untuk tetap makan (tidak berpuasa) dan hanya membayar...fidyah, sampai turun ayat setelahnya dan iapun saya me-nasakh-nya.
Maka Allah menurunkan ayat: "WA IDZAA THALLAQTUMUN NISAA` FABALAGHNA AJALAHUNNA FALAA TA'DLULUUHUNNA....Albaqarah 232), hingga akhir ayat....Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun memanggilnya dan membacakan ayat itu kepadanya.
Maka turunlah ayat; Bukanlah suatu dosa bagimu sekalian mencari karunia dari Rabb kalian....Albaqarah 198).
] "Bahwa Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam dahulu shalat menghadap Baitul Maqdis, lalu turunlah ayat...Albaqarah 144), Lalu seorang laki-laki dari Bani Salimah berjalan, sedangkan mereka dalam keadaan rukuk
Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam membaca ayat: '(Dan demikianlah Kami jadikan kalian umat...Albaqarah 143)....Albaqarah 143).
atau pertanyaan yang memberatkan diri dan sikap I'tiraadh (membantah), sebagaimana firman Allah di surat...Adapun pertanyaan dalam arti meminta bimbingan dan pengajaran, maka hal ini perbuatan terpuji dan diperintahkan
[[20 ~ THAHA Pendahuluan: Makkiyyah, 135 ayat ~ Seluruh ayat, yang berjumlah 135, dalam surat ini diturunkan...di Mekah, kecuali ayat 130 dan 131....Allah sengaja mengawali surat ini dengan menyebut dua huruf fonemis itu, seperti pada beberapa surat...Kendati demikian, mereka tetap tidak mampu mendatangkan satu surat pendek atau beberapa ayat saja yang...serupa dengan surat dan ayat al-Qur'ân.
Saya ingin bertanya, mejgapa langit ayat ini menafsirkan Lafadz يمسك السماء ان تفع sebagai benda2 langit...Jadi jika demikian ini menunjukkan arti bahwa langit itu datar?
Israil terdapat hukum qishas namun tidak ada diyah pada mereka, lalu Allah Azza wa jalla menurunkan ayat...Albaqarah 178)....Albaqarah 178) dari apa yang telah diwajibkan atas kaum sebelum kalian, sesungguhnya hal tersebut adalah
[[5 ~ AL-MA'IDAH (HIDANGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 120 ayat ~ Surat al-Mâ'idah termasuk kelompok surat...Surat ini berisikan 120 ayat, dan merupakan surat yang terakhir kali turun....Kata 'aqd itu sendiri mengandung arti 'penguatan', 'pengukuhan', berbeda dengan 'ahd ('janji', 'perjanjian...Ayat ini bersifat umum dan menyeluruh....Tidak ada hukum positif mana pun yang lebih mencakup, lebih jelas dan lebih terperinci daripada ayat
Inilah arti Ar Rusyd....menggabung antara ‘beriman’ yang masuk ke dalamnya semua amal baik, dan antara bertakwa yang mengandung arti...Hal itu, karena Al Qur’an adalah ayat yang agung, hujjah yang qath’i bagi orang yang mengambil sinar
"Bani Israil, Al Kahfi, Maryam, Thahaa, Al Anbiya, mereka adalah generasi terdahulu, dan ia adalah surat-surat...Qatadah berkata; arti 'Judzadzan, ' adalah; Ibrahim memotong-motong berhala-berhala itu.
MAA NANSAKH MIN `AAYATIN AW NUNSIKHA NA`TI BIKHAIR MINHAA AW MITSLIHAA (Tidaklah kami menghapus suatu ayat...pun, atau ayat itu dihapus, kecuali kami akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya atau semisalnya...Albaqarah 106).'"