Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 Jual beli 7 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 8 zakat 9 Menghargai pendapat orang lain 10 al ikhlas 11 riba 12 Mimpi 13 bekerja 14 al hujurat ayat 13 15 yunus 16 surah al maidah ayat 89 17 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 18 yunus+ayat+85-86 19 Menuntut ilmu 20 gunung 21 al+ikhlas 22 syari'ah 23 ibrahim 7 24 akhlak 25 AL MUJADALAH AYAT 11 26 hadits+surat+an+nahl 27 Al Maidah ayat 1 28 Menerima harta dengan nafsu serakah 29 ali imran ayat 130 30 penciptaan manusia 31 jujur 32 al baqarah ayat 30 33 Ali Imran 159 34 ibadah 35 Hud ayat 7 36 At-taubah+ayat+103 37 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 38 al A'raf ayat 54 39 Pemimpin 40 niat 41 Penyakit 42 Sedekah 43 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 44 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 45 ibrahim 52 46 Babi 47 yusuf 3 48 yusuf 47 49 neraka 50 ALI IMRAN 102 51 An nahl ayat 90 52 mencatat dengan jujur 53 al imran 186 54 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 55 laut 56 An nisa ayat 58 57 ibrahim ayat 28 58 az zariyat ayat 56 59 Surat+Ali+Imran+ayat+190 60 Ali imran 45 61 ALMAIDAH AYAT 2 62 surat al wakiah 63 al an'am ayat 38 64 hujan 65 Mengutamakan kepentingan bersama 66 al maidah ayat 87-88 67 al maidah ayat 6 68 obat 69 al-baqarah ayat 286 70 sakit 71 akal 72 Surat+Ali+Imran+ayat+159 73 Mendidik anak 74 hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang keutamaan memberi daripada menerima 75 rahmat+allah+diturunkan ke dunia hanya satu bagian 76 Kafir 77 daud 78 at taubah ayat 71 79 an nisa ayat 4 80 al-baqarah ayat 30 81 al hujurat ayat 14 82 Iman 83 al hijr 94 84 AL MAIDAH AYAT 2 85 Hadits tentang mengambil ilmu dari sumbernya 86 An-Nur ayat 59 87 Shalat 88 Murka alloh 89 Hud+ayat+7 90 Ahmad 4355 91 Al-Maidah ayat 3 92 Sepertiga malam 93 Sama+sama+merasakan+nikmat+Allah 94 Tajwid surat Al anbiyah ayat 47 95 ad duhkan ayat 15 96 Wasiat 97 masjid 98 ukuran 99 Penyembuhan penyakit 100 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465

Hasil pencarian tentang Berobat+dengan+yang+halal

terjemahan ayat Surat Al-Fajr Ayat 19
dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 71
Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang...halal)".
(Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebutkan nama Allah atasnya) yang disembelih dengan
Setelah Allah menjelaskan hal-hal yang halal dan haram, maka seharusnya kalian memegang teguh penjelasan...Jangan sekali-kali kalian berani membuat hukum halal-haram berdasarkan pendapat pribadi dan dengan seenaknya...Dengan perbuatan itu berarti kalian telah mendustakan Allah dan menyandangkan kepada-Nya sesuatu yang...Dan sesungguhnya orang-orang yang membuat kebohongan dengan mengatasnamakan Allah, mereka itu tidak akan
"Dan mengapa," lanjut Lûth, "kalian meninggalkan istri-istri yang halal yang diciptakan Allah untuk kesenangan...Bahkan kalian, dengan melakukan semua kemaksiatan, adalah kaum yang kezalimannya telah melampaui batas
nikmat-nikmat Allah dan mengganti nikmat itu menjadi keburukan, maka pilihlah bagi kalian, wahai orang-orang yang...Makanlah segala yang dikaruniakan Allah kepada kalian berupa rezeki yang halal dan baik....Janganlah mengharamkan sesuatu yang halal untuk diri kalian....Syukurilah nikmat-nikmat itu dengan cara menaati Allah saja, bukan yang lain, jika kalian benar-benar
Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri untuk ketiga kalinya, maka si istri tidak lagi halal baginya...Apabila suami kedua itu telah menjatuhkan talak kepadanya sehingga menjadi wanita yang halal dinikahi..., maka suami pertama boleh menikahi wanita bekas istrinya itu dengan akad baru dan membangun kembali...rumah tangganya dengan niat yang benar dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang telah...Ketentuan itu telah diterangkan dengan jelas bagi orang-orang yang beriman yang mau memahami dan mengamalkannya
(Demi Alkitab) yaitu Alquran (yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang halal atas perkara yang
Akibat kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi, Allah pun menyiksa mereka dengan mengharamkan sejumlah...makanan yang baik-baik yang sebelumnya halal.
) yakni kitab Taurat (dan pemisah) merupakan 'athaf tafsir' hubungan sebagai penjelasan bagi Taurat yang...menjadi pemisah di antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram (agar kamu peroleh
yang diberi kitab) maksudnya sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani (halal bagi kamu dan makananmu...) yang kamu sajikan kepada mereka (halal pula bagi mereka....orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu) halal pula kamu kawini (apabila kamu telah membayar maskawin...mereka) atau mahar (dengan maksud mengawini mereka) sehingga terpelihara kehormatan (bukan dengan maksud...atau melakukan perzinaan dengan mereka secara sembunyi-sembunyi.
(Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu) sebagai maf`ul/obyek...jar dan majrur yang sebelumnya menjadi hal yang berkaitan dengan maf`ul itu (dan bertakwalah kepada...Allah yang kamu beriman kepada-Nya.)
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 118
Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu
Dan ingatlah ketika Kami memberikan nikmat pada kalian, dengan menurunkan kitab suci, Tawrât, kepada...Kitab inilah yang memisahkan antara yang benar dan palsu dan membedakan antara yang halal dan yang haram..., agar kalian mendapat pegangan dengan cahayanya dan mendapat petunjuk dari kesesatan dengan merenungi...apa yang ada di dalamnya.
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 52
Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka...dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (...hamba sahaya) yang kamu miliki.
Kemudian kalian berjalan di bawah keraguan dan kebimbangan, kalian menisbatkan pada Allah yang ini halal...dan ini haram tanpa kalian bisa membuktikannya dengan dalil yang meyakinkan.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 5
Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik....Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula)...(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita...yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar...mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya
Kami untuk disampaikan kepada pengikut-pengikut mereka, "Makanlah dan nikmatilah aneka ragam makanan yang...halal dan baik....Syukurilah karunia itu dengan melakukan amal saleh....Sesungguhnya Aku Mahatahu apa yang kalian lakukan dan akan memberi balasannya."
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 88
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah...kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
Ayat berikut ini turun tentang orang-orang yang mengharamkan sebagian jenis unta/sawaib yang dihalalkan..., (Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang terdapat di muka bumi) halal menjadi '...hal' (lagi baik) sifat yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah...) atau jalan-jalan (setan) dan rayuannya (sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu) artinya jelas
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 114
Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat
(Dan kamu) hai Muhammad (halal) maksudnya dihalalkan bagimu (kota ini) artinya Dia menghalalkannya untukmu...Ayat ini merupakan Jumlah Mu'taridhah yang terletak di antara Qasam yang pertama dengan Qasam yang selanjutnya
(Katakanlah, "Dihalalkan bagimu yang baik-baik) yang enak-enak atau yang halal (dan) hasil buruan (dari...binatang-binatang buas yang telah kamu ajar) seperti anjing, serigala dan burung (dengan melatihnya...Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal....Jika buruan itu dimakannya, berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan sebagaimana...dengan hasil buruan dari binatang pemburu yang telah dilatih.
(Tidak halal) dapat dibaca Tahillu atau Yahillu (bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu) sesudah...sembilan orang istri yang telah Aku pilih buatmu (dan tidak boleh pula mengganti) lafal Tabaddala asalnya...adalah Tatabaddala, kemudian salah satu huruf Ta dibuang sehingga jadilah Tabaddala, (mereka dengan...dengan istri yang lain (meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya...yang kamu miliki) yakni wanita sahaya yang kamu miliki, ia halal bagimu.
Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, dengan mengingkari dusta mereka kepada Allah dalam hal penghalalan...Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang halal dan baik?"...kewajiban dengan bersyukur dan taat....Kami menjelaskan ayat-ayat hukum dengan cara yang jelas seperti ini untuk orang-orang yang mengetahui...Dalam kewenangan-Nyalah masalah halal dan haram."
Barangsiapa mengharap kenikmatan dan manfaat dunia yang halal melalui jalan yang benar, Allah akan memberinya...Karena Dialah satu-satunya yang memiliki kedua kenikmatan itu."
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 69
Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi
(Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian ambil itu sebagai makanan yang halal lagi
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 168
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu...mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
(Maka makanlah) hai orang-orang yang beriman (yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah