Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Sabar 5 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 6 Surat+al+al isra+ayat+36 7 an+nisa+ayat+21 8 yunus 9 Tafsir ayat 22 10 al imran 11 Hukum+al+ankabut 12 surat an nisa ayat 135 13 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 14 luqman+ayat+14 15 Dalil+tentang+kreatif 16 waris 17 zakat 18 ar rahman 19 Riba 20 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 21 Ali imran 104 22 ali imran 185 23 Ibrahim 7 24 wanita 25 Surat Lukman ayat 32 26 ali imran 97 27 Surat albakoroh 20_28 28 ikhlas 29 shalat 30 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 31 Ayat 1 32 hadits shalat 33 Tauhid 34 petunjuk 35 AL MAIDAH AYAT 3 36 Tajwid+surat+al+anbiya 37 Surat nuh 38 Takwa 39 shaad 40 ali imran 41 Pendusta 42 Surat al isra 43 al hujurat ayat 12 44 Al ahzab ayat 21 45 Surat+al+al+isra+ayat+36 46 Surah Al hujurat ayat 6 47 ali+imran+146 48 Ali imran 103 49 Hadis hutang piutang 50 Al mulk ayat 2 51 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 52 al-baqarah ayat 275 53 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 54 ibadah 55 ayat Quran tentang sejarah 56 Al+hujurat+ayat+56 57 katak 58 Muslim 59 ular 60 al-quran 61 Surat Al baqarah ayat 284 62 Al hijr 94 63 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 64 al baqarah ayat 163 65 Kisah kaum sodo 66 Al insyirah ayat 5 67 AL MAIDAH AYAT 76 68 yunus 107 69 an nisa ayat 59 70 Luqman 71 al+maidah+ayat+122 72 Ali Imran 134 73 muhammad 35 74 Al-Hajj+ayat+41 75 al maidah ayat 2 76 ali imran 190 77 surga 78 al+maidah+ayat+3 79 al+anbiya+ayat+90 80 an nisa ayat 58 81 waktu 82 al+anbiya+ayat 90 83 musibah 84 al ikhlas 85 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 86 surat muhammad ayat 15 87 Unsur surat Ibrahim ayat 18 88 tajwid+al+a-raf+ayat+34 89 al hajj ayat 78 90 unta 91 Jihad 92 Haji 93 murtad 94 Hutang 95 Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah telah menceritakan kepada kami Abū Abdurrahman Al Muqri dari Sa'id bin Abū Ayyub telah menceritakan kepadaku Syurahbil bin Syarik dari Abū Abdurrahman Al Hubali dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa 96 ali imran 110 97 surah al baqarah ayat 196 98 Surat Al-Ma'un 99 Tajwid+surat+an+nisaa+ayat+34 100 Ibrahim 34

Hasil pencarian tentang Etika+murid+kepada+guru

(Dia mengatakan, "Jika kamu ingin mengikuti saya, maka janganlah kamu menanyakan kepada saya) Dalam satu...Lalu Nabi Musa menerima syarat itu, yaitu memelihara etika dan sopan santun murid terhadap gurunya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Jika kalian menampakkan atau menyembunyikan kebaikan, atau memaafkan orang yang berbuat tidak baik kepada...kalian, Allah pasti akan melimpahkan pahala karena kalian beretika dengan etika ketuhanan, yaitu memberi
Dikatakannya bahwa Mûsâ sebenarnya adalah guru mereka dalam soal sihir-menyihir, sehingga--karena dianggap
Yaitu mereka yang diberi petunjuk oleh Allah kepada jalan kebenaran dan kebaikan....Dari itu, ikutilah pokok-pokok agama, dan etika yang telah mereka sepakati, serta jangan berjalan pada...Katakan kepada kaummu, wahai Nabi, sebagaimana mereka mengatakan kepada kaumnya, "Aku tidak mengharapkan
Ayat-ayat lain berisi penjelasan tentang aturan dan etika yang harus dipegang teguh saat berkunjung dan...meninggalkan rumah kediaman nabi, termasuk di dalamnya etika bertanya kepada para istri Nabi....Dalam surat ini pula al-Qur'ân memerintahkan istri-istri nabi untuk memperhatikan etika pribadi dengan...memberikan kemenangan bagi orang-orang Mukmin atas orang-orang kafir. 3) Perincian hukum menyangkut etika...dalam mengunjungi rumah Rasulullah, larangan mengawini wanita bekas istri Rasulullah dan penjelasan etika
(Berkatalah) Firaun, ("Apakah kalian telah beriman) dapat dibaca A-amantum dan Aamantum (kepada Musa...Sesungguhnya ia adalah pemimpin kalian) guru kalian (yang mengajarkan sihir kepada kalian.
Wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang Mukmin sesuatu yang mengingatkan mereka akan perbuatan yang...dapat mengarahkan kepada perzinaan dan menimbulkan tuduhan....Etika seperti itu akan membuat mereka lebih terhormat, tersucikan dan terhindar dari perbuatan maksiat
Maka barangsiapa yang berniat haji dan telah masuk di bulan-bulan itu, ia harus memelihara etika haji...Etika haji itu, di antaranya, adalah bahwa seseorang yang berihram dilarang menggauli istri; menjauhi...Dan takutlah kepada Allah atas apa yang kalian lakukan dan tinggalkan sesuai tuntutan akal dan kebajikan
Katakan juga, wahai Muhammad, kepada wanita-wanita Mukmin, sesungguhnya mereka diperintahkan untuk menahan...Juga mintalah mereka agar tidak menampakkan keindahan-keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka...Mintalah juga kepada mereka untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki kepada...Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang Mukmin, atas segala kesalahan kalian....Lakukanlah selalu etika-etika agama agar kalian memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Setelah itu, dibicarakan pula etika memasuki rumah dan orang-orang yang dibolehkan melihat aurat wanita...Etika hidup berkeluarga, ihwal kerabat, anak-anak kecil dan orang dewasa dalam pergaulan, juga disinggung
Apabila kalian bermaksud menanyakan suatu keperluan kepada istri- istri nabi, maka bertanyalah pada mereka...Kalian sama sekali tidak dibenarkan menyakiti hati nabi dan--sebagai penghormatan kepada nabi dan istri-istrinya...yang besar. (1). (1) Lihat catatan kaki dan komentar pada ayat 58 dan 59 surat al-Nûr berkaitan dengan etika
Etika bertobat. e. Petunjuk bagaimana menyikapi kemenangan dan kekalahan. f.
Setelah itu Allah mengajarkan suatu etika--berkenaan dengan pembicaraan rahasia--kepada orang-orang Mukmin...yang mendebatmu tentang hal ihwal suaminya yang menjatuhkan sumpah zihar kepadanya dan mengeluhkannya kepada...Kepada sang istri, Aws berkata, "Bagiku, punggungmu seperti punggung ibuku."...Khawlah mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw. yang kemudian menanggapinya dengan bersabda, "Aku tidak...Khawlah pun mendebat Rasulullah dan mengadukan perkaranya kepada Allah karena didorong oleh rasa takut
Ketika keduanya terbangun dari tidurnya, murid Nabi Musa lupa memberitakan tentang ikan kepada Nabi Musa...Pada keesokan harinya Nabi Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah ke mari makanan siang kita", sampai
Selain itu, ayat ini juga mengandung anjuran kepada anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas...ketika bertemu satu sama lain, sehingga kehormatan, kebebasan, dan etika mereka terjaga.
(Mereka akan bersumpah kepada kalian agar kalian rida kepada mereka....Tetapi jika sekiranya kalian rida kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak rida kepada orang-orang...yang fasik itu) artinya Allah tidak rela kepada mereka dan kerelaan kalian kepada mereka sedikit pun...tidak akan bermanfaat buat mereka, karena Allah telah murka kepada mereka.
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan...antara beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasul-Nya dengan mengatakan, "Kami beriman kepada...sebagian rasul dan tidak beriman kepada sebagian yang lain," (berarti hanya beriman kepada nabi-nabi...tertentu yang mereka cintai dan tidak beriman kepada yang lain yang mereka benci) padahal seharusnya...mereka beriman kepada semuanya, karena iman itu tidak mengenal pemisahan,
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 14
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya...Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 84
Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan...kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan...Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nya-lah kami menyerahkan diri
Kami beriman kepada al-Qur'ân yang diturunkan kepada kami dengan segala kandungan hukumnya....Kami juga beriman kepada kitab-kitab dan ajaran- ajaran lain yang diturunkan kepada Ibrâhîm, Ismâ'îl,...Begitu juga kepada Tawrât yang diturunkan kepada Mûsâ, Injîl yang diturunkan kepada 'Isâ, dan segala...apa yang diturunkan kepada seluruh nabi lainnya....Dengan begitu, kami berarti telah berserah diri kepada Allah."
(Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka) kelaparan itu (tetapi mereka masih...tidak tunduk) masih tidak mau merendahkan diri (kepada Rabb mereka, dan juga mereka tidak mau ber-tadharru...' kepada-Nya) maksudnya mereka tidak mau juga meminta kepada Allah dengan berdoa kepada-Nya.
(Dan apabila dibacakan kepada mereka) kepada penduduk Mekah (ayat-ayat Kami) yakni Alquran (yang menjelaskan...) atau yang jelas keadaannya (berkatalah orang-orang yang ingkar) di antara mereka (kepada kebenaran)...kepada Alquran (ketika kebenaran itu datang kepada mereka, "Ini adalah sihir yang nyata") jelas sihirnya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 136
Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami,...dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan...kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya....Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".
(Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kalian) yakni yang telah melimpahkan...nikmat kepada kalian (apa yang kalian ketahui).
(Katakanlah) kepada mereka hai Muhammad ("Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada...kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan...kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka....beda-bedakan seorang pun di antara mereka) dalam membenarkan dan mendustakan (dan kami berserah diri kepada-Nya...") tulus ikhlas dalam menunaikan ibadah kepada-Nya.
(Katakanlah,) ucapan ini ditujukan kepada orang-orang beriman ("Kami beriman kepada Allah dan pada apa...yang diturunkan kepada kami) yakni Alquran (dan pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim) yakni shuhuf...kepada Musa) berupa Taurat (dan Isa) yakni Injil (begitu juga yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan...(Tidaklah kami beda-bedakan seorang pun di antara mereka) sehingga mengakibatkan kami beriman kepada...kami hanya tunduk kepada-Nya semata.")
Wahai Muhammad, katakan kepada Ahl al-Kitâb, "Apakah kalian memandang kami saleh karena kami beriman...kepada Allah dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami, serta kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya...kepada para nabi?
Larangan apakah yang menghalangi kami untuk beriman kepada Allah dan kepada ajaran-ajaran yang diturunkan...kepada Muhammad?...Kami memohon kepada Tuhan agar dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang benar akidah dan perbuatannya
Dia juga memerintahkanku untuk berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku bersikap aniaya kepada...manusia, serta celaka karena berbuat maksiat kepada-Nya.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 206
Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka,