Paling Sering Dicari

1 QS. Al-A’raaf (7):179 2 Q.S. Ali-Imran (3) : 190-191 3 ali+imran+191 4 ali imran 190 5 surah+an-nisaa'+ayat+29 6 Q.S. Qaaf (50) : 16 7 ali+imran+190 8 Hikmah+surat+albaqarah+ayat+185 9 qaaf ayat 16 10 Al a'raaf 179 11 al ahzab ayat 59 12 Al maidah ayat 2 13 Sedekah 14 luqman 15 Luqman ayat 20 16 Al-A’raaf 179 17 qaaf 16 18 Al maidah ayat 90 19 ali imran 190-191 20 al imran ayat 190-191 21 Al-A’raaf (7):179 22 QS.+Al-A’raaf+(7):179 23 yusuf 24 al imran 190-191 25 Al Imran 190 26 surat Al-A'Raaf ayat 179 27 al hujurat ayat 13 28 rahmat 29 al baqoroh ayat 188 30 surat al baqarah ayat 165 31 AL-BAQARAH AYAT 30 32 ali+imran+190+191 33 Az-Zukhruf ayat 32 34 Adam 35 ali imran ayat 190 36 Ali-imran ayat 190-191 37 al qaaf ayat 16 38 an-Nisa ayat 58 39 Al-Hujurat ayat 10 40 al baqarah ayat 22 41 al baqarah ayat 26 42 ali imran ayat 190-191 43 al maidah ayat 1 44 ali imran ayat 159 45 menciptakan manusia 46 al imran ayat 130 47 surah+al+isra'+ayat+58 48 a'raaf 49 qaaf ayat 50 50 berpasang pasangan 51 al-a'raf ayat 179 52 Al baqarah ayat 233 53 al baqarah ayat 27 54 al hasyr ayat 7 55 al baqarah ayat 275 56 Al-A’raaf 57 al isra ayat 32 58 Surat Fatir ayat 28 59 sabar 60 al baqarah ayat 165 61 ali imran 103 62 al+maidah ayat 90 63 al+qasas+ayat+50 64 Ali Imran+ayat+159+ 65 Q.S.+Ali-Imran+(3)+:+190 66 makhluk berpasangan 67 al-hujurat ayat 13 68 al baqarah ayat 195 69 ayat kursi 70 ali imran 191 71 Surat Al-An’am: 162 72 Ali Imran 73 al-Bayyinah ayat 5 74 ali imran 110 75 surat al a'raaf ayat 179 76 Al-A'Raaf ayat 179 77 ali imran 190 191 78 At-Taubah ayat 105 79 Ali-Imran 80 AL IMRAN 125 81 surat al araaf 179 82 Luqman+33 83 Q.S Al-Qashass ayat 84 84 al maidah ayat 8 85 Surat az-Zumar ayat 18 86 at tahrim ayat 6 87 Surat Al Baqarah ayat 247 88 al isra ayat 27 89 Ali-Imran Ayat 102 90 ali+imran+26 91 SURAT AL HUJURAT AYAT 12 92 ali+imran+ayat+190 93 AL MUMTAHANAH AYAT 8 94 annisa ayat 59 95 al isra ayat 23 96 al-an'am+ayat+143 97 Surat yusuf 98 Surat 22 ayat 11 99 al maidah ayat 4 100 al-hajj ayat 41

Hasil pencarian tentang Jika+kamu+menceraikan+mereka+sebelum+kamu+sentuh+(campuri),+padahal+kamu+sudah+menentukan+maharnya,+maka+(bayarlah)+separuh+dari+apa+yang+telah+kamu+tentukan,+kecuali+jika+mereka+atau+pihak+yang+memiliki+kewenangan+nikah+(suami+atau+wali)+membebaskannya.

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 237
Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu...sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika...isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu...Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu....Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum mencampuri mereka, padahal kamu sudah menetapkan mahar..., maka bayarlah separuh dari yang telah kamu tetapkan itu)....Ini menjadi hak mereka, sedangkan yang separuhnya lagi kembali kepadamu, (kecuali) atau tidak demikian...(atau dimaafkan oleh yang pada tangannya tergenggam akad nikah), yaitu suami, maka mahar diserahkan...Tetapi menurut keterangan yang diterima dari Ibnu Abbas, wali boleh bertindak sepenggantinya, bila wanita
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 236
Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu...bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya....Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka....menurut yang patut....Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
jalan rujuk (secara baik-baik) tanpa menyusahkan mereka (atau melepas), artinya menceraikan mereka (...Tidak halal bagi kamu) hai para suami (untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada...mereka) berupa mahar atau maskawin, jika kamu menceraikan mereka itu, (kecuali kalau keduanya khawatir...(Jika kamu merasa khawatir bahwa mereka berdua tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidaklah...tak ada salahnya jika pihak suami mengambil uang tersebut begitu pula pihak istri jika membayarkannya
(Tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu menyentuh mereka) menurut...satu qiraat, 'tumaassuuhunna' artinya mencampuri mereka (atau) sebelum (kamu menentukan maharnya), maksudnya...dan sebelum ditentukannya berapa mahar, maka ceraikanlah mereka itu....(Dan hendaklah kamu beri mereka itu 'mutah') atau pemberian yang akan menyenangkan hati mereka; (bagi...orang-orang yang berbuat kebaikan) atau orang-orang yang taat.
(Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu sampai idahnya), maksudnya habis masa idahnya, (maka janganlah...kamu halangi mereka itu) ditujukan kepada para wali agar mereka tidak melarang wanita-wanita untuk (...untuk rujuk dengan suami-suami mereka yang telah menceraikan mereka itu)....pihak bekas suami istri akan melakukan hubungan gelap, mengingat kedua belah pihak sudah saling cinta...(Dan Allah mengetahui) semua maslahat (sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian itu), maka mohonlah
(Dan) diharamkan bagimu (wanita-wanita yang bersuami) untuk dikawini sebelum bercerai dengan suami-suami...mereka itu, baik mereka merdeka atau budak dan beragama Islam (kecuali wanita-wanita yang kamu miliki...) yakni hamba-hamba sahaya yang tertawan, maka mereka boleh kamu campuri walaupun mereka punya suami...kamu selain yang demikian itu) artinya selain dari wanita-wanita yang telah diharamkan tadi (bahwa kamu...) (maka istri-istri) dengan arti faman (yang telah kamu nikmati) artinya campuri (di antara mereka) dengan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 24
dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah...telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu....Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya...(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu...telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 229
Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik....Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak...Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya....Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 46
Dan jika Kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari (siksa) yang Kami ancamkan kepada mereka, (tentulah...kamu akan melihatnya) atau (jika) Kami wafatkan kamu (sebelum itu), maka kepada Kami jualah mereka kembali..., dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.
sebagai kata sifat dari lafal rabaaib (dan istri-istrimu yang telah kamu campuri) telah kalian setubuhi...(tetapi jika kamu belum lagi mencampuri mereka, maka tidaklah berdosa kamu) mengawini anak-anak perempuan...mereka, jika kamu telah menceraikan mereka (dan diharamkan istri-istri anak kandungmu) yakni yang berasal...diperbolehkan secara "tukar lapik" atau "turun ranjang" atau memiliki kedua mereka sekaligus asal yang...dicampuri itu hanya salah seorang di antara mereka (kecuali) atau selain (yang telah terjadi di masa
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 10
Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar...) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir....Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar....Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya....kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.
(Dan berikanlah kepada anak-anak yatim) yaitu anak-anak yang tidak berbapak (harta mereka) jika sudah...janganlah kamu ambil harta yang baik dari anak yatim itu lalu kamu ganti dengan hartamu yang jelek (...dan jangan kamu makan harta mereka) yang telah dicampur aduk (dengan hartamu....Kemudian di antara mereka ada orang yang memiliki sepuluh atau delapan orang istri sehingga ia tak sanggup...untuk berlaku adil di antara mereka, maka turunlah ayat:
Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat) kepada suami mereka (lagi memelihara diri di balik belakang...)) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami (karena Allah telah memelihara mereka...) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu....dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka...melukai jika mereka masih belum sadar (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu
(Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali) artinya dengan alasan apa (padahal sebagian kamu telah bergaul...dengan yang lain) atau telah berhubungan sebagai suami istri dengan bercampur yang telah mensahkan maskawin...(dan mereka telah mengambil daripadamu perjanjian) atau pengakuan (yang erat) atau berat, yakni berupa...perintah Ilahi agar memegang mereka secara baik-baik atau melepas mereka secara baik-baik pula.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 12
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak...Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya...sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya....Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah...Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga
Atau sebelum kamu mempunyai sebuah rumah yang perhiasannya terbuat dari emas, atau kamu dapat naik ke...Kami sekali-kali tidak akan mempercayai hal itu kecuali jika kamu menurunkan kepada kami sebuah kitab...suci dari Allah yang berisi kebenaran kata-katamu yang dapat kami baca."...Katakanlah kepada mereka, "Tuhanku Mahasuci dari apa yang telah mereka tuduhkan bahwa di sana ada yang...satu ayat pun kecuali atas izin Allah."
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 4
Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah; perlihatkan kepada-Ku apakah...yang telah mereka ciptakan dari bumi ini atau adakah mereka berserikat (dengan Allah) dalam (penciptaan...Bawalah kepada-Ku Kitab yang sebelum (Al Quran) ini atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu...), jika kamu adalah orang-orang yang benar"
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 235
Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan...Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji...kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf...Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya....Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah
(Dan jika kamu khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya) maksudnya di antara suami dengan...istri terjadi pertengkaran (maka utuslah) kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang penengah...dari keluarga wanita) yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan...talak atau menerima khuluk/tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk menyetujui khuluk....Kedua mereka akan berusaha sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 239
Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan....Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan...kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.
(Dan jika seorang wanita) imra-atun marfu' oleh fi'il yang menafsirkannya (takut) atau khawatir (dari...karena matanya telah terpikat kepada wanita yang lebih cantik dari istrinya itu (atau memalingkan muka...Jika si istri bersedia, maka dapatlah dilangsungkan perdamaian itu, tetapi jika tidak, maka pihak suami...(Dan jika kamu berlaku baik) dalam pergaulan istri-istrimu (dan menjaga diri) dari berlaku lalim atau...aniaya kepada mereka (maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan) hingga akan memberikan
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 109
Jika mereka berpaling, maka katakanlah: "Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian (ajaran) yang sama...(antara kita) dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 137
Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat...petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu)....Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
(Dan jika dia), yakni orang yang berutang itu (dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tangguh) maksudnya...hendaklah kamu undurkan pembayarannya (sampai dia berkelapangan) dibaca 'maisarah' atau 'maisurah'....membebaskannya dari utang, baik sebagian maupun keseluruhan (itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui...Dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya...dari utang, maka Allah akan melindunginya dalam naungan-Nya, di hari saat tak ada naungan selain naungan-Nya
lain dengan menahan mereka padahal tak ada keinginanmu lagi terhadap mereka selain dari menyusahkan...belaka (karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka) berupa...mahar (kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata) dengan ya baris di atas dan baris di...bawah, yang nyata atau yang dinyatakan, artinya zina atau nusyuz; maka ketika itu bolehlah kamu menyusahkan...(Maka jika kamu tidak menyukai mereka) hendaklah bersabar (karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 23
Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika...mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali..., maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Kalian juga diharamkan menikah dengan wanita yang bersuami, baik wanita merdeka maupun budak, kecuali...Tepatilah apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kalian yang berupa pelarangan hal-hal itu....mereka mahar yang telah kalian tentukan, sebagai kewajiban yang harus dibayar pada waktunya....Kalian semua tidak berdosa, selama telah ada kesepakatan secara suka rela antara suami dan istri, jika...istri hendak melepas hak maharnya, atau jika suami hendak menambah jumlah maharnya.
Sedangkan apabila kalian menjatuhkan talak kepada istri sebelum kalian menggaulinya dan sudah menentukan...maskawinnya, maka kalian berkewajiban membayar separuh maskawin kepada mereka, kecuali kalau istri itu...Sebaliknya, sang istri tidak boleh diberi lebih dari separuh kecuali jika suami rela untuk memberikan...Kerelaan kedua suami istri itu lebih terhormat dan lebih diridai oleh Allah serta lebih sesuai dengan...sifat orang-orang yang bertakwa, maka janganlah kalian tinggalkan perbuatan itu.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 21
Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang...lain sebagai suami-isteri....Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.