Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 ibrahim 4 kurban 5 hujan 6 tentang pemimpin yang cerdas 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 9 Adam 10 maryam 11 ar-rum ayat 21 12 surat ali' imran ayat 185 13 Nikah 14 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 15 matahari 16 dosa 17 cinta 18 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 19 Aliimram+ayat+105 20 Nabi Ismail 21 ibrahim ayat 7 22 al-mukminun+ayat+34 23 al isra ayat 7 24 ikhlas 25 al+anam+ayat+14 26 Zina 27 AN NAML AYAT 88 28 ayat kursi 29 Hadits Muslim Nomor 3035 30 al imran 200 31 Saba 13 32 Gunung 33 Ar Rahman 34 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 35 al infitar ayat 6 7 36 sabar 37 AL Baqarah ayat 286 38 perempuan 39 al mujadalah ayat 11 40 surat al imran ayat 185 41 al ahzab ayat 21 42 yusuf 43 hutang 44 ASY SYUARA+ayat+222 45 ATTAKASUR AYAT 1-2 46 al anbiya ayat 30 47 delapan puluh 48 ali imran 26 49 al-Hujurât ayat 6 50 empat puluh tahun 51 ASY+SYUARA+ayat+222 52 ar rum ayat 21 53 al-baqarah ayat 164 54 ayat tentang serakah 55 Hadist ibnu majah 2172 56 al qashash ayat 77 57 Sebaik baik penolong dan pelindung 58 waktu 59 Hadits ahmad jauhi kufur 60 al bayyinah ayat 5 61 al+bakarah+ayat+41 62 saba 15 63 ali imran 159 64 Hud ayat 5 tema apa 65 Al Hijr 26 66 surah al hadid ayat 57:3 67 aL IMRAN AYAT 2 68 al imran 69 jujur 70 Dimana dia akan mati 71 Hadits Muslim Nomor 2314 72 surat Toha ayat 14 73 Al-Muzammil ayat 20 74 al anam ayat 83 75 al jumuah ayat 10 76 Al-baqarah ayat 183 77 Surah Az-zummar ayat 9 : 78 Al furqaan 27 79 imran 80 atap terpelihara 81 Q.S AL A'RAF AYAT 56 82 maryam+ayat+30-35 83 durhaka 84 arah 85 Ayat+nikah+misyar 86 Saksi 87 tafsir surat al imran ayat 104 88 ar rahman 19 89 Qs. Maryam 33 90 ali imran : 92 91 Yusuf 84 92 Surah al-imran ayat 77 93 surah al kautsar ayat 1-3 94 Metode pendidikan 95 QS. IBRAHIM AYAT 37 96 ayat+menyembunyikan+ilmu 97 ali imran 134 98 an nur ayat 35 99 Perubahan zat 100 maryam ayat 30-35

Hasil pencarian tentang Jika+seseorang+meninggal+dunia,+maka+terputuslah+amalannya+kecuali+tiga+perkara+(yaitu)+:+sedekah+jariyah,+ilmu+yang+bermanfaat,+atau+dosa+anak+yang+shaleh”+(HR.+Muslim)

(Mereka meminta fatwa kepadamu) mengenai kalalah, yaitu jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan...bapak dan anak (Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah; jika seseorang) umru-un menjadi...marfu' dengan fi'il yang menafsirkannya (celaka) maksudnya meninggal dunia (dan dia tidak mempunyai...Sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satu pun diperolehnya, tetapi jika anaknya...Jabir; ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan (maka bagi keduanya dua
Kredit barang tanpa riba di SyarQ

-deskripsi"> Baik sedekah harta, sedekah ilmu maupun menyedekahkan sesuatu yang bermanfaat...Memerintahkan yang ma'ruf, jika disebutkan secara terpisah tanpa disebutkan nahi munkar, maka termasuk...pula ke dalamnya nahi munkar, hal itu karena meninggalkan yang munkar termasuk perkara ma'ruf, di samping...itu mengerjakan kebaikan tidaklah sempurna kecuali dengan meninggalkan yang munkar atau keburukan....Adapun ketika disebutkan secara bersamaan, maka amar ma'ruf adalah mengerjakan perkara yang diperintahkan

-deskripsi"> Yakni dosa kecil atau dosa besar....Jika amalannya buruk semua, dan hal ini hanya ada pada diri orang kafir, maka apabila dia meninggal tanpa...Namun jika amalnya baik, ia istiqamah pada sebagian besar keadaannya meskipun terkadang muncul dosa-dosa...kecil, maka dengan ditimpakan rasa sedih, sakit, kelelahan dan penderitaan atau musibah yang menimpa...badannya, hatinya, kekasihnya atau hartanya, maka semua itu akan menghapuskan dosa-dosanya, termasuk
kecil atau orang dewasa, muslim atau kafir....Hamba sahaya yang dimerdekakannya ini mencakup anak-anak atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan,...Apabila budak yang bercacat dimerdekakan, maka tidak bermanfaat apa-apa, dan bahkan jika tetap sebagai...

-deskripsi"> Yaitu 1/3 dari diyat orang mukmin, jika si terbunuh orang Yahudi atau...Tetapi, jika dia berbuka tanpa udzur, maka terputuslah "berturut-turut" tersebut dan puasanya wajib dimulai
paksa (dalam bentuk apa pun, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah) Dialah yang akan mengaturnya sesuai...dan Bani Mutalib (anak-anak yatim) anak-anak kaum muslimin yang ayah-ayah mereka telah meninggal dunia...(dan ibnu sabil) orang muslim yang kehabisan bekal dalam perjalanannya....(jika kalian beriman kepada Allah) maka ketahuilah oleh kalian hal tersebut (dan kepada apa) diathafkan...yang hak dan yang batil (yaitu di hari bertemunya dua pasukan) pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum
yang bermanfaat, beramar ma’ruf dan bernahi munkar, silaturrahim, berbakti kepada orang tua, memenuhi...dan keadaannya yang sementara, menyebutkan bahwa di dalam kehidupan dunia itu ada dua bagian; bagian...yang menjadi perhiasannya, di mana dengannya seseorang dapat bersenang-senang namun hanya sementara...mendapatkan madharratnya, yaitu harta dan anak....Sedangkan bagian yang kedua adalah bagian yang kekal dan bermanfaat terus menerus bagi pelakunya, itulah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 240
Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat...untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari...Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal...) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka.
Hidayah di sini mencakup ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh....Oleh karena itu, setiap orang yang menempuh suatu jalan di dalam lingkaran ilmu, iman dan amal saleh,...

-deskripsi"> Yaitu ketaatan atau amal saleh, seperti shalat, zakat, puasa, haji,...

-deskripsi"> Ayat ini membantah orang-orang zalim yang menjadikan keadaan dunia berupa...harta dan anak yang banyak sebagai ukuran baiknya keadaan pemiliknya, bahkan ukuran kebahagiaan dan
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 11
Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu...semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak...meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya...(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya...(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 176
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan...ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua...), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua...pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal....Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang
Jika mereka telah melahirkan kandungannya, maka mereka bisa menyusukan anak mereka atau tidak....Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka....untuk hal yang bermanfaat dan bermaslahat di dunia dan akhirat bagi keduanya dan bagi anak mereka, karena...Ketika sudah lahir, dan berkemungkinan si anak mendapatkan makanan dari ibunya atau dari selainnya, maka...Tetapi, jika si anak tidak dapat memperoleh makanan kecuali dari ibunya, maka ia seperti kandungan yang
(Apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota...sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya (untuk Rasul, orang-orang yang mempunyai) atau memiliki (hubungan...kekerabatan) yaitu kaum kerabat Nabi dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Mutthalib (anak-anak yatim)...yaitu anak-anak kaum muslimin yang bapak-bapak mereka telah meninggal dunia sedangkan mereka dalam keadaan...fakir (orang-orang miskin) yaitu orang-orang muslim yang serba kekurangan (dan orang-orang yang dalam
Ini merupakan musibah yang menimpa orang alim, jika ia dapat selamat daripadanya, maka yang demikian...fatwa-fatwanya dan tidak mau mengajarkan ilmu kepada hamba-hamba Allah kecuali dengan upah....Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima serta mengaruniakan...sampai menganggap halal berhukum dengan hukum selain Allah, atau menganggap ada hukum yang lebih baik...dari hukum Allah atau menghina hukum Allah, dan bisa menjadi dosa besar jika tidak seperti itu (seperti
Jika sebagai pemimpin, maka ia memenuhi kewajibannya terhadap orang yang berada di bawah kepemimpinannya...Jika dalam ibadah, maka dengan mengerjakan kewajiban atau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya...

-deskripsi"> Yaitu dosa besar yang dianggap keji baik oleh syara’ maupun fitrah...

-deskripsi"> Yaitu perbuatan dosa yang terkait dengan hak Allah....atau zalim kepada manusia, maka hal ini termasuk yang dilarang Allah.
(yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) di antara mereka....Jika ketiga mereka itu berkumpul, maka bagi yang lelaki seperdua harta dan bagi kedua anak perempuan...Sedangkan jika yang ditemui itu hanya seorang anak lelaki dan seorang perempuan, maka bagi yang perempuan...Dan sekiranya yang laki-laki itu tunggal, maka ia menghabisi semua harta (jika mereka) maksudnya anak-anak...(Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa orang saudara) maksudnya dua orang atau lebih, baik laki-laki
pendahulu mereka (yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini) sesuatu yang tidak ada harganya,...yaitu duniawi baik yang halal maupun yang haram (dan berkata, "Kami akan diberi ampun.") atas apa yang...(Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula niscaya mereka akan mengambilnya...disertai dengan menetapi perbuatan dosa (bukankah sudah diambil) Istifham atau kata tanya bermakna menetapkan...yang seharusnya mereka lebih memilihnya daripada perkara duniawi.
Mereka berpaling dari ilmu yang bermanfaat dan tidak menginginkan selain kehidupan dunia....Inilah kadar atau batas ilmu dan keinginan mereka....Sudah menjadi maklum, bahwa seseorang tidaklah mengerjakan selain yang dia inginkan....Oleh karena yang diinginkan hanyalah kehidupan dunia, maka usaha mereka hanya terbatas pada kehidupan...dunia, kenikmatan dan kesenangannya.

-deskripsi"> Yaitu pengetahuan bahwa ada pula yang berhak disembah selain Allah....Yakni bahkan aku tidak mengetahui ada pula yang berhak disembah selain Allah, dan jika kamu tetap berkeyakinan...seperti itu, maka berarti kamu berkata tentang Allah tanpa ilmu, padahal yang demikian termasuk dosa...kembali kepada-Nya, maka ia akan mendapati-Nya sebagai Tuhan Yang Maha Pengampun; Dia menghapuskan kejahatan...dan dosa-dosa yang dilakukan seseorang serta menghindarkan hukuman dunia dan akhirat yang diperuntukkan

-deskripsi"> Hukumannya baik hukuman dunia maupun akhirat ditanggung oleh dirinya...Akan tetapi, jika kemaksiatan nampak dan tidak diingkari, maka hukuman dan dosanya bisa menimpa secara...dilakukan oleh seseorang dan tidak menghukum lebih dari dosa yang dilakukan....Di antara ilmu-Nya dan kebijaksanaan-Nya adalah Dia mengetahui dosa dan apa saja yang timbul daripadanya...Dia juga mengetahui keadaan orang yang berdosa, jika seseorang melakukannya karena hawa nafsu dalam hatinya
Sementara, membunuh orang Muslim itu diharamkan, kecuali kalau terjadi secara salah atau tidak sengaja...umat Islam, maka sanksi yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan adalah memerdekakan seorang budak Muslim...dan membayar diyat kepada keluarga korban sebagai ganti salah satu anggotanya yang meninggal....Allah Maha Mengetahui apa yang ada dalam jiwa dan hati seseorang serta Mahabijaksana dalam menetapkan...budak Muslim, dan berpuasa jika tidak mendapatkan budak untuk dimerdekakan.
(1). (1) Hal itu terjadi karena kehidupan manusia mengalami tiga fase, yaitu fase pertumbuhan, fase kematangan...dan fase atrofi atau penyusutan....Jika jumlah sel baru sama dengan jumlah sel yang mati, maka tidak akan terjadi apa-apa pada tubuh....Tetapi jika jumlah sel yang mati lebih banyak daripada sel baru pada bagian tubuh mana saja, maka bagian...Atas dasar itu, semakin bertambah usia seseorang, jumlah selnya yang mati pun bertambah banyak.
-deskripsi"> Yakni dengan memasukkannya ke surga tanpa azab, atau jika Dia menghendaki..., maka Dia mengazab pelaku maksiat di bawah syirk (yakni orang mukmin yang berbuat maksiat) karena dosa-dosanya..., istighfarnya, amal salehnya, musibah yang menimpanya di dunia, azab di alam barzakh atau di hari kiamat...makhluk kecuali berasal dari-Nya....Namun demikian, ayat ini tertuju kepada pelaku syirk yang tidak bertobat, adapun jika ia bertobat, maka
(Tiadalah yang mereka nantikan) apa yang mereka nanti-nanti (kecuali hanyalah datang kepada mereka) dapat...Tuhanmu) yaitu perintah-Nya yang dimaksud adalah azab-Nya (atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu) tanda-tanda...telah disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim (tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada...dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu) jumlah lam takun menjadi sifat dari Lafal nafsan (atau...tidak lagi bermanfaat bagi dirinya seperti apa yang telah dijelaskan oleh hadis.
, atau mengurangi hak ayah pada anak....nafkah dilimpahkan kepada pewaris anak jika ia memiliki harta....dan dengan melihat maslahat anak, maka hal itu dibolehkan....Menyusui anak akan bermanfaat bagi si ibu, dan tidak merugikannya kecuali dalam hal-hal tertentu....Ilmu kedokteran modern membolehkan secara berangsur-angsur menyapih anak bayi di bawah dua tahun kalau
makan bersama mereka di rumah kalian sendiri) yaitu di rumah anak-anak kalian (atau rumah bapak-bapak...tadi, sekalipun para pemiliknya tidak hadir atau sedang tidak ada di rumah, jika memang kalian telah...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang merasa berdosa jika ia makan sendirian....Jika ia tidak menemukan seseorang yang mau makan bersamanya, maka ia tidak mau memakan makanannya (maka...Jika ternyata di dalam rumah-rumah itu terdapat penghuninya, maka berilah salam kepada mereka (sebagai
seperti binatang buruan atau pohon kayu tetapi mengenai seseorang dengan alat yang biasanya tidak menyebabkan...beserta diat yang diserahkan) diberikan (kepada keluarganya) yaitu ahli waris yang terbunuh (kecuali...Jika mereka tidak mampu maka diambilkan dari harta baitulmal, dan jika sulit maka dari pihak yang bersalah...ahli dzimmah (maka hendaklah membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya) yaitu sepertiga diat...(Siapa yang tidak memperolehnya) misalnya karena tak ada budak atau biayanya (maka hendaklah berpuasa
Sebelumnya, kalian harus menyembelih kurban yang mudah didapat, seperti kambing, unta atau sapi....Dan janganlah kalian mencukur rambut kecuali setelah menyembelih kurban....Barangsiapa telah berihram kemudian ada gangguan di kepalanya karena sakit atau luka di kepala, maka...Tetapi ia diwajibkan berfidyah yaitu dengan berpuasa selama tiga hari, atau bersedekah dalam bentuk makanan...Jika kambing sulit didapatkan atau kalian tidak mampu mengeluarkan dana seharga kambing, maka berpuasalah
Orang-orang yang mengikuti rasul di zaman rasul tersebut diutus adalah orang Islam (muslim)....‘alaihi wa sallam, maka orang muslim adalah orang yang mengikuti (memeluk) agama Beliau shallallahu...Oleh karena itu, agama Nabi Ibrahim dan agama Nabi Ya'qub adalah Islam, bukan agama Yahudi atau Nasrani...

-deskripsi"> Orang yang hidup di atas sesuatu, biasanya meninggal di atasnya, dan...jika meninggal di atasnya, maka ia akan dibangkitkan di atas itu pula.
-deskripsi"> Meskipun anak dan hartamu banyak, dan engkau melihat diriku sedikit harta...dan anak, namun apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal; apa yang diharapkan dari kebaikan...dan ihsan-Nya lebih utama daripada seluruh isi dunia....kita agar merasa terhibur dengan kebaikan dari sisi Allah ketika kita kurang mendapatkan kesenangan dunia...Ayat ini juga menunjukkan, bahwa harta dan anak tidaklah bermanfaat bagi seseorang jika tidak membantunya
Menurut suatu pendapat disebutkan bahwa jika sang ibu mengandungnya selama enam bulan atau sembilan bulan..., maka sisanya adalah masa penyusuan (sehingga) menunjukkan makna Ghayah bagi jumlah yang diperkirakan...ialah kekuatan fisik dan akal serta inteligensinya telah sempurna yaitu sekitar usia tiga puluh tiga...tahun atau tiga puluh tahun (dan umurnya sampai empat puluh tahun) yakni genap mencapai empat puluh...kepadaku dengan memberi kebaikan kepada cucuku) maka semua anak cucunya adalah orang-orang yang beriman