Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Puasa syawal 5 Ibrahim 6 Ali Imran 7 Bani israil 8 Adil 9 yahudi 10 niat 11 zakat fitrah 12 Yunus+85 13 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 14 surat+Ali+'imran+180 15 al baqarah ayat 256 16 ali imran 133 17 Al ikhlas 18 Lemah 19 Surat an nahl ayat 90 20 Sholat ied 21 al-Baqarah ayat 143 22 palestina 23 ali imran 104 24 ALI IMRAN 134 25 kemenangan 26 ramadhan 27 Asy-Syu’ara ayat 214 28 ibrahim+ayat+25 29 al baqarah ayat 275 30 ibrahim+ayat+27 31 telah aku tinggalkan dua perkara 32 ibrahim+ayat+26 33 Maryam 34 Surat Al anbiyah 96 35 Hujan 36 riba 37 Al+ahzab+ayat+31 38 al maidah ayat 3 39 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 40 ali imran 112 41 yunus+88 42 al baqarah ayat 185 43 Dalil Nabi Muhammad di al quran 44 Bicara yang baik 45 pamer ibadah 46 An-nisa ayat 59 47 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 48 Israil 49 at taubah ayat 7 50 Baitul Maqdis 51 ali imran 103 52 pembelaan qur-an pada hari kiamat 53 Surat al isra 54 matahari 55 Kebaikan 56 Anak yatim 57 Mencari rezeki 58 kebahagiaan 59 at tahrim ayat 14 60 ali imran ayat 33 61 Penyakit hati 62 Yunus+87 63 Al-Baqarah ayat 67 64 Sholat 65 Akhir Ramadhan 66 makanan halal 67 tentang istiqomah 68 Surat yunus 69 maaf 70 Konsep+respon+laba 71 ar-rad ayat 11 72 masjid 73 surat al-Baqarah (2) ayat 282 yang berbunyi: 74 gafir ayat 23 75 Kandungan+hukum+surah+an+nur+ayat+58 76 al kahfi ayat 29 77 al+baqarah+ayat+215 78 al maidah ayat 8 79 surah al anfal muka surah 186 80 Semut 81 jumuah ayat 11 82 al mulk ayat 15 83 surat saba ayat 10 84 al+ahzab+ayat+72 85 Allah+menjaga+israel 86 qs hud ayat 6 87 Ali imran 14 88 anfal ayat 2 89 Langit+tujuh+tingkat 90 surat+an+nisa+ayat+19 91 Yunus 57 92 Pada hari ini aku sempurnakan 93 Al an am ayat 95 94 Hadis+ibnu+malah+dari+jabir+bin+abdullah 95 al+'imran+ayat+59 96 Ali imran 8 97 hud ayat 6 98 cinta dunia 99 Apakah nabi nabi dari arab diakui oleh yahudi dan nasrani 100 surat yunus ayat 65

Hasil pencarian tentang Menjelaskan+masalah+yang+pernah+diperselisihkan+umat+sebelumnya.

(Tidaklah mungkin Alquran ini dibuat) artinya dibuat-buat (oleh selain Allah) hanya Dialah yang membuatnya...bukan selainnya (akan tetapi) Alquran itu diturunkan (membenarkan apa-apa yang sebelumnya) yaitu berupa...kitab-kitab sebelumnya (dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya) artinya Alquran itu menjelaskan...hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan masalah-masalah lainnya (tidak ada keraguan) tidak...rafa' sehingga menjadi tashdiiqun dan tafshiilun akan tetapi berdasarkan perkiraan adanya lafal huwa sebelumnya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
"Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa hikmah) kenabian dan syariat Injil (dan untuk menjelaskan...kepada kalian sebagian dari apa yang kalian berselisih tentangnya) yakni tentang hukum-hukum Taurat,...yaitu menyangkut masalah agama dan masalah-masalah lainnya, Nabi Isa menjelaskan kepada mereka perkara...agama yang sebenarnya (maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.")
Mereka malah merencanakan suatu makar yang jahat, hasil bisikan setan yang mengajak mereka untuk berpaling...Maka, adakah mereka masih tetap menunggu hukum Allah yang pernah diberlakukan kepada umat sebelum mereka...Kamu tidak akan pernah dapat merubah cara Allah memperlakukan umat-umat yang ada, sebagaimana para pembuat...makar berharap agar mereka dapat merubah peristiwa yang dialami oleh umat-umat sebelumnya....Kamu pun tidak dapat mengalihkan hukum Allah dari arah yang semestinya.
(Dan) ingatlah (akan hari ketika Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka...(Dan Kami turunkan kepadamu Alkitab) yakni Alquran (untuk menjelaskan) untuk menerangkan (segala sesuatu...) yang diperlukan oleh umat manusia menyangkut masalah syariat (dan petunjuk) supaya jangan tersesat...(serta rahmat dan kabar gembira) memperoleh surga (bagi orang-orang yang beriman) bagi orang-orang yang
(Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu) pemeluk agama yang satu (tetapi...mereka senantiasa berselisih pendapat) dalam masalah agama.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 28
(ingatlah) ketika Luth berkata pepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang...amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu".
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 48
Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya (Al Quran) sesuatu Kitabpun dan kamu tidak (pernah) menulis...suatu Kitab dengan tangan kananmu; andaikata (kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang...yang mengingkari(mu).
Para pengejek itu kemudian ditimpa siksaan yang pernah diingatkan oleh para rasul yang pernah mereka...ejek sebelumnya.
Ingatlah, wahai Rasulullah, ketika Mûsâ berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, renungkanlah nikmat Allah yang...menaati-Nya, karena Dia telah memilih banyak nabi dari kalangan kalian dan menjadikan kalian berjaya, setelah sebelumnya...Selain itu, Dia juga memberikan nikmat yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat...yang lain.
Sebelumnya, Allah tidak pernah menurunkan kepada bangsa Arab kitab suci yang dapat mereka pelajari....Dan sebelum kedatanganmu, Muhammad, Kami tidak pernah mengutus kepada mereka seorang pemberi peringatan...yang mengingatkan akibat buruk dari sikap ingkar mereka.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 36
Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya...daripada mereka ini, maka mereka (yang telah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di beberapa negeri
Sesungguhnya hanya Tuhanmu yang akan memberikan keputusan nanti di hari kiamat persoalan- persoalan yang...diperselisihkan antara para nabi dan kaumnya.
(Dan ketika) diathafkan kepada lafal idz yang sebelumnya (suatu umat di antara mereka berkata,) yaitu...kaum yang tidak ikut berburu dan juga tidak melarang orang-orang yang berburu ("Mengapa kamu menasihati...kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang keras?"...Mereka menjawab,) nasihat kami ("Agar kami mempunyai alasan) yang bisa dijadikan sebagai pelepas tanggung...jawab (kepada Tuhanmu) supaya kami tidak dituduh lalai dalam masalah tidak memberikan larangan kepada
Keputusan penyelesaian masalah keimanan dan kekafiran yang kalian perselisihkan itu berada di tangan...Dan Dia sudah menjelaskan hal itu....Hakim yang menyelesaikan perselisihan kalian itu adalah Allah yang menguasai urusanku (Muhammad), satu-satunya
Kami bersumpah bahwa Kami telah memberikan kitab Tawrât kepada Mûsâ yang kemudian diperselisihkan oleh...Dan kalau bukan karena ketentuan untuk menunda azab sampai pada waktu tertentu yang telah ditetapkan...sebelumnya, niscaya Allah akan memutuskan permasalahan yang terjadi antara kalian dan mereka dengan cara...memusnahkan orang-orang yang melakukan pendustaan itu....Sesungguhnya kaummu yang kafir meragukan al-Qur'ân.
menutupi hal tersebut (dan andaikata Allah bukan Penerima tobat) maksudnya, Allah menerima tobatnya yang...disebabkan tuduhannya itu dan dosa-dosa yang lainnya (lagi Maha Bijaksana) dalam keputusan-Nya mengenai...masalah ini dan hal-hal yang lain, niscaya Dia akan menjelaskan mana yang benar dalam masalah ini, dan...niscaya pula Dia akan menyegerakan hukuman-Nya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
Pada saat umat-umat itu didatangi oleh para rasul dengan membawa syariat yang jelas, mereka malah membanggakan...ilmu pengetahuan dunia yang mereka punyai, dan sebaliknya meremehkan ilmu para rasul....Maka mereka kemudian ditimpa azab yang pernah dijanjikan para rasul dan mereka remehkan itu.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 7
Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya...Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 20
mengangkat nabi nabi diantaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu apa yang...belum pernah diberikan-Nya kepada seorangpun diantara umat-umat yang lain".
Allah Swt. memberi kehidupan kepada sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada dan mencabutnya kembali....Tidak ada yang besar bagi-Nya.
Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan di hadapan pasangan- pasanganya...Mereka semua perawan, tak pernah didekati sebelumnya oleh manusia atau jin.
kaumnya, "Sesungguhnya kalian) inna dapat dibaca tahqiq dan tashil (benar-benar mengerjakan perbuatan yang...amat keji) yakni mendatangi dubur laki-laki/homosex (yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari...umat-umat sebelum kalian.") baik oleh manusia maupun jin.
Ilyasa' adalah Yasu', dia seorang nabi; Huruf Alif dan lamnya adalah Zaidah atau tambahan (dan Zulkifli) yang...masih diperselisihkan kenabiannya....Menurut suatu pendapat dikatakan, bahwa ia pernah menjamin seratus orang nabi yang berlindung kepadanya...(Semuanya) artinya, masing-masing dari kesemuanya (termasuk orang-orang yang paling baik) lafal Al-Akhyaar...adalah bentuk jamak dari lafal Khayyirun, artinya orang yang paling baik.
(Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka) sebelum orang-orang kafir Quraisy...Kami telah membinasakan banyak umat yang kafir (yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka...ini) maksudnya umat-umat dahulu itu jauh lebih kuat daripada mereka (maka mereka telah pernah menjelajah...Adakah mereka mendapat tempat lari) dari kematian; yang dimaksud adalah mereka yang telah dibinasakan
(Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab kepada Musa) yaitu kitab Taurat (lalu diperselisihkan tentang...Kitab itu) ada yang membenarkan dan ada yang mendustakan, sama halnya dengan nasib yang menimpa Alquran...(Dan seandainya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Rabbmu) dengan ditangguhkannya penghisaban dan...mereka perselisihkan mengenai masalah Kitab itu....(Dan sesungguhnya mereka) yaitu orang-orang yang mendustakannya (dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap
Kami akan menceritakan kepada mereka tentang apa-apa yang telah mereka perbuat dengan penuh pengetahuan...(dan Kami sekali-kali tidak gaib) untuk menyampaikan kepada rasul-rasul dan umat-umat terdahulu tentang...apa-apa yang pernah mereka perbuat.
Bumi seolah-olah belum pernah dijamah dan dibangun sebelumnya.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 78
Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku"....Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang...Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 37
Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab yang...sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan
Setiap mukjizat yang datang menyusul mukjizat-mukjizat sebelumnya selalu lebih besar dari yang sebelumnya...Karena, memang, mukjizat-mukjizat itu amat jelas membuktikan kebenaran rasul, dapat menjelaskan sendiri...Sehingga, jika diperhatikan, akan dikatakan, "Mukjizat itu lebih besar dari mukjizat sebelumnya."