Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 lebih 7 AL-Baqarah ayat 185 8 rezeki 9 ILMU 10 al maidah ayat 2 11 Ar rahman 12 riba 13 al baqarah ayat 275 14 zakat 15 al fushilat ayat 33 16 ibrahim 17 sedekah 18 luqman 19 yunus 20 Al imran 21 ali imran 133 22 An nisa ayat 4 23 Al Imran 104 24 menuntut ilmu 25 ar rahman 33 26 Al maidah ayat 90 27 Muhammad 28 al maidah ayat 1 29 Al-Baqarah ayat 4 30 an nisa ayat 29 31 sedih 32 ali imran 159 33 al-isro ayat 26 34 sabar 35 al baqarah ayat 282 36 banjir 37 suraT Al-Maidah AYAT 38 38 al-Baqarah ayat 275 39 iman 40 Sholat 41 shalat 42 Hujan 43 nikmat 44 Surat 19 ayat 12 45 Yusuf 87 46 Imran 47 Ayat sedekah 48 kurma 49 pemimpin 50 Makar 51 khalifah 52 surga 53 bersyukur 54 mukmin 55 al baqarah ayat 185 56 Jual beli 57 Muhammad 7 58 Maaf 59 Ghaib 60 ali imran 14 61 Minyak+bumi+pertambangan 62 Surat Al -insyirah 63 ikhlas 64 teman 65 bumi 66 Luqman ayat 18 67 Soal sholat taraweh 68 al hujurat ayat 13 69 fitnah 70 al maidah ayat 3 71 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 72 hewan dan tumbuhan 73 luqman ayat 15 74 Al isra ayat 23 75 Yusuf 76 ANNISA AYAT 29 77 (Q.S Quraisy;1-4) 78 ali imran 52 79 Tafsir quraish shihab surah al anaam ayat 82 ,jilit dan tempat +tahun terbitnya 80 kebenaran 81 An Nahl ayat 114 82 al kahfi ayat 29 83 tentang dufuf 84 Upah 85 an nahl ayat 115 86 YUNUS 5 87 surat Asy syura ayat30 88 Az zumar ayat 53 89 at tin ayat 4 90 muslim 91 ali+imran+ayat+19 92 ibrahim 24 93 At tahrim ayat 6 94 ali imran ayat 7 95 luqman+ayat+14 96 yusuf 57 97 Ibadah 98 al isra ayat 7 99 yunus 57 100 al-maidah+ayat+142

Hasil pencarian tentang Shalat+perempuan+di+dalam+Bait+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Hujr.+Shalat+perempuan+di+dalam+Makhda’+lebih+baik+daripada+shalatnya+di+dalam+Bait

terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 12
dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka...berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu...dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?".
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Penghuni-penghuni surga pada hari itu) di hari kiamat (paling baik tempat tinggalnya) lebih baik daripada...tempat tinggal orang-orang kafir sewaktu di dunia (dan paling indah tempat istirahatnya) lebih indah...daripada tempat istirahat mereka sewaktu di dunia....Lafal Maqiila artinya tempat untuk beristirahat di tengah hari yang panas....waktu tengah hari, hanya memakan waktu setengah hari, seperti yang telah disebutkan di dalam hadis.
Apakah Tuhan lebih memilih anak perempuan--yang dalam pandangan kalian tidak disukai--untuk diri- Nya...daripada anak laki-laki yang kalian sukai, padahal Dialah pencipta semua itu?
bagi kedua orang tuanya) dapat dibaca Yubaddilahuma atau Yubdilahuma (Rabbnya dengan anak lain yang lebih...baik kesuciannya daripada anaknya itu) artinya lebih baik dan lebih bertakwa (dan lebih) daripada anaknya...itu (dalam kasih sayangnya) dapat dibaca Ruhman atau Ruhuman, artinya berbakti kepada kedua orang tuanya...Ternyata sesudah itu Allah menggantikan bagi keduanya seorang anak perempuan yang kemudian dikawini oleh
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 33
dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang...Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya....Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 6
Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya...Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab...Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada...Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).
Adapun orang-orang yang beriman dan takut kepada Tuhan, bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir bermacam-macam...Mereka kekal di dalalamnya, singgah dalam kemuliaan Allah....Apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, daripada kesnangan sekejap yang dirasakan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 97
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka...sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan...kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
(Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin, lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya...mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adn)...yaitu tempat tinggal (Dan keridaan Allah adalah lebih besar) lebih agung daripada kesemuanya itu (itu
Orang-orang yang bersedekah dan berinfak di jalan Allah, baik laki-laki maupun perempuan, secara sukarela...Lebih dari itu, di hari kiamat mereka akan mendapatkan upah yang mulia.
Orang-orang yang telah berbuat baik) karena beriman (di dunia ini mendapat pembalasan yang baik) yakni...kehidupan yang baik....(Dan sesungguhnya kampung akhirat) yakni surga (lebih baik) daripada kehidupan dunia berikut semua isinya...Lalu Allah berfirman di dalam kampung akhirat itu....(Dan sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa) adalah surga itu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 238
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa....Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.
haid (di antara perempuan-perempuan kalian jika kalian ragu-ragu) tentang masa idahnya (maka idah mereka...Adapun istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya, idah mereka sebagaimana yang disebutkan di dalam...Al-Baqarah 234) (Dan perempuan-perempuan yang hamil masa idahnya) baik mereka itu karena ditalak atau...Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya...) baik di dunia maupun di akhirat.
(Maka telah Kami binasakan orang-orang yang lebih hebat daripada mereka) daripada kaummu (kekuatannya...) maksudnya daya dan kekuatan mereka lebih kuat daripada kaummu (dan telah terdahulu) telah disebutkan...di dalam ayat-ayat yang lain (perumpamaan umat-umat yang terdahulu) yaitu mengenai dibinasakannya mereka
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 43
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti...apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar...Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh...perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci);
Mengembalikan penciptaan adalah lebih mudah bagi-Nya daripada memulainya--kalau dilihat dari sudut pandang...dan keyakinan kalian yang mengatakan bahwa mengembalikan sesuatu adalah lebih mudah daripada memulainya...Dia memiliki sifat yang sangat mengagumkan yang tercermin dalam kekuasaan dan hikmah-Nya yang sangat...sempurna di langit dan bumi....Dia Mahaunggul dalam kerajaan- Nya dan Mahabijaksana dalam perbuatan dan takdir-Nya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 41
Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan...dirimu di jalan Allah....Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
Barangsiapa melakukan kejahatan di dunia, maka di akhirat nanti ia akan dibalas setimpal dengan perbuatan...Dan barangsiapa beramal saleh--baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman--mereka semua...Di dalamnya, mereka akan diberi rezeki yang tak terhitung oleh hitungan manusia."
(Dan berkeliling di sekitar mereka) sebagai pelayan-pelayan (anak-anak muda) yang semuanya orang-orang...kecakapan dan kelembutannya (mutiara yang tersimpan) artinya mereka itu bagaikan mutiara yang disimpan di...dalam laut; karena sesungguhnya mutiara yang tersimpan di dalam laut itu jauh lebih indah daripada mutiara-mutiara...yang berada di tempat lainnya.
Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku) di...akhirat kelak sebagaimana dugaanmu itu (pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada...kebun-kebun itu)" tempat tinggal yang lebih baik.
Tidak ada yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak mengesakan Allah dan menaati- Nya...serta berbuat baik, sembari mengatakan, sebagai pengakuan atas akidah yang dipeluknya, "Aku benar- benar...termasuk dalam golongan orang yang mematuhi perintah-perintah Allah."
(Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukminin dari diri mereka sendiri) maksudnya apa yang diserukan...apa yang diserukan oleh hawa nafsu mereka agar mereka melanggarnya, maka seruan Nabilah yang harus lebih...(di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin) daripada waris-mewarisi...berlangsung pada permulaan Islam, kemudian dimansukh oleh ayat ini (kecuali) tetapi (kalau kalian mau berbuat baik...dalam Alkitab) Alkitab yang dimaksud di dalam dua tempat pada ayat ini adalah Lohmahfuz.
(Sungguh sekiranya) lam menunjukkan sumpah (kamu dibunuh di jalan Allah) maksudnya dalam berjihad (atau...meninggal) dibaca muttum atau mittum berasal dari maata-yamuutu; artinya didatangi oleh kematian di...dalam berjihad (maka ampunan) yang kamu peroleh (dari Allah) terhadap dosa-dosamu (dan rahmat) daripada-Nya...Lam serta kalimat yang dimasukinya menjadi jawab qasam di samping menjadi mubtada yang khabarnya ialah...: (benar-benar lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan) dari harta dunia; memakai ya atau ta.
kemudian mengembalikannya) menjadi hidup kembali setelah mereka mati (dan menghidupkan kembali itu adalah lebih...mudah bagi-Nya) daripada memulai penciptaan; hal ini dikaitkan dengan realita yang berlaku di kalangan...makhluk-Nya, yaitu bahwasanya mengulangi sesuatu itu lebih mudah daripada memulainya....bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah (dan Dialah Yang Maha Perkasa) di dalam kerajaan-Nya...(lagi Maha Bijaksana) di dalam ciptaan-Nya.
(Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik) daripada upah di dunia (bagi orang-orang beriman
sebelum ia kembali berada di tangan ibunya....ia) yakni saudara perempuan Musa, ("Maukah kalian aku tunjukkan kepada ahlul bait) ketika dia melihat...memeliharanya untuk kalian) yakni, yang akan menyusuinya dan mengurusnya (dan mereka dapat berlaku baik...Maryam. memberikan pendapat kepada mereka, bahwa ibu Musa adalah seorang wanita yang harum baunya dan baik...Maka ibu Musa diizinkan untuk menyusuinya di rumahnya sendiri, akhirnya ibu Musa kembali membawa bayinya
(Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka...sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik) menurut suatu pendapat dikatakan bahwa...yang dimaksud adalah kehidupan di surga....mendapatkan rezeki yang halal (dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih...baik dari apa yang telah mereka kerjakan).
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 132
Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya....Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.
(Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti) dari haid dan dari mempunyai anak disebabkan telah...dosa menanggalkan pakaian mereka) yakni jilbab mereka, atau selendang mereka, atau penutup yang ada di...tersembunyi seperti kalung, gelang tangan dan gelang kaki (dan berlaku terhormat) tidak melepaskannya (adalah lebih...baik bagi mereka....Dan Allah Maha Mendengar) perkataan kalian (lagi Maha Mengetahui) apa yang tersimpan di dalam kalbu kalian
(Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia) yaitu dengan dibunuh dan ditawan (dan sesungguhnya azab akhirat...adalah lebih keras) lebih keras daripada siksaan di dunia (dan tak ada bagi mereka terhadap Allah) terhadap