Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Al+hijr+ayat+47 5 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 6 ali imran 7 Al-Baqarah ayat 168 8 Al ikhlas 9 ali+imran+159 10 ayat tentang kepala madrasah 11 Almaidah ayat 48 12 hujan 13 Urusan 14 Aman 15 laut 16 an-nur+ayat+36 17 al-maidah ayat 3 18 al ahzab ayat 70 19 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 20 huud+40 21 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 22 Ibrahim ayat 7 23 yusuf 24 al-insyirah ayat 5 25 hewan 26 akhlak 27 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 28 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 29 orang tua 30 ali imran 64 31 Surat al maidah ayat 48 32 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 33 al-maidah ayat 48 34 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 35 QS.Al imran ayat 79 36 ali imran ayat 185 37 Al+hijr+ayat+48 38 al fatiha ayat 1 39 Ar-Rahman ayat 19 40 al bayyinah ayat 8 41 Yunus 42 surat al baqarah ayat 11 43 kemuliaan 44 ar rum ayat 21 45 saba 15 46 al baqarah ayat 261 47 Tafsir kepuasan kerja 48 ikhlas 49 surat Al furqan ayat 20 50 dunia 51 lukman+ayat+15 52 Bersyukur 53 surat Al furqan ayat 9 54 AL+AHZAB+AYAT+70 55 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 56 muhammad 57 Zakat fitrah 58 gunung 59 az+zalzalah+ayat+2 60 an nisa ayat 135 61 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 62 al-baqarah ayat 43 63 Keras hati 64 bermain 65 an nisa ayat 1 66 an nisa ayat 59 67 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+ 68 Memaafkan 69 an-nisa+ayat+29 70 ummul kitab 71 Muslim 72 ali-imran ayat 43 73 Al Imran ayat 7 74 yunus 101 75 Al Baqarah ayat 30 76 Nabi Yahya 77 surah yunus ayat 57 78 surah Ar-Ra’du ayat 11 79 Ibrahim ayat 43 80 LUKMAN AYAT 12 81 Sedikit sekali berterimakasih 82 Ibnu Katsir 83 Ayat tentang toleransi 84 ali imran 139 85 ali imran 185 86 al fatihah ayat 1 87 ibrahim ayat 33 88 LUKMAN+AYAT+13 89 al baqarah ayat 124 90 Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional 91 an-nisa ayat 36 92 Tafsir surat alkafirun 93 ibrahim 32 94 terjemahan surat al mulk 95 Ibrahim ayat 31 96 al+fatihah+ayat+2 97 LUKMAN+AYAT+14 98 memberikan maaf itu lebih dekat dengan keraqwaan 99 al furqan ayat 67 100 haram

Hasil pencarian tentang Tafsir+Surat+an+nahl+ayat+97

tafsir-deskripsi"> Permintaan di sini adalah permintaan atau pertanyaan yang memberatkan diri...dan sikap I'tiraadh (membantah), sebagaimana firman Allah di surat An Nisaa': 153 dan Al Maa'idah: 101...dan diperintahkan sebagaimana firman Allah Ta'ala "Fas'aluu ahladz dzkri in kuntum laa ta'lamuun" (An...Nahl: 43 dan Al Anbiyaa': 7).

Kredit barang tanpa riba di SyarQ

tafsir-deskripsi"> Kepada manusia-manusia utama, yaitu orang-orang mukmin sambil memerintahkan...Seperti ucapan kita, “Wahai orang yang dermawan, bersedekahlah.”

tafsir-deskripsi"...An Nahl: 97)

tafsir-deskripsi"> Oleh karena itu berhijrahlah jika kamu dicegah untuk beribadah...

tafsir-deskripsi"> Yaitu yang bersabar menjalankan ketaatan, bersabar menjauhi kemaksiatan...Dalam ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala menjanjikan pahala tanpa batas dan tanpa ukuran bagi orang-orang

(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...An-Nahl 101).
petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1). (1) Lihat catatan kaki pada tafsir...surat ayat 97, al-An'âm.

tafsir-deskripsi"> Maksudnya: kita telah sama-sama tersesat dan telah mengerjakan sebab untuk...An Nahl: 88) Ayat ini dan yang semisalnya menunjukkan bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah

tafsir-deskripsi"> Yakni Iblis....Dalam ayat lain disebutkan, “Sesungguhnya kekuasaannya (setan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya...An Nahl: 100) Maksudnya adalah kekuasaan untuk membujuk dan mengajak mereka berbuat maksiat....

tafsir-deskripsi"> Karena mematuhi seruanku....

tafsir-deskripsi"> Yakni orang-orang kafir.

[[16 ~ AN-NAHL (LEBAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 128 ayat ~ Surat ini termasuk dalam kelompok surat Makkiyyah..., kecuali tiga ayat terakhir yang termasuk dalam surat Madaniyyah....Surat yang terdiri atas 128 ayat ini dimulai dengan penegasan Allah akan ancaman-Nya terhadap orang-orang...Di surat ini, dijelaskan pula bahwa Allahlah yang akan membuka tabir kepalsuan dari keyakinan orang-orang...Kemudian, dalam surat ini Allah juga menyebutkan kisah beberapa rasul sebelum Muhammad, pelajaran yang
dimaksudkan sebagai tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat...137 surat al-A'râf untuk menunjukkan belahan-belahan bumi yang disebutkan pada ayat itu....Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....Ini semua berkat ketelitian aturan Allah dan mukjizat kekuasaan-Nya (Lihat juga catatan kaki ayat 5 surat...al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
dimaksudkan sebagai tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat...137 surat al-A'râf untuk menunjukkan belahan-belahan bumi yang disebutkan pada ayat itu....Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....Ini semua berkat ketelitian aturan Allah dan mukjizat kekuasaan-Nya (Lihat juga catatan kaki ayat 5 surat...al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).

tafsir-deskripsi"> Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ikrimah dari...kepada mereka, “Innalladziina tawaffaahumum malaa’ikatu zhaalimii anfusihim…dst.” (An NIsaaâ...€™: 97) Ibnu Abbas berkata, “Maka dikirimlah surat berisi ayat tersebut kepada kaum muslimin yang tinggal...Al ‘Ankabut: 10), maka kaum muslimin mengirimkan surat kepada mereka berisikan ayat tersebut....

tafsir-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengurus hamba-hamba-Nya yang ikhlas dengan

kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan, bahwa ayat...ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan

tafsir-deskripsi"> Dalam hal kefasehan dan ketinggian sastra....dengan Al Qur’an, ternyata mereka tidak mampu....

tafsir-deskripsi"> Bahwa Al Qur’an dibuat oleh Muhammad....Dalam ayat ini terdapat dalil, bahwa Al Qur’an adalah mukjizat itu sendiri, oleh karenanya tidak ada...satu pun manusia yang mampu mendatangkan yang semisalnya, tidak pula sepuluh surat, bahkan satu surat

[[97 ~ AL-QADR (KEMULIAAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 5 ayat ~ Dalam surat ini terdapat penjelasan tentang

tafsir-deskripsi"> Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu...anhuma, tentang firman Allah Ta’ala, “Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya…dst.” (An...Nahl: 75) ia berkata, “Ayat ini turun tentang seorang laki-laki dari kaum Quraisy dan budaknya.”...

tafsir-deskripsi"> Yang merdeka....Perumpamaan di ayat tersebut adalah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Allah Tuhan

tafsir-deskripsi"> Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3.

tafsir-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.

tafsir-deskripsi"> Maksudnya selain wanita-wanita yang disebutkan dalam surat An Nisaa' ayat

tafsir-deskripsi"> Sesuai yang mereka usulkan (lihat surah 90-92)....tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

tafsir-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin...Yunus: 96-97) Bahkan disampaikan ayat-ayat itu kepada mereka faedahnya adalah untuk menegakkan hujjah

tafsir-deskripsi"> Meminta perkara yang berat dengan terburu-buru....

tafsir-deskripsi"> Yang dimaksud dengan surat di sini ialah surat yang berisi perintah...

tafsir-deskripsi"> Mereka ini adalah kaum munafik....

tafsir-deskripsi"> Ayat ini seperti firman-Nya di ayat yang lain, “Tidakkah kamu perhatikan...An Nisaa’: 77)

tafsir-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyarankan

tafsir-deskripsi"> Agar hujjah menjadi tegak terhadap orang-orang yang meyelisihi, dan tidak...

tafsir-deskripsi"> Ayat ini seperti firman Allah Ta’ala di surah Yunus: 97: “Meskipun

[[79 ~ AN-NAZI'AT (PARA PENCABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 46 ayat ~ Ayat-ayat pembukaan surat al-Nazi'ât...Ayat-ayat selanjutnya menuturkan kisah Mûsâ a. s. bersama Fir'aun dengan tujuan menghibur hati Nabi Muhammad...Surat ini menyinggung pula upaya dan kiat manusia di dunia, memaparkan dengan jelas nasib buruk yang...Pada bagian akhir surat dijelaskan sikap orang-orang musyrik yang bertanya-tanya tentang masa datangnya

tafsir-deskripsi"> Baik dari kalangan ahli kitab maupun selain mereka....

tafsir-deskripsi"> Tanda-tanda di sini adalah tanda-tanda sesuai yang mereka inginkan berdasarkan...permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung dari langit (lihat An...Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti inilah kebiasaan mereka...terhadap rasul-rasul, meminta ayat-ayat yang memberatkan diri mereka, bukan ayat-ayat untuk memperoleh

tafsir-deskripsi">Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah para nabi, para shiddiqin..., para syuhada dan orang-orang shalih berdasarkan surat An Nisaa': 69, jalan merekalah yang kita minta...Di dalam ayat ini terdapat obat penyakit juhud (membangkang), jahl (kebodohan) dan dhalaal (tersesat)...Dianjurkan setelah membaca ayat ini di dalam shalat mengucapkan "aamiiiiiin" yang artinya "Ya Allah,...kabulkanlah", ia tidaklah termasuk ayat dari surat Al Fatihah berdasarkan kesepakatan para ulama, oleh

tafsir-deskripsi"> Tentu mereka akan berkata, “Ia belajar dari kitab-kitab sebelumnya atau...menantang para ahli satra dan musuh yang keras kepala untuk mendatangkan yang serupa dengan Al Qur’an...yang dibawanya atau satu surat saja, namun ternyata mereka tidak sanggup mendatangkannya, bahkan diri...Oleh karena itulah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Sebenarnya, (Al Quran) itu adalah ayat-ayat...Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat Kami.”

tafsir-deskripsi"> Tanda-tanda di sini adalah tanda-tanda sesuai yang mereka inginkan berdasarkan...permintaan agar Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam menurunkan kitab langsung dari langit (lihat An...Nisaa': 153), dan seperti yang disebutkan dalam surat Al Israa': 90-95. seperti inilah kebiasaan mereka...terhadap rasul-rasul, meminta ayat-ayat yang memberatkan diri mereka, bukan ayat-ayat untuk memperoleh...bimbingan, karena memang niat mereka bukan mencari yang hak, padahal para rasul telah datang membawakan ayat-ayat

tafsir-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya...dalam shalat seperti halnya surat Al Faatihah....

tafsir-deskripsi"> Oleh karena keadaan Al Qur’an begitu agung dan mulia, maka ia berpengaruh...

tafsir-deskripsi"> Kata dzaalika (itu) di ayat ini bisa kembalinya kepada Al Qur’an yang...

tafsir-deskripsi"> Yang baik niatnya sebagaimana firman Allah Ta’ala di ayat yang lain

[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93 ayat ~ Surat al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis...Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...Ayat-ayat berikutnya berkisah tentang kembalinya burung hudhud dari sebuah pengembaraan dengan membawa...Sulaymân melayangkan sepucuk surat pada sang ratu....Masih dalam topik pembicaraan hari kiamat, ayat-ayat selanjutnya menggambarkan kepanikan alam semesta

tafsir-deskripsi"> Perbuatan keji menurut jumhur mufassirin ialah perbuatan zina, sedangkan...

tafsir-deskripsi"> Yakni saksi yang adil....Dari ayat ini diambil kesimpulan bahwa jika terdiri dari beberapa orang wanita saja, maka tidak diterima...

tafsir-deskripsi"> Dan cegahlah mereka dari bergaul dengan orang lain....ayat 2 surat An Nuur.

tafsir-deskripsi"> Mencakup dosa kecil maupun dosa besar....An Najm: 38)....diingkari, maka hukuman dan dosanya bisa menimpa secara merata, dan yang demikian masih termasuk ke dalam surat...An Najm ayat 38 tersebut, karena orang yang tidak mengingkari hal yang wajib diingkari padahal dirinya...Dalam ayat di atas terdapat bukti keadilan Allah dan kebijaksanaan-Nya, di mana Dia tidak menghukum orang