Paling Sering Dicari

1 mata 2 ali imran 110 3 bersabarlah kamu 4 Ali imran 85 5 al baqarah ayat 236-237 6 firman keka; 7 al maidah ayat 8 8 al hujurat ayat 13 9 Hadist Yang ALLAH tidak sukai dalam perceraian 10 Riba 11 Luqman ayat 13 12 ali imran 159 13 yasin ayat 38 14 ali imran 104 15 al maidah ayat 2 16 Al ikhlas 17 as syuara ayat 54 18 an nisa ayat 59 19 an nisa ayat 5 20 mariam ayat 22 23 24 21 Sholat 22 al ahzab ayat 21 23 Al hujurat ayat 10 24 yusuf 25 Ali Imran 191 26 surat at-Thalaq ayat : 6 27 al baqarah ayat 29 28 nabi isa 29 ali imran 30 ali imran 97 31 Pasangan 32 al isra ayat 84 33 Sabar 34 surat mu'min 60 35 yunus 99 36 Ilmu 37 Ali Imran 195 38 Gambaran manusia yang berakhlaq mulia 39 al baqarah ayat 286 40 Maryam 17 41 Ali imran 133 42 an nisa ayat 1 43 an nisa ayat 29 44 An nisa ayat 58 45 tauhid 46 Hadits mengangkat kedua tangan saat berdoa 47 Al Baqarah ayat 30 48 shalat 49 al baqarah ayat 28 50 surah An Nahl ayat 81 51 At taubah ayat 60 52 Yasin ayat 79 53 Ali Imran 130 54 at taubah ayat 36 55 Al Baqarah ayat 233 56 surat yunus ayat 57 57 al baqarah ayat 230 58 Nikah 59 pemimpin 60 Luqman 33 61 Ikhlas 62 Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan 63 kepuasan kerja 64 Bohong 65 al mujadalah ayat 11 66 puasa 67 Surat al araaf dan terjemahannya 68 yunus 57 69 An nahl ayat 10 70 ibrahim 71 Fenomena alam 72 luqman ayat 14 73 maryam 74 Surat Al-Ma’un Ayat 2 75 Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah tidak ada tipuan di dalamnya 76 An nisa ayat 139 77 prasangka 78 ali imran 59 79 ali imran 7 80 aNisa surat 34 81 menghafal quran 82 Ali Imran Ayat 161 83 Surat al alaq 84 Al-'Ankabut Ayat 57 85 ibrahim ayat 7 86 an nisa ayat 12 87 Al maidah ayat 1 88 Ibrahim 7 89 Surat al maidah ayat 2 90 Al luqman 33 91 makan 92 Surat al an am ayat 46 93 luqman 13 94 Al baqarah ayat 285 95 al baqarah ayat 197 96 Surat Al-'Alaq Ayat 4 97 Al hajj ayat 18 98 Surat Ali Imran ayat 133 99 Surah al imran ayat 102-103 100 al baqarah ayat 31

Hasil pencarian tentang al baqarah 258

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۖ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ


258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Telah menceritakan kepada kami [Ja'far bin 'Aun] telah menceritakan kepada kami [Ibrahim Al Hajari] dari...[Abu Al Ahwash] dari [Abdullah] berkata; Sungguh, aku tidak akan menemui salah seorang dari kalian yang...meletakkan salah satu kaki di atas kaki lainnya sambil melantunkan Al Qur'an namun ia meninggalkan membaca...surat Al Baqarah, karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al Baqarah di
Al Baqarah: 222-, ia berkata (makksudnya adalah): "Jika darahnya benar-benar telah berhenti", (sedang...Al Baqarah: 222-, ia berkata (maksudnya adalah): "(jika) mereka telah mandi."
Al Baqarah: 222-, ia berkata: "(Maksudnya adalah) hingga darah (haidnya) berhenti", dan "FAIDZAA TATHAHHARNA...Al Baqarah: 222-, ia berkata: "(maksudnya adalah) jika mereka telah mandi."
dari [Asy Sya'bi] dari [Ibnu Mas'ud] ia berkata; Barangsiapa yang membaca empat ayat dari awal surat Al...Baqarah, ayat kursi, dua ayat setelahnya dan tiga ayat terakhir dari surat al Baqarah, maka tidak ada
Seseorang] dari Ayahnya dari [Ma'qil bin Yasar], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Al...Baqarah adalah Al Qur'an kedudukan yang tertinggi dan puncaknya....illaahu wal hayyul qayyuum di bawah 'Arsy, lalu ia digabungkan dengannya, atau digabungkan dengan surat Al...Baqarah....Sedangkan Yasin adalah hati Al Qur'an.
QS Al-Baqarah: 115....QS Al-Baqarah: 115 Qatadah berkata; Ayat ini mansukhah, dinasakh dengan firman Allah, "Palingkanlah mukamu...QS Al-Baqarah: 144 yaitu arahnya....QS Al-Baqarah: 115, ia berkata; "Di sanalah kiblat Allah."...Telah menceritakan kepada kami seperti itu Muhammad bin Al Ala` telah menceritakan kepada kami Waki'
Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah] berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Al Ahwash] dari...Al Baqarah: 240)....Al Baqarah: 234).
-deskripsi"> Lihat surat Al Baqarah ayat 65 dan surat Al A'raaf ayat 163.
Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maa-idah ayat 18....Al Baqarah: 112)

shallallahu 'alaihi wasallam) sampai beliau wafat kecuali tentang tiga belas masalah, semuanya ada dalam Al...Al Baqarah: 217-, dan "WA YAS`ALUNAKA ANIL MAHIDL" (Mereka bertanya kepada kamu tentang haidl) -Qs....Al Baqarah: 222-".
-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.
Telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Abu Al Aswad] Telah menceritakan kepada kami [Humaid bin Al...berkata; [Ibnu Zubair] berkata; Aku bertanya kepada [Utsman] tentang ayat yang terdapat dalam surah Al...Baqarah yaitu: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, -hingga ayat...(Al Baqarah; 234).
-deskripsi"> Sudah dibahas di surat Al Baqarah, lihatlah.
-deskripsi"> Tafsir ayat ini lebih rincinya sudah disebutkan dalam surat Al Baqarah:
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.
menceritakan kepada kami [Minjab bin Harits At Tamimi] telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Mushir] dari [Al...di dalamnya Al Baqarah, An Nisa`, dan Ali Imram....Al A'masy berkata; Kemudian aku temui [Ibrahim], lalu aku sampaikan ucapan Al Hajjaj bin Yusuf itu, lalu...Baqarah kepadanya."...A'masy] ia berkata, saya mendengar Al Hajjaj berkata; "Janganlah kalian mengatakan surat Al Baqarah
mengabarkan kepada kami ['Imran bin Yazid] dia berkata; Telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Mu'awiyah Al...Pada rakaat pertama beliau membaca ayat dalam surat Al Baqarah, "Katakanlah (Hai orang-orang mukmin),...Al Baqarah (2): 136) sampai akhir ayat tersebut, sedangkan pada rakaat kedua beliau membaca, "Kami telah...Al Maa'idah (5): 111)."
Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan tentang perbantahan para malaikat, lihat pula surah Al...Baqarah: 30.
berkata; telah memberitakan kepada kami [Ibnu Abi Zaidah], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Al...A'masy], saya mendengar Al Hajjaj berkata; janganlah kalian mengatakan; surat Al Baqarah, katakanlah...tuhan yang berhak disembah selain-Nya, di sinilah saya melihat orang yang diturunkan kepadanya Surat Al...Baqarah melempar jumrah.
Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Mughirah] telah menceritakan kepada kami [Abdah] dari [Khalid...bin Ma'dan] ia berkata; Mengajarkan surat Al Baqarah adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian...Ia adalah penyempurna Al Qur'an.
Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] dari ['Abdul Wahid] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy...] berkata; Aku mendengar Al Hajjaj berkata, dari atas mimbar: "Surah yang disebut didalamnya Al Baqarah...Abdurrahman bin Yazid] bahwa dia pernah bersama [Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu] ketika melempar jumrah Al...tidak ada ilah selain Dia, dari sinilah berdiri melempar seseorang yang diturunkan kepadanya surah Al...Baqarah, yaitu Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam".
Dia membaca surat Al Baqarah dalam dua rakaat tersebut.
Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Musa] dari [Utsman bin Al Aswad] dari [Mujahid] ia berkata...Al Baqarah: 223), yakni hendaklah kalian jauhi kemaluan mereka ketika sedang haid....Al Baqarah: 223), yaitu baik berdiri, duduk, dari arah depan atau dari arah depan (tetapi tetap pada)
"Ada satu hadits dari Anda yang telah sampai kepadaku tentang dua ayat yang terdapat di dalam surat Al...Baqarah."...shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Siapa yang membaca kedua ayat itu, yakni akhir dari surat Al...Baqarah, niscaya keduanya akan memeliharanya dari bencana."...mengabarkan kepada kami [Jarir] -dalam jalur lain- Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al
menceritakan kepada kami [Isma'il bin Aban] dari [Muhammad bin Thalhah] dari [Zubaid] dari [Abdurrahman bin Al...Aswad] ia berkata; Barangsiapa yang membaca surat Al Baqarah, maka ia akan diberi mahkota kelak di dalam
Al Baqarah: 196- adalah kambing."
telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Ali bin Al...Al Baqarah: 106), dan firman Allah: '(Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai...Yang pertama kali dinasakh dalam Al Qur'an adalah tentang kiblat, dan firman: '(Wanita-wanita yang ditalak...Al Baqarah: 228)....Al Baqarah: 229).
mengabarkan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Fithr] dari [Abu Ishaq] dari [Abu Al...Ahwash] dari [Abdullah] ia berkata; Tidak ada satu rumah pun yang di dalamnya dibaca surat Al Baqarah
kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari dari [Salamah bin Kuhail] dari [Abu Al...Ahwash] ia berkata; [Abdullah] berkata; Sesungguhnya jika setan mendengar surat Al Baqarah dibaca di
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.