Paling Sering Dicari

1 Cukuplah Allah 2 Ayat 2 surat fatihah 3 ghaib 4 an-nur ayat 58 5 12 orang anak Yakub 6 Hijrah 7 Tauhid asma wasshifat 8 al baqarah ayat 30 9 rezeki 10 Yusuf 108 11 menggauli+binatang 12 haji 13 menunggu 14 Surat Al-Insan Ayat 20 15 luqman ayat 14 16 surat al-baqarah ayat 283 17 an nisa ayat 29 18 al hadid ayat 20 19 ilmu 20 kisah nabi syuaib 21 Larangan mengikuti tradisi lokal 22 demi masa 23 tafsir surat al-an'am ayat 160 24 jin+petir+qs 25 Manusia 26 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 27 shalat 28 al qashasah ayat 26 29 Ayat tentang batasan pergaulan 30 al baqoroh ayat 124 31 Bersyukur 32 Bohong 33 keterangan 34 sabar 35 Zakat 36 Hadis Ibnu Majah 1934 37 bahasa arab 38 al baqarah ayat 16 39 tangan 40 al an am ayat 82 41 Warna 42 Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah untuk dirimu 43 Saba 44 al imran 159 45 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 46 menuntut ilmu 47 Al-An'am ayat 82 48 al baqarah ayat 186 49 petir qs 50 Urusan 51 akhirat 52 Dunia adalah 53 al isra ayat 78 54 berselisih 55 al quran 56 ali imran 159 57 surat+al+maidah+ayat+33 58 Jujur 59 Surat Al-Maidah: 2) 60 Al-Luqman ayat 13 61 Sedikit tidur 62 Milik 63 Surat al-Muthaffifîn 14 64 al zalzalah ayat 7-8 65 takwa 66 Tidak dapat berkata apa-apa 67 al baqarah ayat 158 68 q.s yunus ayat 3 69 Al-Mutaffifin ayat 1-3 70 maidah ayat 6 71 Yusuf 72 surat al araf ayat 180 73 Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' Al Bahrani] telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] telah mengabarkan kepada kami [Sa'id bin Al Musayyib] bahwa [Abu Hurairah] berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ' 74 surat an nur ayat 23 75 ali imran 92 76 at thalaq ayat 6 77 az zariyat ayat 56 78 maryam 79 akal 80 Warna kulit 81 amal perbuatan 82 Albayyinah ayat 7 83 Malaikat 84 Yahudi 85 al baqarah ayat 233 86 seytan+petir+qs 87 Ayat 15 88 at - takatsur ayat 8 89 al-Baqarah ayat 279: 90 surah al fath ayat 10 91 Surat Al-Muddatstsir Ayat 38 92 Takdir 93 al ikhlas 94 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 95 al isra ayat 32 96 Surat Ar-Ra’d Ayat 29 97 basuh 98 Keamanan koleksi 99 Hadist tentang aqiqah 100 iblis+petir+qs

Hasil pencarian tentang al+hijr+22

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ


22. Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
[[15 ~ AL-HIJR (LEMBAH HIJR, ANTARA MADINAH DAN SYAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 99 ayat ~ Surat al-Hijr...pelajaran yang dapat diambil dari kejadian-kejadian yang menimpa bangsa-bangsa terdahulu, termasuk penduduk Hijr...Selain itu, surat ini juga mengandung keterangan mengenai balasan baik dan buruk, posisi al-Qur'ân, dan...sikap orang-orang musyrik terhadap al-Qur'ân, dan bagaimana Nabi harus bersikap dalam menghadapi pengingkaran...pada permulaan sebagian surat adalah untuk menggugah pendengaran dan untuk menunjukkan kemukjizatan al-Qur'ân
-deskripsi"> Mereka telah dijauhkan dari Al Qur’an, telah disiapkan meteor untuk menyerang...mereka demi menjaga Al Qur’an, dibawa turun oleh malaikat yang paling kuat, di mana setan tidak sanggup...Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala di surah Al Hijr: 9: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan...Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Terj....Al Hijr: 9)

Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1) Penduduk Hijr...Hijr itu sendiri adalah sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dan Syam....Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
(Dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan) Al-Hijr, nama sebuah lembah yang terletak
-deskripsi"> Penduduk kota Al-Hijr ini adalah kaum Tsamud....Hijr tempat yang terletak di Wadi Qura antara Madinah dan Syam.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 80
Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr telah mendustakan rasul-rasul,
Allah menjungkir balikkan negeri itu dan menghujani mereka dengan batu dari tanah yang keras (lihat Al...Hijr: 74)

Al Hijr, 92) Lafal Al Jaan di sini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti adalah bermakna jin, dan lafal...Al Insu artinya manusia.
Riwayat Luth dalam surat Al Hijr ini, tidak diceritakan menurut urutan kejadian seperti pada surat Hud
tafsir-deskripsi"> Menurut ahli tafsir yang dimaksud dengan kota ini ialah kota kaum Tsamud Yaitu kota Al...Hijr.
sungguh telah nyata bagi kalian) kebinasaan mereka (dari puing-puing tempat tinggal mereka) di daerah Al-Hijr
-deskripsi"> Tsamud adalah kabilah yang terkenal yang menempati Hijr, dimana Allah Subhaanahu...

-deskripsi"> Al Qaari'ah menurut bahasa berarti yang menggentarkan hati, hari kiamat...dinamakan Al Qaari'ah karena ia menggentarkan hati.
Tuhan yang menurunkannya sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al...Al Hijr: 9).
dengan negeri-negeri di sekitarmu ialah negeri-negeri yang berada di sekitar kota Mekah, seperti negeri Al...Hijr, Sadum, Ma'rib dan lain-lain.
-deskripsi"> Tsamud adalah nama kabilah yang terkenal di kota-kota Hijr.

Tempat tinggal mereka, yang masyhur dalam buku-buku pakar Arab adalah di Hijr yang dikenal dengan kota-kota...Shâlih di Wâdî al-Qurâ....Al-Ashtakhriy pernah mengunjungi tempat tersebut....Dia menyebutkan bahwa di situ terdapat sebuah sumur yang disebut dengan sumur Tsamûd. al-Mas'ûdiy dalam...haji dari Syâm di dekat Wâdî al-Qurâ.
-deskripsi"> Di Hijr dan Yaman.
-deskripsi"> Mereka tinggal di Hijr; nama sebuah daerah pegunungan yang terletak di pinggir...Al ‘Alaq: 19), untuk kedekatan khusus ini menghendaki seseorang mendapatkan kelembutan-Nya, pengabulan...terhadap doa mereka serta diwujudkan-Nya keinginan mereka, oleh karena itu, nama-Nya “Al Qariib”...(Mahadekat) sering digandengkan dengan nama-Nya “Al Mujiib” (yang mengabulkan permohonan hamba-Nya
menyesatkan mereka semuanya,-- Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka.” (lihat Al...Hijr: 39-40) Ini adalah sangkaan Iblis, tidak secara yakin, karena ia tidak mengetahui yang gaib, dan
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...Al-An'âm diturunkan setelah surat al-Hijr, dan secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut: a.
-deskripsi"> Tsamud adalah kabilah (suku) yang tinggal di Hijr dan sekitarnya, yaitu
-deskripsi"> Kaum Tsamud adalah sebuah kabilah yang terkenal di daerah Hijr.

-deskripsi"> Di Hijr dan Yaman.

antara mereka ada yang menyaksikan jejak peninggalan mereka dengan mata kepala seperti kaum Shalih di Hijr...Al Qamar: 43).
oleh Muslim, Tirmidzi, dan ia berkata, “Hadits ini hasan shahih,” Ahmad, Thayalisi, Ibnu Jarir, Al...Humaidiy, dan Al Khathiib dalam Muwadhdhih Awhaamil Jam’i wat Tafriiq juz 2 hal. 22).
[[85 ~ AL-BURUJ (GUGUSAN BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 22 ayat ~ Di dalam surat al-Burûj terdapat...Disebutkan pula bahwa al-Qur'ân yang merupakan penyokong kebenaran, meski mendapat tantangan amat berat...dari pihak pendusta, akan tetap terpelihara dari keraguan karena berada di al-Lawh al-Mahfûzh.]]...langit yang memiliki banyak tempat persinggahan bintang ketika beredar(1). (1) Yang dimaksud dengan al-burûj
-deskripsi"> Tsamud adalah kabilah yang sudah dikenal yang tinggal di Hijr dan sekitarnya
hanya khusus untuk kaum mukminin kelak di akhirat sebagaimana yang diungkapkan dalam firman-Nya surah Al-Qiyamah...ayat 22-23 yaitu, "Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
tafsir-deskripsi"> Maqam Ibrahim Ialah tempat Nabi Ibrahim 'alaihis salam berdiri membangun Ka'bah, yaitu Hijr...Sebelumnya, hijr tersebut menempel dengan dinding Ka'bah, namun pada zaman Umar radhiyallahu 'anhu, diletakkan
apa-apa selain hanya bisa mengajak sehingga menurutnya ia tidak bisa disalahkan (lihat surat Ibrahim: 22...melaknat, masing-masing mendo'akan keburukan kepada yang lain dan menampakkan kekecewaan (lihat surat Al