Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 kurban 4 ibrahim 5 hujan 6 tentang pemimpin yang cerdas 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 Adam 9 maryam 10 ar-rum ayat 21 11 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 12 surat ali' imran ayat 185 13 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 14 matahari 15 dosa 16 cinta 17 Nikah 18 ikhlas 19 al-mukminun+ayat+34 20 al isra ayat 7 21 Zina 22 AN NAML AYAT 88 23 al+anam+ayat+14 24 ayat kursi 25 Hadits Muslim Nomor 3035 26 al imran 200 27 Gunung 28 al mujadalah ayat 11 29 Saba 13 30 Ar Rahman 31 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 32 AL Baqarah ayat 286 33 al infitar ayat 6 7 34 ibrahim ayat 7 35 sabar 36 perempuan 37 surat al imran ayat 185 38 al ahzab ayat 21 39 Aliimram+ayat+105 40 Nabi Ismail 41 ali imran 159 42 Sebaik baik penolong dan pelindung 43 waktu 44 Hadits ahmad jauhi kufur 45 al bayyinah ayat 5 46 al+bakarah+ayat+41 47 jujur 48 Hud ayat 5 tema apa 49 Al Hijr 26 50 aL IMRAN AYAT 2 51 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 52 Metode pendidikan 53 al anam ayat 83 54 an nur ayat 35 55 Hadits Muslim Nomor 2314 56 surat Toha ayat 14 57 maryam ayat 30-35 58 saba 15 59 Surah Az-zummar ayat 9 : 60 Al furqaan 27 61 imran 62 al jumuah ayat 10 63 Al-baqarah ayat 183 64 atap terpelihara 65 Q.S AL A'RAF AYAT 56 66 al+qiyamah+ayat+1-2 67 maryam+ayat+30-35 68 durhaka 69 arah 70 Ayat+nikah+misyar 71 Surah al-imran ayat 77 72 Syirik 73 al hasyr ayat 7 74 surah al kautsar ayat 1-3 75 tafsir surat al imran ayat 104 76 ar rahman 19 77 Qs. Maryam 33 78 ali imran : 92 79 Yusuf 84 80 Nabi Ibrahim 81 surah al maidah ayat 96 82 Yusuf ayat 103 83 QS. IBRAHIM AYAT 37 84 ayat+menyembunyikan+ilmu 85 ali imran 134 86 ar rum ayat 56 87 Saksi 88 Perubahan zat 89 Laut 90 Surat Al-Baqarah Ayat 256 91 Tafsir ash-shabuni yusuf ayat 103 92 al-baqarah ayat 168 93 al hijr 22 94 surat Al-ibrahim ayat 10 95 Ditanya 96 al+anam+ayat+15 97 Ibrahim ayat 4 98 AL A'RAF AYAT 52 99 Matahari mengelilingi bumi 100 yunus 99

Hasil pencarian tentang al+maidah+ayat+27-31

tetapi Allah memeliharanya, sehingga terhindar dari bahaya itu, sebagaimana dijanjikan Allah dalam surat Al...Maidah ayat 67.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ketika ayat ini diturunkan, sebagian sahabat masih suka meminum minuman keras, sedangkan yang lainnya...sudah meninggalkannya hingga akhirnya diharamkan oleh sebuah ayat dalam surat Al-Maidah....Menurut satu qiraat dibaca al-`afwu sebagai khabar dari mubtada' yang tidak disebutkan dan diperkirakan...artinya sebagaimana dijelaskan-Nya kepadamu apa yang telah disebutkan itu (dijelaskan-Nya pula bagimu ayat-ayat
sehingga mereka berubah ujud menjadi babi-babi; mereka adalah orang-orang Bani Israel yang memiliki Al-Maidah
il untuk kedua fi`ilnya (kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu) yang telah disebutkan di dalam ayat...Al-Maidah 3) (kecuali apa yang terpaksa kamu harus memakannya) di antara apa yang diharamkan itu maka
Al-Maidah, 117).
telah kalian katakan dengan cara membayar kifarat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surat Al-Maidah
Al-Maidah, 3). Dengan demikian berarti Istitsna di sini bersifat Munqathi'.
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.

-deskripsi"> Ayat ini seperti yang disebutkan dalam surah Al Furqan: 27-29, yaitu...(dulu) tidak menjadikan si fulan itu teman akrab(ku).-- Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al...Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.
[[76 ~ AL-INSAN (MANUSIA) Pendahuluan: Madaniyyah, 31 ayat ~ Dalam surat ini dibicarakan perihal penciptaan...Surat ini kemudian mengkhususkan pembicaraan kepada Rasulullah saw. yang dikaruniai al-Qur'ân....Dibicarakan pula mengenai ayat-ayat yang dapat dijadikan sebagai nasihat dan peringatan dengan kehendak
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...Al-Anfal 31).
menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya(1). (1) Ayat...Banyak ayat lain sebelum ayat ini yang juga berbicara tentang kewajiban menepati janji, seperti ayat...27 surat al-Baqarah, misalnya....al-Nakh'iy....Bunyinya, "Kalau terdapat perjanjian di antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non Muslim
-deskripsi"> Maksudnya, semua larangan yang tersebut pada ayat-ayat 22, 23, 26, 29, 31
[[27 ~ AN-NAML (SEMUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 93 ayat ~ Surat al-Naml dimulai dengan huruf-huruf fonemis...yang bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa al-Qur'ân, meskipun menggunakan anasir yang sama dengan...Ayat-ayat pertama surat ini menuturkan kisah dan berbagai mukjizat Mûsâ a. s., kisah Dâwûd a. s. dan...Ayat-ayat berikutnya berkisah tentang kembalinya burung hudhud dari sebuah pengembaraan dengan membawa...al-Qur'ân dengan kesempurnaan mukjizatnya.
Kalimat ayat ini merupakan ancaman buat mereka....Lafal Murtafaqan sebagai lawan makna yang telah disebutkan di dalam ayat yang lain sehubungan dengan...S, 18 Al-Kahfi, 31).
-deskripsi"> Yaitu suara keras yang mengguntur (lihat Al Qamar: 31).

-deskripsi"> Ar Ruh di ayat ini ada yang menafsirkan dengan malaikat Jibril, dan ada...Al Hajj: 31)

-deskripsi"> Maksudnya, para malaikat dan ruh jika menghadap Allah
Lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat, “Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinyaâ...Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam kitab Tauhid hal. 76, Ibnu Jarir juz 24 hal. 27, Baihaqi dalam..., namun di dalamnya terdapat ‘Athaa’ bin As Saa’ib, dia mukhtalith (bercampur hapalannya).” Al...Haafizh As Suyuthi dalam Al Itqaan juz 1 hal. 34 berkata, “Hadits tersebut dalam kitab shahih dengan...Adapun keadaannya sebagai Makkiyyah, maka jika yang kuat turunnya, yakni ayat ini di Mekah, maka tidak
balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk seperti orang-orang yang tersebut dalam ayat...27 dan 28 surat ini....

-deskripsi"> Dari kedua ayat di atas (ayat 58 & 59) terdapat beberapa faedah, di
[[31 ~ LUQMAN Pendahuluan: Makkiyyah, 34 ayat ~ Surat ini dimulai dengan pembicaraan tentang al-Qur'ân...Kemudian beralih kepada ayat- ayat tentang alam semesta yang menunjukkan kekuaasan Allah dan keesaan-Nya...Kedua: Pemaparan tentang ayat-ayat tentang alam semesta dan fenomena-fenomena yang ada di dalamnya yang...Huruf-huruf ini digunakan Allah dalam memulai sebagian surat untuk mengisyaratkan kemukjizatan al-Qur'ân
mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.” (lihat Nuh: 26-27...) Allah pun mengabulkan doanya dan berfirman seperti yang tersebut dalam ayat di atas.
Pada sebagian waktu dari hari kiamat mereka sadar pula, sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat yang lain...Ash-Shaffat, 27).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang

-deskripsi"> Dalam ayat lain disebutkan, “Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi...Luqman: 27) ayat di atas termasuk pendekatakan makna agar lebih mudah dicerna, karena semua yang disebutkan
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah..., kecuali ayat ke-38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101 yang termasuk...Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Ayat-ayat berikutnya berisi penjelasan bahwa perwalian yang benar hanyalah kepada Allah, kesenangan-kesenangan...Sebelum ditutup, masih ada ayat-ayat lain yang menguraikan ihwal hari kiamat, hari pemberian pahala bagi
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
Hal ini adalah dusta, padahal Alah Subhaanahu wa Ta'aala telah mendatangkan mukjizat dan ayat-ayat yang...tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka?...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin