Paling Sering Dicari

1 Angin 2 hujan 3 kurban 4 tentang pemimpin yang cerdas 5 Syirik 6 ibrahim 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 Adam 9 surat ali' imran ayat 185 10 ar-rum ayat 21 11 surah al-maidah ayat 8 12 Nikah 13 al mujadalah ayat 11 14 cinta 15 matahari 16 Jihad 17 Dua masa 18 dosa 19 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 20 hutang 21 al isra ayat 36 22 al a'raf ayat 52 23 al isra ayat 7 24 al-mukminun+ayat+34 25 Aliimram+ayat+105 26 sabar 27 Jika allah menganugerahi rahmat 28 Ikhlas 29 Ar Rahman 30 ALI IMRAN 159 31 Hadits Muslim Nomor 3035 32 Berdebat 33 puasa 34 al ahzab ayat 21 35 maryam 36 Al-Imran (3 : 130) 37 miskin 38 Saba 13 39 Al-Imran ayat 130 40 hadis+riwayat+muslim3035Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami] dan [Muhammad bin Mutsanna] dan ini adalah lafadz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami 41 surat al imran ayat 185 42 surat+al+imranayat+110 43 Ta ha+ayat+14 44 Kafir 45 ilmu 46 Perubahan zat 47 ibrahim ayat 7 48 Q.S.Al-Hujarat ayat 11 49 Laut 50 al qashash ayat 77 51 Gelap 52 Manusia 53 Membunuh 54 Gunung 55 Dimana dia akan mati 56 al-baqarah ayat 168 57 surah al hadid ayat 57:3 58 aL IMRAN AYAT 2 59 Rezeki 60 al bayyinah ayat 5 61 Al-Muzammil ayat 20 62 Surah al-imran ayat 77 63 Hud ayat 5 tema apa 64 az zumar ayat 68 65 annisa ayat 12 66 QS. IBRAHIM AYAT 37 67 perempuan 68 Akan keluar manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi 69 Mencela pemberian 70 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 71 Surah Taha ayat 5 72 Hadits Muslim Nomor 2314 73 iman 74 Matahari mengelilingi bumi 75 berserah diri 76 ali imran 77 al-imron ayat 110 78 atap terpelihara 79 surat al-an'am ayat 59 80 arah 81 al-mujadalah ayat 11 82 menyapih 83 AL Baqarah ayat 286 84 Metode pendidikan 85 ar rahman 19 86 Qs. Maryam 33 87 ali imran : 92 88 Surat al mujadalah ayat 11 89 maryam ayat 30-35 90 yusuf 91 surah al Maun beserta terjemahan 92 surah al maidah ayat 96 93 Yusuf ayat 103 94 Surat Al-Baqarah Ayat 256 95 ali imran 134 96 Al-A'râf ayat 20 97 khusyu 98 Tentang kematian 99 al+maidah+ayat+ 83 100 ayat tentang serakah

Hasil pencarian tentang as+shaf+4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ


4. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 1
Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya],
Demikian pula para malaikat dari setiap langit akan datang satu shaf-satu shaf dan mengepung manusia.
(dan para malaikat dengan bershaf-shaf) lafal Shaffan menjadi Haal artinya dalam keadaan berbaris bershaf-shaf
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 165
dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 38
Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan rombongan yang bershaf-shaf ialah para malaikat

-deskripsi"> As Suddiy dan selainnya berkata, “Beliau (Nabi Sulaiman) biasa duduk...sehingga jarak antara kerajaannya dengan kerajaan Saba di Yaman kurang lebih memakan waktu perjalanan 4...Syam, sehingga jarak antara kerajaannya dengan kerajaan Saba kurang lebih memakan waktu perjalanan 4
Syaikh As Sa’diy berkata, “Beberapa ayat yang mulia ini (ayat 4 dan 5) turun berkenaan dengan beberapa
kali: (1) Pada saat ia akan mati, (2) Ketika berada dalam kubur, (3) Pada waktu hari berbangkit, dan (4)
Namun tidak mengurangi jatah suami (1/2) atau istri (1/4) anak dari puterinya berdasarkan ijma'....Di samping itu, saudara/i seibu tergolong as-habul furudh (orang-orang yang berhak mendapat bagian tertentu...Dalam masalah himariyyah ini, tidak ada sisa, karena bagiannya telah habis diambil oleh as-habul furudh
Imam Ahmad juga meriwayatkan juz 1 hal. 151, Tirmidzi dan ia menshahihkannya juz 4 hal. 177, Ibnu Khuzaimah...14 hal. 26 dari hadits Ibnu Abbas yang sama seperti itu, namun di dalamnya terdapat ‘Athaa’ bin As...Saa’ib, dia mukhtalith (bercampur hapalannya).” Al Haafizh As Suyuthi dalam Al Itqaan juz 1 hal.
Aku adalah masa; di tangan-Ku segala urusan; Aku mengatur malam dan siang.” (Hadits ini disebutkan As...Al Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya juz 4 hal. 151, “Ibnu Jarir menyebutkan dengan susunan
(Muhammad 4)
Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun.
Ad Dukhaan: 4)

[[112 ~ AL-IKHLASH (MEMURNIKAN KEESAAN ALLAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Nabi Muhammad saw. pernah
[[4 ~ AN-NISA' (WANITA) Pendahuluan: Madaniyyah, 176 ayat ~]] Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada
Nabi Ibrahim semuanya, selain dalam hal doa Ibrahim untuk bapaknya yang musyrik (lihat Al Mumtahanah: 4)
(Hadits ini diriwayatkan pula oleh Nasa’i sebagaimana dikatakan Al Haafizh Ibnu Katsir juz 4 hal. 483...bin Musa bin Hatim Al Qaasyaaniy, yang muridnya berkata, “Ia di sini adalah Al Qaasim bin Al Qaasim As
melakukan kejahatan karena kurang kesadaran disebabkan karena sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu. 4.
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia
[[106 ~ QURAISY (SUKU QURAISY) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Dalam surat ini, Allah memberikan karunia
Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal. 436 dan para perawinya adalah
Tetapi karena tahun itu (4 H) musim paceklik dan Abu Sufyan sendiri merasa takut, maka dia beserta tentaranya
yang tergolong sahabat).” (Syaikh Muqbil menjelaskan, hadits ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi juz 4...Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad juz 4 hal. 6, Thabrani juz 26 hal. 119, di sana disebutkan ucapan
-deskripsi"> Yang dimaksud dengan bulan Haram di sini adalah masa 4 bulan yang diberi
) dan jamak (ayyâm), seperti dapat kita lihat pada Q., s. al-Hajj: 47, al-Sajdah: 5 dan al-Ma'ârij: 4,
Sedang bintang yang terdekat berikutnya berjarak ± 4 tahun cahaya.
Sedang bintang yang terdekat berikutnya berjarak ± 4 tahun cahaya.
="tafsir-deskripsi"> Abu Bakar Al Bazzar berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Abbad bin Ziyad As...Tirmidzi juga meriwayatkannya di juz 4 hal. 171 dan ia menghasankannya.