Paling Sering Dicari

1 Ilmu pengetahuan 2 An naba ayat 40 3 Zakat 4 puasa 5 Mahluk 6 +kandungan+dari+surah+al+baqarah+ayat+98 7 Ayat tentang materi dan perubahannya 8 Makhluk proses kehidupan 9 Makhluk & Proses Kehidupan 10 ar rahman 11 al baqarah ayat 187 12 Manusia 13 Ayat tentang gaya dan energi 14 an nur ayat 24 15 Kurban 16 an nahl ayat 90 17 Surat ar ra'du ayat 11 18 Perubahan Fisika 19 hati 20 Sabar 21 Al An’am ayat 83 22 al+baqarah+ayat+183 23 an-nisa ayat 29 24 +kandungan+dari+malaikat+mikail 25 ali imran 26 Surat Al-Anbiya Ayat 30 27 alhadid+ayat+7 28 Zina 29 al maidah ayat 1 30 al maidah ayat 2 31 Hadis tentang produksi 32 Hadits Muslim Nomor 2855 33 al rahman 34 al ikhlas 35 An nisa ayat 3 36 ilmu 37 AL BAQARAH AYAT 30 38 al baqarah ayat 2 39 Jual beli 40 al maidah ayat 6 41 hukum 42 Akhlak terpuji 43 ali imran 190 44 albaqoroh ayat 10-30 45 Ali Imran 103 46 AL A'RAF AYAT 141 47 Duniawi 48 ar-rum ayat 21 49 al anfal ayat 2 50 Curang 51 MARYAM 52 al baqarah ayat 183 53 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 54 Prasangka 55 Hadits Muslim Nomor 5318 56 Manusia,l 57 an nisa ayat 29 58 tafsir Tafsir al-Kasysyaf yang ditulis oleh Zamakhsari 59 Hewan 60 ALI IMRAN 159 61 surat+an+nisa+ayat+35 62 hud ayat 114 63 al baqarah ayat 275 64 AL maidah ayat 3 65 Hutang 66 an nisa ayat 4 67 Surga 68 yunus 40 69 akhlak 70 al isra ayat 32 71 ali imran 133 72 Tata surya adalah sebuah sistem tatanan di luar angkasa yang terdiri atas Matahari dengan delapan planet, serta benda-benda langit lainnya seperti yang mengorbit pada Matahari sebagai pusat dari tata surya. 73 Al Quran 74 an nur ayat 2 75 al+maidah+ayat+1 76 Ali+Imran 77 al Baqarah ayat 43 78 Urutan planet pada tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 79 mahluk & proses kehidupan 80 Ayat mahkluk dan proses kehidupan 81 Al-Kahf ayat 107 82 Sesunguhnya manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu (diciptakan) dari tanah 83 Al Baqarah ayat 168 84 surat at tharim ayat 6 85 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 86 yusuf+ayat+87 87 al+maidah+ayat+2 88 musa 89 Qunut subuh 90 thaha ayat 5 91 al mujadilah ayat 11 92 Hadist ibnu majah 93 Surah Al-Waqicah, ayat 63 dan 64 94 surat+An-Nisa+(4)+ayat+35 95 Al-kahfi ayat 109 96 Al Quran dengan wawasannya yang amat luas banyak berbicara tentang manusia, kodrat dan kedudukannya9 dengan kedalaman dan kepekaan cita rasa bahasa Arab sehingga dalam setiap pernyataannya mengundang para pembacanya untuk bertadabbur, tabashur, tadzakkur 97 al maidah ayat 8 98 Tidak dapat berkata apa-apa 99 ayat 153 100 thahah ayat 44

Hasil pencarian tentang hadist+shahih+riwayat+muslim+dalam+kitab+fadha'il+no+2406

Apakah yang Anda maksud hadits shahih riwayat muslim dalam kitab fadhl'il no 206?
Dalam hadits riwayat Muslim dari Ibnu Umar disebutkan:

-deskripsi"> Karena jika...mereka beriman, tentu mereka tidak akan berpaling dari hukum Allah yang ada dalam kitab mereka, dan datang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata: Pernah datang seorang laki-laki dari Ahli Kitab...Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam kitab Tauhid hal. 76, Ibnu Jarir juz 24 hal. 27, Baihaqi dalam...Al Itqaan juz 1 hal. 34 berkata, “Hadits tersebut dalam kitab shahih dengan lafaz, “Fa Talaa (Maka...Syaikh Muqbil berkata, “Aku katakan, bahwa lafaz, “Talaa” yang disebutkan dalam kitab shahih tidaklah...ini di Mekah, maka tidak ada penghalang untuk turun dua kali, dan jika tidak berdasarkan sanad yang shahih
Hadits ini para perawinya adalah para perawi hadits shahih kecuali ‘Abbad bin Ziyad, tentang dia terdapat...riwayat keduanya ada Tharif bin Syihab, sedankan dia adalah dha’if sekali sebagaimana dalam Al Mizan..., namun orang tersebut dalam riwayat Hakim adalah Sa’id bin Tharif, mungkin saja sebagian rawi keliru...Akan tetapi, hadits ini memiliki syahid dalam riwayat Ibnu Jarir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu...diri siswa atau ia tulis dalam beberapa kitab yang kemudian dimanfaatkan baik pada masa hidupnya maupun
yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma ia berkata, “Sesungguhnya Al ‘Aash bin Wa’il..., “(Maka) turunlah beberapa ayat akhir surat Yaasiin.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Hakim dalam...Ia berkata, “Shahih sesuai syarat dua syaikh (Bukhari-Muslim), namun keduanya tidak menyebutkannya.â
mereka berada di atas kebenaran, tentu azab tidak akan menimpa mereka.” (Hakim berkata, “Hadits ini shahih...ini (dalam hadits Ali) adalah mudraj (diselipkan oleh seorang rawi), Muslim juga meriwayatkan dari Ishaq...Shahih Bukhari dan Muslim, akan tetapi turunnya ayat dan disebutkannya ayat itu adalah terputus karena...Bukhari juz 13 hal. 17, demikian pula dalam Al Adabul Mufrad hal. 23, dan ada riwayat lagi dari jalan...Al Miizan, oleh karenanya tidak saya (Syaikh Muqbil) tulis.” Kemudian di catatan kaki kitab Ash Shahiihul
Ibnu Hatim meriwayatkan sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 3 hal. 251, dan Nasa’i sebagaimana...dalam Tafsir Ibnu Katsir, dan Ibnu Hibban hal. 434....Hakim juz 2 hal. 394 meriwayatkan juga, demikian pula Al Waahidiy dalam Asbaabunnuzul, dan di sana pada...Hadits ini dengan keseluruhan jalannya yang sampai kepada Al Husain bin Waqid adalah shahih lighairih.â...Syaikh Muqbil juga berkata, “Kemudian saya menemukan syahidnya dalam riwayat Baihaqi di kitab Dalaaâ
berkata, “Telah mengabarkan kepada kami Hasyiim dari Hushain, yaitu Ibnu Abdirrahman dari Abdullah bin Muslim...bahasa Arab yang jelas.” Syaikh Muqbil berkata, “Hadits ini para perawinya adalah para perawi hadits shahih..., menurut Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh wat Ta’dil adalah Ubaidullah bin Muslim, dalam At Tahdzib seperti...berkata, “Sesungguhnya yang mengajarkan Muhammad adalah budak Ibnul Hadhrami; seorang yang suka membaca kitab-kitab.â...Hadits ini shahih isnadnya, namun keduanya (Bukhari-Muslim) tidak menyebutkannya.
Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian...karena selalu dibaca berulang-ulang dalam setiap salat (dan Alquran yang agung).
maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka…dst.” (Tirmidzi mengatakan bahwa hadits tersebut hasan shahih...Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir juz 28 hal. 124, Hakim juz 2 hal. 490, ia berkata, “Shahih...isnadnya, namun keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkan.” Adz Dzahabi mendiamkan pernyataan...Hakim, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 4 hal. 376...Hadits ini berpusat pada Simak dari Ikrimah, sedangkan riwayat Simak dari Ikrimah adalah mudhtharib (
“Demi Allah, kami tidak mengetahui di antara kami orang yang paling tahu dan paling paham tentang kitab...Zawaa’id juz 7 hal. 106, diriwayatkan oleh Thabrani dan para perawinya adalah para perawi hadits shahih...dalam Mustadrak juz 3 hal. 416 dan ia berkata, “Shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim dan didiamkan...oleh Adz Dzahabi.” Syaikh Muqbil berkata, “Hadits tersebut sesuai syarat Muslim, karena Bukhari...kepadaku jika sekiranya Al Qur’an dari sisi Allah, dan kebenarannya disaksikan oleh orang-orang Ahli Kitab

-deskripsi"> Abusy Syaikh meriwayatkan dalam kitab Al Akhlak dari Usamah bin Zaid...Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat biasa memaafkan Ahli Kitab dan kaum musyrik...sedangkan selebihnya ada dalam Tahdzibut Tahdzib....Hadits tersebut dalam kitab shahih melalui jalan Syu'aib bin Abi Hamzah dengan sanad ini, akan tetapi...Demikian juga seperti ini dalam Tafsir Ibnu Abi Hatim seperti yang disebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir
para mufassir menyebutkan kisah yang kebanyakan diambil dari cerita israiliyyat, dan tidak ada hadits shahih...Akan tetapi, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan di sini sebuah hadits yang tidak shahih sanadnya karena melalui...riwayat Yazid Ar Raqaasyi dari Anas radhiyallahu 'anhu.
perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul Maqdis, karena keadaan perempuan yang lemah dibanding laki-laki dalam...

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat dalil kelebihan laki-laki dibanding wanita,...

-deskripsi"> Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan,

kecuali Dia sendiri) ilmu tentang kegaiban itu ada lima macam; mengenai penjelasannya telah dikemukakan dalam...Demikianlah menurut riwayat Imam Bukhari (dan Dia mengetahui apa) yang terjadi (di daratan) permukaan...huruf min adalah zaidah/ tambahan (melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam...dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering) diathafkan kepada Lafal waraqatin (melainkan tertulis dalam...kitab yang nyata) yakni Lohmahfuz.
tafsir-deskripsi"> Al Hafizh Ibnu Katsir berkata: Imam Abu ‘Amr Al Auza’i berkata (meriwayatkan) dari Isma’il...Beliau.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari jalannya, dan ini adalah isnad yang shahih
(Haitsami berkata dalam Majma’uz Zawaa’id, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan para perawi...semuanya adalah para perawi hadits shahih, namun di sana disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi...Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Hakim dalam Mustadrak juz 2 hal. 482, ia berkata, “Hadits ini...shahih sesuai syarat Muslim, namun keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak menyebutkannya.”)....

-deskripsi"> Bahwa mereka berdusta dalam ucapan itu.

Namun kebanyakan para mufassir berkata, “(Maksudnya) bertanyalah kepada orang-orang mukmin dari Ahli Kitab...” Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dalam semua riwayat, Mujahid, Qatadah, Adh Dhahhak, As Suddiy, Al...Demikian pula menunjukkan bahwa kaum musyrik tidak memiliki sandaran dalam syriknya, baik dari akal yang
Di dalam lafal tadzakkaruuna menurut bentuk asalnya ialah huruf ta-nya diidghamkan kepada huruf dzal....Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan...An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan di dalam
beberapa ayat dari Tuhanmu) terbitnya matahari dari ufuk barat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam...hadis riwayat Bukhari dan Muslim (tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang...jumlah lam takun menjadi sifat dari Lafal nafsan (atau) jiwa yang belum pernah (mengusahakan kebaikan dalam

-deskripsi"> Maksudnya melakukan khianat (kecurangan) dalam persaksiannya atau berdusta...yang diambil dari dua orang kerabat terdekat adalah karena masalahnya yang khusus, yaitu sebagaimana dalam...orang Nasrani, maka orang yang berasal dari Bani Sahm itu wafat di negeri yang tidak terdapat seorang muslim...Dalam sebuah riwayat Tirmidzi disebutkan, "Amr bin 'Ash dan yang lain dari mereka bangkit, lalu bersumpah...Dalam riwayat lain disebutkan lebih jelas, "Maka orang dari Bani Sahm itu sakit dan mewasiatkan kepada
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan bahwa kitab catatan amal...berada di tempat paling bawah dan paling sempit, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan bahwa kitab...catatan amal orang-orang yang berbakti berada di tempat paling atas dan paling luas, dan bahwa kitab...sana terdapat ruh-ruh orang-orang mukmin.”Ibnu Abbas berkata tentang ayat, “Benar-benar tersimpan dalam...'Illiyyin.” “Yaitu surga.” Dan dalam sebuah riwayat darinya, bahwa maksudnya amal-amal mereka
(Dengan membawa keterangan-keterangan) lafal ini berta`alluq kepada fi`il yang tidak disebutkan; artinya...Kami utus mereka dengan membawa hujah-hujah yang jelas (dan kitab-kitab) yakni kitab-kitab suci.
mereka memberikan kesaksian) terhadap perbuatan mereka itu (maka tahanlah mereka itu) atau kurunglah (dalam...Dalam hadis tersebut bahwa tatkala hukuman itu diumumkan, bersabdalah Nabi saw., "Terimalah daripadaku...Riwayat Muslim.
€”Wallaili idzaa sajaa—Maa wadda’aka Rabbuka wamaa qalaa.” (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim..., Tirmidzi, dan ia berkata, “Hadits ini hasan shahih,” Ahmad, Thayalisi, Ibnu Jarir, Al Humaidiy,...dan Al Khathiib dalam Muwadhdhih Awhaamil Jam’i wat Tafriiq juz 2 hal. 22).

-deskripsi"> Kitab di sini adalah Al Qur’an....Semuanya adalah ayat-ayat yang jelas, dalil yang terang terhadap semua tuntutan ilahi dan keyakinan dalam...Adapun neraca, maka maksudnya keadilan dan memandang dengan qiyas yang shahih dan akal yang kuat....Termasuk ke dalam neraca yang Allah turunkan dan letakkan di antara hamba-hamba-Nya adalah semua dalil...Oleh karena itu, apa yang berada di luar perkara ini (kitab dan neraca) yang dianggap sebagai hujjah
Mawaariduzh Zham’aan, Hakim di juz 2 hal. 69, 229 dan 487, dan ia berkata pada tiga tempat tersebut, “Shahih...sesuai syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkan, dan didiamkan oleh Adz Dzahabi...Al Haafizh dalam Al Fat-h juz 10 hal. 265, “Telah terjadi ‘mendengarkan surah ini’ secara berantai...dalam hadits yang disebutkan pada bagian awalnya sebab turunnya, dan isnadnya shahih....

-deskripsi"> Dalam ciptaan-Nya dan dalam perintah-Nya.

menyebarkan hewan-hewan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau apakah mereka ikut serta dan membantu dalam...Jelas sekali, mereka tidak menciptakan dan tidak pula memiliki peran serta dalam hal itu....p class="tafsir-deskripsi"> Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan alasan kedua secara riwayat...(dalil naqli), yakni apakah ada kitab yang menyuruh berbuat syrik atau ilmu yang diwariskan dari para...rasul yang menyuruh demikian, bahkan semua kitab dan semua rasul mengajak mentauhidkan Allah Subhaanahu
-deskripsi"> Menurut Mujahid, Allah mengangkat Idris dalam keadaan belum meninggal sebagaimana...Disebutkan dalam hadits shahih, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika isra’-mi’raj
Ia berkata, “Shahih isnadnya,“ dan didiamkan oleh Adz Dzahabi)

-deskripsi">...Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan, bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari Allah...Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, “Engkau telah diharamkan bersetubuh dengannya.” Lalu...Atau mengatakan, “Engkau bagiku adalah haram.” Dalam menzhihar biasanya disebutkan kata, “zhahrâ...Di dalam kata-kata ini terdapat isyarat, bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala akan menghilangkan keluhannya
Dalam sebuah hadis disebutkan, "Tidak seorang bayi pun yang dilahirkan melainkan ia disentuh setan sewaktu...(Riwayat Bukhari dan Muslim)