Paling Sering Dicari

1 sholat 2 Pemimpin 3 Puasa 4 Ayat tentang doa ilmu pengetahuan 5 dikumpulkan 6 Catatan amal 7 maaf 8 Shalat 9 mekkah madinah 10 berserah diri 11 menyesal 12 kasih sayang 13 Ibrahim luth ke negeri yang diberkahi 14 mencari 15 ANNISA AYAT 1 16 Ali 'Imran Ayat 159 17 Kami lebihkan atas bangsa 18 Sabar 19 Al ikhlas 20 Yusuf 23 21 ali imran 104 22 al+mukmin+3 23 at+thalaq+ayat+3 24 orang yang memakmurkan mesjid 25 Berjalanlah dibumi allah 26 Yunus 90 27 Tafsir al Misbah qs surat ali Imran ayat 80 28 Tafsir ibnu majah 761 29 Muhammad 30 Surat+Maryam+Ayat+33 31 tambah 32 Yunus 10 33 Hadits menyayangi anak anak 34 HADIST TENANG MENJAGA JIWA 35 hadits muslim 36 Surat+Maryam+Ayat+35 37 Al hijr 91 38 Al Ankabut ayat 45 39 menjadi muslim 40 Bertasbih 41 Surat+al+hasyr+ayat+20 42 Lalai dalam sholatnya 43 ar rum ayat 30 44 alloh memberikan kekayaan keoada siapa yang dikehendaki 45 ali imran ayat 190 46 al-hujarat ayat 90 47 al hijr 48 ayat+mengenai+rasul+dizalimi 49 Yang di pisahkan siapa dgn siapa, yang di barengkan siapa dgn siapa, siapa yang memisahkan siapa yang menyatukan, jika bisa menerima semua ini, ini siapa? 50 al-maidah ayat 117 51 Oramg orang sabar 52 at+taha+ayat+44 53 sesungguhnya Allah maha pemberi balasan komentar 54 Takwa 55 ar rahman 56 Ayat mutsha bihat 57 Ar-Ra’d ayat 11 58 Jujur 59 Memecah belah agama 60 Zakat 61 Muzammil ayat 4 62 Ali imran 63 An-Nisa ayat 58 64 ayat ayat tentang palestina 65 Maha Mulia 66 Surat Al-Baqarah Ayat 35 67 bersumpah 68 Perintah Shalat 69 surat at thaha ayat 114 70 Al-Baqarah+ayat+220 71 Luqman 13 72 al isra ayat 85 73 surat al ma'arij ayat 11 - 14 74 AL-BAQARAH ayat 278-279. 75 Surah Al-Baqarah ayat 158 76 kandungan 77 ali imran ayat 31 78 ali+imran+130 79 surah an nur ayat 22 80 ALLAH MENCIPTA JIN DAN MANUSIA UNTUK QS 81 hadis bukhari bahwa amanat turun dari langit di relung hati laki-laki, dan alquran turun lantas mereka baca alquran dan tahu assunnah." 82 Empat 83 surat al+luqman+ayat+15 84 Al imran ayat 55 85 ayat tentang menikahi janda 86 Al maidah ayat 103 87 Al baqoroh ayat 43 88 Ar+rahman ayat 3 89 Dengan bahasa kaumnya 90 jasih sayang 91 aku langit dan bumi 92 At tolaq ayat 14 93 Jika kamu mengikuti kebanyakan orang 94 kata-kata innalillahi arab 95 Makan sebelum solat ied 96 Kisah+seseorang+yang+berfastabiqul+khoirot 97 barang siapa yang memiliki kelebihan bekal 98 surat+al-an'am+ayat+72 99 tahiyatul masjid 100 Purnama

Hasil pencarian tentang hadist+tentang+mahar

Apakah yang Anda maksud hadits tentang mahar?
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 10
Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar...Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar....kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar...yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Demikianlah isi sumpah yang dilakukan oleh Nabi saw. kepada perempuan-perempuan itu (Allah telah mengetahui tentang...Dan berikanlah kepada mereka) yakni kembalikanlah kepada orang-orang kafir yang menjadi suami mereka (mahar...hendaklah kalian minta) hendaklah kalian tuntut (apa yang telah kalian nafkahkan) kepada mereka yaitu mahar-mahar...mereka, berupa pengembalian dari orang-orang kafir yang mengawini mereka (dan hendaklah mereka meminta mahar

-deskripsi"> Sebagai mahar....Dalam ayat ini terdapat dalil bolehnya mahar dengan harta yang banyak, hanya saja yang lebih utama dan...patut adalah mengikuti anjuran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang memerintahkan untuk meringankan mahar...Namun bisa saja menjadi terlarang, yaitu ketika menetapkan mahar yang banyak dapat mengakibatkan mafsadat...Lalu bagaimana mahar yang sudah menjadi miliknya diambil, padahal dirinya dihalalkan karenanya.
Atau sebagian dari mahar mereka luput dari kalian, karena mereka lari (kepada orang-orang kafir) dalam...ganimah (maka bayarkanlah kepada orang-orang yang istrinya lari itu) dari ganimah yang kalian peroleh (mahar...sebanyak yang telah mereka bayar) karena sebagian dari mahar tersebut tidak sempat mereka terima dari...itu benar-benar mengerjakan apa yang telah diperintahkan kepada mereka, yaitu memberikan ganti rugi mahar
Berikanlah kepada para suami yang kafir itu mahar yang mereka telah bayar kepada istri-istri mereka yang...Tiada dosa bagi kalian untuk mengawini wanita-wanita tersebut selama kalian membayar mahar mereka....Mintalah mahar yang telah kalian bayar untuk wanita-wanita yang menyusul berbuat kufur kepada orang-orang...Dan hendaknya mereka juga meminta mahar yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang berhijrah
tak ada risiko atau tanggung jawabmu dalam perceraian sebelum campur dan sebelum ditentukannya berapa mahar...Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tentang derajat atau kedudukan istri (yaitu pemberian) atau

-deskripsi"> Tanpa mahar jika Beliau menghendaki....

-deskripsi"> Yakni nikah dengan lafaz hibah (memberikan diri) tanpa adanya mahar...boleh bagi seorang wanita menghibahkan (memberikan) dirinya kepada seorang pun tanpa wali dan tanpa mahar...kecuali kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.”

-deskripsi"> Tentang hukum-hukum...dari empat orang istri dan tidak boleh menikahi wanita kecuali dengan adanya wali, dua orang saksi, mahar
tafsir-deskripsi"> Maksudnya istri yang ditalak membebaskan, yaitu dengan membebaskan suami membayar separuh mahar...Jika wali membebaskan, maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang seperdua, sedangkan jika suami...yang membebaskan, maka dia membayar seluruh mahar.
Oleh karena itu, sebelum ghanimah dibagikan kepada lima golongan yang berhak, dibayar lebih dahulu mahar-mahar
tidak diperkenankan memperlakukan wanita seperti barang pusaka yang kalian warisi sebagai istri tanpa mahar...Jangan merugikan mereka dengan menekan agar tidak mengambil mahar.
(Dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum mencampuri mereka, padahal kamu sudah menetapkan mahar...tidak mengambilnya (atau dimaafkan oleh yang pada tangannya tergenggam akad nikah), yaitu suami, maka mahar
Bagaimana kalian sampai hati mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan, padahal kalian telah
kalian mengalahkan mereka dalam perang, maka berikanlah kepada orang-orang yang istrinya lari sebanyak mahar
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 4
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
terjemahan ayat Surat Al-Mumtahanah Ayat 11
orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu mahar
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 236
Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 237
bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 24
tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar
rinci bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala mewajibkan mut'ah kepada wanita yang ditalak sebelum ditentukan mahar
kepada mereka, apabila ternyata ia telah mengucapkan jumlahnya, maka uang mutah itu adalah separuh dari mahar
Berilah mahar yang telah kalian tentukan sesuai dengan perjanjian yang kalian sepakati untuk bergaul

-deskripsi"> Dengan akad dan mahar yang baru setelah habis masa 'iddah dari suami
diberi kitab sebelum kamu) halal pula kamu kawini (apabila kamu telah membayar maskawin mereka) atau mahar
wanita yang telah kalian gauli setelah pernikahan secara sah dengan yang halal dikawini, berilah mereka mahar
Kami halalkan pula bagimu wanita Mukmin yang menghibahkan dirinya padamu tanpa mahar, apabila kamu suka
bin Zubair, bahwa ia mendengar Marwan dan Al Miswar bin Makhramah radhiyallahu 'anhuma memberitahukan tentang...Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; sampai firman-Nya, “Mereka tidak halal bagi orang-orang...syarat (perjanjian)’ oleh karena itu memerintahkan agar suami-suami mereka yang masih kafir diberikan mahar...muslimin menikahi mereka meskipun mereka punya suami di negeri syirk, tetapi dengan syarat mereka diberi mahar
kamu) hai para suami (untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada mereka) berupa mahar
belaka (karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka) berupa mahar
Tentunya hal ini jika si suami belum menyebutkan maharnya, jika sudah, maka untuknya setengah dari mahar
-deskripsi"> Menurut Syaikh As Sa'diy, biaya di sini adalah mahar untuk menikahi wanita-wanita