Paling Sering Dicari

1 Ayat+jihad++nikah+misyar 2 Angin 3 hujan 4 al-baqarah ayat 23 5 Ibrahim 6 tentang pemimpin yang cerdas 7 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+79 8 Firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ( 59) : ayat 6 9 surat ali' imran ayat 185 10 Kurban 11 ar-rum ayat 21 12 sabar 13 cinta 14 al ikhlas 15 Nikah 16 lumpuh dan buta 17 Zina 18 Iman dan amal shaleh lebih baik dan lebih kekal 19 JUAL BELI AYAT 20 Maryam 21 Ar Rahman 22 sedekah 23 dosa 24 al baqarah ayat 233 25 Nabi Ismail 26 Aliimram+ayat+105 27 al baqarah ayat 256 28 jual beli 29 al ahzab ayat 70 30 Putra 31 Hukum+tajwid+surat+at+Taubah+ayat+34 32 al imran 200 33 al-mukminun+ayat+34 34 pagi 35 al+anam+ayat+14 36 surat al imran ayat 185 37 Al-ahzab ayat 70 38 AN NAML AYAT 88 39 miskin 40 ayat kursi 41 al anbiya ayat 30 42 ar rahman 19 43 al imran ayat 47 44 ali imran 159 45 ali imran 134 46 Gunung 47 perempuan 48 al infitar ayat 6 7 49 yunus 99 50 an nur ayat 35 51 al ahzab ayat 21 52 surat Al-Baqarah ayat 177 53 Surah An-Najm ayat 24 54 Matahari 55 al mujadalah ayat 11 56 waktu 57 asbabun nuzul Allah isra ayat 79 58 berlayar 59 AN NISA AYAT 29 60 ali+imran+ayat+191 61 Yunus 62 adz+dzariyat+ayat+29 63 surah al-baqarah ayat 153 64 ASY+SYUARA+ayat+222 65 yunus 44 66 Musnad Ahmad 18808 67 saba 15 68 Al ikhlas ayat 1-4 69 Kabar gembira 70 balasan sedekah 71 al baqarah ayat 195 72 surah+al-kafirun+ayat+1-6 73 ayat qursi 74 al+bakarah+ayat+41 75 Surat maryam ayat 33 76 Tafsir+shafwatut+tafsir+surat+yusuf+ayat+103 77 Fajar 78 permainan 79 Sebaik baik penolong dan pelindung 80 surah an-nisa ayat 29 81 lima 82 Tafsir Surat an nahl ayat 97 83 ali imran 84 adil 85 ayat tentang serakah 86 Iman 87 yusuf ayat 47-48 88 Al Hijr 26 89 aL-AHZAB AYAT 21 90 Al-Anam ayat 162 91 albaqarah ayat 26 92 surah al baqarah ayat 30 93 uzair 94 Sebagian keturunanku 95 Matahari mengelilingi bumi 96 al bayyinah ayat 5 97 maryam ayat 12 98 surat Toha ayat 14 99 Al-A'râf ayat 20 100 al hasyir ayat 7

Hasil pencarian tentang janji

Mereka berkata, "Tuhan kami Mahasuci dari sifat mengingkari janji, baik janji kenikmatan maupun siksaaan...Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan dipenuhi."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Tepatilah janji yang telah kalian buat atas nama diri kalian sendiri dengan mempersaksikan Allah untuk...Sungguh kalian telah mengetahui bahwa Allah akan menjamin pelaksanaan janji dan sumpah tersebut....Peganglah janji dan sumpah kalian....Allah Mahatahu apakah kalian benar-benar menepati janji atau mengingkarinya dan akan memberi balasan
Kenikmatan itu adalah janji Allah kepada mereka. Mereka meminta janji itu diwujudkan....Sebab janji Allah tidak akan pernah dipungkiri.
Juga selalu menepati janji mereka kepada Allah dan janji antara sesama mereka....Mereka tidak mengkhianati amanat dan juga tidak melanggar janji.
Sebagaimana mereka ragu-ragu dalam akidah dan keimanan, mereka juga ragu terhadap janji-janji yang telah...Maka, setiap kali mereka mengikat janji dengan orang-orang Muslim atau selain mereka, sekelompok mereka
Di dunia ini, para wali Allah akan mendapatkan kabar gembira berupa janji kemenangan dan kemuliaan dari...Allah di dunia, dan terlaksananya janji itu di akhirat....Allah tidak akan mengkhianati janji-Nya.
Ingatlah, wahai Muhammad, ketika Kami menerima janji yang kukuh dari para nabi terdahulu untuk mengemban...Kami menerima janji itu dari kamu, dari Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ dan 'Isâ putra Maryam....Kami menerima janji yang sangat besar maknanya dari mereka.
Peliharalah pelaksanaan janji yang telah kalian ucapkan saat membaiat Rasulullah, Muhammad, untuk mau...Bertakwalah kepada Allah dengan menjaga dan melaksanakan janji-janji itu.
(Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah) lafal ayat ini merupakan mashdar sebagai badal atau...wa'adahumullaahun-nashra; artinya Allah menjanjikan pertolongan kepada mereka (Allah tidak akan menyalahi janji-Nya...) yakni pertolongan itu (tetapi kebanyakan manusia) orang-orang kafir Mekah (tidak mengetahui) janji-Nya
Mereka pun menepati janji itu....Mereka tidak akan mengingkari janji pada Allah dan mereka tidak akan mengubah sedikit pun isi janji itu

-deskripsi"> Hal itu, karena janji tersebut adalah janji dari Allah yang tidak pernah...mengingkari janji.
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 6
(Sebagai) janji yang sebenarnya dari Allah....Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Saking yakinnya dengan janji itu, sampai di antara kaum muslimin ada yang melakukan taruhan dengan kaum...dan mereka diusir dari negeri-negeri yang sebelumnya mereka rebut dari bangsa Romawi dan terwujudlah janji...

-deskripsi"> Bahwa janji Allah adalah hak (benar)....Oleh karena itulah ada sebagian yang mendustakan janji Allah dan mendustakan ayat-ayat-Nya.
Maksudnya telah dipastikan mereka kekal di dalamnya bila mereka memasukinya (sebagai janji Allah yang...benar) Allah swt. telah menjanjikan hal tersebut kepada mereka dengan janji yang sebenar-benarnya....Yang Maha Perkasa) yang tidak ada sesuatu pun dapat mengalahkan-Nya sehingga Dia tidak akan menunaikan janji
(Mereka berkata, "Kapankah janji itu akan datang) yang dimaksud kiamat itu (jika kamu sekalian adalah...tentang adanya janji itu.
"Kami dan nenek moyang kami," kata mereka melanjutkan, "dijanjikan dengan janji yang sama....Padahal janji itu hanyalah mitos dan dongeng orang terdahulu belaka."
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 120
Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 98
Dzulkarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku..., Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar".
Dan Allah akan mengukuhkan) meneguhkan dan memenangkan (yang benar dengan kalimat-kalimat-Nya) yakni janji-janji-Nya
Atau apakah kalian mempunyai janji-janji atas Kami yang diperkuat dengan sumpah yang berlaku sampai hari
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 34
mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji...; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
Dalam surat ini terdapat berbagai hukum mengenai kewajiban memenuhi janji secara umum, baik janji antara...hamba dengan Tuhannya maupun janji antar sesama manusia, mengenai makanan yang halal dan yang haram,...Hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua janji kalian kepada Allah dan janji antara sesama kalian...yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama manusia....Dengan demikian, dapat dipahami bahwa al-Qur'ân lebih dahulu berbicara mengenai pemenuhan janji daripada
(Dan mereka berkata) kepada orang-orang yang beriman, ("Kapankah datangnya Janji itu) yakni janji datangnya
Allah menjanjikan kepada orang-orang Mukmin dengan janji yang benar....Dia tidak akan mengingkari janji-Nya, tetapi orang-orang yang membangkang tidak akan dapat mengetahui
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 64
Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah.
lautan, menaungkan awan dan lain-lain, yaitu mensyukurinya dengan jalan taat kepada-Ku, (dan penuhilah janji...kepada-Ku) yang telah kalian janjikan dulu, berupa keimanan kepada Muhammad (niscaya Kupenuhi pula janji-Ku...pahala dan masuk surga (dan hanya kepada-Kulah kalian harus takut) hingga kalian tidak berani menyalahi janji
Janganlah kalian mengorbankan kesanggupan menepati janji yang telah dikukuhkan demi mengejar kesenangan-kesenangan...balasan di dunia dan pahala yang kelak akan diberikan di akhirat bagi orang-orang yang menjaga keutuhan janji..., jauh lebih baik dari kesenangan duniawi yang menggoda kalian agar mengingkari janji.
-deskripsi"> Ayat ini dan ayat setelahnya merupakan ancaman dan janji....Dan terdapat janji bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya serta mengikuti para...Ini merupakan janji yang tidak dapat dipungkiri dan diubah karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala Mahabenar

-deskripsi"> Baik janji antara dia dengan Allah Subhaanahu wa Ta'aala, maupun janji...Janji ini akan ditanya; apakah dia memenuhinya atau tidak?

(Adalah janji Dia) janji Allah swt. mengenai kedatangan hari itu (pasti terlaksana) pasti terjadi.