Paling Sering Dicari

1 Ali Imran ayat 103 2 al quraisy ayat 4 3 berteman di jalan allah 4 al Muthoffifin ayat 18 5 Haji 6 darah 7 Al maidah ayat 2 8 al hujurat ayat 13 9 hewan 10 Maryam 11 riba 12 al ankabut ayat 45 13 Ali Imran 14 surat an-nisa 15 Menuntut ilmu 16 Al Maidah ayat 8 17 surah yunus ayat 57 18 Tidak dapat berkata apa-apa 19 Hadits Muslim Nomor 3444 20 YUNUS 21 belajar 22 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 23 al imron+ayat+110 24 Luqman 25 anak 26 an nahl ayat 125 27 Al ahzab ayat 21 28 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 29 Tuhan 30 quraisy ayat 2 31 dalil sumpah 32 al baqarah ayat 198 33 sabar 34 Bergelimang dosa 35 Kisah nabi 36 adz zariyat ayat 49 37 Yusuf 38 zakat 39 Ahmad 40 Surat Ar-Rad ayat 11 41 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 42 mimpi 43 Peristiwa dimasa lalu 44 Darah manusia 45 hadits mencatat transaksi 46 berfikir 47 Ali Imran 110 48 qs al-a'raaf 7:172 49 hadist tentang kesadaran lingkungan 50 al+baqarah+ayat+69 51 AL MAIDAH AYAT 38 52 Ibrahim 53 An nisa ayat 58 54 al+baqarah+ayat+70 55 an nahl ayat 43 56 bekerja 57 al alaq ayat 2 58 ali imran 159 59 at taubah ayat 105 60 hadits abu Daud 1378 61 Ali Imran ayat 26. 62 ra'd ayat 2 63 Surat Al antabul ayat 20 64 al jumuah ayat 10 65 +surat+at+taubah+ayat+24 66 al+insyirah+ayat+5 67 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 68 Al imran 69 Yunus 59 70 al+insyirah+ayat+6 71 Ali imran 104 72 pikun dan beruban 73 Bahaya putus asa 74 yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 75 al kahfi ayat 29 76 al baqarah ayat 286 77 surat ar-ra'd ayat 11 78 Dan apabila bintang bintang gugur bertaburan 79 Ali+imran+15 80 muslim 2713 81 Al i imran ayat 103 82 Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail dari ayahnya dari Umarah bin Al Qaqa dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Ya Allah, jadikanlah rizki k 83 kebun 84 alkolam ayat 4 85 Al-Hasbr ayat 7 86 al an am ayat 97 87 Surat annahl 88 Surat+Ali+Baqoroh+ayat+83 89 manfaat 90 Al-Imran ayat 144 91 haid 92 Hukum+tajwid+surah+al+an+am 93 al insyirah ayat 5 94 sapi 95 Almaidah+ayat+5 96 Surat+Ali+Baqoroh+ayat+177 97 Ayat 11 98 Q.S Al-Baqarah ayat 267 99 an nahl ayat 14 100 QS. Al-Jaatsiyah AYAT 13

Hasil pencarian tentang korban+di+jalan+allah

terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 196
Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah...., dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya....Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya...bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat....Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apabila di antara kalian terdapat banyak korban yang terbunuh atau terluka parah pada perang Uhud, kemudian...Sebab, masa-masa kemenangan memang akan selalu dipergilirkan oleh Allah di antara umat manusia....Semua itu dilakukan agar menjadi cobaan bagi orang-orang Mukmin, di samping agar Allah memberikan kelebihan...Juga, memberikan penghargaan kepada suatu kaum dengan mati syahid di jalan-Nya....Namun demikian, Allah tidak akan pernah menyukai orang-orang musyrik lagi zalim, walaupun mereka memperoleh
Sesungguhnya rahmat Allah atas kalian sangat besar dalam perundangan hukum kisas itu, yaitu terjaminnya...hukum kisas itulah yang menjamin kelanggengan hidup seorang yang hendak melakukan tindak pembunuhan di...satu pihak, dan orang yang akan menjadi korban di pihak lain....Maka orang-orang yang berakal akan menerima hukum kisas ini sebab di dalam hukum itu mereka dapat merasakan...kasih sayang Allah yang mendorong mereka ke jalan ketakwaan dan menepati perintah-Nya.
kamu adalah orang yang jujur dan benar--kisah dua putra Adam (Qâbîl dan Hâbîl) ketika mempersembahkan korban...kepada Allah....Lalu Allah menerima korban Hâbîl karena keikhlasannya, dan tidak menerima korban Qâbîl karena ia tidak...Hâbîl kemudian menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima suatu perbuatan selain dari orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 27
kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban...Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".
Tapi apabila pihak keluarga korban berhati lapang dan memilih sesuatu yang lebih baik dari itu dengan...Sebagaimana terdapat pula rahmat bagi mereka sehingga tidak hanya mengharap maaf dari keluarga korban...Allah berfrman, "Dan telah Kami tentukan terhadap mereka di dalamnya (Tawrât) bahwa jiwa dibalas dengan...Oleh karena itu dalam hal ini pihak keluarga korban memiliki hak memaafkan pelaku di samping hak menuntut...berbagai perguruan tinggi di Eropa. }
Barangsiapa yang mengagungkan agama Allah, amalan-amalan ibadah haji dan binatang korban yang disediakan...untuk fakir miskin di Tanah Haram, memilih yang besar, gemuk dan tidak cacat, maka ia benar- benar telah...tertakwa kepada Allah.
di dalam wilayah Islam, maka pelaku pembunuhan dikenakan sanksi membayar diyat kepada keluarga korban...tersebut terdapat pelajaran dan pendekatan diri kepada Allah, sehingga Allah mengampuni dosa yang diperbuatnya...Diyat ini telah ditentukan oleh Allah Swt....Tidak ada pembedaan antara satu korban dengan yang lainnya....Di sini terdapat nilai persamaan yang paling tinggi antara semua manusia.
Allah telah menjadikan Ka'bah--yaitu rumah yang diagungkan, di mana menyakiti manusia dan hewan liar...di dalamnya dan di sekitarnya tidak diperbolehkan--berdiri tegak dan diagungkan yang melindungi dan memberikan...Demikian pula, Allah menjadikan bulan haji dan hewan korban yang dipersembahkan ke Ka'bah, khususnya...yang di lehernya digantungkan kalung supaya orang-orang yang melihat merasakan itu sebagai persembahan...Sesungguhnya pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 25
Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban...bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah...Supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya....Sekiranya mereka tidak bercampur-baur, tentulah Kami akan mengazab orang-orang yag kafir di antara mereka
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 183
(Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya...kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan
tafsir-deskripsi"> Setelah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail ‘alaihimas salam, maka Allah...melarang menyembelih Ismail dan untuk melanjutkan korban, Allah menggantinya dengan seekor sembelihan
"Selama kita memilih jalan mengasingkan diri dari kaum yang mengingkari dan menyekutukan Allah," kata...di atas....Berangkat dari isyarat al-Qur'ân yang menyatakan bahwa mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah...atas sebuah altar dan pada waktu-waktu tertentu mempersembahkan korban berupa babi bagi Zeus....Tempat tinggal mereka bisa jadi berada di kawasan Timur Kuno atau di Yerussalem sendiri.
diperbolehkan menghalangi had ini dan menghalangi wali dari melakukan qishas sebagaimana yang dibiasa dilakukan di...Bila ahli waris korban membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat...padahal Allah telah menjelaskan hukum-hukum ini, maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 99
Di antara orang-orang Arab Badwi itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang...apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai...jalan untuk memperoleh doa Rasul....Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah...Kelak Allah akan memasukan mereka kedalam rahmat (surga)Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
-deskripsi"> Di mana yang terbaiknya adalah kalimatul ikhlas (Laailaahaillallah), selanjutnya...ucapan-ucapan baik lainnya yang di sana terdapat dzikrullah, atau ihsan terhadap hamba-hamba Allah.....Jalan yang terpuji ini adalah agama Allah yang di sana tidak ada sikap ifrath (berlebihan sampai melewati...Bisa juga diartikan jalan Allah yang terpuji, karena Allah sering menghubungkan jalan kepada-Nya, dan...karena jalan itu menghubungkan penempuhnya kepada Allah Subhaanahu wa Ta'aala.
Yang demikian karena iman yang sesungguhnya mencegah seorang mukmin membunuh saudaranya, di mana Allah...Hal ini ditunjukkan pula oleh kata-kata "Fa tahriiru raqabah" (memerdekakan seorang hamba sahaya), di...

-deskripsi"> Kaffarat yang Allah wajibkan tersebut merupakan tobat dari Allah untuk...Demikian juga termasuk kebijakasanaan-Nya adalah Dia menutupi rasa sedih yang menimpa keluarga korban...dengan diyat yang Allah wajibkan diberikan kepada wali-wali korban.
Allah hendak menyelamatkan mereka dari musuh mereka, memberikan tempat kepada mereka di bumi dan agar...air laut seperti gunung yang tinggi; di kanan dan di kiri jalan, Allah juga mengeringkan jalan yang mereka...lalui, maka bani Israil menempuh jalan-jalan itu, lalu Fir’aun dan tentaranya mengikuti jalan itu....jalan-jalan tersebut, maka Allah memerintahkan laut untuk menyatu dan tenggelamlah mereka dalam laut...

-deskripsi"> Membuat jalan yang kering di dalam laut itu ialah dengan memukul laut
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 86
Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman...dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok....Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu.
(Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah)...yang dapat menolak azab-Nya dari diri mereka (Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidaklah ada baginya...sesuatu jalan pun) yaitu jalan yang benar baginya di dunia dan jalan yang dapat mengantarkannya ke surga..., di akhirat kelak.
juga meminta diberi taufik (dibantu menempuh jalan yang lurus)....jalan itu serta teguhkanlah kami di atasnya sampai kami berjumpa dengan-Mu"....Jalan yang lurus itu adalah Islam; sebagai jalan yang dapat mengarah kepada keridhaan Allah dan surga-Nya...tidak dapat bahagia kecuali dengan istiqamah di atasnya....Dengan demikian, di ayat ini kita juga meminta kepada Allah Ta'ala agar dapat istiqamah di atas jalan
(Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus) hak bagi Allah menjelaskannya (dan di antara jalan-jalan...) tersebut (ada yang bengkok) menyimpang dari jalan yang lurus....Dia menghendaki) untuk memberi petunjuk kepada kalian (niscaya Dia memberi petunjuk kepada kalian) ke jalan...yang lurus (semuanya) sehingga kalian semua mendapat petunjuk ke jalan yang lurus itu atas kehendak
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 9
Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok....Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).
-deskripsi">Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah para nabi, para shiddiqin...Adapun orang-orang yang dimurkai (baik oleh Allah maupun oleh kaum mukminin) adalah orang-orang yahudi...Di dalam ayat ini terdapat obat penyakit juhud (membangkang), jahl (kebodohan) dan dhalaal (tersesat)...Dianjurkan setelah membaca ayat ini di dalam shalat mengucapkan "aamiiiiiin" yang artinya "Ya Allah,...dari surat Al Fatihah berdasarkan kesepakatan para ulama, oleh karena itu mereka tidak menuliskannya di
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 74
Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan...Allah....Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami
(Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan) yakni tempat orang berlalu lintas (dengan menakut-nakuti...karena takut pakaian mereka diambil atau dikenakan pajak (dan menghalang-halangi) menghambat (dari jalan...Allah) agama-Nya (terhadap orang yang beriman kepada-Nya) dengan cara kamu mengancam akan membunuhnya...(dan kamu menginginkan agar jalan Allah itu) kamu menghendaki agar jalan itu (menjadi bengkok) tidak...lurus (Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, kemudian Allah membuat kamu menjadi banyak
(Dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka mereka akan menemukan di muka bumi ini tempat hijrah yang...(Dan siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya lalu ia ditimpa...oleh kematian) di tengah jalan seperti terjadi atas Junda bin Dhamrah Al-Laitsi (maka sungguh, telah...tetaplah pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).

-deskripsi"> Jalan yang menghubungkan kepada Allah dan kepada surga-Nya, jalan yang...

-deskripsi"> Yakni jalan-jalan yang menyelisihinya....

-deskripsi"> Menyimpangkan kamu dari jalan-Nya yang lurus....Jika kamu sudah keluar dari jalan yang lurus, maka di sana tidak ada lagi jalan selain jalan yang mengarah...Kita meminta kepada Allah agar Dia membimbing kita menempuh jalan yang lurus.

Allah menegaskan janji-Nya kepada orang-orang Mukmin yang mengorbankan jiwa dan harta mereka di jalan-Nya...Mereka berjihad di jalan Allah, sehingga dapat membunuh musuh-musuh Allah atau mati syahid di jalan-Nya...Allah telah menegaskan kebenaran janji ini dalam Tawrât dan Injil, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'ân...Tidak ada seorang pun yang ketulusan dan ketepatan janjinya melebihi Allah.
Apa yang terjadi pada diri kalian hingga tidak menafkahkan sebagian harta di jalan Allah, padahal hanya...Derajat dan pahala orang, di antara kalian, yang menafkahkan harta dan berperang di jalan Allah sebelum...Mereka yang menafkahkan harta dan berperang di jalan Allah sebelum penaklukan kota Mekah mempunyai derajat...Tetapi, walau berbeda tingkat kedua kelompok itu, mereka sama-sama dijanjikan Allah untuk memperoleh...Allah mengetahui semua yang kalian kerjakan, hingga membalas setiap orang dengan balasan yang setimpal