Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 al ikhlas 5 Al+hijr+ayat+47 6 al furqan ayat 67 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 yusuf 9 Almaidah ayat 48 10 ayat tentang kepala madrasah 11 ali+imran+159 12 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 13 surat al-hadid ayat 57 14 Aman 15 Ibrahim ayat 7 16 orang tua 17 dunia 18 al-maidah ayat 3 19 al-insyirah ayat 5 20 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 21 an-nur+ayat+36 22 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 23 al-baqarah ayat 168 24 hewan 25 Urusan 26 hujan 27 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 28 huud+40 29 petunjuk 30 al-maidah ayat 48 31 kemuliaan 32 Surat al maidah ayat 48 33 Al+hijr+ayat+48 34 al baqarah ayat 261 35 mengharapkan pertemuan 36 ar rum ayat 21 37 An nahl ayat 120 38 ibrahim 32 39 al ahzab ayat 70 40 Memohon ampun 41 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 42 ikhlas 43 Anjing 44 surat Al furqan ayat 20 45 ali imran ayat 26 46 Al furqon ayat 67 47 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 48 al bayyinah ayat 8 49 menghindari perkelahian 50 Bersyukur 51 lukman+ayat+15 52 surat al baqarah ayat 11 53 surat Al furqan ayat 9 54 ali imran ayat 185 55 Saba 13 56 QS.Al imran ayat 79 57 Al+Anbiyâ+ayat+73 58 Surga 59 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 60 AL+AHZAB+AYAT+70 61 Menumbuhkan kebiasaan menegur 62 an nisa ayat 59 63 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 64 an nisa ayat 135 65 huud+39 66 contoh waqaf la waqafu fih 67 8 malaikat 68 AL HAJJ AYAT 5 69 ummul kitab 70 keluarga 71 ali-imran ayat 43 72 ar rad ayat 11 73 al baqarah ayat 28 74 Surat Al-Baqarah Ayat 20 75 an+nur+ayat+62 76 surat al-araf 31 77 Surat Al ikhlas 78 bohong 79 masuk 80 Permadani 81 rumah 82 SURAT 2 AYAT 168 83 terjemahan surat al mulk 84 Surat Al-Baqarah ayat 10 85 an nahl ayat 43 86 al-an’am ayat 121 87 golongan 88 Ayat tentang toleransi 89 al fatihah ayat 1 90 Niat 91 Al-Baqarah ayat 256 92 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 93 ali imran 139 94 surah yunus ayat 57 95 Surat+Al+-+Baqarah : 269 96 Ayat menuntut ilmu 97 Al-Baqarah [2] ayat 43 98 Rezeki 99 Cinta 100 Tuduhan+Nasrani+terhadap+Isa+Al-Masih+

Hasil pencarian tentang surah+al+kautsar+ayat+1-3

[[108 ~ AL-KAUTSAR (NIKMAT YANG BANYAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 3 ayat ~ Dalam surat ini, Allah menganugerahi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu) hai Muhammad (Al-Kautsar) merupakan sebuah sungai di surga...Al-Kautsar juga berarti kebaikan yang banyak, yaitu berupa kenabian, Alquran, syafaat dan lain sebagainya
-deskripsi"> Seperti kenabian, Al Qur’an, syafaat, dsb....Al Kautsar juga berarti sungai di surga yang dijanjikan Allah Subhaanahu wa Ta'aala untuk Beliau....berikan kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Kiamat berupa sungai yang disebut dengan Al...Kautsar, dan telaga yang panjangnya selama sebulan, lebarnya selama sebulan, airnya lebih putih daripada
-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.

-deskripsi"> Yakni mereka tidak lebih dari 1/3 meskipun jumlahnya lebih dari dua....lafaz "syurakaa" di ayat tersebut menunjukkan sama....Suami mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/6, saudara/i seibu mendapatkan 1/3, sedangkan saudara-saudara...Hal itu, karena Allah menyandarkan 1/3 kepada saudara/i seibu, jika sekiranya saudara-saudara sekandung...

-deskripsi"> Yakni yang kurang dari 1/3.
Sebab, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(1). (1) Pada ayat ini terdapat larangan memakan daging...Menurut kamus al-Muhîth, kata "rijs" berarti 'pekerjaan yang kotor, mengandung dosa dan tidak layak dilakukan...(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 3, surat al-Mâ'idah).
-deskripsi"> Surah ini adalah surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah shallallahu...Al ‘Alaq: 1-5).

-deskripsi"> Yakni yang menciptakan semua makhluk....Pada ayat selanjutnya disebutkan secara khusus manusia di antara sekian ciptaan-Nya.

-deskripsi"> Seperti di Surah Al Maa’idah ayat 3.
(1). (1) Pada beberapa ayat al-Qur'ân sering disebutkan bahwa bumi beratap dan terhampar....Ayat-ayat itu harus dipahami bahwa bumi terlihat beratap dan terhampar, meskipun pada hakikatnya berbentuk...Dengan demikian pernyataan al-Qur'ân bahwa bumi itu terhampar tidak bertentangan dengan penemuan ilmu
Allah lalu mengilhami Adam berupa kalimat(1) yang diucapkan untuk bertobat dan istigfar....Dia Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang lemah. {(1) Ayat ini ditafsirkan oleh surat al-A'râf,...sesuai dengan kaidah "Ayat al-Qur'ân menafsirkan ayat yang lain" (al-Qur'ân yufassiru ba'dluhu ba'dlan
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

(Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang) Nabi saw. telah...bersabda bahwa yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah....Demikianlah menurut riwayat yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim; surah Al-Fatihah dinamakan demikian
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Dia adalah Zat yang berkehendak memilih dan Mahakuasa atas segala sesuatu(1). (1) Air yang dimaksud dalam...ayat di atas adalah air kehidupan atau air yang mengandung anasir-anasir spermatozoa....seperti disebut dalam ayat 5 dan 6 surat al-Thâriq, bahkan juga telah mendahului ilmu pengetahuan dalam...dan besarnya kandungan air di dalam tubuh, sebagaimana disebutkan di atas, belum diketahui sebelum al-Qur'ân...Tetapi tanpa air, manusia diperkirakan hanya mampu bertahan 3 sampai 10 hari.
Sampai ayat, “Jika kamu berdua bertobat kepada Allah…dst (ayat 4).” Tertuju kepada Aisyah dan Hafshah...kepada seorang pun.” Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Muslim juz 10 hal. 75, Abu Dawud juz 3...hal. 386, penyusun ‘Aunul Ma’bud berkata: Al Mundziri berkata, “Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim... Hadits tersebut dalam Nasa’i di juz 6 hal. 123, juz 17 hal. 13, Ibnu Sa’ad juz 8 hal. 76 qaaf 1,...dan Abu Nu’aim dalam Al Hilyah juz 3 hal. 276.)
Imam Ahmad juga meriwayatkan juz 1 hal. 151, Tirmidzi dan ia menshahihkannya juz 4 hal. 177, Ibnu Khuzaimah..., namun di dalamnya terdapat ‘Athaa’ bin As Saa’ib, dia mukhtalith (bercampur hapalannya).” Al...Haafizh As Suyuthi dalam Al Itqaan juz 1 hal. 34 berkata, “Hadits tersebut dalam kitab shahih dengan...untuk turun dua kali, dan jika tidak berdasarkan sanad yang shahih turunnya di Mekah, maka bisa saja surah...ini Makkiyyah selain ayat ini, wallahu a’lam.
menjadikan anak cucunya tercipta dari air yang sedikit dan lemah serta--biasanya--sangat diremehkan(1).... (1) Kata "al-mahîn" sebagai adjektiva atau kata sifat, jika disandangkan kepada orang, berarti 'lemah..."Al-rajul al-mahîn" berarti "al-rajul al-dla'îf" ('orang yang lemah')....Dengan demikian, frase "min mâ'in mahîn" pada ayat ini berarti 'air yang sedikit dan lemah'....Dengan demikian, kiranya tidak terlalu keliru kalau kita menafsirkan kata "mahîn" dalam ayat ini sebagai
-deskripsi"> Lihat tafsirnya di ayat pertama surah Al Baqarah.

-deskripsi"> Lihat pembahasan tentangnya di awal ayat surah Al Baqarah.

bintang-bintang di langit sebagai petunjuk, bila tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh dan tersesat(1).... (1) Lihat catatan kaki pada tafsir surat ayat 97, al-An'âm.
Lihat pula surah Al Qashash ayat 15.

bagaimana Kami akan membangkitkan kembali, di hari kiamat nanti, sesuatu yang telah mati dari alam kuburnya(1).... (1) Untuk komentar atas ayat ini, lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf ayat 57.
-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh...dengan ayat "wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1)...Ayat 5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan.
[[85 ~ AL-BURUJ (GUGUSAN BINTANG) Pendahuluan: Makkiyyah, 22 ayat ~ Di dalam surat al-Burûj terdapat...Ayat-ayat lain secara terperinci menuturkan perlakuan para tiran atas kesewenang-wenangan mereka terhadap...dari pihak pendusta, akan tetap terpelihara dari keraguan karena berada di al-Lawh al-Mahfûzh.]]...Aku bersumpah demi langit yang memiliki banyak tempat persinggahan bintang ketika beredar(1). (1) Yang...dimaksud dengan al-burûj pada ayat ini adalah gugusan bintang letak bintang yang tampak di langit dalam
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 27, surat al-Mu'minûn.
[[33 ~ AL-AHZAB (PASUKAN GABUNGAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 73 ayat ~ Surat al-Ahzâb diawali dengan perintah...Ayat selanjutnya menjelaskan hak-hak Rasulullah saw. untuk ditaati dan dicinta, dan hak-hak istri Rasulullah...Ayat-ayat lain berisi penjelasan tentang aturan dan etika yang harus dipegang teguh saat berkunjung dan...Secara ringkas, sasaran terpenting yang ingin dicapai oleh surat al-Ahzâb, antara lain, adalah: 1) Mengangkat...Realisasi janji Allah yang akan memberikan kemenangan bagi orang-orang Mukmin atas orang-orang kafir. 3)
"(1) (1) Lihat catatan kaki tafsir ayat 65 surat al-A'râf.
Sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu, penduduk Hijr(1) juga mendustakan rasul yang diutus kepada mereka...perkataan mereka itu, berarti mereka telah mendustakan semua rasul, karena misi mereka adalah satu. (1)...Lihat catatan kaki tafsir surat al-A'râf, ayat 73).
kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al...Akan tetapi, mereka yang didatangi rasul itu terbagi menjadi dua golongan: (1) Golongan yang menolak...kerena mereka tidak beriman.” (2) Golongan yang menerima peringatan sebagaimana yang disebutkan pada ayat...11 dalam surah Yaasiin ini.