Paling Sering Dicari

1 An nur ayat 2 2 Al maidah ayat 3 3 Mukjizat nabi yusuf 4 al baqarah ayat 275 5 Tentang baiat 6 surat al maidah ayat 2 7 Al-Maidah ayat 3 8 Gambar di atas kain 9 Al imran ayat 31 10 Arti surat albaqarah ayat 20-21 11 Al hujurat ayat 12 12 tentang artinya 13 riba 14 Al maidah ayat 2 15 Al isra ayat 23 16 AL MULK AYAT 2 17 Al-Maidah ayat 2 18 al hasyr ayat 18 19 Al hujurat ayat 13 20 Al maidah ayat 6 21 Al baqarah ayat 285 22 Ayat kursi 23 Zina 24 ali imran 97 25 Ayat 11 al baqarah b arab 26 ali imran 103 27 Al maidah ayat 8 28 manusia 29 ar rahman 30 yunus 99 31 nafsu 32 Mentaati pemimpin 33 an nisa ayat 29 34 al hujurat ayat 12 sampai 13 dan artinya 35 al maidah ayat 32 36 Al maidah ayat 33 37 Al isra ayat 33 38 al imran 56 39 Al Baqarah ayat 30 40 rezeki 41 Uzza 42 Al baqarah ayat 2 43 Qs luqman ayat 13-14 44 Menuntut ilmu 45 ali imran 104 46 At taubah ayat 105 47 niat 48 At tahrim ayat 6 49 kiamat 50 Bersyukur 51 Sedekah 52 al baqarah ayat 3 53 Malaikat raqib 54 an nur ayat 4 55 al maidah ayat 5 56 Al Baqarah ayat 158 57 ali imran 26 58 al baqarah ayat 282 59 Annur ayat 31 60 Arti dari hurimat 61 Surat fusillat ayat 10 62 ar rahman ayat 33 63 Yunus ayat 40 64 Hubungan seksual 65 Surat al ghafir ayat 60 66 Ayat mengenai pengendalian diri 67 Surat Hud Ayat 117-119 68 al hujurat ayat 10 69 al baqarah ayat 284 70 pemimpin 71 Yusuf 72 al baqarah ayat 286 73 bagai mana carakita meyayangi anak yatim dari surat al mau 74 Yunus 41 75 ali imran ayat 190 76 Q.S at-Taubah ayat 122 77 zakat 78 puasa 79 Al baqarah ayat 98 80 Kafir 81 hadiits hadits nabi saw yang melarang mengonsumsi zat yang memabukkaan dan atau merusak 82 bersabda barang siapa yang diberi bagian dari sifat lemah 83 Malaikat Munkar 84 al qamar ayat 49 85 Al maidah ayat 35 86 Al ahzab ayat 59 87 Surah Fushshilat ayat 33 88 BEKERJA 89 Az Zumar ayat 4 90 al baqarah ayat 234 91 Surat An nur ayat 2 92 Malaikat nakir 93 al baqarah ayat 283 94 Al anbiya ayat 26 95 Al baqarah ayat 221 96 tanah 97 ali imran 102 98 Al baqarah ayat 280 99 Qs al jumah ayat 9 100 adil

Hasil pencarian tentang AN NISA AYAT 58

bin Abu Iyas] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] Telah menceritakan kepada kami [Mughirah bin An...Nu'man] ia berkata; Aku mendengar [Sa'id bin Jubair] berkata; ada sebuah ayat yang menyebabkan penduduk...Kufah berselisih tentangnya, maka aku berangkat menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan ayat itu....(An Nisa: 93)....Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari surat An Nisa, tidak ada yang menghapusnya sedikitpun.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
telah memberitakan kepada kami [Abu Ishaq], ia berkata; aku mendengar [Al Bara`] berkata; "Ketika turun ayat...QS An Nisa`; 95....wasallam memanggil Zaid, kemudian ia datang dengan membawa tulang pundak binatang, lalu Zaid menulis ayat...Kemudian turunlah ayat: " Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak...QS An Nisa'; 95.
dari ['Ubaidillah] dia berkata; Aku mendengar [Ibnu 'Abbas] berkata; Aku bersama Ibuku termasuk dalam ayat...(An Nisa: 98).
menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Ibnu Abu Mulaikah] bahwa [Ibnu 'Abbas] membaca ayat...(An Nisa: 98) lalu dia berkata; Aku dan Ibuku termasuk orang yang mendapat udzur dari Allah. dan disebutkan...Adapun arti MAUQUUTAN (An Nisa: 103). adalah waktunya telah ditentukan bagi mereka.
[Al Bara' radliallahu 'anhu] berkata; surat yang terakhir kali turun adalah surat Bara`ah sedangkan ayat...yang terakhir kali turun adalah ayat: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)....(An Nisa: 176).
terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain QS An-Nisa...`: 32, Mujahid mengatakan; Berkenaan dengan hal itu, ayat berikut turun Sesungguhnya laki-laki dan perempuan...QS An-Nisa`: 35, Ummu Salamah adalah seorang wanita pertama kali ikut berhijrah ke Madinah.
Pengecualian yang terdapat pada ayat sebelum ayat ini merupakan takwil dari makna yang terkandung di...dalam ayat lainnya yaitu, firman-Nya, "dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu,...An-Nisa, 48) Dengan demikian berarti makna yang dimaksud dengan masuk neraka pada ayat 15 tadi adalah
Lalu aku membacakan kepada beliau surat An Nisa hingga tatkala sampai ayat; Maka bagaimanakah (halnya...tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu (An...Nisa; 41), " beliau berkata; 'Cukup.'
kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Ishaq] dia berkata; Aku mendengar [Al Bara' radliallahu 'anhu] berkata; Ayat...yang terakhir kali turun adalah ayat: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)....(An Nisa: 176).
An Nisa: 95-, sementara Amru bin Ummi Maktum berada di belakang beliau....lalu turunlah ayat: '(selain orang yang mempunyai 'uzur) ' -Qs....An Nisa: 95-Dalam bab ini juga ada hadits dari Ibnu Abbas, Jabir dan Zaid bin Tsabit.
Shalla Allahu 'alaihi wa sallam lalu bersabda kepadanya: "Cukup bagimu mengenai hal itu dengan sebuah ayat...yang diturunkan saat musim panas' yaitu di akhir surat An Nisa'."
(An Nisa: 95), Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Panggilkan si fulan, maka ia datang seraya...(An Nisa: 95) sedangkan di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada Ummi Maktum, lalu dia berkata...; Ya Rasulullah, aku ini buta, maka turunlah dalam ayat itu: GHAIRU ULIDLDLARAR' 'Kecuali orang-orang
(An Nisa: 33)....Tatkala ayat ini turun: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta….....(An Nisa: 33)....Selanjutnya ayat: Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah
An Nisa: 94-, tidak pernah dihapus oleh ayat manapun."
beliau bersabda: "Aku lebih senang mendengarnya dari orang lain." lalu kubaca surat an Nisa`, ketika...sampai pada ayat Dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)...QS An-Nisa`: 41, kulihat kedua matanya berlinang air mata."
Hasan bin Abu Ja'far] telah menceritakan kepada kami [Salm Al 'Alawi] dari [Anas] ketika menafsirkan ayat...Al An Nisa: 43), ia berkata, "Orang yang sedang junub boleh melewati masjid, tetapi tidak boleh duduk
(An Nisa: 128)....Aisyah berkata; ayat ini mengenai seorang laki-laki yang mempunyai istri namun dia tidak terlalu mencintainya...Maka turunlah ayat ini.
menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Ishaq] dari [Al Bara' radliallahu 'anhu] berkata; tatkala turun ayat...(An Nisa: 95) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil Zaid, lalu Zaid menulisnya....Maka Allah menurunkan ayat: GHAIRU ULIDLDLARAR' 'Kecuali orang-orang yang mempunyai halangan'.
Al Marwazi] berkata, telah menceritakan kepadaku [Ali bin Al Husain] dari [Bapaknya] dari [Yazid bin An...An Nisa: 15-....An Nisa: 16-....Ayat ini kemudian dihapus dengan ayat cambuk, Allah berfirman: '(perempuan yang berzina dan laki-laki...An Nuur: 2-.
menganiaya hamba-hamba-Nya) Dia bukanlah penganiaya hamba-hamba-Nya sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ayat...An-Nisa, 40)
Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat kepadaku: "MIM BA'DI WASIYYATIY YUUSHAA BIHAA AU DAININ GHAIRA...(QS An Nisa': 12) sampai firman Allah, "DZALIKAL FAUZUL 'ADZIIM (dan itulah kemenangan yang besar)."...(QS An Nisa': 13) Abu Isa berkata; Hadits ini adalah hasan shahih gharib, adapun Nashr bin Ali yang meriwayatkan
Lalu aku membacakan ayat; dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan...Dia berkata; Ayat ini turun di Makkah, telah dinasakh (dihapus) oleh ayat yang turun di Madinah yang...ada di didalam surat An Nisa.
Sungguh surat An Nisa` tentang talak telah turun setelah ayat mengenai 'iddah empat bulan dan sepuluh
Mas'ud] ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Bacakanlah Al Qur`an...Lalu aku pun membacakan surat An Nisa, hingga aku sampai pada ayat: "Dan bagaimanakah sekiranya Kami
Lalu Allah menurunkan ayat: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak...QS An-Nisa`: 24.
Lalu turunlah ayat yang ada dalam surat Al Baqarah; Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi....Lalu turunlah ayat yang ada dalam surat An Nisa` Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati...shalat sedang kamu mabuk QS An Nisa`: 43....Lalu turunlah ayat yang ada dalam surat Al Mai`idah Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
Sampai turun ayat mengenai harta warisan di akhir surat An-Nisa yang berbunyi: 'Apabila seorang laki-laki...Dan ayat: 'Mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad), katakanlah: 'Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi
kepadaku [Al hakam] dari [Sa'id bin Jubair] ia berkata; Aku bertanya [Ibnu Abbas] berkata, "Ketika ayat...Allah pun menurunkan ayat: (Kecuali orang-orang yang bertaubat dan, beriman dan beramal shalih; maka...Al Furqan: 70-, maka ayat ini untuk orang-orang musyrik Quraisy tersebut....Ibnu Abbas melanjutkan, "Sedangkan ayat yang ada dalam surat An Nisa: (Dan barangsiapa yang membunuh...seorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam…) -An Nisa: 93- ia mengatakan, "Seorang
Kemudian Az Zubair berkata: "Aku menganggap bahwa ayat ini turun tentang kasus ini, yaitu firman Allah...dalam surah An-Nisa ayat 65 yang artinya: ("Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman
Abdullah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Bacakan kepadaku Surat An...Nisa!"...An Nisa: 41) Kemudian aku angkat kepalaku dan ternyata kedua mata beliau telah berurai dengan air mata